Goudsche Courant, zondag 2 september 1888

10 pet het geval sou zfl n En tevens en voornamelqk wordt op die w ze rekening gehouden met de behoeften en de gesteldheid der betrokken takken van industrie ieder op zijn eigen standpunt Ik tl niet noodig hebben ie doen uitkomen dat dit voorbeeld in zeer gematigden geest gesteld is vergeleken met de tarieven der verschillende vreemde Rijken In den naoht van Dinsdag op Woensdag zoo schryft men uit Nieuwediep woedde langs onze Noordzeekust een zware siorm uit het Noordwesten De vissohersvloot die den laatsten tgd door onbeduidende vangst vele teleurstellingen ondervond en daarom vau elke gelegenheid die zich tot vissohen aanbood gretig gebruik maakle was voor een deel in zee gebleven niettegenstaande de lucht reeds Dinsdag weinig goeds voorspelde Toen de storm met kracht kwam opzetten was men dan ook zeer beducht voor het lot der arme visschers die in allerijl een veilige haren moesten zoeken Slechts weinigen staagden er in geheel zonder schade binnen te loopen de meesten hadden gescheurde zeilen gehavend tuig of moesten zich liet verlies van zwaard of visscherijbenoodigdhedeu getroosten Ëen tweetal vaartuigen konden aan de woedende elementen geen weerstand bieden en verongelukten met man en muis bg hunne pogingen om in veiligheid te geraken Het Waren de Urker botters U K 107 schipper J Brands m ü K 148 schipper A Hennik beide bemand met drie koppen die met bestemming naar het Nieuwediep in het Kaapen Molengat door de hooge zeeën werden omgeslagen Wel waren andere visschers in de nabijheid doch deze moesten alle krachten tot eigen levensbehoud aanwenden en konden de ongelukkige vakgenooteu met geen mogelijkheid redden De omgeslsgen schuiten werden later als wrakken tegen de zandplaat Onrust op bet strand geslagen Een der omgekomenen Iaat eene weduwe met zes kinderen onverzorgd achter Zooals wij in ons vorig nr meldden is aan de Steeg by Arnhem overleden de dichter en historieschrijver W J Hofdijk In 1816 werd deze verdienstelgko landgenoot te Alkmaar geboren daar ontving hij ook zijn opleiding en werd er in im geplaatst aan de gemeenteSecretarie Beoefende hij in die dagen bp niet onverdienstelijke wijze de schilderkunst met meer toewijding nog bleef hg zich toeleggen op de studie der geschiedenis en de resultaten van deze studie heeft Hofdgk neergelegd in tal van werken die terecht i iioneachild irinffen worden genoemd Al zijn werken getuigen van zijn vselzgdige kennis en zijn zeldzaam schilderend schrijftalent Vung vaderlander innig vereerder van Oranje wist hg zooals weinigen geestdrift te wekken voor de helden van onzen vrijheidskrgg de roemruchtige daden ven onze 17e eeuw Zijn waardeerende beschouwingen in zgn letterkundig hoofdwerk niet het minst over mannen als Bilderdijk on Da Costa doen in onze dagen van afbrekende critiek weldadig aan Als dichter van menig treffend verhaal uit de middeleeuwen Minstreel van Kennemerland werd hij genoemd en wilde hij genoemd worden bezat de overr ledene groote verdiensten Zgn Standaard werk is zeker wei die broede kolorietvolle historieschildering van Oas VoorgealmU Zgn Geschiedenis van het Nederlandsohe volk en zgn Geschiedenis der Nederlandsohe letterkunde zgn eveneens van algemeene bekendheid Van zgn jeugd af bleek Hofdijk niet alleen een rgke maar ook een arbeidzame geest en zijn arbeid heeft goede vruchten geleverd Terecht kon toen voor 2 jaren in Felix het 70 jarig feest van Hofdgk gevierd werd Prof Ten Brink zeggen Hofdijk ilie nooit anders dan lager onderwgs genoten heeft heeft zelf nooit anders dan hooger onderwijs gegeven Woensdag werd ie Utrecht de jaarvergadering van den Volksbond iegen dranhnisbruik gehouden De voorzitter de heer Goeman Borgesius heette de aanwezigen welkom Vervolgens werd een overzicht gegeven van het onderzoek van Dr Haakman Tresling over het drankmisbruik hier te lande Over de circulaire voor de oprichting van een dronkaardsasyl werd een korte discussie gevoerd Aan het hoofdbestuur werd opgedragen bij de Regeering aan te dringen op een wettelijk verbod tegen strafbaarstelling van het uitbetalen van werkloonen in slglergen lokalen waarvoor vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein is verleend en de daarbij behoorende localiteiten en tuinen Ook werd aangenomen het volgend voorstel vaa het hoofdbestuur Do Volksbond zoo mogelgk gezamenlijk met de Ned Vereen tot afschaffing van strrken drank en met de Chr Vereeniging tot geheel onthouding wende zich tot den Minister van Marine met ver zoek dat aan zeelieden in s lands dienst imperitief hun die den leeftijd van 20 jaren nog niet facultatief hun die dezen leeftijd reeds bereikt hebben in plaats van den dagelijkschen oorlam een andere niet alcoholhoudende versnapering worde uitgereikt Nog werd aan het hoofdbestuur opgedragen te onderzoeken wat de Vereeniging kon doen om van de Regeering een wettelgk voorschrift te verkrijgen waarbij bepaald wordt dat schulden wegens het gebruik van iterkon drank in localiteiten waarin vergunning tot verkoop van sterken drank is verleend in rechten niet invorderbaar zijn Prof Cannegioter die dit voorstel inleidde wees op soortgelijke bepalingen in de Hongaarsche woekerwet van 1883 Op het oprichten van meerdere afdeelingen werd sterk aangedrongen Herkozen werden tot leden van het hoofdbestuur de heeren Dr Ali Cohen Van der Voort en Snijder van Wissekerke gekozen de heeren Emants te s Hage en Janssen te Amsterdam De schrgver der H brieven in de Haarl Ct deelt het volgeode mede van de manier waarop de Min van Binnenl Zaken onlangs een inspecteur van het Ijag Onderw een steunpilaar van de anti liberale richiing nog wel had gegriefd en bijna gedrongen om zijn ambt neer te leggen Het was bij de samenstelling van zekere examen commissie De inspecteur had voor een vacature in die oommissie een voordracht geduan en den eerstaanbovolene had hg om hem te doen benoemen als lid eener andere commissie ontslag laten nemen De Minister zond hem zijn voordracht lerug onder opmerking dat hij een man van het bgz ouder onderwijs verlangde de inspecteur antwoordt dat hij op dien wenk gaarne zal letten maar dat hij er hoogeu prg op stelt dat ditmaal zijn voordracht wordt gevolgil omdat hg persoonlgk eonigermate de verplichting op zich genomen heeft den voorgedragene schadeloos te stollen voor het bedanken als lid oenor andere commissie Het baat niet de Minister houdt vol Nogmaals waagt de inspecteur het den Minister te overreden al draagt hg pour acquit de conscience met zijn candidaat nog een paar andere voor die echter onpartijdig beoordeeld minder geschikt zijn al vallen zij in de categorie die de Minister heeft aangewezen De iugpecteuf wijst er op dat zijn prestige op het spel staat en dreigt te worden vernietigd als hom na 30 jaren arbeidens zulk een démenti wordt gegeven Te vergeefs de Minister benoemt een ander en geeft den inspecteur den zoo gevreesden klap in hef aangezicht Dat deze zijn ambt niet heeft neergelegd altlians nog niet moet aan andere oorzaken dan eerbiediging van s Ministers rechtvaardigheids politiek worden toegeschreven Buitefliandsch Overzicht Boulanger is op reis naar het koele Zweden maar het is niet waarschijnlijk dat de verandering van klimaat oen kalmeeronden invloed op hera zal uitoefenen menschen als de generaal zijn onder alle hemelstreken dezelfde Hot gevolg van zijn reis zal vermoedelijk zgn dat hij met frissche krachten naar zijn vaderland wederkeert om de beweging welke aan hem haar naam ontleent voort te zetten Wat het eind va i die beweging zal zijn is moeilijk te zeggen daar de ervaring meerlnalen leerde dat de Fransohen onberekenbaar zijn in de politiek Een hunner sprekendste karaktertrekken is de zucht naar afwisseling Langer dan twintig jaren houdt men t in Frankrijk niet uit bij écn regeeringsvonn heeft men dikwijls gezegd Napoleon III had in de laatste jaren reeds moeite zich staande te houden en zou ook zonder den grooten oorlog wol gevallen zijn want do twintig jaren raakten om JEn ais men met twintig moet rekenen zijn de dagen der republiek haast weer geteld De heer Crispi is te Rome teruggeVeerd Te Milaan had de minister een onderhoud met graaf Nigra den Italiaaaschen gezant te Weeuen hetgeen aanleiding gaf tot het gerucht dat deze diplomaat de portefeuille van buitenlandsche zaken zou overnemen De NorddeuUche Mlgemeine Zeitung hecht aan deze bijeenkomst geen waarde eu brengt in herinnering dat in het vorige jaar op Crispi s bezoek te Friodrichsruhe eveneens terstond een ontmoeting tusschen den minister en den gezant volgde Naast Bismorck haten de Franachen op het huidige oogenblik geen Europeesch staatsman zoozeer aU Crispi In het leven van den eersten minister van het koninkrijk Italië komen momenten voor welke de Pransche bladen met wreedaardig genot uitpluizen teneinde het publiek een blik te gunnrn in de ontwikkeling der politieke overtuigingen van Crispi den vroegeren revolutionair beden ten dage de vriend van den Duitschen rijkskanselier Zoo ook heeft de Tempt het dagboek van deni Italiaanscheu premier opgeslagen en deelt eenigo interessante bijzonderheden uit het jaar 1869 mede toen de Siciliaan zich even reislustig toonde als dit en het vorige jaar maar met minder luister do groote wegen van Europa aflegde dan op zijn uitstapjes naar Friedrichsruh Hg was toen nog gpen eerste minister van het koninkrijk Italié maar behoorde eenvoudig tot Mazzini s kleine bende Hy vertegenwoordigde nog niet zijn land bij do grooten der aarde luaar was een vogelvrijverklaarden banneling In verband met de Ichaarschte van politiek nieuws en de algemeene belangstelling die zich den laatsten tijd met anifstige spanning op de woorden en daden van den ietwat prikkelbaren Italiaauscben staatsman richten laien wij hier het een en audet over Crispi s lotgevallen volgen In 1869 van zijn geboortegrond verdreven waar zijn haat tegen de Bourbons hem tot oproerige daden verleid had zocht hij een toevlucht in het het vrijzinnige Viemoi t waar Oavour bezig wa zijn politiek te verwezenlijken Maar zelfs C vour zag zich gedwongen den al te avontuurlijken Siciliaan die misbruik maakte van de hem aangeboden gastvrijheid uit Turijn te verwijderen Crispi vluchtte naar Malta het Argusoog van Cavour ontdekte hom daaï weldra De revolutionair spoedde zich naar Parijs Tengevolge van Orsini s aawlag ontzegde d keizerlijke politie hom het verblijf in do hoofdstad Crispi stak het kanaal over en arljeidde in de politieke werkplaats van Mazzini fu brak de Italiaansche oorlog uit De Italiaansche kolonie te Londen onder Mazzini s invloed staande wai heftig gekant togen een FranschPie monteesche alliantie omdat zij van een bondgenootschap mot Napoleon geen vruchten verwachtten voor de eenheid van Italië Crispi zelf heeft zijn tegenwerpingen tegen deze alliantie uitvoering uiteengezet in zijn dagboek dut later door een indiscretie is publiek gemaakt Den 19 Juli 1869 verliet Crispi onder eeu valschen naam met een valsob paspoort en geheel vermomd de hoofdstad van Engeland Hij gaf zich uit voor koopman Manuel Pareda geheeten en oirderdaaii der Argentijnsche republiek Hg had grijze haren zijn baard afgeschoren alleen bakkebaarden en droeg 29 jaar vodr generaal Boulanger een bril met blauwe glazen Te Pargs durfde hij zich niet op te houden ijlde over Marseille naar Genua wist de politie te CivitaVecchia en te Napels te ontiluiken en kwam welbehouden te Messina aan Zich aan droevige beschouwingen overgevend schrijft hiJ in zijn dagboek De aanblik dezer stad doet in mij treurige herinneringen ontwaken maar vervult mij toveiu met trotsche verwachtingen tk kan mij aan deze indrukken niet anttrekken Zullen wij ons ten tweeden raale bevrijden P Zal het ons gelukken nog eens de Bourbons te verjagen Gedurende weken doolde Crispi op Sicilië rond het gevaarlijk leven der samenzweerders leidend Hij leerde zijn metgezellen het gebruik der ontplofbare stoffen hun van het vasteland gezonden Hij onderrichtte hen in het fabrioeeren vau onfeilbare bommen waarvan hg modellip in klei maakte Aan zijn ontmoedigde vrienden verkondigde hij den algemeenen opstand van Sicilië als het eenige redmiddel Hij hield hun voor hoe koning Frans slechts een zwakke nrmeo hod en op geenerlei steun van Oostenrijk kon rekenen hoe hun arbeid met succes bekroond moest worden Hij trok van Messina naar Catania naar Syracuse en vioa verm Tegen den 4en Ootober later op 12 October vastgesteld beraamde hij een overrompeling von Palermo De bijzonderheden welke hg hierover in zijn dagboek mededeelt bewijzen dat de Italiaansche minister die tegenwoordig zijn hulp verleent aan Bismarck en Kalnoky even leerzame instructies zou kunnen geven aan de Sussische nihilisten In afwachting van den dag eener nieuwe Siciliaan sche vesper zet onze samenzweerder zijn zwerftochten voort en is den 22 Sept 1859 te Londen terug om Mazzini rapport uit te brengen Den 6en October bevindt hg zich bij een kapper op Regent Place die een uur noodig heeft om hem een nieuw uiterlijk te geven Manuel Pareda had grijs haar en Engelsche bakkebaarden Tobi Glivan heeft zwarte haren en een snorbaard Den 11 October is Crispi te Messina terug moar verneemt hier ontmoedigende tijdingen Palermo toonde geen lust in de onderneming te hebben en had den dag onbepaald nitgssteld Crispi s vrienden noodigden hem tevens uit zoo spoedig mogelgk te vertrekken daar zijn tegenwoordigheid alles en allen in gevoar kon brengen Teleurgesteld over de onvergeeflijke werkeloosheid der zijnen vertrekt hg hiertoe gedwongen naar Griekenland Voorheen heeft hg in jeugdig enthousiasme gesnakt naar dezen klassieken bodem der vrghoid en der kunst nu begroet hü hem met geheel andere gevoelens Zgn gemoed i vergiftigd door hoat tegen zijn vrienden ea twijfel of ooit het uur der bevrijding voor zijn geboortegrond zal slaan Deze enkele bladzijden uit het levensboek van Crispi getuigen dat hij gevormd is uit de stof der echte samenzweerders Is het geen merkwaardig verschijnsel den revolutionair van 1S59 in onze dagen te zien aan het hoofd van een koninkrijk en in vriendschappelijke betrekkingen met een man als Bismarck De heer Von Bennigsen de leider der nationaidliberalen is tot gouverneur van Hannover benoemd Deze benoeming maakt een einde aan de geruchten welke naar aanleiding vai het bezoek door Bennigsen te Friedrichsruhe gebracht werden verspreid Men meende dat prins Bismarck het verbond tusschen de nationaal liberalen en conservatieven zou bezegelen door den heer Vou Bennigsen eru plaats in het ministerie aan te bied n docli in plaats daarvan is de lie r Bennigsen van ljinde director de hoogste plaatselijke ambtenaar der provincie tot Oberprdaidmt den vertegenwoordiger der regeering bevorderd VËRGADËRI GVMDËN6ËHËBPiTER4iD VRIJDAG 31 AUGUSTUS Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoom Tegenwoordig zijn alle leden De voorzitter opent de vergadering met de volgende woqrden Mijne Heereu Deze onze vergadering valt op een voor ons Vorstelijk Huis en voor het geheele Nederlandsohe volk beuglijkeu dag den verjaardag van onze beminde Prinses Wilhelmina Ik ben verzekerd dat ik spreek ia Uwen geest si ik zeg dat wg allen met de geheele bevolking van Gouda hartelijk deeleii in het feest van heden en dat wij de beste wenschen koestrren voor de toekomst van Haar die thans reeds eeu voorwerp van liefde is voor ons geheele volk Dat de gezondheidstoestand v in Z M den Koning de laatste dagen weder verbeterd is verhoogt de feestvreugde an dezen dag Ik stel U voor dat de Raad per telegram Z M den Koning en het heele Koninklijke huis onze hulde bronge op dezen feestdag Dit voorstel wordt met luiden bijval begroet en onder applaus aangenomen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Inxekomen zgn 1 Een voorstel vun B eu W tot verhoogingvan bet schoolgeld aan do Stadsmuziekschool Tor visie 2 Do Gemeente begrooting voor het jaar 1889 Wordt in handen gesteld van eene Commissie tot ledeu waarvan worden benoemd de hh Straver Lotsy en van Veen Aan de orde De Begrooting voor de Schutterij dienst 1889 Wordt goedgekeurd Aan de oide Het adres der afUeeling Gouda en Omstreken van do HoUandscha Maatschappij van Landbouw betreffende het houden eener vrije vee en paardeumarkt B en W stellen voor op het verzoek eene gunstige beschikking e nemen en daarvoor eene toelage te verlcenen van 150 Zonder hoofdelijke stemming wordt dieni overeenkomstig besloten Aan de orde Het Concept Reglement voor de Volksgaarkeuken f Het reglement wordt overeenkomstig het ontwerp van B en W nagenoeg onveranderd goedgekeurd Aan de orde De b noeming van eenen Onderwgzer voor de Zangklassen aan de Stad Muziek8chool Do heer IJssel de Schepper stelt voor deze benoeming voor den tgd van ééa jaar te doen Op de voordracht staan drie jonge personen die naar spr meent in het geven van klassikaal onderwijs onervaren zijn Nu is het zeer goed mogelgk dat hü die door den Raad benoemd wordt uitstekend zal voldoen maar bij verschillende takken van onderwijs i de treurige ervaring opgedaan dat sommigen de toot om dat onderwijs te geven niet bezitten Vooral bg de betrekking waarvan thans sprake is is veel tact noodisf daar hier groote klassen moeten onderwezen worden waarin zeer jeugdige leerlingen zitten Alvorens over te gaan tot een definitieve benoeming zou du volgens spr eerst moeten blijkon dat die tact aanwezig was Doar B en W heden den Rood hebben voorgesteld het sohoolgeld aan de Muziekschool te verhoogen rust meer dan ooit de verplichting op ons zegt spr maatregelen te nemen dat het onderwijs uitstekende resultaten oplevert en spr zou daarom gaarne zien dat de benoeming slechts voor den tijd van ééa jaar plaats had Dergelijke tijdelijke benoemingen gebeuren trouwens meer zoowel bg het M O als bij het L O De Voorzitter zegt het met den heer IJsiel de Schepper eens te zijn dat dergelijke proef voor één jaar in het belang van de school zou zijn maar spr betwijfelt het of bekname personen die reeds een goede betrekking hebben op die voorwaorde in aanmerking zouden willen komen voor de betrekking Spr gelooft dat dau alleen personen zich zullen aanmelden die pos hun carrière beginnen Spr is daarom niet voor dergelijke tijdelijke benoeming De heer Noothoven vau Goor merkt op naar aanleiding van de laatste woorden van den heer IJssel de Schepper dat de Wet op Set Lager Onderwijs geen tijdelijke benoemingen kent Toch is zoo n tijdelijke benoeming wel een geschiedt maar dan ward zij steeds door Z M den Koning vernietigd De heer IJssel de Schepper zegt den heer van Goor dank voor die opmerking Spr wist niet dat dergelijke tijdelijke benoemingen vernietigd waren maar als de wet op het L O die niet toelaat dan is dat z i een leemte in de Wet Het voor tel van den heer Ussel de Schepper om de benoeming slechte voor den tijd van één jaar te doen wordt vervolgens in stemming gebracht en aangenomen met 11 tegen 6 stemmen die der hh Jager van Vreumingen Noothoven van Goor van Mierop Straver on de Voorzitter Daarop wordt tot onderwijzer aan de Muziekschool benoemd de heer J H B Spaanderman te Gouda met 15 stemmen tegen 2 stemmen op don heer J G C P Peerbolte te Zalt Bommel Niels meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den voorzitter gesloten POSTEie XJ BIT LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan oiibekeuden door tusschenkomst van het Postkantoor voor de rechthebbenden terug te bekomen Wed UiUman Amsterdam L Beunis Rotterdam G Otten Van GOÜDEEAK J Welters s Gravenhage M Bloot Rottérdom Verzonden geweest naar BELGIË Mej M C Eelspeel Antwerpen J van Laar Brusael De Directear van het Postkantoor SIMONS PATENTEN KËi ll lSGEVlIVG BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meento Gouda brengen ter kennis van alle Paientplicktiye ingezetenen dat de PATENTEN voor het dienstjaar 1888 89 in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente voor hen verkrijgbaar zijn wanneer zij zich daartoe PERSOONLIJK onder opgave van ryk en Nummer hunner Koning aanmelden van MAANDAG den 3n SEPTEMBER 1888 tot en met ZAtERDAG den 16 SEPTEMBER daaraanvolgende des voormiddag tan 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien centen worden uitgereikt Zij die desgevraagd wordende hun PATENT of een a scAr fl van hetzelve niet kunnen vertoonen vervallen in eene boete van vatten gulden Gouda den 1 September IS88 Burgemees r en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER uurKerllJke Stand nGBOREN S Aait Poaltii Henriei ouder U Kamen ea A i üerlgn 80 t oraelts i hanutf ouders O vao Hoorn cd E van der hkia 81 Pieteriiella oodera W Haoilc ea M Huiamao OVERLBUEN 2 Aag M W Ziramliaeb 8 lo 80 M Janne wed van M Leeu eallein 85 j ONDERTROUWD 31 Aug A d Haao te Waddinnean 20 i eo M na Oulili 22 j H au Kempea te Waddianeen S3 J eo O P de Beao 19 j E W Kok 20 j en M J Oudglf 18 j Moordreoht OVERLEDEN A Bogaart S m A Brandae 15 j ONDERTROUWD A Surieb U j e C Spruit 25 j Gouderak GEBOREN Coritiaaa ouden J M Mnglwük ea S M de Vroei Jan Cornelia ouder C W Kool m W na der Uee Eliiabeth ouder W Kool ea A Opechoor Grietje ouder 0 de Graaf en A na der OraaT ADVERTENTIËN Heden overleed onze jongste liereling ruim 8 maanden ond A F CBEMEB D J CBEMBR TisicAN Gouda 26 Aogastus 1888 Een fatsoenigk BURGERMEISJE 22 jaar P 6 zag zich gaarne geplaatst als TWEEDK MEID of behulpzaam te zijn in een Winkel Brieven onder No 1717 worden ingewacht aan het Bureaa dezer Courant GEVRAAGD tegen KOVEMBER e k een H K DIENSTBODE Tan goede getnigen voorzien Adres Westhaven B 159 Hotel DE ZALM Wordt gevraagd tegen 1 OCTOBER eene Wordt gevraagd voor vast werk een SMIDSKNECHT R C Tolledig bekend met Haard Kachele i Brandkastwerk Loon naar bekwaamheid goede getuigen worden vereischt Adres met franco brieven onder No 149 aan den Boekbandelaar A L A van PINXTEREN te Schiedam THËEHANDEL en gi 08 en détail Groot sncces hebben de Theesoorten van ƒ 1 1 25 en 150 STOFTHEE 90 eo 100 Cent genrig en waterhondeud PROEVEN gratis verkrggbaar P 8AUËRBIËR Oostbaren 19 J I YAN mHDEI Tandmeester is dag elijks te spreken Gedarende zgn laatste bezoek in Parijt heeft hg zich in de gelegenheid gesteld KUNSTGEBITTEN en TANDEN voordeelig te kannen plaatsen Aanbeveling onnoodig mrnlmm L Ta OS Al Kleiweg e 73 en 73 De ondergeteekende bericht bg deze dat bg hem nog steeds voorbanden zgn verschillende soorten van f alsook nog vele andere Eeli euse Artikslen welke contant tegen veel verminderde prgzen ÖITVERKOCHT znllen worden Onder aanbeveling verblgf ik üw Dw Dr J H FAAIJ Hz Wgdstraat A 42