Goudsche Courant, woensdag 5 september 1888

Woensdag 5 September 1888 I 3753 GOUDSCHE COURANT jMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rr Eerste en grootste KaainiacbineDfabriek der wereld 0RI6INEELE SINGER NAAIlDAGflINES alom bekend om hnnue voortreffeiyke coustruetie eu groote duurzaamheid Deze Machines worden ook op proef geleverd en gratis onderricht er op verstrekt teneinde elke reflectant zich door eljren Ondcrvindins van hunne onovertroffen decelijklieid kan ovortuigen vóór 4at hij koopt De Naaimachines der Sinter Maatschappij zijn m elk opzicht met de grootste nauwkeurigheid afgewerkt en uit Ie beste grondstof vorvnardidd Alleen llieraan hebben zij dan ook hun weèriraloos succes to danken FJke echte Singer Machine draagt op den arm VOluit geschreven de firma THE SIVGER HAIVUFACTUKING Co alsook het nevenstaand fabrieksmerk Men wachle zich voor maakaeh De Singer Maatschappij heeft slcchtS één Depot te G O U D A en wol Dubbele Buu rt No 4 bij J H Schmidt WOLREGIMË ge DE ECHTE iP g Normaal Goederen met de handteekening van Prof JAEGER zjjn alleen en uitsluitend verkrijgbaar bij D Hoogenboom Agent voor Ooudn en Omstreken Laagste prijzen van geheel Nederland Vrijwillige Verkooping in het Koffiehuis db loos te OÜDEWATER op VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1888 des middags ten 12 ure ten overstaan van den Notaris C A VAN BLARICUM te Ourfewaïer van de in volle werking zgnde zeer beklante STOOUWASSCSESIJ met StoomdritogeriJ en Strijk en MangeHnrichting bestaande iu Woonhuis en annex in 1884 nieaw gebouwd kapitaal Waachhuis Wagenlooda Bergplaats Schuur en Spoelhuis benevens Brf Tuin en Bleekveld te zamen groot 26 aren 90 centiaren zeer gunstig staande en gelegen op West lJsselvsere onder Hoenkoop even buiten de stad Oudewater Qoudsche Cricket Club ONDERLINGE WEDSTRIJD op ZOi DAG 2 SEPTEMBER ten 1 ure op t EXÉBCITIE TEBBEIN opgeluisterd door deMnziekder dd Schuttery Heeren Leden en Donateurs hebben op vertoon van hun Diplotna toegang met hunne Dames De REGELINGS COMMISSIE dTvöörhandjën löaifSTÜlKIi uitgave KOKSMA worden tegen zeer lage pryzen opgeruimd by den Boekhandelaar BIUi KIIIA Langei Tiendeweg J Echte VuitacheMetaalPoets ji JÉ pomade met dit merk en firma liJHLf SCHMITT en FöRDEREB voor KJ i zieUi is de be te dis er bestaat te S vens geheel gij tvrii en onichndelijk de 1000 500 250 100 Het Woonhuis bevat diverse Kamers en het Wasohhnis 2 vertrekken Keuken 2 ruime Lokalen en 2 groote Zolders met Rook en Stoomleiding en de zich in gemeld gebouw bevindende Stoommachine van 6 pkr BbOEUiN i Stoomketel ven 8 pkr Bickek kn Rüeb nieuwe Stootninangel Bbadford en Cie 2 Waterketels en 3 Stampkuipen alles in den besten staat van onderhoud terwyl onder den verkoop mede begrepen zjjn de Strgkkachels en verdere aanwezige tot de strflkerjj behoorende losse voorwerpen Te aanvaarden bij de betaling der kooppen ningen op 1 November 1888 en te bezichtigen des Dinsdags en Vrijdags en den dag vóór de verkooping Broeder bg billetten en nadere inlichtingen bg den Notaris VAM BLARICHM voornoemd Ipmlddcls uit de hand te Koop Openbare Verhuring De Notaris NOLEN resideerende te Capelle aid Umi zal op WOENSDAG 5 SEPTEMEER 1888 des voormiddags ten 11 ure bg inschryving voor den tjjd van 7 jaren VERHOREN ten verzoeke van en ten huize van den Heer H ai men Donker iq den Prins Alexanderpolder onder Kralingen aan den Ringdgk fieoe Laiidbuuwerswonliig met annexe BÜRGERWONING SCHUUR HOOIBERG en BOUW en WEILANDEN staande en gelegen aldaar groot 13 Hectaren 50 Aren en daarna bg inschryving VERKOÜPEN PUIKE OUDE SCHlEUANi tER i Hectare il km HAVER slaande aldaar ƒ 53 12 50 6 75 a OO gewone doosjes ƒ 19 lOSO 5 75 2 50 lage doosjes Echte DuttscheStetaal Poets Merk NIGHTCAP Verkrflgbaar by M FEETERS Jz te Gouda Als bewys van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE pomade met dit merk en de let f ters S éb E voorzien is eene zeer gi goede kwaliteit die beter voldoet dan de meeste andere soorten daarby ook geheel giftvrij en onnchadelijk en kosten de ISB 1000 500 250 100 ƒ 19 10 50 5 75 r a 50 gewone doosjes 17 9 50 5 25 2 30 lage doosjes ADVERTENTIE in alle Binn n en Buitenlandsche Courante worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Alle pryzen zjjn franco thuis Minder dan 100 doosjes worden niet geleverd öjj grootere kwantiuiten wordt rabat toegestaan Monsters gratis ten diensti by de Agenten C WASSER Jt Co Amsterdam Singel 470 Magazijn MARKT A 141 Soiled en eenig Magazyn van de nieuwste soort mmm mmm MACHINES worden op proef gegeven tegen storting van ƒ lO t welke som bg aankoop in den prijs wordt begrepen Gunstige getuigschriften van geleverde Machines en gerepareerde staan my ten dienste F W STUTE Werktuigkundige IffÈÏÏWE JAMST Wed C llOh Hoon 1 de PIJPER Alfen a d Rijo Hofieeerandert van Z M den KONING Aardbezien Jam 50 cent per pot Aalbessen Jam 5 Franilfozen Jam 50 Fraiiil ozen en Bessen Jam 50 Kersen Jam 60 j Orinje Marmelade 45 I Alléén verkrggbaar bg Oostbaven 19 SAuEREIER i T Deze JAMS onderscheiden zich bijzonder in kwaliteit van eenig ander fabricaat LEDIGE POTTEN worden tegen 5 cent teruggenomen SPECIALITEIT in Fransche COESETTEIT Wed BOSMAN TIEN DE WEG D 84 ÓpenlDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 4 SEPTEMBER 1888 de i morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda van eepeu goed onderhouden INBOEDEL meerendeels nagelaten door wyleu Merr de Wed Dr H B du BREUK Daags te voren op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen geelt Notaris G C PORTÜIJN DBOÜGLEEVER te Gonda Snelpersdrnk van A Bbixkma te Jonds BINNENLAND GOUDA 4 September 1888 De cricket wedstrijd is Zondag jl niet doorgegaan maar wegens het ongunstige weder tot nadere aankondiging uitgesteld Na gehouden admiuie examen is nog tot de klasse van het progymnasium toegelaten ö H Beekenkamp Do heer Willem ran Zuyien tooneolspeler te Botterdara zal Vrijdag 14 September e k iu de Sociëteit Ons Genoegen optreden tot het houden van eenige roordiachten Het is bekend boe uitstekend hij de kunst verstaat om een beschaafd publiek een ganschen avond door aangenaam beiig te houden door de geestige voordracht van verschillende monologen In de groote gemeenten des binds trad hij een vorig jaar herhaaldelijk op en met steeds klimmend succ s lint Dagblad getuigde na zijn optreden als causeur in don Haag dat Van Zuyien zoowel in het ernstige als in het komieke genre toonde in voordracht en dictie een meester te zijn De bekende recensent van let Vaderland Ijoffelt roemde ten zeerste Van Zuylen s gemakkelijkheid en ongedwongenheid zijne buitengewone radheid van tong en de opgewektheid zqnor persoonlijkheid die het publiek reeds spoedig in de stemming brachten noodig om zulke komische voordrachten te waardeeren In de N Bott Ort laa men naar aanleiding van zijn optreden to s Gravenhage het volgende De heer W van Zuyien schonk gisteren avond gedurende en paar wu mm gsaotvolle onUpanning aan de velen die den foyer van het Gebouw voor knniten en wetenschappen bezochten Zes voordrachten waren op het programma vermeld en met een kwartier tuaschenpooze stond van Zuyien onif gebroken sprekende op de planken Een vermoeiende taak die schijnbaar zander de minste uupanning vervuld werd Ja zelfs schoen de artist in komische kracht en opgewektheid te winnen naarmate hg verder kwam Ons dankt een en ander geeft voldoenden waarborg dat zijn hoorders een genotvolle avond wacht en dat de talentvolle acteur de man die door het publiek als op de handen wordt gedragen daarvan werd nog onlangs getuigenis afgelegd bij zqu hernieuwd optreden to Botterdam en elders bjj welke gelegenheid geen plaats onbezet bleef en hij met bloemenkransen overvloedig werd begiftigd ook al declamator een buitengewoon talent bezit Opwekking om zijne voordracht bij te wonen kan na het bovenstaande vnj wel overbodig heeten Aan de raededeelingen in het nieuwe programma van de ryks hoogere buriterschool voorkomende over het schooljaar 87 88 ontleenen wy het volgende Bij de opening der lessen die na afloop van het onderzoek der nieuw ingeschrevenen en van de herexamens plaats had op Dinsdag 6 September 1887 telde de school in het geheel 63 leerlingen waarvan 69 voor het volledig onderwijs Zij waren over de klassen verdeeld als volgt 1 klasse 1 2 klasse 18 waarvan ééau enkele lessen volgde 3 klasse 15 ♦ klasse B waaronder twee voor enkele lessen waren ingeschreven B klasse 5 waarvan éne voor enkele lessen In den loop van het jaar verbeten negen leerlingen do school of wegens verandering in hunne bestemming of wegens vertrek nnar elders Nieuwe leerlingen werden gedurende dezen cursus ten getale van twee opgenomen zoodat do inrichting bezocht werd door 6B leerlingen waaronder meisjes Bij de sluiting der lossen waren dus nog B6 leerlingen aanwezig 19 in de 1 15 in de 2 12 in de 3 5 iu de 4 en B in do 5 klasse Aan het eindexamen der H B in Zuid Holland namen de vier leerlingen voor het volledig onderwijs der B kUsso derl waarvan 3 geslaagd zgn J JiiNQELisG H J L Kamstebo en A Schinkel Nog zij vermeld dat een leerling der 3 klasse A VAN Mens toegelaten werd tot de Militaire Academie als Cadet voor 4e cavalerie hier te lande en dat P Kruisueeb uit dezelfde klasse met gunstig gevolg examen aflegde voor Machinist leerling bij de Kon Marine te Hellevoetaluis In het personeel der leeraren is gedurende dit jaar eenige verandering gekonien Door zijne benoeming aan het Gymnasium te Groningen ontviel 21 Mei 1888 aan de school de Heer H Pol wiens plaats werd ingenomen door den Heer Th G G Valette Bovendien is het verlies te betreuren van den leeraar D J 8 G GtïUNs benoemd aan hel Gymuasium te Leiden in zqne plaats werd benoemd de heer F Sieïebdink Beide traden 1 Sept in functie Van de door don Ned Ehijaspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag 11 160 personen gebruik In de zitting der Rotterdamsche Arr Rechtbank van Vrijdag worden veroordeeld C B oud 38 jaar arbeider te Waddinxveen bekl van mishandeling tot 1 maand gev W V oud 23 jaar arbeider te Gouderak bekl van mishandeling tot 3 boete subsidiair 3 dagen hechtenis T H oud 23 jaar arb der en C S oud 19 jaar bouwmanszoon wonend te Vlist wegens miahandeUng tot B boete enbsUUair 3 dagen hechtenis ieder J r d W oud 32 jaar smid te Gouda wegens mishandeling en beleediging tot 3 dagen gev In de te Breda gehouden sitting dar Ned Juristenvereeniging was o a aan de orde het vraogpiint Eischen de wettelijke bepalingen omtrent de overeenkomst van levensverzekering herziening P Zoo ja in welken zin Na uitvoerige discussie werden bevestigend beantwoord de vragen 1 Behoort de zelfstandigheid van het levensver zekeriugscontract wettelijk te worden erkend 2 Behóoren polissen aan order toonder of blanco dan wel behoort enkel overdracht der polis bij wijse van cessie geoorloofd te zijn 3 Behoort de wet het recht van den om niet bevoordeelde met erfenis of met schenking op gelijke lijn te stollen Ontkennend werden beantwoord de vragen 1 Behoort het begrip schadevergoeding aan die regeling ten grondslag lo liggen 2 Behoort de wet aan te geven den inhoud der polis met aanwijzing van de essentialia dor overeenkomst 3 Is aanwezigheid van behing een vereischte voor het sluiten der overeenkomst o bij verzekering van eigen leven 4 bij verzekering van het leven eens derden dan wol is het bestaan van belang onnoodig mits de derde toestemme P terwijl over de vraag Behoort de polis bij uitsluiting te worden aangemerkt als bewijs van de tot stand gekomen overeenkomst P de stemmen staakten Al de andere punten bleven tuiten stemming De raad van beheer dfr Koninkl Voreeniging flrf Niderlandich Toonetl hecht zooals uit haar prospectus blijkt aan hot speelseizoen 1888 89 ditmaal eene bijzondere beteekenis omdat het in den loop van het aanstaande seizoen 12V jaar zal geleden zjjn dat de Veroeniging werd opgericht een tijdperk van bestaan dat do koenste voorstanders haar niet durfden toezeggen Dat er heel wat storhien in dat tijdvak over haar hoofd zijn heengegaan en hare instandhouding velo en belangrijke geldolTers heeft gevorderd acht de raad van algemeene bekendheid Moed puttende uit de hooge bescherming welke Z Monze kunstlioïonde koning aan de vereeniging verleende en uit de sympathie die zij by een groot deel van bet tooneelminnend publiek steods ondervond en gesterkt door de offorvaardigheid der aandeelhouders zetto do raad van beheer zijne moeielijke taak voort en schroomde hij niet in hot begin van dit jaar aan do gemeentebesturen van Amsterdam en sGravenhago verlenging te vngen van de met Mei j l geexpireerde oonoessien Zonder voorbehoud is gelijk bekend die verlenging in beide steden voor een tijdvak van drie jaren toegestaan In het personeel kwam sedert het vorige speelseizoen weinig verandering Mevrouw Van Sluytera in vele opzichten gedurende een aantal jaren een si eroad van het gezelschap zeide het tooneel vaarwel om zich in het particuliere leven terug te trekken Daarentegen Is het gezelschap ook met eenige artisten versterkt waarbij mejuffrouw Roos ei leerlinga der toonoelschool en anderen Het repertoire is belangrijk aangevuld metstnkken die in Frankrijk en IMitschland veel succes hadden waarbij ook gelet is op den eigenaardigen en beschaafden smaak van het Haagsche publiek en de hoogere eischtn van den tegenwoordigen tyd De raad van beheer verklaart te trachten steeds nader tot het doel te geraken de verheffing v in ons nationaal tooneel Maatschappijen die geregeld de gUzen wassoheu en de pui schoonmaken z jn ook bij ons te lande geen zeldzaamheid meer Te VVeènen lieeft men thans eene inrichting die nog iets verder gaat Onder den naam Allgemtme Wiener Semimingi Iutütui La Générale bestaat daar oene maatschappij die zich belast met het schoonmaken van de gehoele woning Het personeel dezer maatschappij wascht de glazen neemt stof af doei de kamers poetst de meubelen kortom maakt alles in huis schoon Families die een deel van den zomer buiten doorbrengen of op reis gaan dragen aan de maatschappij op tijdens hare afwezigheid de woning schoon te maken en vinden alles in orde als zij terugkeeren De maatschappij blijft borg voor de eerlijkheid van haar personeel alsook voor de schade die het door breken enz morht aanrichten HtiitvrouK De Zondag te Utrecht gehouden vergadering van notarissen heeft na langdurige beraadslaging met grooto meerderheid besloten zich tot de Regeering te wenden met een adres waarin geweten wordt op de gevaren waarmede het notariaat wordt bedreigd door de zaakwaarnemerij en de middelen worden uiteengezet welke tot verbetering van den bestaanden toestand zouden kunnen strekken Een der voorwerpen die op de Parijsche wereldtentoonstelling in 1889 het meest de aandacht zal trekken is zonder twijfel vermeent Indmtrie do groote globe die thans vervaardigd wordt onder directie van den ingenieur Cordeau en van den heer Filon directeur van de Parijsche gemeenteschool Lavoisier Deze globe zal eene middellgn bobben vsn 40 meter on de aarde voorstellen op de schaal van éen millioentle Een gegoten ijzeren voetstuk van B M hoogte zal de globe dragen die eenmaal in de 24 uren om hare as zal wentelen Het omhulsel zal bestaan uit meridianen en paralleJlijnen van ijzeren staven Galerijen rondom de globe en op B meter afstand van deze zullen den bezoekers de gelegenheid aanbieden den aardbol van verschillende zgden en hoogten te bezichtigen De noordpool zal zich op 45 M boven den beganen grond bevinden De globe zal van binnen ingericht worden voor een leeszaal waarin drie honderd personen zullen kunnen plaats vinden Sprekende over de zucht van den minister Keuchenius om alle zaken van ziju departement zelf te behandelen zegt de Haagsche briefschrijver der Arnh Ct Nu reeds verneem ik dat de wetsontwerpen tot vaststelling der Indische begrooting die vroeger bij de opening van de Staten Generaal geheel gereed konden ingedifnd worden opdat zij nog vtïqr den In Januari konden afgekondigd zijn op dit oogenblik nog niet eens vei genoeg zgn om bij den Raad van State ingediend te kunnen worden Eerlang zal dus een flagrant voorbeeld van vertraging het nadeelire van het nlloszelf willen doen aan het licht stellen Over Amerikaansche uitvindsters vinden wij het