Goudsche Courant, woensdag 5 september 1888

volgende medegedeeld aan offioiëele gegevens ontleend en het bewijs lerraeode dat in de Nieuwe wet ld de vrouwen lelfs op technisch gebied de mannen naar de kroon stoken Niet minder dan 1900 octrooien van uitvinding£ jn aan vrouwen uitgereikt en bovendien moeten sooals een vakman verzekert nog vele uitvindingen waarvoor door mannen octrooi werd aangevraagd te danken wezen aan het denkbeeld of aan de medewerking van vrouwen B jzonder opmerkelijk moet het heoten dat de vindingrijke vrouwelqke geest zoo dikwijls een gebied opzoekt dat ver buiten de gewone bemoeiing der vrouw ligt De ondeniardsche telescoop is de rinding oener vrouw mevr Maher te New York mevr Montgomery vond eene nieuwe pantsering voor oorlogsschepen uit mej Gosham heeft zelfs een nieuw kanon fiitgovoodeu Ëene dame te Baltimore wil de koppeling van spoorwagen eene andere de inrichting van tramsporen verbeteren Mevrouw Bessely vond eene reddingsboot voor schipbreukelingen uit mevr Tanney in Pennsylvanië eene machine voor het lichten van gezonken schepen mej Bird eene nieuwe stoompyp mevr Coston een pyrotechnisch nachtsignaal mevrouw Beaumont van Ohio eene andere reddingsboot Vele aan vrouwen verleende octrooien hebben echter betrekking op zaken die meer tot den gewonen arbeidskring der vrouw behooren zoo bijv vond mej Koosenthal eene verbeterde naaimachine uit die in eene handtasch meegedragen en aan elke tafel vastgeschroefd kan worden Suimrouw De ZmI Cl klaagt dat ons Indisch regeeringsbeleid maar al te vaak mank gaat aan het euvel dat de controle in naam der wet op de ambtenaren uitgeoefend kleingeestig drukkend verlammend is voor de energie van hem die naar eisoh van wet en geweten zijn plicht wil betrachten Als voorbeeld hiervan wijst de Zutf Ct in de allereerste plaats op de herroeping van hot besluit tot verbanning vau de hh Sol en de Sturler en de benoeming van een der verbannenen tot een belangrijke staatsbetrekking in Indië Welk vertrouwen vraagt de Zutf Cl op do wysheid van oen gouv gen wekt zulk een handelwijze b j den inlander Is het van hem te vergen dat hij alles nauwkeurig onderscheidt de motieven voor en tegen wikt en weegt en daarom oordeelt als de elkaar opvolgende regeeringen in Nederland Afgaande op den schijn wordt voor hem de waardigheid van het gezag zelf aangerand door zulke elkaar tegensprekende feiten Niet dan tot schade van ons prestige van den invloed van den gouv gen wie hij ook zij wordt hem door een min van Nederland een kaakslag als deze toegebracht £ indel jk een betrekking wordt aU vergoeding gegeven voor in andéren kring aangedaan volgens sommigen gepleegd onrecht mag een minister den schijn zelfs op zich laden dergelijk motief als grond van aanbeveling ingang te doen vinden ioed zg de bedoeling des ministers z j pleite voor zijn hart getuigt zij ook van politiek inzicht Een ander voorbeeld van tegenstrijdigheid haalt de Z Cl aan in hot besluit tot benoeming van een staatscommissie offl nieuwe middelen te beramen tot bestrijding van de beri beri ziekte terwijl de t jd nog te kort geweest is om de werking van de door prof Pekelbaring aanbevolen ontsmettingsmiddellen behoorlijk na te gaan Zoo breekt men het eene jaar af wat men het andere opbouwt zoo werkt men loomheia ec traagheid in de hand waar kracht en beleid allereerst in en met betrekking tot Indië dringend noodig z jn De Ziiif Ct spreekt met het oog daarop de hoop uit dat de minister den nieuwen gouv gen steune met al z jn invloed en kracht in zijn pogen om nuttig te zijn voor Indié dat h j hem zijn volle tertrouwe schenke en is h j tegenover een al te bemoeiziek parlement niet alt jd bij machte zooals hij het wel wenscht in het belang van Indië dat hij dan aandringt op wijziging van een hem en den gouv gen al te zeer bindend regeeringsreglement Over een grooten schat die in Busland ontdekt zou z jn waren onlangs geruchten in omloop die vrij onwaarschijnlijk klonken Thans echter deelen oolc de Petersburger bladen in allen ernst dienaangaande bijzonderheden mede zoodat er toch iets waars in het verhaalde schijnt te z jn dat op het volgende nederkomt Een boer uit het dorp Gorodki in het district Osterski gouvernement Tsjernigoff kwam niet lang geleden te Petersburg een bekende een fabrikant Antonoff genaamd raadplegen over eene door hem ontdekte oude bergplaats van kostbaarheden die hijnog met had durven aanroeren Op z jn land bijhet dorp Gorodki stond de bouwval van een oudkasteel en sedert eeuwen word in den omtrek verhaald als eene overlevering uit den tijd van Heiligen Wladimir dat onder de bouwvallen een schat verborgen moest zgn Twaalf jaar geleden was de boer Lewotq ko ia z ju naam door erfenis in het bezit gekomen van een oud document waarin van dien schat spraak was onder opgaaf van eenige bgzonderheden omtrent de plaats waar die begraven was en omtrent z jne bestanddeelen 12 vaatjes met goudstukken en kisten met andere zaken van waarde Tien jaren lang had de boer onder de bouwvallen gegraven en eindelijk een kelder gevonden waarin het grzochte hem toescheen voorhanden te z jn Zijn Petersburger vriend ging met hem mede en te zamen openden zij een der vaatjes werkelgk kwamen daaruit goudstukken rollen Zij namen een viertal daarvan mede naar Petersburg stelden de fiegeering van een en ander in kennis en het einde der zaak was dat deze den schat in beslag nam en den boer het wettelijke loon van den vinder toekende een derde van het gevondene welk derde deel vermoedelgk 2 millioen roebels op zgn minst bedragen zal Onder den titel Lt s ifufmoires d un dompleur heeft de leeuwentommer Bidel een gedeelte van zijne levensgeschiedenis doen verschijnen Het boek bevat veel belangwekkends Het meest bewonderenswaardige is dat Bidel de kooien zijner roofdieren steeds zonder revolver ja dikwgls zelfs in hoogst kritieke oogenblikken zonder zweep binnenging In dit opzicht is vooral de volgende episode uit zgn leven hoogst belangwekkend wg laten hem zelf aan het woord Op zekeren namiddag het was te Rome zat ik met mijn vrouw aan den ingang der tent De voorstelling zou spoedig beginnen en de tent was meer dan bezet toen een vreeselijfc gegil mg plotseling deed sidderen Onmiddellgk daarop hoorde ik door duizende stemmen die boven het woedende gebrul uitklonken schreeuwen Aiulo I Mulo I Ik vloog naar de dierenhokken Het publiek was als versteend Vele vrouwen vielen in onmacht Aller oogen waren als door schrik betooverd op een der kooien gericht Ik keek daarheen Het was vreeselgk Een mensch een arme drommel dien ik in mijn dienst had Venturelli genaamd zweefde tnsschen hemel en aarde vastgehouden door de klauwen van vier leeuwen waarvan oen doodbedaard een zgner armen opvrat Hel was een versohrikkelgk gezicht dat vleesch dat door de tanden van het roofdier van den arm gescheurd werd terwijl het bloed in de rondte sj atte Ik zag slechts een ding den man in zgn blauwen kiel die tegen de tralies hing en langzaam verslonden werd Ken vreeselijk tooneel Wat moest ik doen Zou ik den omweg om de loges heen maken om op de gewone wgze in de kooi te komen Ik begreep terstond dat daardoor te veel tgd verloren zou zgn Daarom beging ik de waanzinnige onverantwoordelijke domheid het deurtje aan de voorzijde juist zoo ver op te schuiven dat ik er kruipende mijn lichaam doorheen kon wringen Hoe ik het deed Hoe het kwam dat ik niet terstond door de dieren gegrepen in stukken gereten werd Ik weet het op dit oogenblik nog niet Ik weet slechts dat ik mij plotseling te midden van dit woeste feestgelag bevond zonder wapen zonder stok zonder zweep alleen gewapend met mijn vuisten En ik sloeg ik kommandeerdo de leeuwen weken achteruit en lieten hun buit los die als levenloos op den grond viel Ik dacht dat de arme jongen dood was Onder een duizendstemmig Bvviva Evviva snelde ik de kooi uit De ongelukkige word weggedragen en naar het hospitaal gebracht Zijn wonden werden verbonden en genazen hij leefde hg leeft tegenwoordig nog Lafer vroeg ik hem Wel verduiveld wat had je toch uitgevoerd dat je je zoo liet pakken Wel mgn lieve God mgnheer Bidel ik wou hot u nadoen als uw leerling wist ik immers zoowat hoe men met leeuwen omgaat Toen ik voorbg de heeren ging h j was zeer beleefd togen de leeuwen geworden wilde ik ze streelen Drie van hen sliepen maar een sliep niet Deze begreep mijn attentie verkeerd Hij wekte zijn kameraden greep mij beet en wanneer gij niet tussohenbeide gekomen waart hadden ze mij zeker als beefoteah a la tartare opgepeuzeld De brave man had de oogen vol tranen Hij kuste mij de handen De koning hoorde van het gebeurde en verleende mg een ridderorde De kus van den dienaar was misschien nog hooger te schatten dan de onderscheiding van den vorst en toch was het een groote gebeurtenis in m jn leven toen deze mij overhandigd werd Niet zelden ook kwam het voor dat Bidel ook vreemde personen mee in zgn kooi nam dit gebeurde onder anderen te Nizza waar een der lioHS nit de voornaamste kringen een mgnheer Leonard Kozy zgn collega s van de andere facultoif wilde loeren kennen en zich met den tammer te midden der wilde dieren begaf Het jonge mensch een voortreffelijk schutter had gewed te midden der roofdieren een aas uit een kaart te schieten Nadat de eerste kogel slechts het wit getroffen had vertelt Bidel wilde de koene gast het pistool opnieuw laden Maar de patroonhuls zat vast in den loop en eer deze er uit verwijderd was duurde het ruim twee minuten die m j wel twee eeuwen toeschenen zooveel moeite kostte het mg mgn vertoornde en woedende monsters in bedwang te honden Kindelgk knalde het schot en tegelijkertijd was het aas uit de kaart verdwenen Een ongeëvenaarde storm van toejuichingen verhief zich en ik moet bekennen een hand die onder zulke omstandigheden niet beeft is d hand van een dapper man De heer Marins Vachon een Fransch publicist heeft in de laatste jaren op last der Frausche iegeering reizen gemaakt in Zwitserland Duitschland België laatstelijk ook in Nederland om de inrichting te bestudeeren van de musea en scholen die betrekking hebben op kunstnijverheid Het rapport van zgne laatste reizen door België en Nederland is thans versohenen Het is altgd belannwekkend na te gaan welken indruk de nationale instellingen achterlaten b j een vreemdeling die ze bestudeerd heeft zegt de Farijsche correspondent der N B Ct die daarna schrijft Het rapport van Vachon over zijne reis levert over het onderwerp eenige zeer behartenswaardige wenken en de vergelijking die men dank zij deze studie kan maken tusschen de scholen van kunstnijverheid in België en in Nederland levert eigenaardige uitkomsten Het heeft hem getroffen dat de scholen die hg te Amsterdam s Gravenbage en Haarlem zag alle gesticht zijn door bgzondere maatschappijen en niet van wege de overheid dat zg meest op kleine schaal zijn begonnen en dat zg ten spgt van de ougunstige omstandigheden waaronder zij gesticht werden goode uitkomsten leveren Wat de methoden van onderwgs betreft zegt Vachon ik heb hieromtrent niatt nieuws opgemerkt tenzg het stelsel in de school te Haarlem van landelijke tochten der leerlingen en studiën in i r je natuur Op die nieuwe methode vestig iKnerk de aandacht Van de teeken academie te Amsterdam zegt hg het volgende Zij is ingericht naar het mo lel van de school der tchoone kunsten te Parijs van dertig jaren geleden Men onderwijst er geen bouwkunde en ook geen decoratieve compositie De oudste methoden zijn er nog ia zwang De routine beerscht er onbeperkt ten spijl van do pogingen tot hervorming die voortdurend worden in het werk gesteld Het bestuur heeft er de handen gebonden door onbuigzame reglementen die eene soort van grondwet vormen welke men nog niet heeft kunnen omverwerpen Gelukkig heeft de school niet genoeg geldelijke hulpmiddelen om de jongelieden tot zich te trekken en hen af te leiden van de scholen voor kunstnijverheid De leerlingen moeten een hoog schoolgeld betalen De school kost zeer veel geld met hel oog op hot gering aantal leerlingen De school onderwijst niet zooals in do Belgische Academiën de eerste grondbeginselen van het teekenen om toegelaten te worden moet men een antiek borstbeeld kunnen nateekenen Ook de school Voor kunstnijverheid te Amsterdam wordt door Vachon zeer duur geacht voor hot geringe aantal leerlingen lïet is eene soori van hoogo school I Van gansch onderen aard is het onderwijs der kunstnijverheid in België Daar is het hoofdzakelijk ten dienste niet van den welgesteldon burgerstsnd van do zoons der patroons maar van de jeugdige werklieden De avondteokenscholen te Brussel Mo lenbeekSt Jean Ixelles en Antwerpen worden door Vachon als voorbeelden aangehaald wegens hare inrichting en geringe kosten Het zijn de gemeentebesturen die zich hiervoor allerwege de meeste moeite geven Zg geven er groote sommen voor uit De gemeente Ixelles die eene jaarlgksclio begrooting heeft van 250 000 fr besteedt ieder jaar 16 000 fr voor de toeken academie De bijdrage van Molenbeek is nog aanzienlijker Do soholen voor kunstnijverheid in België z jn voorbeelden van goedkoope inrichting Het onderwijs te Molenbeek kost 44 fr per leerling dat de Ixelles 82 fr dat aan de industrioschool te Brussel 60 fr dat te Charleroi 40 fr dat te Gent 41 fr Gemiddeld voor het geheele land komt dit neder op 43 fr per leerling Daar waar vakonderwijs gegeven wordt den geheelen dag theoretisch en praotisch met arbeid in de werkplaats er b j bedragen de kosten 166 fr per leerling Dat verspreiden van het teekenonderwijs onder den werkmansstand acht de heer Vachon eene hoofdzaak voor den bloei der ngverheid In de Gartenlaube No 7 komt eene mede doeling voor betreffende eene nog niet lang ont dekte en onderzoohte reuzenbloem tot het geslacht der Saffletiat behoorende en naar haren ontdekker JtaMeiia Sckadenbergiam genoemd In het jaar 1882 bezocht dr Alexander Schadenberg hofapotheker in Glogau met zgnen neef Otto Koch de Phillippijnsche eilanden Voornamelgk doorvorschten zij met een botanisch en ethnografisch doel het zuidoostelijk gelegene en nog weinig bekende eiland Mindanao Aan hun onvermoeiden ijver gelukte het zelfs wat tot dusver vruchteloos beproefd was om den 3300 meter hoogen vuurspuwenden berg Apo te beklimmen Op den vóór dien vulkaan gelegen berg Parag ter hoogte van 800 meters vond Schadenberg nu do kolossale bloem zoo straks vermeld Hij durfde zijne oogen nauwelijks vertrouwen toen hij daar midden in het woud geheele rgen van reusachtige bruine bloeiknoppen zoo groot als koolkoppen zag Weldra ontdekte hij wat verderop ook bloeiende exemplaren die meer dan 80 centimers doorsnede haddan dus ongeveer de grootte van een wagenrad Zij wortelden geenszins in een diepen en vetten bodem maar op en in de stammen van kruipende wgnstoksoorten en werden door de inboorlingen Bo o genoejftd Het gewicht van zulk een enkele bloem met hare vgf h nd dikke gespikkelde vleesohachtine bloembladen bedroeg ruim 11 kilogram Daar het Schadenberg bleek dat zg spoedig tot verrotting overgingen zoo was hij er met Koch op bedacht om de bloemen te pbotografeeren en een aantal spoedig voor een vuijr te drogen Beiden zijn aan den koninklgken hortus bolanieus te Breslau ten geschenke gegeven en voor liefhebbers ter bezichtiging gesteld Of het gelukken zal die reuzenbloem naar ons werelddeel over te brengen en in broeikaaspn te kweeken moet de toekomst leeren Om den aangenamen geur behoeft men dat niet te wonschen want zij heeft een walgelijken reuk een soort van lijklucht Niettegenstaande da vele en aanhoudende waarschuwingen die van tgd tot tijd in de dagbladen voorkomen is het dezer dagen wederom aan een drietal zoogenaamde kwartjeeviuders gelukt een landbouwer A K genaamd woonachtig te OudAlblas die de weekmarkt te Dordrecht bezocht tot hun slachtoffer te maken Door een als heer gekleed persoon werd hem in de Nieuwstraat gevraagd of hg boter voor hem te koop had of anders niet iemand wist die hem 25 pond boter s weeks leveren kon welke laatste vraag door het boertje bevestigend werd beantwoortl waarop werd voorgesteld even naar eene naastbgzgnde tapperg to gaan dan zou daar het adres voor de te leveren boter opgegeven worden Aldaar zaten twee handlangers van den onbekende ouder gewoonte kaart te spelen en uitgenoodigd door zgn geleider had K weldra aan den speeltafel plaats genomen met bet gevolg dat hij in zeer korten tgd eene voor hem aanzienlijke som gelds had verloren Hoewel de politie met het voorgevallene in kennis werd gesteld en zg onmiddelijk een onderzoek instelde is het haar niet mogen gelukken de bedriegers in handen te krijgen De opgaven omtrent den haringaanvoer iloor Nederlandsoha visschersschepen loopende tot 27 Augustus 1 1 wgzen aan dat dit jaar tot dien datum S9 481 ton baring gevangen ie of 76 871 ton minder dan verleden jaar Hadden in 1887 omtrent dezen tgd 259 loggers en 215 bommen hun eerste of tweede reis reeds volbracht nu zgn slechts 195 loggers en 53 bommen met de eerste lading thuis gekomen Het loopende jaar steekt ook ongunstig af bg 1886 toen op 26 Aug reeds 117 627 ton en bij 1885 toen 93 612 ton was aangebracht Het schgnt wel dat onze Hollandsche visschers da haringscholen niet meer zoo goed weten op te sporen ala voorheen in het algemeen heeft men waargenomen dat waar voorh en op dezelfde tgden en op dezelfde plaataon haring in overvloed werd gevangen thans weinig of geen haring te vinden was De schepen die dan ook vroeg in den zomer ter haringvisschorg z jn vertrokken en zich als naar gewoonte ver noordwaarts bobben begeven z jn er in t algemeen slecht aan toe geweest Na afwezigheid van 8 tot 10 weken zgn de meeste genoodzaakt geworden of omdat do proviand opraakte o omdat do netten opnieuw moesten behandeld worden met een halve lading naar huis te keeren De nu volgende maanden kunnen zeker nog veeJ goed maken maar dat de resultaten aan het einde van het jaar schitterend zullen zijn is wel niet te deuken Bulteolaoüscb Overzicbt De Duitsohe Keizer heeft bg den doop van zgn vjjfden zoon een uittreluel laten publiceeren uit hel dagboek van ign grootvader en wel die punten welke betrekking hebben op de groote historische De Duitscho bladen spreken bij gebrek aan ander nieuws uitvoerig over de benoeming van Bennigsen tot opperpresidont van Hannover Terwijl de vrijzinnige bladen de betoekenia van die benoeming trachten te verkleinen houdt met luin de andere zgde vol dat die benoeming het beste bewgs is dat den nieuwen Keizer ten onrechte reactionaire plannen zgn toegeschreven Gelgk te verwachten was hebben de sociaaldemocraten bij de verkiezing te Berlijn de overwinning behaald In plaats van Hasenclever werd Liebknecht met 20867 stemmen tot lid van den Eijksdag gekozen De tegenstanders kwamen slecht op en waren bovendien verdeeld De liberalen anti semieten en nationaalliberalen stemden eik op hun candidaat doch samen brachten zij niet meer dan 15 000 stemmen uit terwgl bij de vorige verkiezing door de vereenigde anti socialisten 28 000 werden uitgebracht De IVeisinnige Zeitung wijst er met ingenomenheid op dat de candidaat der vereenigde conservatieven en nationaal liberalen die bij de vorige verkiezing b jna 17 000 stemmen verkreeg nu niet meer dan 4000 stemmen op zich vereenigde Daarentegen verheugen de nationaal liberalen er zich over dat de TorltchriUler van 11 750 tot 7500 zijn teruggegaan De sooianl deraocraten zelven brachten nu 4000 stemmen minder uit dan in 1887 Van gansch anderen aard dan de godvruchtige beschouwingen van keizer Wilhelm I ea het politiek geharrewar der Duitsche partijen is de geschiedenis der echtscheiding van het Servischo koningspaar Toch zou men falen wanneer men meende hier slechts met een huiselijk drama te doen te hebben De politieke zgde der quaestie zal ongetwijfeld bij de verdere ontwikkeling der zaak steeds duidelijker in het oog treden Koningin Nathalie is uit Pargs naar Boekarest vertrokken waar zg gedurende de behandeling van koning Milans eisoh tot echtscheiding voor het consistorie van Belgrado zal verblgf houden Zaterdag werd met de zaak een aanvang gemaakt welke naar berekend wordt den 15 Sept zal geëindigd zgn Omtrent het antwoord van de koningin op de memorie des konings deelt de Weener correspondent van de Time de volgende bijzonderheden mede Op aanklacht des konings dat zg in tegenwooi igheid van vreemdelingen hem zeer dikwgls beleedigende woorden toevoegde en de gasten op het paleis krenkte verklaart de koningin dat dit mogelijk kan geweest zijn doch dan alleen een gevolg was van overprikkeling wat zg nu betreurt maar dat vele harer woorden toegeschreven moeten worden aan gekrenkte genegenheid en vernomen geruchten die haar innig leed berokkenden Wat de beschuldiging betreft dat zg heulen zou met de vgandeii van den koning zoo verzekert de koningin dat de Servische staatslieden waarin zij vertrouwen stelde geen vganden des konings maar politieke tegenstanders van den minister Garashanine waren wat zg met namen bewijst Ten opzichte van de verzekering dat de koningin wenschte dat de koning afstand zou doen van den troon herinnert koningin Nathalie er aan dat haar gemaal zelf meer dan eens den wensch daartoe te kennen gaf Alleen dientengevolge heeft zij op het onverwijld instellen van een regentschap aangedrongen Zij ontkent echter dat zij bg den koning zou aangedrongen hebben op bet neerleggen der kroon Tegenover de algemoene klacht over haar onvrouwelijk en onbestendig karakter wijst koningin Nathalie op haar ongelukkig huwelijksleven terwijl zg zich op de trouwe vervullingen harer moederpÜchteB beroept Als nieuwste straf voor zyn schoone gemalin heeft koning Milan uitgedacht haar naamdag niet officieel in het land te laten vieren wat door het Servisch staatsblad den volke wordt verkondigd Een koninklgke daadt Volgens de fotmche Zeitung bestaat er nog kans dat de twist tussohen koning Milan van Serviëen zijne gemalin in der minne zal worden bggelegd Dit strookt echter niet met de berichtender Pargsohe bladen Toen koning Milan hoorde dat koningin Nathalie met een stoomboot naarfielgrado zou komen ten einde het proces b j tewonec gaf h j bevel desnoods met geweld de landing te Heletton Het bovelsohrifl werd ochter niet verzondeè rfftsr de minister Christies zich er tenkrachtigste tegeu vrzette Het doBr den Presidettt f i ijeenigde Staten ingediende Canada wederver iidièff Mitwerp is door de commissie van het Huis van Afgevaardigden eenigsiins geamendeerd aangenomen Een voorstel van de republikeinen volgens hetwelk de beleefdheid jegens Engeland vorderde dat art 29 van het tractaat van Washington feitelijk buiten werking werd gesteld werd verworpen met 6 tegen 5 stemmen Bij een debat over de Boodschap van den President in den Senaat heeft een der senatoren o a de meening uitgesproken dat binnen een niet zeer groot tijdsverloop Canada tot de Vereenigde Staten zou behooren UurKerliJke Stand GEHOIIEN 31 Aug AdrtMus ouden F U de Mores en B Schooien Uirk ouden J Aret en i Tom 2 Sept Adriaoua Hermanns ondera H H van der Wolf en G Koolmeea Jacob oodera J Grootendorst en i M van der Linden Wilbelmina oodrrs H Lrliveld en M Hondük 3 MatrlJF ondera L Bua en M Trooat Helena JohMiu oodera O P Arenda en L van Ea OVBBI EUKN 1 Sept P W van Bijk 49 j M A Doornik l j 2 m M van Eyk 6 m 3 K Anker 86 j Haastrecht GEBOBEN Agntha Uoberla ondera W Terhek en A van der Kuil OVERLEDEN C Lakerveld 3 j B H n Enhk 1 m ADVERTENTIËN V oorspoedig bevallen van een Zoon G VAN DER WOLF Koolmees Gouda 2 September 1888 Geboren HELENA JOHANNA Dochter van G J D ABENDS en L VA BS Gouda 3 Sept 1888 Heden over ped ten huize van den Heer H BOLLMAN te Bodegraven de Heer 6 TOOBN VLIET in den onderdom van rnim 59 jaren in leven Aannemer te Gouda Bodegraven 2 September 1888 Eenige ienniegeving Voor alle blgken van belangatelling bg ons Hawel k ondervonden betuigen wg mede namens wederzgdsche familiën onzen vriendelgken dank H A VAN LÜENEN C H J VAN LÜENEN VïRMAAT De ondergeteekenden betaigen hnnnen dank voor de vele bewgzeu van belangstelling ondervonden bg het overlgden van hunne Sohuonzuster Mevrouw de JONG LONEAO LuNKAtJ 6 W 01 JONG P DE JONG C W de JONG Evbkink BneoBEa G J DB JONG G Jz A W DB JONG SCHOTSCHMAN C J C PBINCB C J D PBINCE DB Jong Gouda i Sept 1888 Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van mgne innig geliefde Echtgenoote betaig ik bg dezen mgnen hartelüken dank J VAN DBE GBUP Gouda i September 1888 A