Goudsche Courant, vrijdag 7 september 1888

1888 N 3753 PREMIE AANDEELENiierNoonl Holiaoèche VenjeDiging HetWitteZruis GEGARANDEERD door een speciaal voor deze Leening verbonden Waarborgfondi en een Retervtfonds beide gedeponeerd bg de Nederlandsche Bank te Amiterdam Eerstvolgende Trekking 1 DECEMBER e k aOUDSCHE COURANT jXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Hoofdprys Pryzen a 2 000 2 Prgzen a 500 5 Pryzen a 50 10 Pryzen a 25 280 a ƒ 14 300 ƒ 100 000 4 000 1 000 250 f 250 3 920 ƒ 109 420 IN 1889 DRIE TBEKKIJSGEN e 1 April HoofdprUs 50 000 1 Augustus Iloofdpr g ƒ 300 000 1 Vecember Hoofdpr S 50 000De minste prys die op een HOLLA NDSCH WITTE KRUIS LOT vallen moet is 14 Verkrijgbaar tot den koers van f 12 75 bij de Heeren Wed KNOX UORTLAND te Oouia V MeTronw de Wed J L WUCKIIUIJSE VAN BoRSELEN betvügt by deze haar bartelgken dank voor de rele bewezen van deelneming bg het överlyden van hare geliefde Zuater ontvangen Gouda 4 September 1888 De OFFICIEREN der dd SCHUTTERIJ betuigen hiermede hunnen dank aan allen die medegewerkt hebben tot de feestelgke viering van den verjaardag van H K H de PRINSES van ORANJE Tevens geven zg kennis dat van de Rekening en Verantwoording inzage kan genomen worden door de inteekenaars op 7 en 8 SEPT a s van des voorm 9 12 uur by den 2 Luitenant den Heer D HOOGENDIJK Minnebroedersteeg No 99 B Ondergeteekende heeft de eer zgnen geachten Begunstigers te berichten dat hfl T7 EI5S CJXSID is van de SPIERINGSTRAAT naar de Lange Tiendeweg D 23 Dankbaar voor het genoten vertrouwen beveelt hy zich by vernieuwing in UEd gunst beleefdelyk aan JII BI EI ID1JK Schilder Wordt PLAATSING gevraagd voor een TOInTQ BIïT van 15 jaar om opgeleid te worden op een KANTOOR alhier Adres onder No 1718 aan het Bureau dezes Er biedt zich aan tegen 1 NOVEMBER een BURGERMEISJE P G 24 jaar liefst in een klein burger gezin als MEID ALLEEN of als TWEEDE MEID goede getuigen kunnende overleggen Adres onder No 1719 aan het Bureau dezer Courant m LIKDOORNS Seltknobbela MoornoUeg Buideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tyd geheel verwyderd zonder de minste pyn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Pi if per flacon met jtenseel 50 ets AÜMn echt by B SCHOLTEN CoiÉFeur Eisch de handteekening van A v TUIJLL mm FAmLüiES A V os Al Eleiweg E 73 en 73 POLAKS lEVE S ElIXER g g Met de hoofdverkoop van boven 2 C staand heb ik voor GOUDA en O 01U 8TREKEN belast navolgende 3 M ua Grossiers in GedistUleerd K M PEETEBS J n Markt O J F HERMAN JÈZoon g Tiendeweg § H Kinderen N KOyiNGS o Oudewater C POLAK Gzn Fabrikant Groningen HoUandsclie Maatschappij van LANDBOUW te sORAVENHAGE van 12 17 September 1888 VEEDAGEN 15 16 en 17 SEPTEMBER Wegens plaatsgebrek XE KOOP voor ƒ 20 een goed klinkende zonder gebreken Adres Kniperstraat K 227 Mevrouw van HAEFTEJV VRAAGT primo NOVEMBER eene Tweede Meid van goede getnigscbnften voorzien ONTVANGEN eene prachtige COLLECTIE Eang enSifaaiide Lampen met BRANDERS van verschillend systetm waaronder uitmunten de LAMPEN Beige en Sepulchre Voorhanden KATOEN en GLAZEN voor byna allen soorten branders P P SOOS LANGE TIENDEWEG D 59 De VOORHANDEN uitgave KOKSMA worden tegen zeer lage pryzen opgeruimd by den Boekhandelaar A BBÜ KMAX Lange Tiendeweg Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Betau s elfbewaringp Hollandsche uitgave met 27 afb Prys 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizenden van een zekeren dood Te verkrygen bij het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland Openbare Verhuring De Notaris NOLEN resideerende te Capeüe aid IJisel zal op WOENSDAG 5 SEPTEMBER 1888 des voormiddags ten 11 ure bg inschryving voor den tyd van 7 jaren VERHUREN ten verzoeke van en ten huize van den Heer Beihen Donker in den Prins Aleianderpolder onder Kralingen aan den Ringdjjk Eene Landbouwerswoaing met annexe BURGERWONING SCHUUR HOOIBERG en BOUW en WEILANDEN staande en gelegen aldaar groot 13 Hectaren 50 Aren en daarna by inschryving VERKOÜPJBN 1 Hectare Aren HAVlit staande aldaar De Qondsdie Machinefabriek vroeger COSIJN Col beveelt zich aan voor de L £ V £ R I N G van Gasmacjbines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Een fatsoenlyk Geldersch BURGERMEISJE P G biedt zich aan tegen NOVEMBER als 2e MEID of in een klein gezin als MEID ALLEEN Goede getuigen staan haar ten dienste Franco brieven letter Z ter Boekdrukkery van B A VEKZIJL Kortp Tiendeweg Terstond GEVRAAGD eene iatsoenlyke R K niet beneden de 20 jaar Ailres MARKT A 91 PORT a PORT f 1 40 ƒ 1 50 2 en ƒ 2 50 de Plesch 1 25 per Flesch Wed C van OIJE Kleiweg No 2 Gouda Depot van THEE van W J VAK DEH boor te Vlaardingen Deze THEE is verpakt in pakjes van etn half één twee en een half en vijf H Or en voorzien vau het merk db Zkeham Verkrygbaar vanaf ƒ 0 80 per 5 H Gr voor Gouda alleen by W SCHALEKAMPJr Oosthaven 17 Snelpersdruk van A Bbinkhau te Uouda Ministerieel Vacantiewerk In de laatste weken is er op politiek terrein weinig byzonders voorgevallen Het is de parlementaire rusttyd dien de ministers en de volksvertegenwoordigers op het land aan bet zeestrand of op reis doorbrengen ten einde nieuwe kracht te verzamelen voor den strjjd en de drukte die hen eerlang weder wachten Onze bewindslieden zullen daarvan dil jaar minder genoten hebben dun anders In hunne bureau s worden de eerste begrootingen ontworpen en de dringendste wetsvoorstellen overwogen en hoe bekwaam verscheidene hnnner mogen zijn zij zullen zeker hebben ondervonden dat het gemakkelijker is oppositie te voeren en critiek te oefenen dan meteere de rol te spelen van vcrantwoordelyke raadslieden der kroon Aan de eene zjjde hebben zy hun eigen partrjgenooten te oiit jen zoodat de voor te stellen maatregelen eenigszins den stem iel moeten dragen der richting die hen aan het bewind gebracht heeét doch aan den anderen kant moeten zij org dragen de tegenparty niet al te zeer te ontstemmen en tegen zich in het harnas te jagen want in de Tweede Kamer zetelt een talrijke minderheid en in de Eerste een sterke meerderheid van de liberalen die met Argusoogen de jiroducten uit den cleriealen brouwketel zullen monsteren Niet zouder hoofdbreken zal dit lastig vraagstuk z jii opgelost zoodat de nieuwe ministers hun vacantitk aker jtiet iu een dtic far NMsb sullen genoten hebl en Wg zjjn nieuwsgierig naar de vruchten van hun arbeid die tegen het einde dezer maand gemeen goed zullen worden Van een der ministers is iutusscheu reeds in bet opetfbaar gebleken dat hy de zaken van zijn departement ook in de parlementaire vacantie is blijven behartigen Wjj bedoelen den heer Keuchenius Reeds spoedig na zyn optreden en ten gevolge daarvan moest hy omzien naar een geschikt landvoogd voor onze Oost Indische bezittingen Bekend is het dat hii piet meer tact en omzich tigheid dan van zyn vroeger onbc iuisd optreden als opposant kon verwacht worden eene keuze gedaan heeft die bij vriend noch vyand aanstoot geven kon doch integendeel de beste verwachtingen voor het toekomstig bestuur in Indië opwekte Üe heer Pynacker Hordyk toch is een liberaal man hetgeen moeilyk anders kon zijn want de minister van koloniën zelf is in hoofdzaak voorstander der vryzinnige Indische politiek Doch tevens is hij in de politieke verwikkelingen der laatste jaren niet betrokken geweest en gematigd genoeg om by de rechterzijde geen argwaan op te wekken Daarenboven in Indische zaken een nieuw man niet doo antecedenten gebonden en bekwaam genoeg om zich spoedig op de hoi te te stellen van zijn nieuwen werkkring Of hy genoeg geestkracht zal hebben oip zjjn eigen denkbeelden te doen zegevieren op de sleur der Indische bureaucrat tie zal de tjjd moeten leeren doch de menschen die hem kennen Verzekeren dat hjj vastheid van karakter en onafhankelijkheid viiu inzichten paart aau groote bekwaamheid Bedenen genoeg om met eeuige gerustheid de daden van den ueuweu gouvernenr geiieraal af te wachten Niemand heeft thans zulke hooggestemde verwachtingen als toen de heer Van Hees den etel op Buitenzorg beklom iiwiir deze heeft zijn reputatie overleefd en zelfs zyn beste vrienden teleurgesteld Zeker is het dat minister en landvoogd beid hun taak ernstig hebben opgevat Weken ilaug heeft de heer Hordijk dagelijks met den heer Keuchenius en zyne ambtenaren op het Plein geconfereerd en gewerkt om de grondslagen der te volgen gedragslyn vasl te stellen en zich omtrent de beLingryk quaestiën te doen inlichten Deze ernst en goede wil verdienen waardeering ook van onze zijde waar overigens 0 minister niet gehouden wordt voor een sympathiek persoon Minder ingenomen is men van liberale zyde met de laatste daad van den heer Keuchenius de benoeming van den heer Sol tot lid van de rekenkamer in Indië Deze heer is betrokken geweest in de geruchtmakende zaak van Tjiomas Als bestuurder van de goederen des heeren De Sturler werd hy met dezen door deu aftredenden gouverneur generaal beschuldigd van onderdrukking der inlandsche bevolking en ten gevolge der plaats gehad hebbende woelingen uit de ko oniën verbannen De handelwyze van den lieer Van Kees in de ie zaak is door velen ook onder de liberalen a i ekeurd en de hey Keuchenius heeft steeds in de Kamer beweid dat er tegenover deze beide heeren onrecht gepleegd was Wy achten ons niet bevoegd t jt een oirdeel want ilaartoe behoort eene kenols van Indische zaken die ons geheel ontbreitl Geheel natuurlyk komt het ons voor t de minister van koloniën innig overtaigd i$M de oubillykhMd die het Indisch bestsur begaan had zich gehaast heeft e en bevel des konings uit te lokken om het nitzettingadecreet in te trekken Men wordt geen minister om zyn eigen weloverwogen en vurig verdedigde meeningeu als onnutten ballast over boord te werpen maar wel om die zoo spoedig en afdoend mogelijk in practyk te brengen Het is dan ook mindi r deze intrekking van het verbanuingsbi sluit die critiek heeft uitgelokt maar de daaraan verbonden benoeming van een der slachtoffers tot lid van een der hoogste regeeriugs colleges by wijze van schadeloosstelhng Men voert daartegen aau lo dat het prestige in Indië schade lydt als men den gou verneurgeneraal nood aakt zelf ziju vroeger besluit in te trekken 2o dat de heer Sol eeu vreemdeling ia in zijn ambt en dus s lauds dienst schade lijdt 3o dat den ambt naren die op bevordering wachten aldus onrecht geschieilt Gelyk te verwachten was is het van liberale zyde dat deze grieven breed worden uitgemeten Bg eene onpartydige beschouwing gelooveu wij dat te dien opzichte wel wat overdreven wordt By de beoordeeling dezer regeeringsdaad moet men zich stellen op het standpunt van den minister van koloniën Wij stellen ons zooals wy reeds zeiden volstrekt geen partij in het twistgeding tusscheu den heer v4n Rees en zijn bestrijders Doch de heer Kenchenius is steeds van meening geweest dat de gestrafte heeren ten onrechte van knevelarij zjjn beschuldigd en zonder genoegznmeu grond zyn uitgezet Intrekking betnekejit dus volstrekt niet dat de inlandsche bevolking straffeloos mag worden mishandeld Het koninklijk bevel dat zeker voor den aftredenden landvoogd een harde pil is bewijst alleen dat de minister innig overtuigd is vau de waling van zyn vertegenwoordiger in Indië en dat liij er prjjs op stelt dat ook de hnogge plaatste ambtenaren zelf de kwade gevoIge4 dragen hunner daden Elke andere handel1 wyze zou eene aarzeliog en halfbtiid verraden die men van zulk een overtuigd man als de minister niet mocht verwachten Met de afbreking van ous prestige in Indië zal het ook zoo n vaart niet loopen Men ziet er geen bezwaar in hier ministers van koloniën omver te werpen of het kegels waren zou dan het tot de orde roepen van deu hun ondergeschikten landvoogd alles iu Indië op losse schroeven btellen Ben andere viaag is of de den heer Sol berokkende schade zoo groot was dat hem eene zoo in t oog loopende vergoeding gegeven moest wordeu Dit kannen wy moeilyk beoordeelen Doch op zich zelf is de benoeming van een niet imbtenaar tot lid van een ouafhankelijk college als de Rekenkamer zoo vreemd niet Integriteit en financieele kennis zijn de hoofdzaak Ook hier te lande werden steeds mannen van allerlei ait enloopenden werkkring door de Tweede Kamer voor de Rekenkamer voorgedragen en door den Koning daarin benoemd Het is geen betrekking waartoe men bij anciënniteit opklimt Daarmede vervalt ook de derde grief die overigens toch niet van veel gewicht zou zijn De e opmerkingen meenden wij niet te moeten achterhouden vooral omdat het geldt een kabinet van anti l berate kleur Partydigheid by het beoordeelen zjjaer politieke teijenstanders ia een algemèene kwaal waart en zooveel mogelijk moet gewaakt worden W j verdediy gou niét de inzichten des ministers deze blijt ven te zijner verantwoording Alleen hebb wjj wdlen doen uitkomen dat het niet ftngaat de opportuniteit an regfeeringsdadeu te beoordeelen als men zich op geheel partijdig stiudpunt plaatst do jr b v de scbuld der heeren Sol c s als een vaststaand feit aan te nemen De heer Kenclienias moge zich vergissen in zijne meening omtrent de Tjioniaszaak dat is mogelyk toch njtoet te zijner eer gezegd worden dat hy een man is die deu moed heett zyner overtuiging en dit is in on ie dagen van halfslachtii heid en schipperpolitiek geen kleine lofspraak BINNENLAND GOUDA 6 September 1888 Tot de lessen der rijks hoogere burgerschool is nog toegelaten tot de 3 klasse W van Ingen Schouten De nieuwe ouraus is thans aangevangen met 66 leerlingen waarvan 5 voor enkele lessen verdeeld als volgt Ie kl 21 voU ond 1 enkele lessen 2e kl 13 3e kl 16 v o 2 e 1 4o kl 7 v o 1 e 1 5e kl i v o 1 e I Daaronder zijn 3 meisjes waarvan 2 in de 2e en 1 iu de 3s kl De lessen op het Progymnasium vangen ain met 14 leerlingen waarvan Ie kl 8 2o kl 2 Sa kl 1 4e kl 3 De heer Dr A Romeijn herilenkt heden den dag waarop hij 40 jaar geleden tot Lid van het Burserhjk Armbestuur is benoemd Ook in deze betrekking heeft hij de gemeente vele diensten bewezen en liij mag met voldoening terug zien op hetgeen hij als zoodo g deed Hij beeft dan ook alle aanspraak op waardeering en dank Zijne medeleden in het Armbestuur gaven hem heilenmnldai een bewys van huDue syinpatiijjjf door de aanbieding van een eigenaardig eadoau zijnde eeue iliotographio van de