Goudsche Courant, zondag 9 september 1888

Ondertrouwd I LAMBERTÜ8 JOHANNES JASPERS BM ELIZABETH GIJSBERTS Gouda ring een der pntohtigsts huizen van de hofstad aangekocht n 1 het Witte Huis op den Vijverberg Dit huia was langen tqd in het beiit van de famie je Van SchuUenburgh en is een eeuw geleden gebouwd door een Fransoh architeot Het Bat Hèl pr st den minister van koloniën wegens de verminderincran het traktement verbonden aan het ambt van Bourerneur Generaaal Het acht 160 m in deien t jd een eeer behoorlek traktement ook Toor een Gouverneur Generaal f Zeker het is een hooge positie t aarvan de waardigheid op schitterende wijze moet worden opgehouden Doch de vraag daargelaten of dit laatste is gebeurd en nog gebeurt bij het roo hooge traktement stellen wij als een feit dat een Gouver neurGeneraal te Buitenzorg eenvoudig geen anderhalve ton s jaars verteren kan tenzij hy t geld bij handenvol uit hot venster werpt Het geld is dan ook niet gebruikt om de hooge positie en de waardigheid op te houden Het was ook daarvoor niet noodig Hoogstens n vijf duizend gulden s maands was ruw ireg en dooreen gerekend het beilrag dat de achtereenvolgende GouverneursGeneraal in ludie aan het onderhoud van hen en hun gezinnen uitgawn Restte dus de bekende spaarpot van een ton goud s jaars Er werd geklaagd over de armoede die steeds toenam over de mindere gelegenheid om geld te verdienen voor Europeaan en inlander enz enz Het is thans te hopen dat het daarbij niet zal blijven dat do beer Keuchenius onverschrokken het snoeimes zal blijven hauteeren en dus zal overgaan tot een reeds lang wenscbel ken maatregel opheffing van den Raad vun N e lerlandschIndie De instelling toch van dat college heeft sedert de stoomvaart en de telegraphische gemeenschap haar vroeger raiaoH d etre als krachtig remtoestêl voor mogelijke onberaden stappen van gouverneursgeneraal geheel verloren zij staat bovendien een krachtige en hoogst gewenschte toenadering en directe samenwerking tusscben den Gouvernear en een Raad van directeuren in don weg Nadrukkelijk iveuschen wg hier te doen uitkomen dïit wij geen oogenblik twijfel willen te kennen geven aan den grooten ambtsijver en de bijzondere bekwaamheid der heeren leden van den Raad persoonlek Het is een aangelegenheid van zuiver lakelijk karakter Do Raad van Indic werkende onder do tegenwoordige omstandigheden en met den minister van koloniën aan het eene en den gouverneurgeneraal van Npdorlaudsch Indie aan het andere einde van een telegraaflijn kan nie s in het leven roepen en niets voorkomen Naar aanleiding van een in de Koln Zeit opgenomen weinig vleiende schets over het leven van den kolonialen soldaat in Indie wordt aan de Zw 01 van bevoegde zü l volgende opmerking gemaakt In den regel vloeien die ooheusche en leugenachtige aanvallen hier en daar met eeuigen grond van waarheid uit de pen van die opgeblazen Duitschers gedemitteerde officieren verloopen studenten e a die gelooven dat het niet voor hen maar voor on een buitenkansje is wanneer zij zich als koloniaal aoldiiat komen eugageeron en verwachten dat hun in Indie in den kortst mogelijken tijd als rechtmatige hulde aan hun kennis en nationaliteit gebracht de officiorsrang worde aangeboden Dit laatste nu valt hun bitter tegen Van duizend hunner landslui wordt er nauwelgks één officier na langdurigen dienst hoogst oppassend gedrag on een zeer moeilqk e amen en niet dan nadat bovendien langs diplomatieken weg is gebleken dat hun verleden niet oneervol was Een grooter aantal brengt het tot korporaal of onder officier maar het gros is en blyft soldaat en leidt dus 6 jaren lang in Indie hot leven van koloniaal soldaat dat bij ons zeker niet slechter is dan overal elders De telenrge telden dikwijls met een nederlandsch pensioen in t dnitsche Vaderland teruggekeerd gaan schelden en schimpen op het Land en het leger waarin zij een laaisto schuilplaats vonden en goed gevoed betaald en behandeld werden Het feit dat tal van Duitschers onderofficieren en minderen die reeds zes jaren in Indie dienden ich daar of wel na in Europa te zijn teruggekeerd reéngageerden bewijst toch voor de waarheid dat het in dat hoUandscho koloniale leger nog zoo kwaad dienen niet is Buiteolandsch Overzicht Hoewel de officioele datum van dë heropening der Fransche kamers nog niet bekend is beginnen de dagbladen toch reeds de parlementaire werkzaamheden voor te bereiden Behalve het budget voor 889 waarmede men hoopt voor het einde van het jaar gereed te komen ten einde niet weder tot de voorloopige twaalfden ijjn toevlucht te moeten n men zal do kamer zich bezig hebben te houden met de militaire wet zooala zij uit den senaat is teruggezonden de wet op de arbeidersvereenigingen de voonftUen betrekkd jk de herziening der constitutie en eindelijk het voorstel tot vervanging van den icruH de lüce door den ncrutm tParrondimettent door Ribot in te dienen lien warm debat over deze quaestie staat voor de deur want Jules Ferry de ziel dezer beweging tot kieshervorming staat ook hier weder tegenover zijn onverzoenlijke vijanden de radicalen Door beiden wordt als hoofdzaak voorgesteld door welke kiesregeling wordt Boulanger het best onschadelijk gemaakt door den scrutin de li te of den crvtm d arrondiaaement Het was ilules Ferry zelve die in 1885 den acrutm cCarrondissement door den scrutin de liste het Kevelingsdenkbeeld van Gambetta verving omdat hij van dit verkieziogsstelsel zeer gunstige verwachtingen voor de reputlifceinsche partij in het algemeen en voor de opportunisten in het bijzonder koesterde In deze hqop hebben dë Ferryisten zich deerlijk bedrogen gezien doch nederlagen bg de stembus zoowel in 1885 by do algemeene als bij de opeenvolgende verkiezingen vooral in den laatsten tgd schryven zij met blijmoedige partijverblinding niet zooals feitelijk waar is aan hun politieke fouten hun tegenhouden van elke democratische hervorming door het land gowenscht Ferry s avontuurlijke koloniale politiek toe maar san het nu in hun oog plotseling gebrekkige kiesstelsel Derhalve wenschen zij het oude den scrutin c arrondissement weder te herstellen en zoekei hun ware bedoelingen te verbergen ouder het voorgeven dat het oude stelsel der kleine kiesdistricten Boulanger ten slotte zal vernietigen De radicalen zijn tan het tegenovergesteld gevoelen Nog heden trekt Camille Pelletan in Justice tegen het drijven van Jules Ferry te velde die de republiek welke hij in 1885 in gevaar bracht nu voor goed wil doen ten gronde gaan Van zyn kant zet Pelletan tevens met redenen uiteen hoe de opportunisten in plaats van Boulanger te benadeelen integendeel diens zaak door wederinvoering van den scrutm dfarrondissement zullen be vorderen Van zyn kant verdedigde Jules Ferry op een landbouwbauket te Remiremont de door hem gewenschte kieshervorraiagi tegelijkertijd een lofrede houdend op de republikoinscho eenheid welke alleen de republiek togen heflesarisrae kan behoeden Met het oog op de kloof die tusschen do beide groote fracties der republikeinschc partij bestaat en welke moer en meer blij t ondempbaar te zijn ontlokt dit wederzijdsch geroep om eenheid zonder dat van een rail beide kant n een stap in die richting wordt gedUln den oupaitijdigen toeschouwer slechts een irodisch glimlachje Aangaande de verloving van Prinses Sophie met den Hertog van Sparta Kroonprins van Griekenland wordt nader medegedeeld dat do Prins reeds den Torigen zomer aanzoek deed en dit door Keizer Friedrioh en z jn vrouw gunstig werd opgenomen maar tevens gezegd dat het wensqhelyk was dat de jongelieden elkan ler eerst beter zouden leoren kennen Vandaar dat de Grieksche Prins gedurig te Berlijn kwam en véol aan het huia van Keizer Friedrioh verkeerde De zaak heeft echter eerst definitief haar beslag gekregen na hot bezoek van den Koning van Griekenland en den Koning van Denemarken den vader en den grootvadar van den Griekschen Prins aan Keizer Wilhelm II Er wordt van de verloofden voel goeds verteld Lord Salisbury heeft den Canadeeschen ministerpresident Sir John Macdonald verzocht hem een nauwkeurige opgave te zenden van de handelsbetreickingen tusschen Canada en de Vereenigde Staten benevens uitvoerige mededeeling betreffende de onderhandSingen over het visscherggeschil De Engelsche minister wil zich aldus volkomen op de hoogte stellen van de zaak en raadt dor Canadeesche regeering aan inmiddels met de meeste voorziijhtigheid te werk te gaan Denzelfden raad geven eenige Amerikaansche bladen hun regeering Zq betoogen dat de geheele kust onverdedigd is on bloot ligt voor de oorlogschepen zoodat een oorlog met Engeland groote nadeden zou verQorz ken Dezer dagen is een onderzoek ingesteld naar het St Clair kanaal hetwelk volgens de Canodeezen tot hun land behoort Het onderzoek bevestigde dit De bewoners dier streek haalden daarom do Amerikaansche wlag neer en hescheu de Union Jack op de nogMiet voltooide werken ij hetWCongres der Vereenigde State zal een wMsontwj worden ingediend strekkende om de immigratie van bedeelden werklieden zonder Contract en andere ongewenschte personen tegen te gaan door het benoemen van consulaire agenten in Europa die een onderzoek zullen instellen naar allo landverhui t zers Deze laatsten zouden boveudien van hun voor n men tot emigratie drie maanden voor hun vertrek moeten kennis geven Het Hui van Volksvertegenwoordigers heeft een wetsvoorstel goedgekeurd ter aanvulling van de bepalingen aangaande de Chineesen krachtens hetwelk Chineoache werklieden die naar China uit Amerika wedergekeerd en niet voor het lo werking treden van de wet tot uitvoering van het traotaat van 1882 teruggekomen voor goed uit de Vereenigde Staten zullen worden geweerd In Ilalie laat de volkswelvaart in vele provinciën te wenschen üoo ook in de Romagna vanwaar den koning tal van verzoekschriften zijn gezondi ten eindo verbetering van den toestand te verkrqgoa Koning Humberto heeft deze verzoekschriften alle naar het ministerie verzouden mot uitdrukkelijke opdracht aan den heer Crispi om maatregelen te nemen waardoor de nooden en grieven der bevolking worden verholpen De heer Crispi antwoordde dat het ministerie zich reeds sedert eenigen tijd met den oeconomischen toestand van Italië bezighoudt De oplossing dezer moeilijke quaestie is nog niet gevonden maar overeenkomstig s konings opdradit zal het ministerie nu voorstellen doen ten einde althans do bevolking der Romagna te helpen Van tijd tot tijd krijgt men in de couranten berichten over concessies voor den aanleg van spoorwegen in Klein Azie zonder dat die zaak eigenlgk ooit iets verder komt De correspondent van de H Crt te Konstantinopel schryft hoe dat komt De Sultan zegt hy bestudeert do zaak met grooten ernst overweegt alle bijzonderheden die bij de aanvragen der verschillende gegadigden in aanmerking kunnen komen maar beslist niets Wellicht aarzelt de Sultan te meer wetende dat in zyn omgeving tal van personen door de aanvragers der concessien zyn omgekocht en hg dus moeielgk raad kan vragen Van de aanvragers schgnen slecht twee groepen ernstig in aanmerking te kunnen komen de heeren Aubaret Level en Berger achter wie de Ottomanischc Bank het Comptoir d Esoompto en eenige andore Fransche instellingen staan en de heeren Pressel Staaf en Kitzenstein vertegenwoordigers van de Berlijnsche firma Mendelssohn n andere Duitscho Bankiershuizen KËi l ISGEVIlVG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2nJuni 1876 Staatsblad No 95 Doen te weten Dat zij definitieve vergunning hebben verleendaan de Directie der Goudsohe Machinefabriek enharo rechtverkrijgenden tot hei oprichten van eenvijzeldok in de Kuttensingelgracht tusschen de Gouween het Plantsoen kadaster sectie B No 1032 Dat a vergunning hebben verleend aan J Th Jaspers en zijne rechtverkrijgenden tot het uitbreidender kleedorenbleekerij het Amsterdamsche Wapen door het plaatsen van een stoomwerktuig in hetnieuw gebouwde gedeelte van het perceel aan denBleekerssingol geteekend R no 242 kadaster sectieA no 2989 Gouda don 8 Saptémber 1888 Burgemeester en WethSudors voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Hurgerlfjke Stand GEBOREN i 6 Sept Coraelii ouder C l cute en P Kusie Nfl Ida üoders D I Starre eld en M C Verboom OVBUr EDEN 6 Sepl VI 1 an Leeuwen 2 J 6 H de Somir 92 j 7 N iio Dim 82 j 1 Bloot 3 m ONDBRTROÜttD 7 Sept P L Hofttede te Weddioneen 18 en W A van den Borg 16 j P den Hertog 18 j en E Blok 18 j J J Bik 32 j en H I Kerper 28 J F Booltholt 48 j en N Mopmao 11 j RietteU 23 J en ï Papp 23 j ADVERTENTIËN Qeboren CORNELIA Dochter van C i BEKMAN en Qi EEKMAN geb v d Bbbs Brutal 8 Sept 88 Der Heer en Mevrouw db JONG SiUTs betuigen hnnneu bartelijken dstvtk voor de vele bljjken van belanga lling oiJdervonden bfl het overlgden hunner Schoondochter Mevrou db JONG LÜNEAU LüNBAtJ Gouda 8 September 1888 ijouaa Q September 1888 Utrecht OPROEPING Allen die iets te vorderen hebben van o verschuldigd zgn san wglen den Heer GIJSBERT TOORNVLIET in leven zonder beroep gewoond hebbende te Gouda en overleden den 2 September 1888 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen v66r den 18 September a n ten huize van den Heer H R O L L M A N Executeur Testamentair te Bodegraven of ton kantore van Mr I MOLENAAR WaddinxveenJB Sept 1888 Notaris VerkMe s PrioïïT ZAANSHSE BESCHÏÏIT in blikken bussen van 25 groote TAFELBESCUÜITEN i 25 cent 25 kleine a 15 verkrijgbaar bflden Heer L P HÖOGENDIJK Hoofddepothouder voor Gouda VERKADE CoMP Zaandam BadeÉ stoomboot Alida Vertrek van GOUDA Maandag en Dinsdag 5 uur Woensdag Vrgdag en Zaterdag 6V uur Donderdag ll s uur s morgens Vertrek van ROTTERDAM Maandag èu Dinsdag uur overige dagen 3 uur s namiddags Goedkoopste gelegenheid tot het vervoer van Personen Goederen en Vee Op de adressen gelieve men te schrgven per Raderboot Alidn De BOOT is voorzien van twee ruime doelmatig ingerichte Kajuiten en een Paviljoen en wordt daarom het reizend publiek beleefdelgk aanbevolen door den Ondernemer F van UTRECHT Pakjes Boodschappen enz te bezorgen Markt No 96 of aan de Bopt OpenlDare Verkóoping ivan eene BOUWUANSWONINQ met ongeveer 14 HECTAREN best WEÏ en HOOILAND staande en liggende in de polders Oroot Oud Seeuwijk en Nieuwdord en 3 Hectaren 49 Aren 90 Centiaren biest WEILAND in den polder MinDMLBVBO te Reeuwijk op WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1888 des morgens te elf uren in het Koffiehuis van EEGDEMAN op Nieuwdorp aldaar Te aanvaarden 1 November 1S88 Nadere inlichtingen geeft Notiris G O FORTüfSN DRÜOGLEEVER te Gouda Mevr C G van der GARDEN vraagt tegen half September een fatsoenlpe DIEIVSTBODE Y Opealiare Veikooping bom1nswon nq eene met ongeveer 23 HECTAREN best WËi en HOOILAND in 13 perceelen en 2 HECTAREN 13 AREN 24 CENTIAREN best HOOILAND in een perceel staande en liggende aan den Gonderakschen dgk itt de polders MIDDELBLOK en VEERSTALBLOK GOL DEBAB op Dinsdag II September 1888 bij veiliog en op Dinsdag 18 Sepfetnber 1888 bij afslag telkens des morgens te elf uren in bet Koffiehuis van den Heer vax dbn BERGH aan de Stoltoijkeralui b Gouda Te aanvaarden de Landerijen met Éerstmig 1888 en de Woning 1 Mei 1889 Inmiddels in onderscheidene perceelen uit de hand te koop Nadere inlichtingen geeft Notaris G C PORTÜIJN DROOüLEEVBR te Gouda Een fateoenlgk R K MEISJE 20 jaar van goede getuigen voorzien zoekt tegen NOVEMBER een nette liefst R K Burgerdienst voor MEID ALLEEN Franco brieven letter G ter Boekdrukkerg van B A VERZIJL Korte Tiendeweg EOLLANDSCHE IMl in elegante Flacons EXTBA FIJNE KWALITEIT Lage Pr ij zen P SAIIEBBÏER Mevrouw van HAEFTEN VRAAGT primo NOVBJIBER eene Tweede ilieid van goede getuigschriften voorzien NIEUWS nmmi A 7 os Az Kleiweg E 73 en 73 Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen JT OPPENHEIMER Motterdatn Specialiteit voor het stoometfen verven van alle Kleedingstukken Gordgnen Trjjpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkande bljjven en worden ogichadelijk voor de gezondheid bewerkt fin kunnen in 8 dagen afgeleverdworden Depot voor Gouda en omstreken A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a jGouda De Notaris H J F HEUMAN gevesti te Haastrecht zal te Stolwükersluit hg 6 md in het Koffiehuis van C ¥ van dsV BEBGH bfl Inzet en Afslag VERKOOPEN op WOBNSDAGEN 26 SEPTEMBER en 3 OCTOBER 1888 telkens des voormiddags om 10 ure de kapitale HOFSTEDE BOOM OAABUL VST met uitmuntende Boomgaard Bonw Wel Hooien Griendlanden ter grootte van ruim 27 Hectaren allergunstigst aan elkander gelegen aan den Haastrechtschen dgk tusschen Gouda en Baastreeht Informatiën zgn te bekomen zoo ten kantore van voornoemden Notaris als van den Notaris G J SPRüIJT te Ouderkerk a d IJtel De VOORHANDEN nitgave KOKSMA worden tegen zeer lage prgzen opgeruimd bg den Boekhandelaar A BBIKKMA Lange Tiendeweg TE BUUR HÜIS en WERKPLAATS met groote DR006ZOLDER gebfel ingericht voor BLBEKERIJ Huur ƒ 2 50 per week Te bevragen bg L SCHENK Markt 141 DE COGNAC V J F mmm Zn Tlendew munt uit in sterkte en zachtheid van smaak prgzen van af ƒ 1 50 per lit ƒ 1 25 p flesch ONTVANGEN eene prachtige COLLECTIE Hang enStaande Lampen met BRANDERS van verschillend systeemwaaronder uitmunten de LAMPEN Beige en Sepulchre Voorhanden KATOEN en GLAZEN vo or bijna allen soorten branders P P SOOS L LNGE TIEN DE WEG D 5 INACHTHEMDEIV In alle kwaliteiten worden deze NAAR MAAT geleverd zonder prgsverhooging Billijke prijzen goede GBOUDSIOF en onberispelijke afwerking SCHENK Zn O i T V A i G E i DE NIEUWSTE Demi Saison en Pantalonstoffen in ruime keuze B BEGEER Gouwe C 177