Goudsche Courant, zondag 9 september 1888

1888 Woensdag 12 September 9 3755 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken De Nederlandsche Landmacht een Ruime Keuze DAMES en RIIVDER Najaars en Re enmantels B AHLMANN en Co ZUIVEHË FRANSCHK WlJi EN De bekende BORDEAOX k f 27 per 48 Fleaschen met aocijns franco bolB geheel JNederland ook per proefnesch kwart en half ankers belegen verJoriJgbaar Voorts alle MEUKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessctaen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE 0 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elizter Inlichtiugen Attesten en Prijscouranten gratis D HOOGE BOOM FLANELLEN HEIDEN voor HEBREN DAMES en KINDEREN en FLANEL aan t STUK VrijwilUge Verkooping in het Koffiehuia de eoos te OÜDEWATER 01 VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1888 des middags ten 12 are ten orerstaan van den Notaris C A VAN BLARICUM te Oadewater van de in volle werking zgnde zeer beklante STOOUWASSGHESIJ met StoomdrttogeriJ en Strijk ea MangéHnrUshUng bestaande iu Woonhuin en annex in 1884 nieuw gebouwd kapitaal Waachhuis Wagenlooda Bergplaats Schuur en Spoelhuis benevens Erf Tuin eu Bleekveld te zamen groot 26 aren 90 centiaren zeer gunstig staande en gelegen op West IJsseUsere onder Boenkoop eren buiten de atad Ovdewater Het Woonhuis berat diverse Kamers en het Waschhuis 2 vertrekken Keuken 2 ruime Lokalen en 2 groote Zolders met Rook en Stoomleiding en de zich in gemeld gebouw bevindende Stoommachine van 6 pkr Bisgeuann f Stoomketel van 8 pkr Backer tss Rueb nieuwe Stoommangel Bbadfoed kn Cie X Waterketels en 3 Stampkuipen alles in den besten staat van onderhoud terwgl onder den verkoop mede begrepep zijn de Strgkkachels en verdere aanwezige tot de strgkerg behoorende losse voorwerpen Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 1 November 1888 en te bezichtigen des Dinsdags en Vrydags en den da vóór de verkooping Broeder hg billetten en nadere inlichtingen bö den Notaris VAA BLARICUM voornoemd i BMiddcIs lilt de hand te koop ONTVANGEN de nieuwste m mm stoiifbh 4 HOOGEI BOOM HOFSTEDE onder Snelrewaard De Notaris C A van BLARICUM te OudemaUr is voornemens op VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1888 des middags ten 12 ure in het Hotel D o E I E i te Oudewater publiek te verkoopen HOfSTEDB bestaande in sterk gebouwde en goed onderhouden Bouwmanswoning en verdere Oetimnierten met Erf Tuin ea Boomgaard benevens diverse perceelen uitmuntend BOSCH WEI en HOOILAND en best uiterdijks BOUWLAND met steenaarde bezet te zamen groot 25 hectaren 83 aren 34 centiaren gelegen in ia Gem enU Snelrnoaard Te veilen in 3 perceelen numtners 1 en 2 gecombineerd en al of niet in massa zoo als bg de veiling zal worden opgegeven Te aanvaarden de Landerijen met 1 JANUARI en de Gehouwen met 1 MEI 188 Betaaldag der kooppenningen 2 JANUARI 1889 Breeder bg billetten en nadere inlichtingen by den Notaris vak BLARICUM voornoemd van Jiantoor School Schrgf en Teekenbehoeften Boekhandel en Drukkerg SCBILDERIJLIJSTEN Levering van Tijdschrifteo en Couranten Baime sorteering PRENTENBOEKEN en KU PERSPüUjEN FIGOÜKZAAGBENOODIGDHEDEN enz enz j J DE VEi MARKT A 132 GOUDA NederlaDdscb TooiieetveriN nd Afdeeliug GOUDA VOORDRACHTEN DOGE WILLEM van 2UIJLEN op VRIJDAG 14 SePTENeEü 1888 in de Zaal cKvnstki der Sociëteit ONS GENOEGEN Aanvang 8 uur PROGRAMMA Een lastig geval Een gewichtige rol Eene eerste liefde PAUZE De hoed naar Jacqaes Normand doot Mr J N VAN Hall Een vrgbiljet Rammelslag van Mnltatnli Entree bg inteekeaing ƒ O 75 buiten inteekening 1 Tot Woensdagavond is de inteekenlgst geopend Bespreking van plaatsen Vrgdag van 10 3 ure De Secretaris der Afdeeling Mr W J FORTUIJN DROOGLEEVER Goudsche Crickel Club Bg gunstig weder zal de CRICKET WEDSTRIJD as ZONDAG SEPTEMBER ten 1 ure plaats hebbeu De REGELINGS C OMMISSIE inEUWE JAl Wed C BOK £ Zo D 1 de PIJPM Alfeoa d Bijo Hofieverandert van Z U den KONINB Aardbezien Jam 50 cent per pot J Aalbessen Jam 50 Frambozen Jam 50 n Frambozen en Bessen Jam 50 Kersen Jam 60 Oranje Marmelade 45 Alléén verkrggbaar bjj Oosthaven 19 P SAÜERBIER Deze JAMS onderscheiden zich bjjzonder in kwaliteit van eenig ander fabricaat LEDIGE POTTEN worden tegen 5 cent teruggenomen Openlare Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN in het locaal wgk E nummer 17 in de Nieuwsteeg op Dinsdag 25 September 1888 s vóórm 9 uur om contant geld van Diverse Mahonyhouten en andere staande MEUBELEN Petidules KOPEK TIN BLIK ÓLAS PORCELEIN enAARDEWERK LEDEKANÏEN Bedden en Beddegoed w o eene partg nieuwe DEKENS enz enz Breeder bg biljetten Te tezien daags vóór den verkoop van 10 12 en 2 4 uur Mejuffrouw DAM l iweg E 97 vraagt tegen NOVEMBER eene flinke Dienstbode van goede getuigen voorzien Snelpersdruk van A Bbinkma te Gouda BINNENLAND GOUDA 11 September 1888 Z M beeft opnieuir benoemd met inxani vanS8 September a st tol bitrgomoester tsii Beeuwijk den heer F H Balseua BrBck seoretarit dier gemeente Den heer D i P Onitenk l luit bij de dd Sohuttejrij alhier is op zijn verzoek al zoodanig eervol ontalag verleend De voordracht van den heer Willem vau Zuijlcn op Vrijdagavond a at trekt veel belangstelUng zooals blijVt uit de talrijke deelneming op de inteekenlijst Hij is dan ook de eenige persoon in ons land die zulke Toordnohten houdt Niet staande op een katheder maar dp het tooneel heeft tqn voordrsobt meer het karakter van een causerie die steeds een énorm succes heeft Ongetwijfeld üal dan ook een talrijk publiek opkomen Voor de Leden van het Tooneelverbond en hunne dames worden naar w vernemen do noodigt plaatsen gereaervferd Ovengens is er Vrijdag guegonheid tot plaatsbesprekiug Naar wij vernemen was op don spoortrein die tussohon Dyon en Blaiay zoo u vreeselijke ramp getrofleu heeft ook een stadgenoot de Eerw Heer Pavoord H G Missionnaris die na een tweejarig verblijf op liet eiland Samos Aziatisch Turkije op reis was naar de hem nu aangewezen standplaats Taula in Kgypte hij heeft naar luid van en telegram geen et el bekomen In het a st seizoen zullen weder een zestal abonneroentstooneelvoorstellingen orden gegeven in ntJns Genoegen De datums iex voorstellingen zijn voorloopig vastgesteld op de volgende Donderdagen 11 October 8 November 13 December en 8 Januari 31 Januari en 28 Februari De kon vereeniging Het Nederlandach Tooneel treedt 8 Nov en 31 Januari op Het gezelschap der hh Le Gras en Haspels op de overigen avonden De prijs der coupons is 85 ets per stuk Men kan voor niet minder inteekenen dan 6 De coupons zqn alleen geldig voor lieden der Sociëteit hunne dames of kinderen Buiten inteekening is de toegangsprijs ƒ 1 10 per persoon De Gouds he ingezetenen hebben den naaïn groote voontanders te zijn van hel tooneel en goede tooneelvoorstellingen op hoogen prijs te stellen Dit zal zfker thans nu de gelegenheid om in te teekenen op de a st abonnements voorsteUingen opengesteld is opnieuw blijken In geen andere gen oente van ons land kan men op zoo weinig kostèare wijze de beste acteurs en actrices zien optreden en de deelneming zal dan ook naar wij stellig verwachten wederom zeer groot zijn Maandagavond a st heeft in de bovenzaal van het café ffde Harmonie de gewone jaarlijksche bijeenkomst plaats van hen die in het volgend seizoen de Hotterdamsche Opera van uit Gouda willen bezoeken De Directeur der Opera woont deze bijeenkqpist by tot het geven van de geweiischte inlichtingen Van de door den Ned Ehijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor ve minderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag 11 244 personen gebruik Uit s Gravenhage wordt het overiijden gemeld van den gepensioneerden luitatoant generaal J J van Swieten Staatsraad in buitengewonen dienst De schitterende diensten door generaal Van Swieten in pnze Indische oorlogen bewezen welke hem tot de hoogst militaire waardigheden deden opklimmen en laatstelijk de vaderlandslievende toewijding waarmede hij op gevorderden leeftijd en reeds gepensioneerd het opperbevel over de tweede Atjohexpedifie aanvaardde zyn te bekend om meer dan eene korte vermelding te behooveu Generaal van Swieten was met Z M de Koning de eenige gerechtigde tot het dragen van het grootkruis der Militaire Willemsorde J e heer L Doedes Dz te Kapelle a d IJsel herdacht Zondag den dag waarop hij vóór 50 jaar de evangeliebediening in de Hert kerk aanvaardde De jubilaris wa4 tot 1844 pred kaut te Moerkapelle en daarna in zijne tegen vaaidi e gemeente De Oreat Miutern zal gedoopt worden De Leraathm wiens van stapel loopOD een dertig jaar geleden zooveel sensatie maaktt zal na een bestaan vol wederwaardigheden en dete niet altgd van het roemrgkst allooi op jammerlijke wijze eindigen evenals een oad paard dat naar den vilder word gebracht Eerst Leviathan genoemd en aaam die woldra in dien an Great Eastem werd veranderd werd dit ontztiglijk vaartuig gebouwd volgens de plans van den heer J K Brunei den zqön van den beroemden Franschen ingenieur die ziek in het begin dezer eeuw in EngeUad vestixde P Great Eastem was 692 voet lang en bewoog h vort door middel van kolossale stoommachine waarvan de eene van 1000 paardenkracht twee rinsachtige raderen en de andere van 1600 paardekracht een schroef in beweging bracht Het schip bad een inhoud van 12000 ton Het kapitaal der Maatschappq was uitgeput nog vóór de Great Eastern te water werd gelaten en ei moest een andere Vereentging op touw worden gezet om de uitrusting te voltooien van het monstervaartuig dat naar men zeide wonderen moest doen De toebereidseleir van het ran stapel loopeh hadden drie maanden gednurd en wel van den Sen November 1867 tot den 31en januari 1858 Eindelijk op den 7en September Ift59 steldb de Great Eastern zich in beweging en verliet z j de Theems In het gezicht van Hasti B had er aan boord een groot ongelnk plaats Ka hevige ontploffinsr het gevolg van onachtzaamheid doodde tien stokers en wondde een groot aantal personen Toen werden de noodige herttellingen gedaan en liep de Great Eastern de haven van Southampton binnen oitf te overwinteren Dat was een weinig aanmoedigend debuut Men had de Great Eastern uitgerust voor een reis naar Australië waarheen bij 5000 menschen moest overbrengen maar de bevelvoerder de kapitein Harrich verdronk in de nabijheid van het eiland Wight en iu plaats van naar Australië te gaan zette bet reuzenschip koers naar New York waar het na elf dagen aankwam en wel den 28en Juni 1860 Gedurende eenige weken hadden de winners van New York het genoegen de Great Eastern te kunnen bezichtigen die in Augustus de terugreis naar Engeland ondernam H j deed nog verschillende reizen niet zonder etfttige averij te beloopen en in 1864 werd het schip gebruikt om den kabel te leggen die de Oude Wereld met de Nieuwe moest verbinden In het jaar 1867 alweder een Teis n r Amerika In plaats van 2000 passagiers zijn er nu 200 aap boord De zeelui die geen uitbetaling van traktement kunnen krijgen laten beslag leggen op de Great Eastern die van dat oogenBlik af voor niets anders meer wordt gebruikt dan voor het leggeif van onderzeesche kabels eerst de Fransch Apierikaansche kabel in 1869 vervolgens die Van Bombay naar Suez in 1870 en eindelijk de vierde transatlantische kabel in 1873 en de vijfde in 1374 Van toen af kon dp Great Eastern niet meer voor veel bijzonders worden gebruikt In den laatsten tijd ongeveer twee jaren geleden maakte men er een kcrraisvertooning een soort van ambulante tentoonstelling van Men ging er acrobaten zien men zong er comische liedjes In dien staat waé die gevallen Levinthan te Dublin gezien in 1886 Nu is het voorgoed n t hem gedaan de Grcat Easter zal gesloopt worden Een treurig uiteinde voor een r De bekende gedachten lezer Stuart Cumberland schrijft tegenwoordig in du Londenscho FMo zgno herinneringen Eenige dagen geleden bad hij het over zijne waarnemingen in Holland Van d de belastingen die op het vasteland op vorinakelykhedon geheven worden is er geen in zyn oog zoo onbillijk als de stoelenbeksting Die belasting wordt niet alleen geheven vau stoelen die bezet zijn maar van elke zitplaats die er ia en daar de stoelen grootendeels vast rijn is er geen gelegenheid om de belasting te verminderen door de ongebruikte zitplaatsen te verwijderen Eens bedroeg deze belasting in een groot lokaal dat de Heer Stuart Cumberland genomen had meer dan de bruto ontvangsten en daarom liet hij de geheele séanoe Varen hetgeen veel goedfcooper was Behalve deze stoelen belasting worden er andere ofidieele rechten geheven van voorstellingen zoodat het land alles bij elkander genomen alles behalve een paradijs voor een rondreizend vertooner is Overigens egt de Heer Stuart is Nederland nog verre van een Dorado voor voorstellingen van strikt intellectueelen aard Hij zag nimmer een volk dat zoo moeielijk te bewegen was als de Hollander Zjj zijn langzaam koud en zeer onsympathiek Een Hollander zoo gaat hij voort heeft naar ik onderstel esprit misschien heeft een Nijlpaard het ook maar bij beiden moet men zeer diep graven om het te vinden De populaire meening van de Holknder ts zegt de Heer Stuart Cumberland dat zy vóór alles een nadenkend volk zijn Dit is gelooft hij een dwaling Hunne gewone nadenkende houding is meer van physischen dan geestelijken aard Het is meer de zwaarte van het lichaam dan de bezigheid van den geest welke die oogcnblikken van schijnlmre overpeinzing veroorzaakt en wanneer men een Hollander ia zulk een oogenblik riet zou het juister zijn hem te vragen wat hy gevoelt dan waaraan hij denkt Ofschoon in geen opricht enthoasiastisch of opgewonden is een HoUandsch gehoor bijzonder oplettend en over het geheel waardeerend maar zy vragen veel voor hun geld eu hun motto is hoeveelheid niet hoedanigheid De Hollanders zijn echter ijitstekends taalkundigen en 8$n Engelschman een Franschman of een Duitscher kan een gehoor in Holland in zijne moedertaal toespreken met het vooruitzicht algemeen te worden verstaan Ik ken geen ander land waarvan men hetzelfde zoude kunnen getuigen zegt de schrijver In Kotterdam is Engelsch de tweeile taal In Den Haag de slowest hoofdstad in Europa Fransch en in Amsterdam Duitsch Da Hollanders zijn goedhartig zonder juist edelmoedig te zyn eerlijk schoon slim genoeg om koopjes meester te worden en in het bi zit van zekere forsche mannelijkheid die niemand kan nalaten te bewonderen maar niettemin zijn zy een bijzonder weiiïig belangwekkend volk en ik zegt de heer Stuart Cumberland kan mij niets vau belang herinneren gedurende al den tyd dat ik in Holland was Na dit alles behoeft men niet te vragen of de Heer Stuart Cumberland goede zaken in Holland gemaakt heeft De omstandigheid dat de gedachtenlezer zooveel met prinsen en vorsten omging heeft sommige personen gebracht tot de onderstelling dat hij op eene of andere wyze aan eene koninklijke familie verwant was en er werd zelfs gesproken dat hij familie was van den vorigen Koning vaji Hannover die zooalsmen weet Hertog van tfumberland was Stuart Cumberland is echter slecht een naam dien hij heeft aangenomen om hem te helpen spoediger zijndoel te bereiken dan anders wellicht het geval zoude zijn geweest Zijn ware naam is Garher en zyn vader was een klein maar liöbgstfatsoeulijk winkelier in Oxford Het plotseling en ongehoord fortuin dat diva s on actrices maken wordt alleen overtroffen dt or de lotsverwisaeling van prinsessen in onze eeuw die alle verhoudingen overdrijft Vyf en twintig jdar geleden speelden en dartelden op dep groeten weg by het dorpje Jugenheim drie kleine meisjes met l inge fladderende haren de Frankfcirters en Darmstadter die hun gewone uits apje8 naar het Odenwafd maalten kenden ze wel Zij naaiden zelf haar japonnetjes de middelste Marie Sophio knipte 70 en met haar 15 francs kleedgeld per maand wist ze er in haar neteldoeksche jurken allerliefst uit te I zien Eeii groote uitgnve warep de schoenen want