Goudsche Courant, vrijdag 14 september 1888

I te leggen en behoorlijk te l3 veiL voeden Bleek dan de hond net dol te zijn daii was de gebetene ontheven van een misschien vreeselijken angst Dat laat zich nu wel hooren dosh Pas eur heeft daar kort geleden tegen aangevoerd da het onmogelijk is te bepalen na welk tydverloop een hond met zekerheid kan geamt worden niet meer onder den invloed van het Irssogift te staan Kort geleden werd een verdaohte hond bij een veearts in observatie geplaatst eerst na verloop van zes maanden dol Men heeft Pasteur meermalen gevraagd om eene opgave van de allereerste teekenen vau dolheid bij honden en katten doch hij heeft steeds geantwoord dat het onmogelijk is die met bepaalde zekerheid op te geven Zelfs alleszins bevoegde pcrso ien vergissen zich daarin bg het doen van autopsién Zoo word eenige maanden geleden oen houd die een kmd gebeten had godopd en daarna geschouwd door een veearts die evenwel geene aanduiding van dolheid ontdekte Intus hen bleek die hond tooh dul te zijn geweest wanti drie andere bonden die hij gebeten had stiervea kort daarna aan rabies Tfeiwe Sctenti fibtte 7 J t 8 P is dus niet te verwondeïen e Khet mag hem niet ten kwade wprjlen getluid met het onderzoek van een hpl eene stellige opinie uit Ie 9pi voor Aai liet zekerste middel een gedoode hlind al of niot alsnog is het iApnton uit dien schikte dieren llblgens de meth i Men babldt Onlangs namen wg kennis raè een tostn iemand bit het Drentsclie dorpjïl had nnetr eeh veearts enliik belast aarztflt f Het komt om j te besBssen if 1 is geweMt voot i nd op daaRoe g n PnstMiT IXl iiia der j Nmiknr j i itit m ken die o njet lang 1 geleden is overlei lJra als woifölaar j i De najatenscHap welke in dat stuk werd verimeld bo iroeg in rpndw cijfers 16000 Hieryan jivaron aah zgne pleegdochter ƒ 13000 en naa zijnen dsistont die hem op zgno bodeltochte steedsArouw ter zijde stond ƒ 2000 gelegifteerd By zijnMevon had hij in de laatste jaitu de gewoonte omjle vier wintermaanden in Ams rdam door te brenj en alwaar hij zijn vaste huizen had om wekelijksGalraoezen op te halen N Rott Ct Prof Pri ys van der Hoeven schreef in 1853 De oisclien en bezwaren der kinderpraktgk zyn niet gering en zooi bij leoken als bg ingewijden haorscht nog veelal de meeniug dat kindoren do patiënten zijn der Voorzienigheid Dit zou hij thans wat de ingewgden de geneeskundigen betreft niet moer schrijven zeide Zaterdag dr De Monchyi in zijne rede bij de feestviering van het Kinderziekenhuis te Kotterdam De meening toch dat de ziekte van een kind omdat het niet in woorden kan uiten wat het gevoelt voor den geneesheer slechts oen raadsel is hoort men nog wel eens verkondigen door leeken maar zeker niet door ernstige geneeskundigen Eerst in den loop vau deze eeuw is de kindergeneeskunde meer tot haar recht gekomen en werd zij voor velen eene geliotTcoosde studie Te recht want door nauwgezet onderzoek en nauwkeurige waarneming is aan het licht gekomen dat het kinderlijk organisme in zoovele opzichten afwijkt van dat van eenen volwassene dat ook op dit gebied der klinische studiën vordoeling van arbeid een vereischte geworden en eene meer speciale beoefening der paediatrie alleszins gerechtvaardigd is Maar de strijd die gevoerd is over de vraag of de kindergeneeskunde eene specialiteit is iu den zin waarin dit woord gewoonlijk gebezigd wordt had bij eenig nadenken zeer goed vermeden kunnen worden Een specialist is volpns het gewone spraakgebruik do geneesheer die één orgaan of oen stelsel van organen Sui generis mot voorliefde bestudeert on de ziekten die daarin voorkomen met uitsluiting van andere ziekten behaiidolt Hij houdt bij zijne behandeling wel rekening met den algenioenen toestand van zijnon patient maar stelt zich als spreker zich zoo mag uitdi ukkeu slechts verantwoordelijk voor datgene wat met die specialiteit in onmiddellijk verband stunt zoo de oog oor of vrouwenarts enz De paüdiatriü echter noemt in de medische wetfnicliup eene gehi el andere plaits in dan b v de oog en oorheelkundo Een kind immers is gten gedeelte geen fractie nsui generis van oen inenscliolijk organisme maar eon organisme in zijn geheel dat slechts den vollen wasdom nog niet bereikt heeft Dientengevolge eischt de paediatrie do beoefening van de geneeskundige wetenschap in haren geheelen omvang En als men nu in aanmerking neemt dat schier de helft der patiënten van ellc intern meiliiius kinderen zijn dan volgt daaruit van zelf dat udere practiseerendc geneesheer oiiverscliiUi of Inj ieli aangetrokken gevoelt tot kinilorpraoiijk of niét zich Hiti mUitairiaten Maai kan het hem dan enut zijn net de verdediging Ttnzqn vddar anlP vraagt Mars De heer Henry Tindal zendt in het licht eeniga mededeelingen betreft ende de aanvankelqk verkregen resultaten met de beschikking waarbjj groote voorrechteu beloofd werden aan de militieplichtigen die bq hunne indiensttreding blqken hadden gegeven Tan eon zekere theoretische ontwikkeling en die zich tevens voldoende geoefend hadden in den wapenhandel Om die resultaten te kunnen nagaan heeft men alle jongelingen die het militie examen met goed gevolg hadden afgelegd nadat zg S maanden ir dienst waren weder een examen laten afleggen en wel het examen dat in iiewone omstandigheden alleen afgelegd wordt door de meest ontwikkelde en praotisch meest bruikbare miliciens namelijk het examen voor den graad vun milicien korporaal Wat bleek nu ten aanzien van de miliciens die het voorbereidend onderwijb te Amsterdam bij het 7o reg ontvingen P Ue uitkomst was schitterend Alk jongelingen Lgecn een uitgezonderd voldeden aan dit examen n bewezen daardoor in korten tijd te zijn gevormd tot soldaten die niet onderdoen voor de best geoefende milieiens l e schryver bestrijdt het streven van sommigen die do jongelieden met uniform willen laten loopen Hij noemt dit hansworsterij en dei zoo gunstige resi iltatej verkregen door het onderwijs dat bij het 7e regirtient infanterie gegeven wordt is dan ook grootendeels daaraan to danken dat men zorgvuldig allo mogelijke hansworsterij en parade cultuur vermijdt Het onderricht wordt er onder strenge tucht degelijk gegeven zoowel aan een jongeling met een pot op als aan een die een hoed draagt zoowel aan dengeoil die iu zijn werkpak komt als aan hem die volgens de laatste mode gekleed is on zoo moet hot ook Van gewicht is de aanschrijvihg van Z ï x deii Minister van Oorlog waarin iS Ex eene aanzieidijke uitbreidiug heeft gegeven aan hetgeen verleden jaar bij beschikking van i Nov 1887 bepaald is l e jongelingen die als milicien korporaal de gelederea verlaten worden thans in de gelegenheid gesteld verder de vrywillige oefeningen bij te wonen om zich te bekwamen voor don rang van milit ser geant Het mes snijdt hier aan twee kanten Niet alleen komt deze maatregel ton goede aan de militiens korporaal maar ook aan de militieplichtigen die zich oefenen vóór hunne iudienattrediDg en die hierdoor moordere instructeurs bekomen Al onderwijzende en onderwijs ontvangendCj worden zoodoende onze milicienskorporaal opgeleid tot practische degelijke onderofticieren Van nog meer belang is hetgeen do Minister sub 8 van bovengenoemde aanschrijving bepaalt De commandeerende oflipier zal aan em ieder di6 aan de oefening mot voldoenden uitslag heeft deelgenomen een yelmjtchrift uitreiken Verleden jaar werd alleen examen afgenomen van de jongelingen die voor den dienst waren aangewezen thans zal een ieder die met goei gevolg aan do cursussen heeft deelgenomen een etiwjschrift krijgen De bedoeling van den Minister is duidelijk Behalve by de militie bestaan er nog andere dienstplichten men denko slechts aan onze tegenwoordige schutterij Vrijstelling van inilitiedienst geeft geeno vrijstelling van scbutterdionst Zouder nu in welk opzicht ook op eene toekomstige leger organisatie vooruit te loopen geeft do Minister met het bepaalde als zijne overtuiging te kennen dat hoe ook ooit do logerorganisntio moge Worden steed voorafgaande oefening in den wapenhandel en ontwikkeling van don geest aan een ieder ton goede zal komen bij het vervullen Tan zijn dien itplichl in de meest uitgebreide beteekenis van het woord Nog een andere bepaling van den Minister verlUent luide toejuiching Tot do militaire cursussen worden alleen die jongelingen toegelaten die door het onderwys dat zij ontvingen of ontvangen waarborg geven van voldoende ontwikkeling Deze bepaling zal liet schoolbezoek zeer kunnen bevorderen Laat nu allen de handen ineenslaan om de militieplichtigen die het noodig hebben in de gelegenheid te stellen kosteloos school onderwijs te ontvangen en om de militaire autoriteiten kosteloos lokalen te verschaffen waar het theoretisch militair onderwijs kan gegeven worden Dat men niot overal zal kunnen volstaan met daartoe enkele kamers der kazernes te gebruiken zal een ieder inzien die weet dat bijv bij de Amsterdamsche Vereeniging tot ontwikkeling der militieplichtigen met 1 September ongeveer dertien Aosrferrf jongelingen waren ingeschreven eu dat zich bij die Vereeniging nog dagelijks tal vanjon e lingen die aan de voorbereidende oefeningen wenschon deel te nemen aanmnlden Meermalen is aangeraden om wanneer iemand door een van dolheid verdachten hond gebeten was dezen zoo dit zonder gevaar geschieden kon vast op de hoogte moet stellen van de eigenaardig eischcn der paediatrie wil hij geen gevaar loopen bij de behandeling van kinderen telkens met zijn geweten in botsing to komen en zijne p4eitie onmogelijk te maken Na vervolgens te h kindergeneeskunde aan veel te stiefmoederlijk dien velen nog niet gi de groote maatschappe die in deze op het vergunning ton einde een oogenblik zijn 8t De sterfte van kim is over het algemeen neer nu vortrouwbare in sommige streken Vi der zuigelingen sterv levensjaar bereikt hebi dit cgfer klimt tul 2 zou men allicht vermi hopfdzakelgk veroorza W klipiaat en bodem D daj hoofdoorzaak van inji le voeding Het Watt de moeder voedsel reilfan de st dia landen waar kun tenü wordt toegepSst ben aangevoerd dat de universiteiten nog steeds dt behandel en buiten oeg doordrongen zijn van jO en individueele belangen staan verzocht spreker e bewering te staven voor aardje te mogen berijden en beneden het jaar oud tensporig groot n wan tistiekeu ons gelden dat iuropa slechts 8 a 10 pCt voordat zg het eerste en dat in andere streken 80 ja tot 50 pCt dan dat die groote sterfte wordt dpor invloeden van Aa is echter nietijhet geval ro te kindersterfte schuilt iji nimelijk i geliekon d t kinderen het feitelijj hek geringste terwijl r Jge voediiuc bijna uitslii i P ajintal sterfgevallen zuiiïlingen klimt tot Mi ƒ oi t ettendS cijfe vaf Weinig waar zlilkfe bijÉrs sp ekon i atu i E verwachtéh dal iXM lineeskuiidig n 4n di gesloten gèledenerl wgW het toéneinel le gouden te velde Mkk u eu lechtsi noa zak Aijkheid jiot kunsti tige waar 4 En antal zjfeklflfe lJiji leeftgdjjSDrk waarop een een volwassene n lodjg het is dal de paediatrie len Hot tegen I bedfeiik t dat erfi ïtend in dirt kiti f datjjer gfeneosraidi anders t ageeW Voedt voJilfceud 3 fteiding fc f gi vergetqn worde Do gepens olonel van I et O I leger J I Do Itoohomont heeft zich gerept eene van warme vereering getuigende levensschets van generaal Van Swieten in het licht Ie zenden Aan het slot daarvan geeft hij een krachtig pleidooi voor het werk van den genoraal en diens zionswgze omtrent Atjeh waar het veroveringstelsel ons z i noodlottig zou zijii Het nageslacht apen oog en oor hebbende voor de wijze lessen die van Swieten heeft nagelaten al zoo eindigt de heer De Kochemont met verontwaardiging terugzien op het tijdperk van den Atjeh oorlog toon ons vaderland en onze koloniën tien jaren lang de prooi van partijschappen waren Gisteren nacht omstreeks half een is in de Da Costastraat te Amsterdam een droevig drama afgespoeld De hoofdconducteur der Amsterdamsche Om nibusMaatschappij Ekkardt zou zich na volbracht dienstwerk naar zijn woning begeven toen luj plotseling met een revolver werd doodgeschoten Een tweede en derde knal werden gehoord en toen daarop éon paar nicuwsgiw n met een politieagent kwamen toesnellon vond men Kkkardt reeds dood en zijn moordenaar badende iu bloed in de onmiddelijko nabijheid Ofschoon zwaar gewond was dezo niet dood en werd hij naar t gasthuis gebracht Men heeft nog geen enkel woord over deze treurige zaak uit den mond van den moordenaar kunnen vernemen wiens toestand hopeloos is Bij een onderzoek naar de vermoedelijke aanleiding tot deze misdaad werd medegedeeld dat de verslagene bedreigingen geuit had tegen zgn moordenaar die tot Zondag nog mede in dienst was der A O M maar toen ontslag had genomen uit vrees door zekere onthullingen van E toch ontslagen te zullen worden zoodat hier aan een geduchte wraakoefening ftUerwaarsohijnlijkst moet worden gedacht De heer C V Gerritsen lid van den Gemeenteraad te Amsterdam heeft thans bij die vergadering een voorstel ingediend tot wij igiugdor verordening op de hefling van het straatguld vastgesteld bij raadsbesluit van 28 Mei 187 on gewijzigd bij raadsbesluit van 1 Maart 1882 Voorgesteld wordt artikel 5 in te trekken en daarvoor hot volgende in de plaats te stellen Do belasting bedraagt jaarlijks voor ieder perceel por strekkenden meter gcvolbreedte een vierde percent van de kadastrale huurwaarde liet maximum dor heffing bedriiagt 11 2 percent der kadastrale huurwaarde voor p rceelen van mimlero huurwaarde dan ƒ 1000 8 pircent der kadastrafe huurwaarde voor nlle overige perceelen De vorordojiing eischt volgens den voorsteller heiYieni g wegens den door haar geoofendon onge liikmatigen druk Maar niet minder is zulks volgens hem het geval met de verordening op de heffing der plaatselijke directe belasting naar hot inkomen vastgesteld bg raadsbesluit van 6 Apnl 1882 I Om hierin te voorzien stelt de heer Gerritsen voor do belastingplichtigen naarmate van hun zuiver jaarlijksch inkomen te rangschikken in oen der 51 kla I son van 800 tot ƒ BOO 000 waarvan dan gehe ven zal worden van 1 tot 6 ten honderd j Telken jare bepaalt de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 2 dezer verordening het aantal opcenten dat op do hoofdsom van deze belasting zal worden geheven Buitenlanüsch Overzicht De Fransohe begrootingscommissie het gewone graf der m nisteries zal heden weer bijeenkomen ten einde haar werkzaamheden te hervatten De minister van financiën vermijdt echter den strijd De hoer Peytral zal zijn financieele hervormingen eerst in November bg de Kamer iudienen en daar deze alleen betrekking hebben op do begrootiug voor 18 J0 ze niet aan het oordeel der tegenwootdige commissie onderwerpen Ue commissie behoeft dus alleen de begroeting voor 1889 te behandelen President Carnot kan tevreden zijn met de ontvaugst welke hem in NoAnandié ten deel valt De Duitsche Keizerin deed Kondag haar kerkgang na de laatste bevalling en wen daarbij vergezeld door den Keizer In peh met vior paarde bespannen ojien rijl iig met een v rrgaer reden HH MM naar de Priodenskirche te iTotsdtlin Na de godsdienstoefening ontving de Keizer p het marmeren paleis verschillende personen waarander den ambassadeur te Paoijs graaf Munster cMe aan tafel genoodigd werd Guiteron werd s Keizars tgd ivoor een groot deel in Wlag genomen door de parade v n het dprdn leg korps Dit korps kwam Zaterilag te Ber lijn aan hield Zondag rustdag en vertrekt na de pau f rade naarjjict kamp te Munc sberg een uur sporons van Berlijn voor de gecombineerde manoeuvres met 1 de garde De parade op het Tempelhofervelu had bij het tjfraaie weer duizenden menseben bijeengebracht de Keizer verscheen vergezeld van Prins Albrecht zgn aanstaanden schooubroeder den Kroonprins van Griekenland do vreemde officieren en een schitteréid gevolg De Keizer liet het korps tweemaal voorbij marcheeren Na afloop der parade reed Z M aan de spits van do vaandelscompagnie van het 8e Infanterie lgf regiment naar Berlgn door duizenden toeschouwers met veel geestdrift toegejuicht Maandagavond vertrok de keizer naar Wilhelmshaven ton einde de oefeningen dor vloot bij te wonen Bismarck wordt Zaterdag to Berlgn verwacht op reis naar Varziu zoo melden de Berlijnsobe bladen De reizen van den Rijkskanselier z n echter nimmer zoo vroog bekend eu het kan wel zijn dat uen te doen heeft met oen gissing daar men weet dat Bismarck op de komst is Het onlangs verspreide bericht dat de Uijkskanselier de portefeuille van Koophandel aan een ander zou opdragen wordt door de nNorddeutscbe tegengesproken Volgens de Standard is het ultimatum hetwelk prins Bismarck Mr Londen heeft gezonden niets dan een vriendschappelgk verzoek om de zaak van den Duitschen koopman welke reeds meer dan een jaar aanhangig is liefst spoedig in orde te maken De Engelsche regeoring is hiertoe bereid maar wensoht te gelijkertijd andere klachten welke door Engelsche kooplieden togen de Koval Niger Company zijn ingebracht te onderzoeken Vandaar dat do quaestie niet eerder werd opgelost Moeilijkheden tussohon Duitsohland en Engeland verwacht de Standard hiorvover evenmin als over hetgeen op de kust van Zanzibar voorvalt Toch is de lucht daar nog ver van helder Het Engelsche ooriogschip door den consul te Zanzibar naar Tongo gezonden moest evenzeer als de Duitsche boot onverrichter zake terugkeeren De inbooriingen begonnen weer te schieten en lieten alloen den tolk aan bind wien zg verklaarden dat zg geen blanken wie ook als hoofden wilden erkennen De Landdagen dor verschillende Oostenrgksche provinciën komen bgeon en de Boheemscho Landdag zal wederom alleen de Czechen vergaderd zien De Duitsche leden van dien Landdag hebben verklaard zich van alle deelneming aan de beraadslaging te zullen blijven onthouden omdat er sedert verioden jaar geen de minste verandering in do politieke omstandigheden gekomen is en hun pogingen tot het vinden van een vergelijk in den vorigen winter hebben schipbreuk geleden op het gemis van toenadering der Czechen Iu Spanje lyn do Provinciale Staten gekozen De liberalen behaalden bijna overal de overwinning zelfs in de Baskisohe provinciën waar de Cariisten nog talrijk zgn en hun tegenstanders do zetels met kracht betwisten MARETITERICHTBN OOUda 13 Sept 1888 De aanvoer van granen was beden weder zeer voldoende Handel vlug tot hooger prijzen Tarwe jarige ZeeuwscBe 8 70 ti 8 90 Mindere ƒ 8 30 a ƒ 8 50 Jarige Polder ƒ 8 a ƒ 8 20 NieuweZeeuwsche ƒ 7 50 ii ƒ 8 Mndere nieuwe ƒ 7 a 7 25 Nieuwe Pohlor ƒ B 75 è ƒ 7 Afwijkende ƒ 6 50 i ƒ 6 60 Kogge Nieuwe Zoeuwscho 5 50 a ƒ 6 Nieuwe Polder 6 a ƒ 6 25 Buiteulandsche per 70 KG ƒ 4 70 a ƒ 4 90 Gerst Nieuwe Winter ƒ 4 50 a ƒ 5 Nieuwe Zomergerst ƒ 4 30 a ƒ 4 60 Nieuwe Chevaliergerst ƒ 5 75 a ƒ 6 Haver per Heet ƒ 3 75 a ƒ 4 60 per 100 kilo ƒ 7 25 a ƒ 8 Hennepzaad Inlandsch ƒ 8 25 ï f 8 60 Buitenlandsch ƒ 5 75 a ƒ 6 Erwten Buiteulandsche voererwten per 80 Kg ƒ 6 40 ü ƒ 6 50 Kanariezaad ƒ 9 a ƒ 9 75 Koolzaad ƒ 10 la ƒ 10 50 Karweizaad ƒ 11 50a ƒ 12 por 50 Kg Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 85 a ƒ 7 Odessa ƒ 6 90 a ƒ 7 Cinquantine ƒ 7 75 a ƒ 8 De veemarkt met tamelijken aanvoer handel in graskalveren iets trager prgzen van ƒ 25 a ƒ 45 vette varkens 20 a 22 ct varkens voor Londen 19 ii 20 ct magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 0 85 a ƒ 1 20 per week schapen ƒ 20 a ƒ 28 lammeren ƒ 113 a ƒ 18 por stuk Aangevoerd 98 partgonacaas eer8tequaUteit ƒ 26 a ƒ 28 tweede qualiteit ƒ 22 a ƒ 25 Noordhollandsche ƒ 2 + ü ƒ 29 Joeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiljoter f 1 05 a ƒ 1 15 uurKerlUke Stand GEBOREN 11 Sept Trgntjr ouden G KooijmaD en D Urockh i n Mirliot oaders N OaJyk en A Verbeu 12 Heindi rt ouden B Aleman en N van den Bcrfi OVERLEDEN 12 Sept A n Leeaweu 7 m W fsn Eijtï 6 m OEHUWU i Sept A Je llasu en M Gobk n vin Kempen ia C F de Beun Möordreoht OEBOKEV Juluooei Adrisnoe oude S F Sloenbergen en van Gennep Oouderak OVERLEDEN U bchoulen SI j i StolwiJk I GEBOBEt Klui ouden W Bokt en F Knoop GEHUWD Slingerland en M Koutttaal Haastrecht GEBORKN Agttha Huberla ooderi W Verhek en A van der Kuil Corncbf oid ra A van Danrcn en £ boog OTEBLSDE Vj J nn der Ponie 7 j M Kram r i j B de Hoos 72 j Reeuwült GEBOREN Maria oiitn F Roekill co A van Dolken Eïcrt uden C v d StatM en A E van Trift Willeio QüAtn M Hoogeodoorn en 1 Koogcndgk Uargaretha Jobaosa ooden t van Leenden en J vaa Diemen Zerenhuisen GEBOREN Maria oiden C Gelderblim en J C Niereiiieij r ADVERTENTIÊN Getrouwd Q A C HUBERStan assenraad KN E H HASCHER K I 3 September 1888 Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon A ü M VAN STRAATENQouda II Sept 88 Breukel Voorspoedig bevallen van een Zoon M A TONINO BüscH Delft 11 Sept 88 Heden overleed ons jongste Kindje ia den ouderdom van 8 maanden A DERCKSEN en ECHTSENOOTK Oouda 13 Sept 1888 Ëim FAKAFLUIES A v 0SAz KleiwegE 73en73 Bfl akte op den 11 SEPTEMBER 1888 ten overstaan van den Notaris GERARDÜ8 CATHARINüS FORTÜIJN DROOGLEEVEK te Gouda verleden is door de ondergeteekenden WILLEM JOHANNES DERCKSEN en HENDRIKÜS MARINÜS DERCKSEN Broodbakkers beiden wonende te Gouda eene Vennootschap aangegaan onder de firma Gebroeders DERCKSEN betrekkelijk het nitoefenen eener Brood en Beschuitbakkerg en het drgven van twee Winkels in die artikelen en hetgeen verder met gemeenschappelijk overig zal worden goedgevonden Welke Vennootschap zal aanvangen den 15ii SEPTEMBER 1888 en is aangegaan voor eenen onbepaalden tyd zullende de Vennooten het recht hebben de Vennootschap met den I5a SEPTEMBER van ieder jaar te doen eindigen mits zes maanden te voren waarschuwende De Vennooten zgn beiden tot de teekeniug der firma in zaken bunnen handel betreffende gerechtigd doch zullen voor de Vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg mogen veSbinden tot welke handelingen de bizondere handteekeniug van de beide Vennooten wordt vereiscbt W J DERCKSEN H M DERCKSEN Door den ondergeteekende is als gemachtigde van den üeer J C SCHONEFMLD van der CLOET Directeur der naamlooze Vennootschap de Qoudsche Slrooptahrlek gevestigd te Gouda ter griffie van de Arrondissements rechtbank te Rotterdam ingezondea een merk bestaande in eene langwerpige rechthoek waarvan de horizontale lijnen tweemul de lengte vanr de perpendiculaire lijnen hebbeu en waarin de kapitale drukletters G S F in verschillende standen hetzg naast hetzij onder elkander of op welke wgze ook zgn geplaatst Dit merk wordt door voornoemde Vennootschap op verschillende wgzen gebezigd zóó bg de verpakking der door baar gefabriceerde wareo als aardappelmeel siropen blanke en zwarte sago massé glucose rum en bierkleur caramel dextrine gommeline enz als op de etiquetten Deze aankondiging geschiedt ter voldoening aan h t voorschrift van art 2 al 6 der Wet van 25 Mei 1880 Staatsbl No 85 Gouda den II September 1888 Mr J PORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat GOUDA MARKT A 156 Kennisgeving aan mjjn geachte begunstigers dat mgn Winkel DONDERDAG en VRIJDAG 20 en 21 SEPT en 27 en 28 SEPT wegens Feestdagen is GESLOTEN D LEEFSII in Manufacturen UITVERKOOP MAANDAG 17 SEPTEMBEfti b gint de GROOTE UITVERKOOP van SaZ O c lx e 1 s tegen zeer LAGE maar VASTE PRIJZEN a Contant bg J C GöTTE Wgdstraat A 41 per flesch ƒ 0 90 en ƒ 1 05 per Flesch ƒ 0 90 ƒ 1 en ƒ 1 20 Wed C van OUE GEVRAAGD eene eenvoudige DIENSTBODE R K als MEID ALLEEN in een klein gezin zonder kinderen Informatiën ter Boekdrukkerjj van B A VERZIJL Korte Tiendeweg