Goudsche Courant, zondag 16 september 1888

TÏIl So 4 Blaamvstraat No 5 NIEUWE BREIWOLLEN alsmede WOLLEIT BEEITSTUKKE voor KOUSEIT met bijpassende WOL Zondaj 16 Setttember 1888 I 3757 È GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De RIederlandsche Landmaeht In het Hotel Bellevue te Arnhem logeerde dezen Ksmer o a de heer F W Stibbe uit Amsterdam Door zijn vrienden aldaar in de Bnitensocieteit geïntroduceerd gebeurde het op een Zaterdagavond dat hü eerst om halfeen naar het tegenover gelegen hotel terugkeerde Dienzelfden nacht had er voor het hotel baldadig burengerucht plaats waarover de eigenares zich bij het hoofd der politie beklaagde Zij ontving van den burgemeester een schrgven waarin wordt gezegd dat naar gebleken was een o é zekere Stibbe die kalm met een paar vriem de sociëteit had verlaten en evenmin aan zijn food als aan bet plegen van bildadigheden had gMacht Trouwens het vreemdste was wel voor den lirear dat hij klakkeloos was beschuldigd zonder te zijn gehoord Hij verzocht den burgemeester om intrekking van de beschuldiging maar deze liet niets van zich hoeren Toon de heer S nog eens aandrong ontving hg eindelijk van den burgemeester het verzoek om op het gemeentehuis te komen De heer S schreef terug dat hij niet een onderhoud maar een antwoord had verlangd Hierop vernam ile lieer 8 taal noch toeken zoodat hg eindelijk besloot zich tot don Gemeenteraad te wenden raet het verzoek dat deze den burgemeester ou uitnoodigen hem S de verlangde inlichtingen te geven Zaterdag was deze qoaestle in de raadzitting aande orde Het praedvies was om te besluiten aanadressant te kennen te geven dat eon inwilligingvan het door hem gedane verzoek niet behoort totde compeientie va den Raad Geen enkel lidheofl den burgemeester in de gelegenheid gesteld jzgn lezing te geven of zoo noodig excuus te maken de raad inderdaad niet competent heeft zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming het praead1 les aangenomen Zk Crt Bij de oefeningen dor Dnitsche vloot wordt gebruik gemaakt van een zwemtoestel die volgens de Nederlandscb Tooneelverbond Afdeeliug gOUDA voordrachten DOOR WILLEM van ZUIJLEU op VRIJDAG 14 SEPTEIBËR 1888 in de Zaal Ku s tmi n der Sociëteit ONS GENOEGEN Aanvaug 8 uar PBOOBAMMA Een lastig geval Een gewichtige rol Eene eerste liefde PAUZE De hoed naar Jacqaes Normand doorMr J N VAN Hall Een rrgbiljet Rammelslag ran Maltatnli Entree 1 Bespreking van plaatsen V r g d a g van 10 3 ure De Secretaris der Afdeeling Mr W J FORTUIJN DROOGLEEVER MOLT Het BIER uit de g BEOÏÏWEEU 2 liet Dubbele Aüker BB ji VERVAARDIGD uit K Bericht Tan Inzet SïEOWUAHSWQNINQ HET ongeveer 23 Hectaren WEI en HOOILA D n Hectaren 13 Aren 24 Centiaren HOOILAI ID in de polders MIDDELBLOK en VEERSTALBLOK te GOUDEBAK zgn in bod gebracht als rolgt No 1 op ƒ 4500 No 8 op ƒ 50Q0 i I 50Q 9 3300 3 4500 10 2700 4 2900 11 1 2100 B 3000 Il 12 H II 2100 6 2800 II 13 800 7 3000 i 2500 De afslag zal plaats hebben op DINSDAG 18 SEPTEMBER 1888 des morgens te elf aren in het Koffiehuis van den Heer Van DïN BERGHaandeStolwgkersluisnabfl Gouda Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda 0 A C Hubers 7an Assenraad TANTARTS N W is van de LAGE GOUWE No 11 VEBHUI8D naar de Turfmarkt No 108 Aldaar dagelgksch te spreken Voor minvermogenden dagelijksch van 9 9 j s morgens WORDT EEN KI DEIiMEISJE gevraagd Mej VAN BERKEL Zeogestraat 8n lper drak van A Bbinkica te Uoods Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen Zuiver nit HOP en MOUT gebrouwen De Goudscbe Maclünefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gsslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders De VOORHANDEN uitgave K0K8MA worden tegen zeer lage prgzen opgeruimd bg den Boekhandelaar A BIUI IKill Lange Tiendeweg GEEN KIESPIJN IttËEai voor allen die het wereldberoemde echte U j K K Hot Tandartê Cr POPP l Anatherin UI rurr S s Mondwater ty js gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tandeii Monikiekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPi s TANDPASTA T ndpoeder s behoudt men Steeds geZOBde en gcbooiie Tanden een eerste fereischte tot het behoud van eene gezonde maag Dr MPP s Tandplombeersel om elf holle kiezen te vullen Dr POPP s Kruidenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP s 7 unnebloeni OUezeep fijnste en beste Toilet Zeep wAAuscHUffiya W r Alle bestaande uamaaksels van AnathorintÊ Montwater zyn voor de Gezondheid schadelijk SiK volgens analyse daarom waarschuw ik hiei J mede het geëerde publiek voor aankoop van W r zulke namaaksels Dr J G POPP KK Hof Tmiants en uitvinder cUr Anatkerin Pr ratm te Weenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten boïinden zicli te Gouda bg de firma J C Zeldenrijk Co Drogist op de Markt te Rottenlam bij F E vim Santen Kolft te s Hage bü J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Kijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Wifldheim Co en H H Uloth C apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten Ia een net groot burgrrgezin wordt tegen NOVEMBER een OAGMEID GEVRAAGD niet beneden de achtien jaar en van de P G Adres met franco brieven onder No 1724 aan het Bureau dezer Courant ÜITKOM8T voor lyders aan Rhumatiek daar zü door sebrnik der Absbaubbins of Anti Rhnmatische Watten zich van bovengenoemde ondragelgke pgnen knnnen bevrgden De zekere en doeltreffende werking dezer watten is reeds in zooverre bewezen dat bet plicht is de nog onwetende hiermede bekend te maken Verkrggbaar 30 ets per pakje bg den Hoofddepot honder A BREETVELÏ Az te Delfl en verder bg T e Tan Deth He de Wèd Dogman Gouda W F J den Uijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Ooudkade Boskoop iC B Verheul Ondewater A Bos Berkel Ij van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht O Hoogendijk Cappelle Gebt Kauling Woerden 8 V d Kraats Bleiswijk G v d Geur Waddiniveen Een ware schat voor de ongelukkig slachtoffers der Zelfbevlekkiag Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z elfbewaringf floUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aaa de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden vaneen zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Fransche Stoomververij Chemische Wasschenj Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OP PENHHIMEB Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Eleedingstnkken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverdworden Depot voor Gouda en omitreken A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Qouda BINNENLAND GOUDA 15 September 1888 Gisterenavond hield de heer Willem van Zuijlen voor een talrijk pnbliek de aangekondigde voordrachten Het was een recht amusante avond Met zijn bekende komische gave trad hij op met eenige monologen die zeker door geen acteur in ons land zoo tot hun recht zouden komen als thans het geval was Behalve de stukken op het programma vermeld droeg hij uog voor De wipbrug van Dr de Jong Dat er den ganschen avond door hartelijk gelachen en druk geappUndi eerd werd behoeft niet vermeld te worden Waar van Zuijlon aau het woord is spreekt dat byna van zelf Dr Vinkhuijzen bezocht gisteren Z M di u Koning weder voor het eerst na Zondag Re toestand was gisteren Wednr aanmerkelijk Iwter Z M had een rustigon nacht en verrichtte reeds vroegtijdig zgne bezigheden Op aitnoodiging van Z M vervoegden zich heden ten paleize Het Loo de commissarissen van de provinciën Gelderland en Noord Brabant de beeren baron MolUrus van Westkerke en jhr Bosch van Drakestein Zij werden door Z M lu een langdurig gehoor ontvangen dat anderhalf uur duurde De heer jhr Bosch van Drakestein werd bij dezo gelegenheid door Z M begiftigd mot het grootkrnisder Orde van de Eikenkroon U 1 Te zijner tijd hebben wij onzen lezers medegedeeld dat onze thans voormalige stadgenoot de heer A M M Mor tnn aan de oadoraie te Utrecht tot iootig in da rechtswetsiucbap is gepromoi eerd J op een proefschrift bevattende eene aanteekenmg op de leer van het internationaal privaatrecht bij Bartolus Het ligt geheel buiten ons bestek om van dergelijke werken eenigszins uitvoerig nota te nemen doch nu den heer Montijn de eer wedervaren is om zijn werk met lof in de Sevue de droit international vermeld te zien meenen wjj gerechtigd te zijn daaruit het volgende aan te halen La tAcho qne s est donnfc M A M M Montijn de l universltó d Utrecht est fort mérltoire Se constituant l avocat d office du vieux Bartole il a entrepris de démontrer que d Argentré BouUenois Sodenburg Ijoui Froland Siory Lanrent Asser et autros auteurs grave ont fait tort a son cliënt en lui attribuant l opinion bizarre que pour jnger du caractère personnel ou r l d un statu il faut voir pur quels mots il commence en sorte que par exempie un statut concemant Ie droit de primogeniture sera personnel s il commence par parlor de la personne prinwffenitiu mccedat m oiitMlm imit rée s il oommeBoe par mentionner les biens bma decedmtium riemanl in pnmogenüum I Il faut feliciter M Montgn du soin qu il a mis a remohter aux sources pour contrêler une de ces traditions que les ineilleurs et les plus soigneuse jurisoonsulte en arrivent i se transraettre ii la suite de Ia lecture superficielle d un tcxte original Il est certain que d Argenlró et oeux qui aprcs se sout un peu irrévérencieusement divertis de lui la distinction de Bartole cu la comparant ü celle de jus vort et do vert jus ont sinon altere les tormes dn moins singuJièrement exagériS la pensee du ïémSrable maitre O cstce que notre jeune docteur d Utrecht démoutro avec beaucoup de sons et do sagacité en faisant voir dans Ie vrei Bartole un des ancêtres do l école italienne moderne Mais ce qui est curicux et ce que M Montijn n a peut être pos assez fait ressortir c est que au XVIl et nu XVIIl siècle ceux qui en Franca se rdriamafent de l opinion de Bartole I ont tout aussi mal compris que coux qui s eu moqnaient Au diro de Froland cité par M Montgn la regie absurbe attribuéo a Bartole avait on France de chaucis partisans Combien do fois écrit Proland ai jo o itendu faire son eloge et vu lui rendre des lionuours lucroyables tant au l urle ment de Bonen ou j ai fait la profession d avooat ipendant dix ans qu au Parlement de Paris ou je Dnitsche bladen nog nergens anders in toepassius is gekomen een dubbel kleed van caoutchouc zooveel lucht bevattende dat de zwemmer die het aantrekt lang genoeg boven water blijven kan om in alle stilte torpedo s hetzij weg te nemen hetzü aan te brengen en te laten ontploffen l exeroe depnis trente cinq nn s entières Et ie vieui patrioion maitre I onis Froland mis en verve par ces souvenirs devient facétieux a sou tour Il rappelle Ie dicton qu il en est des opinions jrcomme des femmes dont la moins imable ne laisse o pas de trouver des adorateurs dans les pressants besoins que l homme en a De Holl Maatschappij Donderdag te s Hage hare 61e alg vergadering in het i FeesÜokaal Zij werd namens 60 afdeelingen met 480 stemmen bijgewoond en gepresideerd door mr D Visser en besloot lo eene wet te vragen tegen kunstkaas door te eischen dat dezo overal als zoodanig zij ge van Landbouw hield De tout quoi M Montijn oonclut sagemont avec son savant Drofesseor M Opioomer qu il est toujours bon de remonter aux sources waarmerkt 2o oen Heden margen was men bezig met hout lossen voor de Stearine Kaarsenfabriek t welk op stapels werd gelegd Een persoon daar voorbijkomende geraakte door het omvallen van een stapel eronder en brak zijn been Per brancard is hg naar het gasthuis vervoerd de onderzoek in te stellen omtrent middelen ter verbetering van de veefokkerg De Maatlmde spreekt t n stelligste het gerucht tegen dat bij de aanstaande begrooting door den Minister Mackay voorstellen zouden worden gedaan tot opheffing van twee Eijks kweekscholen De Javabode prote teert tegen de banaliteiten waannede men elkaar in orflegee en vergaderingen pleegt warm te maken De heer PiJDSckor Hordijk verklaarde in de laatste vergadering der Staten van Drenthe dat het hem moeite had gekost de eervolle taak van GouverneurGeneraal waart hü geroepen was te aanvaarden vooral omdat hij zoo aan zijne betrekking van Commissaris in Drenthe was gehecht bij het scheiden vervulde hem dan ook droefheid en bij gaf de venekaring dat ook in Insulinde zgn hart zou blijMo kloppen voor Drenthe en zgn bewonAi sijn bloei vooruitgang en ontwikkeling Waartoe dienen zulke volzinnen vraagt de 1 3 B Meent de heer Pqnacker Hordijk wat hg zegt dan had hij vooi de betrekking van Gou vemeurGeueraal behooren te bedanken en meent hij het niet waarom zegt hij het dan Landvoogd van NederlandschIndië moet men worden met hart en ziel en niet aarzelead met Drenthe voortdurend in de gedachten So een adres te richten tot de regeering waarin wordt gewezen op hot drukkende der mutatierechten zonder in aanwijzing van een equivalent te treden het hoofdbestuur had daarvoor eene belasting op het kapitaal in portefeuille willen aanbevelen 4o de contributie niet te verlagen door verwerping van een voorstel Osdorp met 501 tegen 44 stemmen De afd Waard en Groet stelde voor een subsidie van ƒ 1500 toe te kennen voor eene inzending van Landbouw en zuivelproducten te Parijs Hel hoofdbestuur achtte de zaak niet urgent genoeg om er eene groote uitgaaf voor te doen maar liet de Iwslisstng aan de vergadering De heer Lieftinck nit Haarlem had zich de zaak zóó voorgesteld dat de Maatscb voor ƒ 1000 of ƒ 1500 de puikste uvelproducten aankocht en aaa de oommwie vag inzendio verzocht dat te Parijs te plaatsen als niencluig van de Holl Maatschappg Deze opvatting werd door de voorstellen der afd Waard en Groet bevestigd Ten slotte deed het hoofdbo tuur het voorstel om een subsidie te geven van ƒ 1000 aan of door middel van de Vereeniging ter behartiging van de belangen der inzenders op de Parijsche tentoonstelling op voorwaarde dat daar voor een inzending zal worden gedaan van zuivelproducten en handelsgewassen utt Zuid en NoordHolland Dit voorstel werd bij acclamatie aangoaomen Tot lid van het hoofdbestuur voor Zuid oUand is verkozen de heer H P De Kat te Dordrecht Het vootstel van het hoofdbeatuur tot het verleenen van eene jaarlijkscho subsidie tot wederopzeggeus toe van 1500 aan de vereeniging de Zuidhollandsche Leerhoeve voor zuivelbereiding is aangenomen Met 431 tegen 113 stemmen werd beslotrn in 1389 eene alyemeene tentoonstelling te houden aarvoor bg acclama e Haarlem werd aangewezen en post van 1300 voor salaris en reiskosten van een wandelleeraar aan e stellen door de maatschappg zal pro memorie worden uitgetrokken Het voorstel Ouder Amstel tot het verkrijgen van invoerrechten op de granen werd zonder discussie met overgroote meerderheid afgestemd De vergadering stond ƒ 400 toe voor een beun aan de landbouwschool te Wageniiigen Na een afscheidswoord aan het aftredend lid van het hoofdbestuur den heer Van Weel die hierop antwoordde werd door den afgev uit Osdorp gevraagd of de Maatsch mets zou doen i zake de besmettelijke veeziekte waarop de voorzitter antwoordde dat het hoofdbestuur reeds een dros heeft ontworpen Op voorstel van dr Mulder afd s Hage bracht de vergadering onder applaus dank aan het Hoofdbestuur voor de behartiging der belangen van de Maatschappij en aan den voorzitter voor de leiding der vergadering Aan het mail overzioht van de Jambode dd 10 Aug is het volgende ontleend Heden zgn de troepen die den 9en Juli op het eerste bericht der Tji egoiisclie gruwelen naar Bantam werden gezonden van daar teruggekeerd wel I