Goudsche Courant, woensdag 19 september 1888

vluchtten in groote ontatelteni uit hun huizen en gingen op weg naar deo voet Tan den berg eenigen mmen van hun kostbaarste have mede maar de meesten snelden radeloos en schreeuwend met het eenige doel het leven te redden de steile berghelling af die voortdurend schokte onder hun voeten Daar stijgt plotseling uit den top van den berg ouder een ontzettend donderend geraas een groote zvrarte rookzui op die de lucht verduistert De meeste der vlttchtelingaB stonden bq dat schouwspel stil en vielen in stomme ontzetting op den schuddenden grond Do lucht werd steeds donkerde de grond golfde onder hen als een zee het geraas werd steeds heviger verstikkende gassen stegen op de rookkolom spreidde zich als een regenscherm over den geheelen horiion uit en weldra viel een regen van heete asch gloeiende ateenen zwavel stroomoh kokend water enz op de ongelukkigen van welke slechts weinigen al kruipende over den schuddende grond poogflen te vluchten en die voor het meerendeel op den grond lagen Honderden werden dadelijk gedood Het was een schouwspel als uit Dante s Hel Huizen en boomen brandden rondom de dooden en gewonden en uit spleten in den grond sprongen fonteinen van vuur water en en asch Zware boomstainmen werden uit den grond gerukt en door de lucit geslingerd en velen die met door rotsblokken werden getroffen of onder de asch begraven werden door de vuurfonteinen omhoog geworpen en vielen onkenbaar verminkt onder hun lotgenooten neder De uitbarsting duurde twee uren Onder de geredden is een vrouw die vluchtte met baar kind op den rug maar die toen zij in veiligheid kwam slechts een onherkenbaar verminkt Iqkje meebracht de kleine werd onderweg door een gloeiend stuk steen gedood De vrouw zelve was ongedeerd gebleven De gewonden wien aantal grooter is dan dat der dooden werden in een groot gebouw te Inanaskiro onder dak gebracht Velen zijn treurig verminkt Vyf mylen in den omtrek van den berg is alle plantengroei vernield Te New York bestaat eene inrichting die in de oude wereld hare wedergade nog mist Er is eene dame die de patiënten van loeljjkheid geneest Hare clientèle neemt met den dag toe De dames gaan er heen om dunner of dikker gemaakt te worden bleeker of kleuriger zij laten er een loelijk teint roode oogen dun haar en ronden rug kortom alle physieke onvolmaaktheden die het verschil tuaschen schoonheid en leel kheid uitmaken wegnemen Ook mannen gaan bij haar in behandeling Voor degenen die te corpulent zyn schrijft z j geen Banting kuur voor maar s morgens een bad waarin men s nachts twee of drie handenvol klipzout heeft laten smelten Men wrijft hen na het bad met eeu zwaren Turksehen handdoek en laat hen slapen op harde bedden Het eenige inwendig geneesmiddel voor hen is congreswater en twee of drie gebrande koffieboonen vóór lederen maaltgd te kauwen hetgeen op merkwaardige wijze den eetlust vermindert Voorts laat zq hen veel kropsla waterkers en spinazie eten en bij hun dessert IJslandsche mos De magere vrouwen voedt zij met wortelen en knollen en geeft haar vóór den eten een paar druppels van aztjnzuur phosphaatzuur om haar voldoenden eetlust te doen krygen voor de pannekoeken het havermeel de bruine boenen het bruine brpo l de vfuchten enz waaruit het maal bestaan ral Hetgeen zij vooral aan de al te dunne meisjes geeft is een kom zoete melk vlak vóór het naar bed gaan Zij laat de meisjes met ronde ruggen het corset uittrekken en geeft haar bretels en rugtrekkers met dagelijksche oefening aan een trek en duwmachine om de goede werking te bevorderen linksche en plompe meisjes mogen over stokken springen en aan trapczen hangen Als dames te hoog in kleur zyn voedt zq ze met sassafrasthee en geeft haar heeta baden bleeke meisjes krqgen een koud bad en een flesch roeden wqn lederen dag De nschoonheidsdokter zooals men haar noemt heeft zulke wonderdadige kuren bewerkt zoo algemeen als leelgk erkende meisjrs mooi gemaakt dat haar reputatie met den dag toeneemt Zq neemt soms dames gedurende ces maanden geheel thuis en als ze terugkomen herkent de familie ze nauwelijks De nbeanty doctor zal nu een schoonheidshospitaal oprichten in de nabqheid der stad Zij zegt dat een vrouw geen excuus heeft voor leelqkheid daar ieder die wil er lief en behagelqk uit kan zien Hoe lang duurt ee droom 1 Het is hoogst waarschijnlijk en de ervaring en de waarneming van ons zelven bevestigen het dat gebeurtenissen in onze droomen in de werkelqkheid niet langer duren dan eenige secondei hoogstens eenige minuten Het bedriegebjke ligt hierin dat de gedroomde gebeurtenissen in werkelijkheid zoo lang zouden duren en wfj de in wakenden toestand opgedane ervaringen mede overnemen ia den droom Dr F Soholz deelt uit tijn ervaring mede Ka een drukken dag vermoeid naar lichaam en geeit begaf ik mij na het horloge opgewonden en op het nachttafeltje gelegd te hebben te bed en sliep terwijl de lamp nog brandde terstond in Aanstonds bevond ik mq bq onstuimige zee aan boord van een mq bekend schip Ik was weer jong en stond op den uitkqk Ik hoorde de zee ruisohen terwijl goudkleurige wolken van licht mij omgaven Hoe lang ik zoo gestaan heb weet ik niet maar het was eeu oneindige tqd Vlotaeling veranderde het tooneel Ik bevond my aan land en mqne sinds lang gestorven ouders kwamen mij begroeten Zij geleidden mij ter kerke waar ik niets vernam dan de tonen van hrt orgel Ik was zeer blqmoedig gestemd maar iegelijk verwonderde het mq mqne vrouw en kinderen daar te zien De geeatebjke besteeg den kansel en hield een toespraak maar ik kon geen woord verstaan omdat het orgel bleef doorspelen Ik nam nu mq n zoon bq de hand om met hem den kerktoren te beklimmen maar opnieuw veranderde het tooneel In plaats van naast mqn zoon stond ik naast een officier die eenmaal tot mgn kennissen had behoord maar die reeds jaren geleden gestorven was Eindejqk ben ik als militair arts tegenwoordig bq de manoeuvres en verwonder ik er mq over dat onze majoor er zoo jeugdig uitziet toen in mijne onmiddelijke nabijheid een kanonschot viel Venohrikt vlieg ik overeind ontwaak en kom tot de ontdekking dat het vermeende kanonschot veroorzaakt word door de deur der slaapkamer die iemand bq het binnentreden had geopend Ware eeuwigheden had ik in den droom doorleefd maar toen ik op het horloge zag was se lert het oogenblik waarop ik insliep niet meer dan een minuut verloopen veel minder tijd derhalve dan ik noodig heb om dit te vertellen Hoe weinig merkwaardigs uji ook deze zeer gewone droom bevat zij is toch ecu voortreffelijke bijdrage om aan te toonen hoe bediiegelijk droomen zijn met betrekking tot den tijd Herhaaldelqk zgn dan ook waarnemingen gedaan waaruit men kan besluiten tot het verbazend kortf tqdsverloop waarbinnen een droom in de hersenen van den slapende wordt afgespeeld Napoleon I die bq de ontploffing der helsche machine in het rqtuig sliep doorleefde in de oneindig kleine tqdruimte die verliep tusschen het oogenblik waarop hq den knal hoorde en dat van het ontwaken den overtocht over den Tagliamento eu de kanonnade dm jOostenrqkers on ontwaakte met den uitroep van Wq zijn ondermijnd I Om wormen uit bloempotten te verwijderen drukt men de scherven waarmede men het gat onder in den pot gewoonlqk bedekt zoover omhoog dat een opening ontstaat waaruit do wormen kunnen ontkomen bedekt de oppervli kte van den ptft met tabaksbladeren en strooit hier zand over zoodat de bladeren de aarde op alle punten raken Nu zet men den pot op een 2 a 3 duim dikke laag vette aarde die men voortdurend vochtig houdt Heeft de pot ook aail de zqda fvoergaten voor het water dan moet hq zoo diep in de aarde worden geplaatst dat alle gaten afgesloten zqn De wormen komen alle 24 uur minstens eenmaal aan de oppervlakte om lucht te happen maar worden hierin nu door de tabaksbladoren verhinderd waarom zq onder in den pot een uitweg zoeken Na verloop van hoogstens drie dagen zullen alle ongewenschte gasten zich daardoor in de aarde buiten den pot begeven Onlangs had te Wisconsin een ballon opstijging plaats die in hooge mate de belangstelling wekte Twee groote schaakspelers de heeren Ëduard Ijegs uil Texas en William Smooth van New York kwamen op den dollen inval om een partq schaak te spelen duizenden meter boven de aarde Toen dit bekend werd boden versoheiden Inchtachippers zich aan om de heeren naar boven te brengen De inzet was hoog en de weddeniohappen beliepen duizenden dollar Eindelqk werden twee der meest Irakende Amerikaansche Inchtschippsrs uitgenoodigd om ieder een schaakspeler naar boven te brengen In het luchtruim zouden de ballons bq elkhnder komeè zo Mat ieder uit zijn eigen ballon de zetten zou kunnen regelen De luchtschippers James Stone en John Itouse waren den 20n Augustus te Wisconsin aangekomen met hun ballons The City en The World Den 2 In had op de Banksquare te Wisconsin de vulling jilaats welke reeds op zichzelve een merkwaardige gebeurtenis was op het gebied van luohtscheepvaart want het kwam er hier op aan om de ballons precies even zwaar te maken daar de heeren schaakspelers immers dan alleen met succes konden spelen wanneer hun schaakbord zuiver horizontaal was De vulling werd geleid door den chefdirecteur van de Wisconsin Gas Company mr Pale die een zeer eigenaardig toestel had uitgedacht om de ballons precies in hetzelfde vlak te houden Hq bad namelqk een touw geprojecteerd van den eenen ballon op den anderen Aan dat touw was een beweegbaar gewicht van 40 eng ponden bevestigd dat door koordan heen en weer bin worden getrokken Als een ballon iets te veel rees kon men door even aan het gewicht te trekken hem weer doen dalen Met een kleine oefening kon men den hoogteatand der ballons tot op 1 16 cM regelen In den namiddag van 21 Aug had de opstqging plaats De meuschenmenigte was ontzettend allen waren in spanning alles wedde schreeuwde drong en d berichtgever van The Daily Express schatte het aantal menschen op één miUioen men telde er soms drie per vierkanten voet Eindeiyk weerklonk het Glo der luehtschippen Men had medelijden met do schaakspelers AU geesten waren ze in de manden gestopt en men kon zien dat ze diepe spijt hadden over hun dol voornemen De opstqging had onder prachtig weder plaats De ballons gingen statig het luchtruim in maar toen ze omstreeks 3000 voet waren gestegen zag men ze plotseling met vreeaelijke snelheid dalen Ieder dacht aan een ongeluk totdat duidelijk bleek hoe goed de luchtschippers hun vak varstonden want de ballons bleven plotseling door het juist op tijd uitwerpen van ballast 10 voet boven de aarde Swoven Wat was het geval Men had do stukken van het schaakspel vergeten omdat ieder der schaakspelers gerekend had op zqn tegenpartij en zqn eigene stukken niet gaarne aan dat hooge spel waagde daar het gebeuren kon dat bet eene of andere stuk door een ongepaste beweging ran de ballon in de diepte verdween Toen de stukken door middel van een touw aan de luchtreizigers waren ter hand geiteld ging men weder met volle vaart de hoogte in om op 9000 voet met het spel te beginnen De luchtschippers toonden meesters in hun vak ta zqn want ze brachten de ballons zóó dicht bij elkaar en hielden ze zóó precies op hoogte dat het schaakbord op beide mandan mstte en bet niet noodig was het te bevestigen Ongedeerd kwamen allen weer beneden De partij duurde vier uur en Btluard Legs bleef overwinnaar Hq verkhiarde dat hq na een poos gespeeld te hebben even rustig zat als in de Jamet CM te Londen waar hq in Juli ténncu had gegeven Hoewel in ons vaderland de thermometer nooit zóo laag daalt dat wq bevreesd behoeven te wezen voor doodvriozen zal het menigeen toch welkom zijn te lezen wat een Minnesota mso verhaalt omtrent zijn ondervinding op dit gebied In de dagen toen Minnesota nog uiterst schaars beVolkt was zegt hij begaf ik mq roet drie kameraden van ait Bed Wing naar een plaats waar thans Vssa Church staat om er op een stuk Und dat wq uitgezocht hadden boomen te vellen Wq wilden vroeg in het voorjaar op dia plak ona huis bouiran en van da sneeuw profiteeran om het hout uit het bosch ta vervoeren Hat was een heldere dag an de thermometer wees 20 gr Fahrenheit aan Een apan goada paarden trok onze slado gekdan mat phrnkan gareadachap en provisie Juist toen de avond rial kwamen wq op da plaat onzer bestemming aan an sloegen ons leger op in eenjdichtbagroeid ravqn Na een hartig avondmaal MI een glas heeten grog bq het kampvuur begaven wq ons ter ruste Onze bedden beitonden uit een dunne laag hooi op eenige planken op de sneeuw en uit een goeden voorraad dekens Gedurende den nacht echter word het raraehrikkelqk koud en daalde de thermometer zooals w later ontdekten tot 46 graden onder nul Hadden wq dit geweten dan hinden wq ons vuur aangehouden en zouden wq niets van de koude geleden hebben maar wn voelden ons zoo wel te moede nadat wq in bed gekropen waren dat wq aan zulk een gevaar niet dachten Mqn eigen gewaarwordingen kunnen als staaltje dienen want later bleek dat wq allen hetzelfde gevoeld hadden Toen ik wakker werd voelde ik een scherpe pqn alsof een naald in elk gewricht gestoken werd dooh die pqn was geheel vrq van eenig gevoel van angst en hoewel ik besefte dat er iets aan haperde had ik noch de lust noch de kracht om mq te bewegen Daarbij duurde deze toestand elechta kort en ging ongevoelig over in een gevoel van tevredenheid en rust tot het zelfbewustzijn langzamerhand geheel verdween an ik in een diepe verdooving viel Wq waren allen reeda in dien toeatand vervallen dien aan den dood voorafgaat en er feitelqk mo le gelijk gesteld kan worden omdat het bewustzijn zonder buitengewone gebeurtenissen niet weer terug keert toen een onzer opeens een scherpe pqn in zijn hand gevoekla en tot zijn bewustheid teruggebracht bemerkta hij dat zijn hand ouder het dek uitgegleden was en in de sneeuw stak Die koude aanraking bracht zijn bloed weder in circulatie eu hij wist zooveel ilakracht bqèen te rapen dat hq opsprong en ons zoodoeada allen redde Hrt duurde echter geruimen tqd voor wq in staat waren ons vuur weer aan te maken en al dien tijd leden wij veel meer van de koude dan Ie voren Ik ben er zeker van dat een bevriezande een liehten doa l sterft want hij valt geleidelijk in eene verdooving rn het bewustzqn van piju of angst is verdwenen lang ïoonlat de ongelukkige dood is r De koude was bij ons ontwaken 50 graden onder nul en wq besloten het werk op te geven en terug te keeren De tocht over de prairie was vreeselijk en alechta door om beurten achter de slede aan te hollen konden wij ons bloed warm houden De Heer Wilhird een der toohtgenooteni raakte zoodoende zoek eu wij waren te verkleumd oio zijn verdwijnen direct opte merken Toen wij naar hem omzagen was hijspoorloos verdwenen Wq keerden op ons pad terugen vonden hem eeniie honderde schreden van hetpad op de sneeuw zitten Hij beweerde zich volkomen wel te gevoelen en whs boos dat wij hemlastig vielen Hq zou ons wel volgen en weigerde opte staan Met geweld moesten wq hem uit zqn halve bewusteloosheid wekken ZondagMad De zaogenaamde omnibus een Ijstijnsch woord dat zooals men weet voor allen beteekent is eene Fransche uitvinding en het gebruik van dit voertuig is veel ouder dan men meent De eerste omnibusmaatschappij kwam voor meer dan twee eeuwen ta Parijs tot stand ondersteund door een koninklijk edict Het besluit van Lodewijk XIV waarbij de onderneming de vereischte machtiging ontving bepaalde tevens het eigenaardige karakter der instelling Het schreef nl voor dat de rijtuigen onverschillig of ze bazat of ledig waren op bepaalde uren van het eene einde van de stad naar het andere moesten rqden Zq walden carosaes a cinq sous genoemd terwijl de vracht ƒ 0 15 bedroeg in elk rqtuig was plaats voor aeht personen Hot eeitta reed af op den morgen van den ISden Maart 1662 en langen tijd werden ze door het publiek als iets buitengewoons aangestaard De menigte veidrong zich om de wagens om een plaats te krqgan en het is opmerkelijk dut ofschoon ze volgens de woorden van het koninklijk bestuit voor zulke personen bestemd waren die niet van de zeer dure huurrijtttigon gebruik konden maken ze toch gedurende hingen tgd uitsluitend door de rqken gebruikt werden Lodawqk XIV zelf bevond zich dikwijls onder de passagien Van lieveriede ging ar het niouw af en moeat de dienst gestaakt worden Eerst in 1827 riep het toenemend verkew dé instelling weder in hetuveii In dat jaar werd de irËntreprise générale das omnibus ontworpen eu ontwikkelde zich tot eene zeer winstgevende onderneming Twee jaren later werden de omnibussen ook in Londen ingevoerd en verbreidden zich toen achialqk over alle beschaafde landen Te Amsterdam kwamen ze in 1889 munelqk de spoorweg omnibussen terwjjl die welke afgescheiden van de spoorwegen de personen naar verschillende deeleo der stad vervoerden aldaar aarst een dertig jaran later in gebruik kwamen Battenlandsch Overzicht De nieuwe ministar van financiën van het Duitsche rqk baron von Maltzahn Gultz behoorde tot dusiar tot de fioanoieele specialiteiten der conservatieva partjf Oorspronkelqk referendaris t Koblentz an daarna te Stattin verliet hg spoedig den staatsdienst en maakte de veldtochten in Bohème en Fiankrqk made Utar wqddo de baron zich op zqna goederen in Pommeran geheel aan de oeoonomie De heer Eugen Kiohter is zeer ontevreden over deze benoeming De leider der vrqzinnigen noemt den nieuwen minister een achten Pomraerschen jonker en beschouwt zqne benoeming als een nieuwe verscherping dar streng conservatieve en reactionairrorthodoxe richting in de rqksregeering De nationaal liberalen hebben hun program voor ds verkiezingen in het licht gezonden Volgens hen zelf is dit jtuk een model en wordt over de verschillende punten van staatsbeleid met zulk een duidelijkheid gesproken dat men hier werkelijk een program heeft d tt geen kommentaar behoeft Volgens anderen is het stuk weer een aaneenrqgsol van phraaen en dubbelzinnige uitdrukkingen zooals men dat altqd van laveerende partqen gewoon is De partij verklaart zich tegen verdere concessies van den Staat aan het Vaticaan verwerpt elke uitbreiding van het hiërarchische gezag in de Evangelische kerk en verlangt ten krochtigate dat de Pruisische volksehool bet karakter eener staatsinstelling blijft behouden Vermoedelqk zullen da verkienngen weinig verandering brengen in de verhonding der partqen De kansen voor da liberalen zijn iets verbeterd door het aftreden van den minister Von Puttkamor die steeds zqn invloed ten gunste der regeerings partqen aanwendde maar toeh zqn de verwachtingm rsn de partqgenooten des heeren Bichter niet hoog gespannen Het beperkte stemrecht len hel oude drieklsssenstelsel dat nog steeds in Pruisen bestaat is evenmin in hun voordeel als in dat der sociaaldemocraten die nog nooit een vertegenwoordiger hunner partq in het Pruisische Huis van Afgevaardigden hadden terwijl zq dank zij het algemeen stemrecht eens zelfs 24 leden in don Duitschen Rijksdag telden De Fransche minister vac financi en is bijna gereed met zqne hervormingsplannen De hoofdtrekken zijn ree lB vastgesteld zoodst alleen de bijzonderheden nog moeten uitgewerkt worden Dê Tmpt weet echter reeds iets mede te deelen over de plannen van den heer Peytral Deze betreffen een hervorming der alcohol belasting een voorstel tot invoering eener inkomsten belasting waardoor alle inkomsten meer evenredig worden getroffen en een ontwerp eener successie belasting uitgewerkt op den grondslag van het oude ontwerp van den heer Tirard Wat de begrooting betreft handhaaft de heer Peytral de buitengewone begrooting maar hij verminderde het bedrag van 122 952 360 tot 154 854 260 francs De harde terechtwijzing welke keizer Frans Jozef den met de Russische Panslaviaten heulenden bisschop Strossmayer toediende wordt behalve door de Czecheu ook door da Buasiacha bUdan en een deel der Fransche pers afgekeurd De Chauvinisten aan Newa eu Seine kenmerken de woorden van den Oostenrijkschen keizer als een uitdaging van Rusland waartegen vooral de Petersburgsche bUdeu heftig te velde trekken Daarentegen wordt uit Rome gemeld dat de Paus de bestraffing van den Oroatischan bisschop volkomen verdiend achtte INGEZONDEN UijHkeer dt Bedacteur I I Met allen eerbied voor het Ingezonden slukje in zake de feesten van 7 O laixa a 8 zoo blijft toch de vrnog gewettigd waarom de geachte inzender niet tevens eeoe emsUga oproeping er bij voegde gericht aan alle lezen vsB nw geëerd blad om gezamentlqk de banden aan het werk te slaan en ook door aan algemeena feestviering dien dag voor deo Z Eerw heer Malingré nog onvergetelqker te maken Viert een Professor met do Alma viva om de schoudert hier te lande zqn 25 jartg Hoogleeraarachap iian beqveren zich alle burgers van zulk een bevoorrechte stad niet zelden vertegenwoordigd door het achtbaar Gemeentebestuiir om den kundigen man voor al de schatten dia hq uit de groeven van kennis en wetenschap Opdelft openlijke hulde te betoonen Men prqst zqna bekwoamllkid en waardeert zqne vardianste hoog eu geen wonder want de belangen der stad ja der geheele mantschappq zqn in t spel Maar zou de werkkring van en voorganger der gemeente die 2S jaren mat uiterst nauwkeurige pliebtsbatraohting zich van zqn eervolle maar niet minder moeialqke taak gekweten heeft minder gezegvnd zqn t Is immers voor niemand een geheim hoavael hoe ontzafrgolijk veel goed die mannen aanbrengen aan de maatachappq die krachtens hunne roeping met woord en voorbeeld eerbied prediken ook voor wereldiqke overheid an wetten van het land Daarom Mjjnheer de Redacteur zult gq het niet ten kwade duiden als aan de loopende geruchten een meer vasten vorm zal gegeven worden door de burgers nl bq deze vriendelqk uit te noodigen dat zq op bovengenoemden datum De nationale kleuren ontrollen Door eene indrukwekkende serenade aan den Zees Eerw jubilaris van hunne innige deelnemingde onbetwistbare bewqzen zullen afleggen H RECLAME DageiykSCbe beweging is zeker voor de regelmatige spijsverteering zoo noodzakelqk voor het lichaam van het hoogste gewicht Maar hoevelen duizenden is het eenvoudig onmogelqk zich die dagelijksche beweging te verschaffen I Hq die den ganschen dag op zqn kantoor of in zqne werkkamer doorbrengen moet die door zqne beroepsbezigheden gedwongen wordt een zittend leven de leiden en hard te arbeiden vindt geen tijd of heeft geen lust lai dagelqksche wandelingen te maken Maar juist ten gevolge v lHHHande levenswijze krqgt men zooveel te eerderT3r n belette spqsverteering en daarom juist is et noodzakelqk zoodra mogalqk de nadeelige gevolgen daarvan te bestrqden Dit kan ook de onbemiddelde op gemakkelijke en zekere wqze bereiken door het gebruik van een huismiddel van zoo algemeen erkende voortreffelqkheid als de nu sedert 10 jaren bekende Zwitaersche Pillen van den apotheker Rich Brandt Mannen van het hoogste gezag in de wetenschap erkennen toch de werking der Zwitaersche Pillen als afdoende eu vrq vn alle ongunstige nevenwerkingen De ywitsersche Pillen van den apotheker Rich Brandt zijn bq de apothekers verkrijgbaar a 70 Cents de doos echter moet rn n nauwkeurig acht geven op het witte kruis in het roo veld en op den voornaam Echt te verkrijgen bij de firma J C Zeldenrijk en Co Drogisten té Gouda LUST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tusschenkomst van het Postkantoor voor de rechthebbenden terug te bekomen Mej van der Frang Raeuwijk Wed Heinenburg a Van HAASTRECHT J Kruither Etten Van GOUDERAK Mej L X van Poeieren s Gravenhage BRIEF1CU RTEN Wed H Beijer Amsterdam BRIEVEN Verzonden geweest naar Balgië A Monthuij Brussel Naar Duitsckland Mej Ghismachers Marienburg De Directeur van het Postkantoor SIMONS uarKerlijke Stand GEBOREN 15 Sept Hendrikui ouden 1 T n d Psvoordt en G J in Strum 16 Conrlu Pieter omim C P P Btrnefcld es i vin Wllgenboij Leend rt oidefi L Tm den Hemel en B Werkoeve 17 Wouterma Joliuna onders A Dekker en M vin der f iai OVKRLEDEN 17 Sept A 1 iin der Werf J m Hoordreoht SBBOREN Cornelia Mani onden G Bonwioin en i 6 Boring OVERLEDEN L an Kranenborg 3 m ADVERTEWTI£W tf I Berallen ran een Zoon T TAN DEK BOER Engklbrww 6ou 18 Sept 88 Overleden te fir da onze Behuwdbroeder de WelEdel Gestrenge Heer Ma C DIEMONT Rechter in de Arrondiasements Rechtbank aldaar SIMONS C W SIMONS TAS Asm Gouda 15 September 1888 V Heden overleed na een smartelgk Igdan onie lieTe ADRIANÜS bgna 4 jaren ond Aoa GRENDEL Ju I M GRENDEL TAS Lbedwbn Gouda 18 Sept 1888 Ondeigeteekende betuigt haren dank aan bare geachte Stadgenoten en Begunstigers Toor het ruime bezoek haar geschonken TeTens bericht zfl dat DONDERDAGAVOND roor het laatst wordt gebakken Wed I C SIBBES Bestellingen Tan WAFELS worden ingewacht op de Gonwe oirissBiisis en NACHTHEMDEJV In alle kwaliteiten worden deze NAAR MAAT geleverd zonder prgsTerhooginf Bülijke prijzen goede GBOND8TOX en onberispelijke afwerking SGHEI K Zn X