Goudsche Courant, vrijdag 21 september 1888

Zondag 23 September 1888 N a760 GOUDSCHE COURANT iSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor den VERKOOP der alom bekende beroem Je Spaansche é Portug eesche Wijnen VAN The Continental Bodega Company 32 BODEGA S in Europa en 3 in Ned Indië wordt voor Gouda een Actief en Solied DÜPOTHOUOEB gevraagd tegen zeer voordeelige conditiën Brieven franco te zenden aan THE CONTINENTAL BODEGA COMPANY Amtterdam Openbare Vrijwillige Verkooping TB GOUDA ten overstaan van M I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen op Maandag 15 October 1888 ten 11 ure des Voormiddags in het Koffiehuis chw SCHAAKBOKü van de navolgende De inzending van adrertentiSa kan gescUedmi tot één nor des namiddags van den dag der nitgave behoorende allen tot de nalatenschap van den Heer G TÜOBNVLIET en gelegen binnen Gouda Perceel 1 Het HEEBENHUIS met TUIN Q 261 aan de Crabethstraat Kadaster Sectie H 883 groot 1 Are 65 Centiaren Door den overledene zelven bewoond geweest Perceel 2 Het HEEBENHUIS met TUIN Q 259 aan de Crabethstraat Kadaster Sectie H 884 groot 1 Are 57 Centiaren Verhuurd aan Mejnfvr BOGAERDT voor ƒ 75 per 3 maanden Perceel 3 Het HEEBENHUIS met TUIN Q 257 aan de Crabethstraat Kadaster Sectie H 885 groot 1 Are 57 Centiaren Verhuurd aan den Heer ADELS voor ƒ 75 per 3 maanden Perceel 4 Het HEEBENHUIS met TUIN aan de Wachtelstraat P 222 Kadaster Sectie E 1233 groot 3 Are 22 Centiaren Verhuurd aan den Heer oK LANGE voor ƒ 62 50 per 3 maanden Perceel 5 Het HEEBENHUIS met TUIN aan de Wachtelstraat P 223 Kadaster Sectie E 1234 groot 3 Are 72 Centiaren Verhuurd aan den Heer TUINENBURG voor ƒ 75 per 3 maanden Perceel 6 Het WINKEL en WOONHUIS met GANG en PLAATSJE aan de Kleiweg E 43 Kadaster Sectie C 851 groot 97 Centiaren Verhuurd aan den Heer BEBTELS tot 1 Februari 1890 met een jaar obsie voor ƒ 230 per jaar Perceel 7 Het BURGEBWOONHUIS met TUINTJE aan de Heerenkade in de Korte Akkeren P 314 Kadaster Sectie E 1344 groot 1 Are 4 Centiaren Verhuurd bg de week aan VERMEULEN tegen ƒ 1 80 per week Perceel 8 Het BURGEBWOONHUIS met TUINTJE P 314o naast het voorgaande Kadaster Sectie E 1345 groot 92 Centiaren Verhuurd als voren aan vin oer KAA tegen ƒ 1 60 Perceel 9 Het BUEGEBWOONHUIS met TÜINT IË P 3144 naast het voorgaande Kadaster Sectie E 1346 groot 92 Centiaren Verhuurd als voren aan GRÓBNEWEG tegen ƒ 1 60 Perceel 10 Het BURGEBWOONHUIS met TUINTJE P ZUc naast het voorgaande Kadaster Sectie E 1347 groot 92 Centiaren Verhnurd als voren aan MATHOL tegen 1 60 Perceel II Het BURGEBWOONHUIS met TUINTJE aan de Heerenkade in de Korte Akkeren P 314e Kadaster Sectie E 1349 groot 92 Centiaren Verhuurd als voren aan SCHABLO tegen ƒ 1 60 Perceel 12 HetBUBGEBWOONHUIS met TUINTJE P 314 naast het voorgaande Kadaster Sectie E 1350 groot 92 Centiaren Verhuurd als voren aan WITMEEtegen 1 60 Perceel 13 Het BUBGEBWOüNHÜISmet TUINTJE P 314 naast het voorgaande Kadaster Sectie E 1351 groot 92 Centiaren Verhuurd als voren aan de MOL tegen 1 60 Perceel 14 Het BURGEBWOONHUIS aan den Wiuterdijk Q 126 Kadaster Sectie A 2000 groot 34 Centiaren Vefhuurd als voren aan MUIS tegen ƒ 1 50 Perceel 15 Het BUBGEBWOONHUIS aan den Tnrfsingel P 127 Kadaster Sectie E 178 groot 72 Centiaren Verhuurd als voren aan PBIN8ENBERG tegen f 2 10 Perceel 16 Het BURGEBWOONHUIS aan de Boelekade B 61 Kadaster Sectie A 2415 root 47 Centiaren Verhuurd als voren aan BOEBE tegen ƒ 1 30 De perceelen 1 2 en 3 worden gecombineerd 5 en 6 7 tot en met 13 Te bezichtigen op de laatste 3 werkdagen vóór en op den dag der Veiling mits vooraf bg de Bewoners belet vragende Aanvaarding bn de betaling op 22 November 1888 Grondlasten van af 1 Januari 1889 vooi rekening der Koopers Nadere informatiëo geeft de Notaris MOLENAAB genoemd Openbare VerkoopiiLg GOIJDA ten overstaan van den NotarisM I MOLEN A AB te Waddinxveen om contant geld op Dinsdag den 23 October 1888 s morgens 10 ure voor en in het huis gemerkt Q 261 aan de Crabethstraat van den zeer netten goed geconserveerden en door den Heer G TOOBN VLIET nagelaten welke hoofdzakel k bestaat in Mahoniehouten Tafels Stoglen Canapé Secretaires Chifonnières Schqjf bureau Pendule met Coupes Schilderyen Gasornameuten Spiegels Lampen Vloerkleeden Bedden met toebehooren Baarden Kachels Ledekanten Statie en andere Gordijnen Kapspiegels Mangel Vlag met Stok Porselein Glas Blik en Aardewerk Voorts Eeiiig gemaakt GOUD ZILVER en lüWEEL en BYOUTEUIËN en hetgeen meer te voorschjjn üal gebracht worden Te bezichtigen in gemeld huis MAANDAG den 22 OCTOBER 1888 van des morgens 9 tot des namiddags 4 ure Nadere informatiën geeft genoemde Aotarig MOLENAAR te Waddinxveen De Notaris H J F HEUMAN gevestigd te Haaatrecht zal te StolicUkertluie bg Gouda in het Koffiehuis van C V van den BERGU bö Inzet en Afslag VEBKOOPEN op WOENSDAGEN 26 SEPTEMBER en 3 OCTOBER 1888 telkens des voormiddags om 10 ure de kapitale HOFSTEDE BOOMGAABDLU8T met uitmuntende Boomgaard Bouw Wei HooiJ en Griendianden ter grootte van ruim 27 Hectaren allergan stigst aan elkander gelegen aan den Haa trechtschen dgk tusschen Gouda en Haaetrecht Informatiën zijn te bekomen zoo ten kantor van voornoemden Notaris als van den Notaris G J 8PBUIJT te Ouderkerk ajd IJ tel Openlare Verkoopïag De Notaris H OBOENENDAAL te Gouda is voornemens op MAANDAG 8 OCTOBER 1888 s voormiddags 11 uur in het Hotel DE Paauw aan de Markt te Gouda publiek te VEKKOOPEN TlenWOOIVnülZKi enERVK M naast elkander aan de oostzgde van de Boomgaardstraat wijk B B Nos 122 131 te Gouda kad Sectie A Nos 2725 27U Breeder bg billetten omschreven Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 9 12 en van 2 tot 4 uur mits zich daartoe vooraf bg de bewoners aanmeldende Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GROENEN DAAL te Gouda Vraa IMtJLDKKS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen Zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen Fransche Stoom ververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M eren Koning der Belgen H OPPENHEIMEK Itotterdam Specialiteit voor het stooqien en verven van alle Kleedingstnkken Gordynen Trjjpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blijven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt en kannen in 8 dagen aigeleverdwordeo Depot voor Gouda en omatreken A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlebking Onauio en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewarinjy Hnllandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 Gulden Ieder die aa i de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering diehet geeft redt jaarlijks duizenden van eenzekeren dood ï e verkfijgen bü het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hnt bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ADVEKTE ÏIK in aWesBinnen en BiiitenlanUrhe Couratiten worden dadelijk opi azonden door den Boekhandelaar A BRINECMAN te Gouda olpprsdrulc van A Bhinkma te ioudn Oe uitgave dezerCourant geschiedt ZONDAG W0£N 8DAG en VRIJDAG IncliB Stad s geschiedt de uitjave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden ia 1 25 franco per port 1 50 BU deze Conraut behoort een ByroerMl DE MUZIEKSCHOOL Er circuleert bü de ouders der leerlingen op le pianoklasse der Stedelyke Muziekschool een drej aan den gemeenteraad om niet over te gaan tot verhooging van het schoolgeld Tsn 20 tot f 30 zooals door B en W is voorgesteld Wg knnnen ons met de trekking van dat verzoek wel vereenigen ook wg zonden ongaSrne ea dat de raad bet advies van B en W opvolgde Wat toch is het hoofdargument van de toelichting Dat de school niet bepaald eene behoefte is en dus geen langrijke bgdr ge nit de gemeentekas verdient De muziekschool toch is wel is waar eene nuttige instelling maar niet eene waaraan eene behoefte eene noodzakelgke behoefte bestaat Voor vele leuUogeo die de seha bezoeken is het onderwijs min of meer Is weelde te beschonimt au vele leerlingen zouden indien er gejn StadsMnziek school bestond langs een anderen weg muziekonderwgs ontvangen Wij achten het daarom billgk dat ziJ die van bet onJerwgs op de Muziekschool genieten ieer dan tot dusver het geval is geweest bgdragen tot deinstandtiouding der school Het schoolgeld moet dunkt ons niet zgn eene tegemoetkoming in le kosten maar meer het karakter hebben van eene contributie met welker opbrengst de kosten der school geheel of byna geheel knnnen worden bestreden Ontdaan van weliswaar eu minoimeer die als slingers om den arm dienst doen zegt dit stuk eenvoudig mnziekonderwgs is weelda ergo geen geld uit de stadskss Nu houden wg het er voor dat het uiterst moeiiyk is een grens te trekken tusschen behoefte en weelde Dat hangt af van personen tilden en omstandigheden Als vele burgerouders zich groote opofTering getroosten om bun kinderen eenige muzikale ontwikkeling te geven omdat zij die beschouwen als een noodzakelijk element van eene goede opvoeding in den tegenwoordigen tgd dan hebben B en W niet het recht te beweren dat er geen behoefte aan dergelijk onderwijs bestaat of dit eenvoudig tot luxsonder wgs te stempelen Het toenemend bezoek ler muziekschool bewjjst juist dat de behoefte aan die inrichting in groote mate bestaat Op de wijze van B en W zien wg kans alle onderwijs min of meer voor weelde te doen doorgaan Wat moeten b v vele leeriingen die de armenschool bezoeken doen met aardrakskunile geschiedenis zang enz Voor vele leerlmijen dio op de stedelgke burgerscholen gaan is b v onderwijs in vreemde talen min of meer als weelde te beschouwen en vele leerlingen zouden indien er geen stadsburgerscholen bestonden langs een andereu weg onderwas in vreemde talen ontvangen Zoo zouden wij voort kunnen gaan Het oordeel over de grens tusschen weelde en behoefte is mterst subjectief Er zjjn er b v die groen laken gobelins en zachte kussens in de raadszalen als weelde besehoowen en die van oordeel zgn dat de zaken van stad en land ar niet minder goed om zonden gaan als de beschreven vaderen plaats namen op eenvoudige banken aan geverfde tafels op schragen De raad stoort zich aan dergelijke beschouwingen niet en terecht In het onderhavige geval gelooven wg dat men het veiligst gaat indien men zich de vraag stelt of het piano onderwijs hoofdzakelgk genoten wordt door diegenen voor wie hei bestemd is voor die standen der maatschappg voor welke privaat onderwjjs op den duur te koslbsar is b v aM naren neringdoenden enz voor deze nscben is een uitgave van ƒ 20 plus de leermiddelen reeds hoog genoeg Bestond de muziekschool niet dan zon men ze voor heil moeten uitvinden Daarbij komt nog iets a Ws Ostlnnnt ons voor dat bet schoolgeld boog genoeg is voor hetgeen de stad er voor levert Elke leeriing der pianoklasse krggt tweemaal per week een kwartier nnrs les want op elk lesnnr verschgnen vier leerlingen die in den regel op verschillende hoogte zgn en dus ei enlgk t uur per week privaatonderwgs genieten Bekent men nu het leerjaar na aftrek der vacantiën eu andere noodzakelgke storingen op 40 weken dan ontvangt ieder leerling 40 X Vi = 20 uur les waarvoor ƒ 20 betaald wordt zoodat elk lesuur wordt betaald met 1 hetgeen vonr schoolonderwgs niet laag kan genoemd worden en onzes inziens niet tot f 1 50 behoeft te worden opgevoerd Vergelgk het bedrag b v eeas met het gewone lager middelbaar en hooger schoolonderwijs de berekening is door ieder licht te maken Nu zal men misschien zeggen als men zooveel betaalt voor elk lesuur in de muziek kan men even goed privaat les nemen tegen denzelfden prgs Dit zou waar zjjn indien de heeren enderwijzers gewoon waren hun onderwijs bg kwartieren te geven doch zulks is het geval niet De zaak is dus eenvoudig deze dat onbemiddelde ouders die prgs stellen op muziekonderwijs omdat zg overtuigd zgn dat ontwikkeling van het aesthetisch gevoel even uoodig is als dat van het verstand zich met de kwartiertjes der muziekschool behelpen omdat privaat onderwgs voor hen onbereikbaar is Om deze redenen hopen wg dat de raad niet mee zal gaan met het voorstel van B en W Naar onze meening is het stedelijk bestuur volkomen in zgn rol als het iets doet voor muziekonderwijs lo omdat het de zaak der volksontwikkeling bevordert 2o omdat het is in het belang der gemeente als bet verblijf der ingezetenen zoo aangenaam mogelijk gemaakt wordt en daarbg behoort ook goedkoop voor ieder bereikbaar onderwijs De door B en W genoemde kosten der instelling schijnen ons toe nog lang niet den weidschen naam te verdienen vau aanzienlijke opofferingen waarvan ADVBBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere r gel meer 10 Centen 6R00TE LETTBBS worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt AhiooderlBke Nonuners VUP CENTEN het te vreezen is dat zjj het evenwicht der jaarlgksche uitgaven en inkomsten in de toekomst in gevaar zullen brengen BINNENLAND GOUDA 22 September 1888 Op de nationale tentoonstelling van oude en nieuwe KunMniJrorheid te s Gravenhage is den lieer P van de Kasteelea een eerfoUe vermelding toegekend Op de tuinbouw tentoonstelling te Kakhuizen is den hb J Prince en Oo alhier een Ie prijs toegekend voor een collectie hloampotten e d g Staten Qeneraal Tweede Kauee zitting van Sondenlag 20 September De heer Boelaerts van Blokland door den heer Van der Schrieck hartelijk geluk gewonscht met zijne buDoeming aanvaardt bet vooreitterschap onder ifernltbetttiging met een beroep op de weltrillendheid der leden Zeer belangrijice werkzaamheden worden in het uitzicht gesteld Laat ons zeide spr bij do behartiging der groote volksbelangen een open oog hoDdon voor de lessen der volkahistorie en het voorbeeld der vaileren volgende vermijden de klippen waarop zg hebben gestooten Hij herinnerde hoe heden juist voor 200 jaren namens Prins Willem III de eerste ppening werd gedaan van den tofht naar Engeland eenig n de wereld historie hoe de Staten der verschillende provinciën samenwerkten om spoedig eu geheim den tocht voor to bereiden en hoe het grootsche doel bereikt hoe do geunieorde provinciën aan zeer dreigende gevaren ontkwamen en do staatknndige en godsdienstige vrijheden in fjugeland op hechte grondslagen werden gevestigd Moge de gedachte aan de kloeke daden onzer voorvaderen onzen arbeid bezielen en deze daardoor des te vruchtbaarder worden God schenke ons daartoe zijn zegen en make ons in alle werk getrouw Uit de gistereu in de Tweede Kamer bij de indiening van de Staatsbegrooting door den Minister van Financien gehouden rede blijkt in hoofdzaak het volgende De tekorten over vorige dienstjaren bedragen voor 1886 ƒ 849 764 en voor 1S87 ƒ 4 254 256 terwijl 1888 jeon vermoedelijk trkort zal opleveren van ƒ 6 212 343 Omtrent den dienst van het loopende jaar valt op to merken dat het totaal der uitgaven voorloopig is te stellen op ƒ 128 089 594 on dat der inkomten met inbesfrip van het overschot der leoning van 1834 op ƒ 122 877 Ï51 De opbrengst der gezamenlijke belastingen gedurende dit jaar wordt gerekend op 112 inillioen d i 1 812 690 meer dan in 1837 verkregen werd terwijl onder de uitgaven o a behooren ƒ 3 935 000 voor den aanleg van het Merwedekauaa l en 1 485 000 voorde staatsspoorwogpu Voor 18S9 zijn de uugaven geraamd op ƒ 133 557 337 zijnde ƒ 3 2S2 207 minder dan voor 1888 werd toegestaan in welk jaar echter voor aflossing van de Butrepót leening ƒ 2 945 000 noodig was Voor het volxonde jaar wordt in vergelijking roet liet loopende minder gevraagd voor Nationale schuld f 2 844 402 voor Financien ƒ 523 131 9u