Goudsche Courant, woensdag 26 september 1888

1888 Woensdag 26 September 3761 GOUDSCHE COURANT iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentlfln kan gescUeden tot dén anr des namiddags van den dag der uitgave 159 per nen werden Zondag jl ten Raadhuize duurdere 5 cents postzegels eeniger mate zou ver gevaccineerd of gerevaccineerd minderen In het MAGAZIJUV van G 71 f Itl ® f 1 G 71 juist OTer de Waagbrug is eene mime voorraad van GEGOTEN GESLAGEN en GEËMAILLEERDE Haardstellen en Standaards Kolenbakken en Turfbakken alsmede eene uitgebreide sorteering soliede EAGBELS FOBNÜIZEN BMDEASTEN M uitsluitend EIGEN FABRIKAAT Billyke Prijzen Steeds in voorraad alle soorten BOÜWARTIKELEN GEREEDSCHAPPEN enz enz Wederverkoopers genieten rabat Aanbevelend UEd Dr P ROND Pz Voor den VERKOOP der alom bekende beroemde Spaanscbe é Porlugeesche Wijnen VAN The Continental Bodega Company 32 BODEGA S in Europa en 3 in Ned Indië wordt voor Gouda een Actief en Soiled DEPOTHOUDEB gevraagd tegen zeer voordeelige conditiën Brieven franco te zenden aan THE CONTINENTAL BODEGA COMPANY Amsterdam ZLIVERE FllANSCHK WIJNEN De bekende BORDEAUX è ƒ 27 per 48 Flesschen met accijhs franco huis geheel JNederland ook per proefflesch kwart en half ankers bolegen verkrijgbaar Voorts alle MEUKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proeffiesschen verkrijgbaar Adres WIJÜSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elixter Eerste eii grootste NaainmcliineiifabrieU der wereld ORIGIHEELE SINGER NAAIIACHINES alom bekend om linmie voortreffeiyke constructie en groote duurzaamheid Deze Moohiiios worden ook op proef geleverd en gratis onderricht er fop verstrekt teneinde elke reflectant zich door eigeu Olldervindinir van hunne onovertroffen deKelijkheid kan overtuigen vóór dat liy koopt De Naaimachines der Sinter MaatttchapptJ zijn in elk opzkkt met de grootste nauwkeurigheid afgewerkt on uit de beste grondstof vervaardigd Alleen hieraan heUben zg dan ook hun vreérgaloos succes te dunken Elke echte Singer Machine draagt op don nrm VOluit geschreven de firma TIIE SIVGER HANUFACTURIIVG Co alsook hot nevonstaand fabrieksmerk Men wachte lieh mor namaakaeh De Singer Maatschappij heeft Slechts één Depot te G O U D A en wol Dubbele Buurt No 4 bij J H Schmidt TERSTOND of tegen NOVEMBER a s biedt zich aan een fatsoenlijke THEEHANDEL en gi os en détail als TWEEDE MEID of MEID ALLEEN Franco brieven letter C ter Boekdrakkerg van B A VERZIJL Eorte Tiendeweg ADVERTË1 T1ËI in aX B Binnen en BultenlandHche Couranten worden dadel k opj ezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Groot sncces hebben de Theesoorten van ƒ 1 1 25 en 150 STOFTHKE 90 en tOü Cent geurig en waterhoudend PROEVEN gratis verkrggbaar P SAUERBIËU Oosthaven 19 Snelpersdruk van A BRINKMAN te ouda OMTVA JGEi de nieuwste Demi Saison en Winterstoffen HOOGENBOOM Te enJflCHT BN RHimiATIEK Terkrflgbaar te Gouda Wed Bosmas Tiendeweg O Ubelstun Blanwatraat Alphen L Va os9iao Zn Bodegraven B G F Brinkki P ViRSLOOT Boskoop J GOÜDKADR P LOOHAN Hazeriwoude J Gaarkenkeo Kamerik van Ebuwï Oudewater J LibïUkd Rijnsatertwoude J H tan MOOBIK AANDOENIN EN Rijndijk A C Post Schoonhoven Get ABHOonii Stolteijk A Natzijl Waarder Wed Bodthoor Woerden II v HatTom Woubrugge A dr Wild Op Toordeelige yoorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J 0 HAM te Utrecht Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mm BLAm of de beschrgving der beroemde geschildeide Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk té Ter Ootide benevens de geschiedenis iet St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Prüs 80 Cents T GEEM KIESPIJN MEKU II voor allen die het wereldberoemde echte i2t K K Hot XanOaHa Dr PO PP s JUr r W r ir 5 Mondwater ffh j gebruikt hebben Boven ieder ndor Tand water te verkiezen al voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bij gebruik vau het Mondii ter en Dr POPP s TANDPASTA of Tandpoeder ya liehoudt men steeds gezonde en sehoone Tanden een eerste vereischte tot hot behoud van eene gezondu maag Dr POPP s Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr VWIf Kruldenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedori soort van Huiduitslag l OPP s Zonuebloeni OUezeep fijnste on beste Toilet Zoep WA ABSCa ü WIN o JP T Alle besta inde namaaksels van Auatherin jM Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk 2 volgens analyse daarom waarschuw ik hieii L mede het geëerde publiek voor aankoop van W f namaaksels Dr J a POPP KK Bof Tandarts en uitvinder der JnatherinPreparaten te ITeenen Depots van alleen echte Anathorin Prepa raten U vindon zich te öouda by de firma J C Zeldenryk Co Drogist op de Markt te Rotterdam bij V E van Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabili apoth te Delft bij A J van Kijn te Schiedam bij O Malta Gz te Loiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Co on H H üloth C apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry 8e Porton Droogisten De uitgave dez r Courant getchiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 fnmco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 25 September 1888 Sedert wg het artikel over de Muziekschool in ons vorig nummer schreven trok nog eone andere zg le van het vraagstuk onze aandacht Wg zgn daarom zoo vrg nog even op de zaak terug te komen üit de begrooting van het loopende dienstjaar is ons gebleken dat 52 leerlingen piano onderwgs ontvangen tegen betaling van 20 per jaar hetgeen eene bate oplevert van 1040 De onderwgzer die op de piano les geeft heeft een traktement van ƒ 800 zoodat er voor de huur van drie piano s enz nog 240 overschiet Lokalen vuur en licht behoeven bier naawelgks in rekening gebracht te worden De tegenwoordige prgs van 1 per lesuur is dus ruim voldoende om de onkosten goed te maken In het stelsel alzoo van B on W zelven is er geen reden om tot verfaooging over te gaan De somma van ƒ 520 die meer uit het piano onderwgs zon gehaald worden zon zuivere winst zgn en alleen moeten dienen om het tekoirt op het andere onderwgs goed te maken Dit is zóó onbillgk dat wg haast moeten denken dat B en W de strekking van hun voorstel niet goed doorzien hebben Daarom ware het wenschelgk geweest dat zg meer aandacht geschonken badden nan het advies der commissie van toezicht die ƒ 20 per jaar niet te laag genteld achtte Deze mocht geacht worden op de hoogte van den toestand te zgn en hare beweringen niet uit de lacht te grgpen Willen B en W consequent zgn dan moeten zg voorstellen het onderwgs op andere instrumenten dat thans slechts 290 oplevert te verhoogen van 10 op ƒ 24 per jaar Wij achten dit echter niet noodig daar de kosten voor de stad onzes inziens niet te hoog zgn doch wenschen door onze opmerking alleen te doen nitkomen op hoe onjuisten grondslag het aanhangig voorstel berust Do geliefde tooneelspfler Morin herdenkt Woensdag ii October e k in Aèa Stads Schouwburg te Amsterdam zijn SO jarigen Vooneeldienst Hij zal dan optreden in het bekeni stuk Keeren en damet van Ponl Arq In de voornaamste steden lies lands hoopt hg vervolgens zijn jubitó te herdonken Daartoe behoort ook Gouda waar hü waarsohynlijk Donderdag 8 Novembere k zal optreden De heer H van Wijngaarden alhior komt bij den Sohietwodstrijd welke te Brussel gehouden wordt op de 200 M baan wedstrijd op vrge schijf dor Burgerwacht en op de 400 M baan vrije sohgf voor een prgs in aanmerking Het zal zokor onze stadgenooten genoegen doen te vernemen dat do zoo bekwame schutter die wy onder onze medeburgers hebben en die bij verschillende gelegenheden in het binnenland zoo oorvol uit don wedstrijd huiswaarts keerde nu ook in het buitenland een zoo uitstekend figuur maakte Hij hooft nn niet alleen de oor van do Goudscho schutters maar ook dio van do Noderlandscho schitterend gehandhaafd I Van de door den Ned Khyuspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags Voor verminderd tariet naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag 11 225 personen gebmik Te Waddingsveen naby Boskoop Snijdelwijk is Zaterdag middag omstreeks half drie een jongeling genaamd van der Willik oud 18 jaar met schoffelen achterover in het water gevallen en verdronken w Uit Amsterdam wordt het overlijden bericht van den beer A J de Ball ond hoofdre lacteur van de voormalige Amtterdamsehe burant Toen dit blad ophield te bestaan vond hij eene plaatsing bij het Nieuws van dm Day Behalve door zijn joumaliilbken arbeid dien hij met veel zaakkennis en degel tteid verrichtte is De Buil als dichter algemeen bebi Vele züner losse gedichten versierden jarenlaBg pertodteke tijdschriften en almanakken en werden later in bundels vercenigd Hij bereikte den toeftgd van 65 jaren Naa men verneemt wordt door mevr de wed Donwos Dekker eene levensgeschiedenis van Multatuli bewerkt waaraan behalve persoonlijke ervaringen ook de briefwisseling van den schrijver ten grondslag zal liggen Belangrijk voor de kennis van Multatuli s karakterontwikkeling moeten vooral de brieven zijn dio uit zijne eerste Indische dienstjaren dagteekenen Te beginnen met 1 Januari a s zullen ook de garnizoenen van Delft Leiden en Gouda hun vleesch fourageeren in do militaire slagerij welke in het voormalige arsenaal aan de Scheiloldoekshaven te s Hage wordt opgericht Het postbladen besluit is voor het Fad gelijk voor hot Handelsilad een teburstelling Het heeft allen schijn zegt hot Fad dat do Regeoring een speculatie in papier op touw wil zetten Voor de expeditie vordert zij het gewone brie port vaj 5 cents maar zg tracht het publiek te bewegen zich in plaats van bg zijn papierhnndelaars bg haar to voorzien van ecu gegomd velletje a Vj cent Dat zal haar wel goedkooper geleverd kunnen worden on bij eonigen aftrek van het artikel hoopt zij zokor een zoet winstje in den zak te steken Maar de berekening zal falen want het debiet zal uiterst gering ziju Hot is duidehjk dat do Regoering alleen dan het pul liek zou gerievon als zij de verzending dezer postbladon goedkooper maakte dan die vün een brief Het voordeel voor t publiek is dan daafin gelegen dat hot kleine mededeelinjon waarvoor het briefschrijven te oraslaclitig is maar dio men och liever niet aan oon open kaart toevertrouwt een nieuw gemakkelijk middel van verzending vindt Het gemak de medodeeluig gesloten te kunnen Verzenden is velen wol 1 oont waard Stelde de Regoering dus don prg s van het gefrankeerde postblnd op 4 oonts in plaats van op 5Vj hot publiek zou roden hebbon dankbaar te zijn en het land zou geen schado Ig den daar het debiet dezer postbladon waarsehijnlijk zoowel het debiet der goedkoopore 3 cents briefkaarten als dat der ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertenties gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandi verscfagnt Dr Mnzger zal zich nu toch metterwoon te Wiesbaden vestigen Hot contract is reeds voor veertien dagen geteekend Als reden voor zijn vertrek deelde dr Mezgersan het Mlad mede dat zijn patiënten voortdurend lart hadden en zich belEÏaagdon over de straatsclienderijen welke in Amstenlam ergerlijk zijn en waarvan zij meermalen het mikpunt waren Hij had reeds het vorige jaar er op gewezen hoewenschelijk het voor den roep van Amsterdam als groote stad zou ziJn indien daarop een scherper toezicht wierd gehouden hoe noodig sommige verbeteringen in het openbaar verkeet waren dat alles niet in zijn belang maar alléén en hoofdzakelgk in het belang van Amstenlam zelf Te vergeefs Zijne wenken waren in den wind geslagen en op dit oogenblik waren de Amsterdaijische toestanden waarover hij toen klaagde erger dan ooit In Wiesbaden bad men daarop wél degeip gelet daar had men gadegeslagen hoe weinig gastvrij Amsterdam tegenover zijne vreemde gasten was en bleef on daar men wist dat dit de voornaamste grief was van den docter jegens die stad had men de eenmaal afgewezen voorstellen hernienwd en ditmaal versterkt door argumenten aan welke de hoer Mezger geen weerstand had kunnen bieden De haagsche briefschrijver van het Ufr Dagblad schrijft i l lo w isiji jongste epistel Nog een oogenblik keer ik naar den landbouw tentoonstelling terug en wel naar de harddraverij Niet omdat deze een diepen indruk op mij maakte want men moet geloof ik een geboren harddraver zijn om belang te kunnen stellen in het voorbijsnorren zoo eenmaal in het kwartier van een paarsjeesen waarvan men de aankomst niet kan waarnemen Maar om een incident Een deel van Zr Ms leger was nl gecommandeerd om bij de harddraverij de orde te bewaren en arriveerde in gooden wolstand op het terrein onder bevel van een luitenant Toen nu echter de autoriieiten ter draafbaau van den commandant verlangden dat deze zijn manschappen lansra het terrein zou opstellen om politie en 3f9luitin2 sHienst te verrichten moet de luitenant categorisch geweigerd hebben Mijn manschappen staan hier zou hg hebben gezegd en in geval van nood kunt ge erover beschikken maar als politie agent of balustrade zijn zij niet beschikbaar Of het verhaal historisch is kan ik niot boslisson Maar dat het antwoord indien het gegeven is volkomen correct zou zgn dnt weet ik wel Het wordt dunkt mij mee dan tijd om een einde to maken aan dien hulp politiedienst van het los or voor allerlei feestelijke gelegenheden In ernstige gevallen moet het gereed staan om de rust en de wet te handhaven maar de manschappen te coinmaudeorea ten einde bij een harddrnverg of een optocht goedkoop toezicht te leveren dat is een misbruik waarvoor niets andors te zeggen valt dau alleen dat het reods lang bestaat on nooit de aandacht hoeft getrokken En dit laatste argument is nu ook vervallen Do veiligheidsmaatregelen welke voor eeno reis vnn den Russisohen Tsaar onomon worden beschrijft oen oorrespondent der Koln Ztg aldus V