Goudsche Courant, woensdag 26 september 1888

stoorbaar hoewel er avond aan avond een groote menigte nieuwsgierigen op de been is met flamlmuwen lantarens en allerlei lichtgevende voorwerpen Men heeft nog niet kunnen ontdekken waar het beest vandaan komt en ook zag niemand het ooit terugkeeren Sommigen houden den luchtwanj voor eene spookverschijning Gewoonlijk vernemen de menschen die langs den spoorweg wonen het groote geheim dat de Tsaar voorbijrijden zal eerst door gendarmen en politie Deze brengra hun namelqk ambtelijke bezoeken en vragen inlichtingen omtrent nieuwe bewoners inspeoteeren de omgeving in de nabijheid van den spoor weg kortom laten door hun wgie van doen vermoeden dat da reis zeer aanstaande is Het duurt dan ook niet lang of troepen komen aan en bezetten alle stations langs den spoorweg Men ziet twee of drie dagen achtereen treinen met troepen voorbijrijden Aan alle stations wordt lang stil houden daar telkens goederen of personentreinen moeten passoeren waarop mrn wachten moet de lijn heeft tot Wifna slechts enkel spoor of een deel der troepen de waggons moet verlaten zoodat de reis voor de militairen niet zeer aangenaam is te meer daar de voor veertig man bestemde goederenwagons zeer bedompt en ongemakkelyk zijn Tot bewaking van den weg wordt bijna uitsluitend infanterie aangewezen terwijl ecnige ruiters als ordoimansen dienst doen Op de eerste dagen van hunne aanwezigheid inspecteeren de manschappen onder leiding der ofticieren en onderofficieren het hun ter bewaking toevertrouwde gedeelte van den spoorweg De rails de bruggen over den weg en alle duikers door spoorwegdammeo worden zorgvuldig onderzocht De gendarmen dio op geen enkel station ontbrekeb zijn den officieren bij de leiding van deze werkzaamheden behulpzaam Na eenige dagen worden op alle punten van dfn spoorweg waar zich bruggen onderaardsche geleidingen enz bevinden posten op wacht gezet hoogere militaire autoriteiton komen nu aan om zich te overtuigen dat alle voorschriften stipt zijn opgevolgd Onverwacht echter bemerkt men een ongewone drukte aan het station officieren spoorwegbeambten on gendarmen loopen heen en weer of staan geheimzinnig met elkander te fluisteren De spoorweg wordt over zijne geheele uitgestrektheid met posten bezet alle overwegen worden voor het verkoer gesloten en de toegang tot het station wordt slechts aan hen toegestaan wien het is mogen gelukken een kaart van het politiebestuur machtig te worden In ééa woord het oogenblik is gekomen waarom de geheele spoorwegbewaking begonnen is een telegram heeft bericht dat de keizerlijke treinen binneu weinige uren te verwachten zijn Nu wordt van alle kanten de vraag gedaan in welken trein de Keizer zou zitten want nu eens rijdt zijn trein voorop dan weder achteraan naar het bevel luidt dat den machinist persoonlijk door den Tsaar gegeven wordt De beide treinen gelijken elkander zeer op het eerste gezicht want beide tellen eenzelfde aantal Ie klasse waggons Van naderbij echter is het onderscheid zeer goed merkbaar Kindelijk komt op het bepalilde uur de eerste trein aan en nauwelijks houdt hij stil of men bemerkt dat hü noch den Tsaar noch diens gevolg met zich voert een menigte hoogere on lagere hofbedienden beattibten vin verschillende kanselarijen officieren enz stijgen uit de waggons van eenige personen in burgerkleeding verneemt men dat zij tot de geheime politie behooren Na een kort oponthoud stoomt de trein verder en een uur later verschijnt werkelijk d keizerlijke trein evenals de vorige ongeveer dertig waggons lang De inrichting dier waggons is buitengemeen smaakvol en Weelderig vooral was het de bijzonder lange uit een ontvang en woonkamer bestaande waggon der Keizerin welke opzien boarde Bovendien heeft H M nog een tweeden waggon te harer beschikking met een slaap een kleed en een badkamer De Keizer de troonopvolgeï en de grootvorst Wladimir hebben elk een afzonderlijken waggon een andere werd door den minister von oorlog en zyn kanselarij betrokken Verscheidene generaaladjudanten en hooggeplaatste officieren vergezellen den Keizer o a generaal adjudant Toherewin de leider der gezamenlijke veiligheidsmaatregelen De Keizer en de Keizerin vertoonden zich aan de portieren en groetten de weinigen op het perron zeer minzaam Weldra echter zette de trein zich weder in beneging en was spoedig uit het gezicht verdwenen TerStond eindigilo daarop de dienst voor de zich in den omtrek bevindende troepen zy werden onmiddellijk na het vertrek van den keizerlijken trein ingetrokken en keerden naar hunne garnizoensploatsen terug Ah quel plaisir d etre empereur I Een rat die langs een telegraafdraad loopt is sinds eenigen tijd eiken avond te zien niet in een spectacle varié maar in het stadje SainteFoy la Grande in Zuid Frankrijk De rat verschijnt trou eiken avofid nagenoeg op dezelfden tijj op een telegraafpaal en wandelt dan langs het ijzerdraad een 60 meters ver kalm en deftig en onver n Het doordringen in het binnenste van Groenbnd een der belangrijkste vraagstukken van het Poolondensoek is in den jongsten zomer ondernomen door den custos van het natuur historisch museum te Bergen Nansen Hij ging nu van de Ostkust uit De Noorweegsche zoehondenvanger Jason die Nansen c 3 in de nabijheid der Oostkust heeft gebracht is teruggekomen en rsppoiteert dat de reiziger de kust heeft bereikt en alzoo eeiie groote zwarigheid is overwonnen De expeditie had nu eene streek van 426 mijlen in doorsnede door te trekken om aan de Westkust te komen Dat zal op sneeuwschoenen moeten geschieden Men heeft proviand voor 3 maanden medegenomen Men tiet nu met belangstelling nadere berichten van West Groenland te gemoet met de schepen der Deensche GroenlandCompagnie of met Amerikaansche kryolietschepen De Frmkf Ztg bevat een feuilleton over Scbeveningen waarin de schrijver na eenige algemeene opmerkingen over ons land en volk die van onpartijdige beoordeeling en waardeering van onzen vrijheidszin getuigen onze badplaats afschildert als gezellig met een eigenaardig HoUandsoh cachet De apUrijver die Scheveningen om het gezelschap vooral an Duiischera dat meft er vindt hooger stelt dan Ostende die ons zoestrand schilderachtig de stoffage uitlokkend vindt en hoog waardeert dat hier niet gelijk te Ostende een vruchtbare bodem is voor cocottes en gommeux constateert nochtans dat ook te Scheveningen onlangs een baccarat is geopend maar voegt er bij dat die menigen avond ledig is en do bankhouder slechte zaken maakt Hij noemt t verblijf te Scheveningen wel wat duur trouwens de geheele levenswijze in ons land acht hij kostbaar doch hij meent dat men zich dit om der wille van het goede gezelschap gaarne getroost De schrijver die Scheveningen vooral als familiebad hoog waardeert heeft groot behagen geschept in het dartelen der kinderen aan het strand in hun ploeteren in de golven met bloote beentjes en opgestroopte kleeren in Iran opwerpen vau dammen en loopgraven aan het strand Hij dweept met ons vlakke breode strand Waarvan hij een aardig schetsje geeft Natuurlijk staat hij wel eens door bijv als bü over den haring verkoop spreekt en t voorstelt alsof men ongeveer over den haring struikelt Het Kurhaus en de hotels roemt de sohijver en overigens laat hg uitkomen dat Scheveningen het ook door zijn omgeving en door de nabijheid van de schoonste steden voor vreemdelingen wint van alle Noord zeebadplaatsen op t vasteland Naast de nederigheid van den redacteur van Recht voor Allen die zich in zijn eigen blad laat bewiorooken mag de nederigheid genoemd t ordsn van den redacteur van Dt Heraut In een door dr Kuyper onderteekend stuk wordt beden o a het volgende aangehaald uit het blad Be Hoop Dr Kuyper schrijft iiBe hoop merkt zeer tor snede op Dat aan Kuyper s oordeel groot gewicht gehecht wordt zoowel in kerkelijke als politieke zaken spreekt vanzelf Hem zijn groote gaven des geestes geschonken en wie als hg onder ons heeft zóó de taal tot zijn dienst om zijn gedachten onder woorden te brengen die in de copscientie vasthaken Dr Kuyper s invlo il is vooral op kerkelijk gebied niet alleen groot maar veel grooter dan men misschien in het algemeen vermoedt Doch te beweren dat zijn woord wet is voor de andere doleerenden e i dat men met hem niet kan samenwerken en samenstrijden zonder er zijn zelfsteudigheid en persoonlijkheid bij in te boeten is eenvoudig dwaasheid Welk volkomen gebrek aan ijdelheid wordt getoond door de eenvoudige en nederige overneming dezer rechtmatige hulde aan een groot man ia s groeten man s eigen blad I De woorden waarmede dr Kuyper die buide aan zichzelf inleidt haakten zich aan onze eonscientie vaat Zij zijn onvergetelijk I En hoe gunstig steekt deze waardeering af tegende wel wat hatelüke en beleedigende taal welke nuen dan in De Heraut gevoerd wordt tegen mannenals dr Vos Hogerzeil enz HandeUblJ De Tijd behandelt de stelling dat examens geen waarborg voor geschiktheid opleveren t Is reeds zegt zij een bijna algemeene gewoonte geworden om voor allo betrekkingen niet slechts voor die van den staatsdienst maar ook voor die van het raaatsohappe lijk verkeer te vorderen dat de gelukkige die er mede zal begiftigd worden een examen met goed gevolg afgelegd heeft Het ontstaan dezer gewoonte is waarschijnlijk aan een prijzenswaardig streven tee te schrijven Meer dan ooit is men in onzen tijd van alles WHt naar vtillekeur zweemt afkeerig Niemand mag een gunst of betrekking bekomen zouder die waardig j e zijn Voorliefde bloedverwantschap of wat dies zg mogen de keuze niet bepalen van hen die een benoeming te doen hebben Maar de vraai blijft of het vorleenen van eene betrekking allen volgens den maatetef van een a elegd examen do treffend of het zelfs wel billijk is en ook nog dientengevolge de opleiding onzer jongelieden gew verkeerden weg zal inslaan Dat iemand die met goed gevolg examen heeft afgelegd ook de noodige geschiktheid heeft voor de betrekking waarvoor hj gecxamineer 1 is 2al wel niemand volhouden Teg overvloede wijst De Tiji op ervaringen bij het notariaat en bij het onderwijs om aan toonen dat voor de meeste betrekkingen iets anders dan wetenschappelijke kennis noodig is en dat al wordt deze er ook tot op zekere hoogte toe vereischt zij niet het meest noodig is Niemand zeker zal ontkennen zegt het blad verder dat voor menschen die een eenigszins aanzieaIgke betrekking bekleeden een meer algemeene ontwikkeling tot de eischen des tijds behoort Doch wij gelooven dat hier overdrijving kan pUats hebben en werkelijk door het drijven van het liberalisme overdrijving plaats heeft Die algemeene ontwikkeling mag niet te veel gescheiden worden van de bijzondere opleiding welke iemand voor het vak zijner keuze noodig heeft Wij zijn zoo geschapen dat wg ons niet gaarne zware inspanning opleggen voor iets waarvan wij de waarde voor ons toekomstig bestaan niet inzien Wat zal diia het gevolg zijn als men bgv een jongeling die notaris of ambtenaar hg het belastingwezen wil word n noodzaakt de beste jaren zijns levens door te brengen met studiën die met het vak zijner keuze in geen onmiddelgk verband staan I Wij zien het dagelgks voor onze oogeo Eenigeu misschien velen zullen den moed niet hebben een zwaren arbeid te trotaeeren die hun vrij nutteloos toeschijnt Onder de vakken die men most leeren komt allicht één voor waarvoor men geen aanleg hoeft Het gevolg er van ii dat men die studiën niet volbrengt en oo niet tot zijn bestomtDiog kan komen Anderen met meer geestkracht toegerust zullen studeeren maar zonder liefhebberij om door hot examen te komen en is dit eens afgelegd dan wordt het geleerde als ballast afgeworpen Wat komt er dan terecht van die algemeene oplouling t Sommigen de ongeschiktheid ziende van ben die eenig gewichtig openbaar ambt bekleeden dringen er op aan dat de examens vermenigvuldigd en verzwoard zullen worden Zoo wordt bijv dikwijls de wensch gehoord dat voor het notarisambt het bezit van een academischen graad een vereischte zij WJ zouden het zeer betwijfelen zegt De Tijd of men daardoor eüéén geschikter noterissen zal aankweekea Zeker zouden zij van het noterisambt zijn uitgeshitM die op een notariskantoor onder de leiding van een bekwamen notaris een uitmuntende opleiding hebben genoten Jutes Verne publiceert een amusante schets waarin hg een blik slaat in de toekomst onzer middelM van verkeer en daarbij tot even verrassende als vermakelijke resultaten komt Verne s studie betrefteen onlangs door een Amerikaanschen ingenieur Colond Pierce uitgebroed plan om Amerika door middel van een luohtdrukspoorweg die over den bodem van den Atlantischen Oceaan zou loopen met Europa te verbinden Verne vertelt dat hij de Amerikaansche brochure heeft gelezen maar er bij in slaap is gevallen Toen heeft zgn phantatie hem over zee naar Amerika gevoerd waar hij door den directeur der reeds iu werking zijnde Pneumattc Tubeê BmluxtyQmpant op het station Boston Liverpool word gebracht Daar vernam hij het volgende De rails van den onderzeeschen spoorweg loopen in een kolossale buis van normale tunnel hoogte en breedte Twee van dergelijke buiasystemen verbinden Amerika mrt Engeland In de eene buis loopen de treinen viu Boston naar Liverpool bestemd en de andere die van Liverpool naar Boston Het aantal der aan elkander gehechte buizen bedraagt 1 600 000 stub bg een gewicht van 13 millioen tonnen Om het buizen materiaal te doen zinken waren twee honderd vaartuigen van 2000 ton noodig die elk drie en dertig maal naar hun afwisselende bestemmingsplaats op zee moesten varen In navolging van het systeem der pneumatische brievenpost worden de treinen door middel van luchtdruk in beweging gebracht De hiervoor noodige luchtetroomen worden verkregen door middel van groote stoomblaasbalgen Bovendien maakt de helling van den aardbol den later zich vanzelf voortbewegenden waggons het rijdon gemakkelijk De snelheid waarmede de pneumatische spoortreinen door de buizen voortrollen bedraogt 1800 kilometer in het uur zoodat meo in twee uur en veertig minuten van Boston naar Liverpool kan komen Tengevolge van de ongehoorde snelheid van dit nieuwe verkeersmiddel doen zich interessanto verschijnselen voor Aangezien het verschil in tijd tusschen Liverpool en Boston 4 uur en 14 minuton bedraagt zal een trein die te 9 uur s morgens van Boston vertrekt te 3 uur 54 minuten s namiddags dus 4 uur 14 min te laat in Liverpool zijn In de tegenovergestelde richting echter bewegen de treinen op den pneumatisohen spoorweg zich 900 kilometer per uur sneller voort dan de zon op haar baan zoodat een trein die te 12 uur s namiddags van Liverpool vertrekt denzelfden dag s morgens te 9 uur 34 min in Boston aankomt en dus veel eerder zijn bestemmingsplaats bereikt dan hij vertrokken 18 De ongemeen humoristisch getinte persiflage op den Amerikaanschen ondernemingsgeest wordt gevolgd door een schildering van een tocht met den luchtdruk spoorweg en deze krggt natuurlijk zijn besUig bij het ontwaken van den droomer De bekende A Ben Oliel te Jaffa Iwklaaagt zich in een brief aan de Time over de Turksche verordening waarbij boeken op Turksch grondgebied ingevoerd voor de aflevering door de plaatselijke autoriteit moeten ferden gecenseerd Zoo ontving hij geruimen tijd geleden van een bijbelvereeniging der Trinitariers een kist met godsdienstige werken in vijf telen Nadat op bevel den Gouverneur eenige exemplaren ter booordeeling waren voorgelegd gaf deze tot bescheid dat hij de boeker niet kon verstaan Laat ze zeide bij op het tolkantoor blijven totdat er uit Constantinopel een bevel tot uitlevering komt Op een later verzoek om teruggave der boeken ontving Ben Oliel het volgende antwoord Wij hebben iemand hij ia op dit oogenblik afwezig die Fransche boeken kan lezen maar wij hebben niemand voor andere telen Reclamant schrijft verder in zijn brief misschien zal vorst Bismarck die in vereeniging mot lord Derby veertien jaren geleden mijn pogingen goedgunstig en krachtig steunde om godsdienstvrijheid in Spanje te handhaven van deze scheiding van internationale rechten en vormen nota nemen want hoezeer hij ook moge wenschen dat zgn landslieden vertrunwd zij met de Fransche taal hij zal het toch zeker nooit kunnen goedkeuren dat zij beroofd worden van alle boeken die in hun moedertaal geschreven zijn Er zijn in Palestina Duitscho Engelsche en andere opvoedingsgestichten moeten deze dan geen boeken hebben of alloen Fransch onderwijzen In het oude Egypte on Phoenicié vinden wij de eerste sporen van het bier dat eerst onder den naam van gentewijn bekend wa Behalve dan ouden Koning Cambrinus wien xam gaarne de eer der uitvinding van het bier toekent vinden wij de eerste historische feiten bij Herodotus Deze schrijft de uitvinding van het bier aan Osiris toe die 1950 jaar voor onze jaartelling in ïitypte kwam en Jiet volk landbouw en kunsten leerde waarom hg later als een God vereerd werd Anderen geven de eer der uitvinding van den gerstewijn aan de godin Ceres die don volken welice niet met den wijnstok gezegend waren als vergoeding het bier heeft gegeven Van Ceres komen dus de nagien Ceremtia of Cerie afgeleid van yUii Cereri wijnstok van Ceres die de Romeinen aan het bier gaven In de oude stad Pelusium aan den Nijl werd het boste Egyptische bier gebrouwen dat onder den naam Zit u een algemeen geliefde volksdrank was Uit Egypte kwam het bier in Griekenland do Thraciers waren vermaard wegens hun bier dat ziJ Birton noemden Uit Grtfkenland verbreidde de gerstewijn zich verder naar Itolié Gallie Spaige en inzonderheid naar Duit hland Volgens Tacitus was het bier de lievelingsdrank van de oude Germanen en zoosls iedereen weet is de edele gerstedrank tot den huldigen dag de volksdrank dor Duitsohera gebleven Het Beiersche bier had reeds iu de twaafde en dertiende eeuw eene algemeene vermaardheid Het Engelsohe ale en porter werd eerst omstreeks het jaar 1730 gebrouwen Boltenlaodsch Overzicht De liberale Duitache bladen spreken met groote ingenomenheid over het daglwek door keizer Frederik tijdens den Pransch Duitschen oorlog gehouden en nu door een zijner vertrouwde vrienden openbaar gemaakt Duidelijker dan ooit treedt door deze losse en vluchtig neergeschreven aanteekeningen aan het lioht wat de overleden voor de totstandkoming van Duitschlands eenheid heeft gedaan en wat hg nog gedaan zou hebben indien hij langer had mogen regeeron Kenmerkend voor het karakter en den liberalen zin des keizers zijn de volgende aantoekeningen 20 Juli Na den vrede zal ik in de eerste plaats mijne zorg wgden aan de liberale ontwikkeling van Duitschland 18 Oct Ik hoop dat ik uooit weer een oorlog zal bijwonen 28 Febr De sociale vraagstukken eischen dringend oplossing Ik zal na den vrede deze grondig bestudeeren 27 Jan Heden wordt Wilhelm dertien jaar Moge hij een flink rechtschapen en trouw man worden een echte Duitscher die het tot stand gebrachte werk zonder vooroordeelen kan voortzetten AUeen de National Zeittmg betreurt het dat men bij de openbaarmaking niet meer beperking in acht heeft genomen doch overigens getuigt ook dit natio naalliberale blad eenstemmig met de liberale organen als de Vouiiche en de Freuinnige Zeitung Opnieuw tree lt ons het beeld voor oogen van den vrijzinnigen en edelen vorst die zich zoo ernstig voor zijn toekomstige regeeringstaak voorbereidde en weer hernieuwt zich de smart over het tragische nootlot dat alle verwachtingen en plannen iu dit dagboek neergeschreven meedoogeuloos vernietigde In allen gevalle heeift echter s keizers opvolger den liberalen tot dusver nog geen reilen tot klagen gegeven De benoeming van professor Hartnack te Berlijn is een nieuw bewijs dat keizer Wilhelm volstrekt niet met de ultra reactionairen meegaat De heer Hartnack een bekend theoloog te Marburg werd door de theologische faculteit tot hoogleeraar te Berlijn gekozen maar de orthodoxe opperkerkeraad wilde niete van de benoeming van den vrijzinnigen geleerde weten en diende een protest daartegen bij den keizer in De keizer stoorde zich echter niet aan de wenschen van den kerkeraad ttp advies van den minister van onderwijs bekrachti e Wilhelm de keuze dor theologische faculiei en weldra kwam aan deu strgd een einde door de afkondiging van Hartnack s aanttelling in den Staataanseiger De conservatieven zgn natuurlijk zeer teleurgesteld over dit besluit des keizers doch zij troosten er zich me le dat de wunsch der liberalen betreffende prins Bismarcks aftreding althans niet zal worden vervuld Van officieuze zijde wordt nogmaals uitdrukkcl jk tegengesproken dat de overneming van het artikel der Independance Beige door de üorddeuttche Allgemeitte Zeitung geschiedde ton einde het aanstaande ontaUg van prins Bismarck voor te bereiden Op een bijeenkomst van unionietische liberalen te Bradford werd door Chamberlain een rede gehouden waarin hij betoogde dat de plannen der Gladstonianen zouden leiden tot een eenvoudige verbeurdverklarmg van de goederen der lersche Undheeren en tot een politieke afscheiding van Ierland Hij belweerde dat de geheele agrarische beweging iu Ierland louter door de Nationale Liga in t leven werd gehouden onrechtvaardige uitzettingen van pachters kon men zooals de zaken nu geregeld waren niet voorkomen en badden in Engeland zelf veel meer uitzettingen plaats dan in Ierland zonder dat iemand er wraak over riep VOO de lersche pachters was werkelgk veel beter gezoffd dan in Engeland Chamberlain geloofde dan ook dat er in Ierland bijna geen uitzettingen zouden plaats hebben als de Liga er niet onder etookte Er wtti pp genoemde vergadering een brief van Hartington voorgelezen waarin deze zeide te meenen dat al wat gebeurd was sedert de Home rulequaestie aan de orde was gekomen hem bevestigd had in de overtuiging dat de unionistische liberalen den goeden weg bewandelen Het Journal de Debat wijdt een hoofdart kel aan do eventueele troonopvolging in Nederland en l uxemburg Ook dit blad ziet geen kans een speld te steken tusschen de bepalingen welke in dit opzicht in beide landen zijn vastgesteld maar toch vindt het aanleiding uitvoerig te betoogen dat Luxemburg ook na do troonsbeklimming van hertog Adolf van Nassau een onzgdig land blgft Dit betoog is inderdaad overbodig Bij het tractoat van 1867 werd Luxemburg onzgdig verklaard De vesting Luxemburg werd ontmanteld het Duitache gamizopn verdween en het groot hertogdom werdgeheel losgemaakt van den Duitechen Bond waartoehet voorheen behoorde Sedert dien tg d heeft deDuitache regeering nooit pogingen in het werk gesteld dezen band weer aan te kiioopen zoodat ergeen enkele reden bestaat om aan te nemen dat bgdo troonsbeklimming van hertog Adolf eenige wgiiging in den tegenwoonligen toestand van het groothertogdom to vreezen is i I II gga age i uurgeriijke stand liEROREN 20 Sept Chsrl Johsnau oaders F K van ia Huig en M Peote ii NicolMs ogden J Blonk en P Rnijgrok Jan ouder P Schatp en M F de Groot Helena oaderi L vin Ruiwuk en L Zorg BllulMth Soph ouders L de Moou en J de Weger Siinoo ooders J Sprout en E Klsverveld Uthsrin Aeni oeders A Thira en N Herman de Groot Marinus Bertas ouders H Hlok en H Koolmeis Johannes Fraonscas ouders C F Duin en A W Tiebacki 23 Antina onder E Eerkes en M Heida Willem Pieter ouders Ulok eu F Ver ch t Eliabeth onder J Vergusst en M J Schiiap Simon onder 8 Boot ra C nn den Wittenhwr Oerardu CointluB Jo eplin onder S ao den Eng en M L H an Klaveien Wilhelmina Antooia ouders F E I Brgbag en i H Hterkens CMharina ooders U de Jong en M Jansen OVEBI EOEN 28 Sept J C Franken m 23 1 de Haas hnis r van C Verselmt 88 j T Te geman 711 j H P B van Baarzel 35 j 84 K Keijzer 66 j 11 m E C Looijaard 2 m ABVERTENTIÊN Heden overleed tot diepe droefheid van mÖ en zgne Daders voorzien van de HH Sacramenten na een lang maar gednldig iyden ouze geliefde Echtgenoot en eenige Zoon de Heer HBNDRIKOS PETROS va BAARZEL in den onderdom van 35 jaren nalatende Tjjf kinderen te jong om hnn verlies te beseffen Wed VA V BAARZEL FEtlLIHG fl VAN BAARZEL C VA BAARZEL VAN LeKDWBN Gouda 23 September 1888 Heden overleed zacht en kalm tfldig voorzien van de laatste H H Sacramenten der Kerk onze innig geliefde Echtgenoot Vader en Behutvdvader de Heet WILLEM CHRISTIAAN VAN DILLEN in den onderdom van 52 jaren Wed W C VAN DILLENVAK GstDEE C P VAN DILLEN A VAN DILLEN GiELiAM G C VAN DBE HEÜDEN TAS DiLUIN E J VAN DïE HEIJDEN A A VAK DILLEN Gcmda 24 Sept 1888 Rouabezoeken kunnen niet worden a geutaclu Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal op den 3 OCTOBER 1888 aanbesteden de levering en uitdeelinK van p m 100 000 stuks goede BAQ OBRTÜRP voor den aanstaanden Winter De Uitdeeling daarvan zal gedarende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere Conditiën liggen van af MAANDAG 24 tot en met ZATERDAG 29 SEPTEMBER e k dagelgks in de Armkamer ter lezing Mevrouw IJssbl de Soheppek vraagt tegen 1 NOVEMBER eene bekwame Keukenvneid Bg fatsoenlijke burgerlieden kannen 2 a 3 Kostgangers geplaatst worden Adres onder No 1731 aan het Bnrean dezer Courant Nieuwe Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 1Z p R I m A BLAAÜTEEASMM J GERRITSEN KORTE GROBNENDAAL