Goudsche Courant, vrijdag 28 september 1888

üiiïlif VrUdag 28 September N 376S 1888 GOUDSCHE COURANT jVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AAN DEN HANDEL De ondergeteekende bericht by dezen dat C FENNBT heeft opgehouden te zjjn Besteller der Stoombootdienst ESTAFETTE Wed A W VAN DEN BRIEL Agentes der Stoombootdienst ESTAFETTE N I E U W E WINTEEEOEEEÏÏ wüd MODEL Geschikt tot dragen van TOURNURE SGHEl K Zn RES DEN E R iJRilHACHIl FABRIEK van LAÜE TIMAEÜS Agent voor Nederland Hehm WEBER Singel 230 AM8IEBDAM Breinaalden in voorraad De ondergeteekenden eenige Agenten roor NEDERLAND rsn de BIN Q JU ES dl Cos BIERBROUWERIJ te Christiana berichten dat de BIEREN nit voornoemde Brouwerg Toor Qouda en Omttrehen door hen uitsluitend verkrggboar zgn gesteld bg den Heer A NORTIER Gouwe C 34i 35 J H HAASAIA Zn OpTolgera van de Bierbottelarij KRASNAfOLSKIJ Amiterdam 24 September 1888 Heeren Bleekers Daar door Concurrenten beweerd wordt dat ik betrokken zou zijn in de firma LATENSTEIN van de STADT te Zaandam yerzoek ik H H BLEEKERS van de onderstaande Advertentie nota te nemen A LATE STEI Stijfselfabrikant Zaandam De onderg eteekenden verklaren hiermede dat de Hr A LATENSTEIN Stijfselfabrikant te Zaandam in geen enkel op icht met hunne firma in betrekking staat LATE STEII VAN de STADT Zaandam Sept 88 In het AlAGAZlJi van G 91 f mmm w g 9i juist OTer de Waagbrug is eene ruime voorraad van GEGOTEN GESLAGEN en GEËMAILLEERDE Haardstelleo en Standaards Kolenbakken lm Turfbakken alsmede eene uitgebreide sorteering soliede EAGIELS FOMUM EBANmSTEN EN2 uitsluitend EIGEN FABRIKAAT Billpe Prflzen Steeds in voorraad alle soorten BOÜWARTIKELEN GEREEDSCHAPPEN enz enz Wederverkoopers genieten rabat Aanbevelend UEd Dr P ROND Pz STEENSOLEN DEFOT BIllJI SPOOR Prima GROVE goed G EM B LL EERDE Huisbraiid Steenkolen voor ZESTIG CENTS per HL vrij thuis voor buiten de stad tegen eene billjjke vergoeding voor het bezorgen Adres BOOI Stationchef der Ned Rhijnspoorweg Mij P P SO O s LANGE TIEN DE WEG D 59 heelt in voorraad eene groote sorteering Hanglaoipen Staande Lampen GANGLANTAARNS waaronder uitmunten de LAMPEN Beige en Sepulchre voor de BRANDERS wordt ingestaan Snelpersdruk van A Bkinkua te Uonda KATOEN en GLAZEN voor alle soorten Branders tot de meest concurreerende prijzen VRAAG DE NIEUWE JAMS VAN DB MAATSCHAPPIJ 5 De Betuwe te Tiel voorheen J H Bruynis Co Hofleverancier van Z M den KONING J am 50 ets p pot 1 If If M J f If g If ij j If g o 0 Il II II H OU OU 1 H u 60 Aardbeziën Roode bessen Frambozen Kruisbeswen Zwarte bessen Oranje Abrik Meikersen Zw Preisselbeeren Te Oouda alleen verkrggbaar in ï CREBAS Magazijn van Comestibles De ondergeteekende maakt hare geëerde begunstigers bekend dat de Sclioeninakers Affaire op denzelfde voet zal worden voortgezet Beleefdelgk verzoekende ieders gunst en aanbeveling Wed P W VAN EIJK Qouda 25 Sept 1888 Turfmarkt 68 TE HUÏÏH gedaagd op een netten stand een ruim HUIS ia Gouda liefst met Tuin bevattende minstens 6 Kamers behalve Keuken en Kelder enz Brieven franco met pry sopgaaf onder No 1730 aan het Bureau dezer Courant De VOORHANDEN leiltiKSfiKKËi uitgave KOKSMA worden tegen zeer lage prezen opgeruimd bij den Boekhandelaar A BBL K1IA Lange Tiendeweg De Goudsclie Machinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de L E V E R I N G van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampenen SIEMENS Branders Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onauie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s elfbewaringr HoUandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariijks duizenden van een ekeren dood Te verfcrggen bjj het Verlags Magazin te Leipzig Neuraarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland na BINNENLAND GOUDA 27 September 1888 In Ie zitting der Bottenlumsche Arr Rochtbauk vaji Diatdag irerd roroordeeld K V d W wed van A M oud 64 jaar werkster te Gouda wegens mishandeling tot 3 boete subsidiair 3 dagen hecKtenis h H oud 45 jn r en A H oud 20 janr visschers wonend te ffaddinxveen wejjens mishan doling do 1 bekl lot 10 dagen en de 2 bekl tot 3 ireken gevangenisstraf C B huisvrouw van K H oud 31 jaar wonende te Haastrecht bekl van mishandeling werd vrijgesproken Voorts stond terecht P de G Verschil over het oigeudomsrecht van een straatje was de aanleiding dat tussehen twee buren alhier allesbehalve vriendscbq bestond en dit zoover liep dat de 49 jarige bouwman P Je G den knecht van J F A bg de keel greep Eisch 3 dagen gev Tegen A O alhinr die uit boosheid op den infanterist W omdat deze liep met een meisje waar by een oogje op had dozen een slag toe bracht went geisckt 5 dagen gev Tengevolge van een klap aan jongens toegetliendwelke het hem te lastig maakten werd tl v il S alhier door groote meuschen met stoenen gegooid en stond een dezer du 40 jarige J de J hiervoor terecht Kisch 7 dagen gev r Zondig jl vierde onze vroegere stadgenoot de Z Eerw Pater A P v d Geest Pastoor van de 8t Doifiinicuskerk te Nqroegen z jn ziKeren prlesteiiabiltS Den lOei Augustus den eigenlqktn datum was Z Eerw door niet onbeduidende ongesteldheid verhinderd op plechtige wyze dit feest Ie herdenken Thans na omstreeks 8 weken ziekte mocht de algemeen beminde Herder het geluk smaken in de prachtig versierde kerk het H Sacrificie op te dragen Bij die gelegenheid werden gebruikt het kostbare nieuwe tel misgewaden een geschenk der mannenen vrouwenafdeelingen der H Familie een stel alben met op zijde geborduurde randen geschonken door de con rregatie der meisjes een nieuwe koperen lezenaar oen geschenk van het zangkoor een prachtige nieuwe kelk een nieuw wiorooksvat een stel nieuwe ampullen een nieuw geborduurd kniclkussen voor do Oommunie bsnk Het zangkoor der kerk voorde met behulp van het nieuwe orgel op verdienstelijke wgze de S mis van Vorhidst uit Vole parochianen en vrienden van den Jubilaris gaven door hot uitsteken der vlaggen blijk van hun waardeerend belangstelling Volgens het Proces verbaal van de examens der Nederl Toonkunstenaarsvoreeniging gehouden te s Hage van 18 26 Juli II tot het verkrijgen van een Diploma als bekwaam Muziok ondorwijzer of Muüiekondorwijzeres haddon zich aangemeld 45 candidaten Hiervan zgn geslaagd 20 afgewezen 24 en een wegens ongesteldheid niet verschenen Deze cijfers geven wel bewijs dat de examens ernstige voorbereiding eischen en tevens dat het behalen van een diploma al meer en meer gebruikelijk wordt Het vraagstuk van vrijen handel of bescherming 18 hier te lande thans moer dan ooit aan do orde nu de proleotionisten vol verwachting uitzien naar de vervulling hunner wenschen van do zijde eener rogooring die haar optreden ten deele ook te danken heeft aan den invloed door hen bg do verkiezingen geoefend Tot dusver is nog niet gebleken of het Ministerie en do reohterzgdo in de Twoede Kamer inderdaad dien weg op willen maar buiten de Kamer is men gverig aan het werk om ze dien weg op te drgven Het is daarom zoer nuttig en noodig dat heldere denkbeelden over handel en handelspolitiek algemeen worden verspreid Aan geschriften over die onderworpen ontbreekt het zeker niet In de leerboeken ovor stnathuishoudkundo vindt men zo behandeld i en in tijdschriften en vlngaoliriften £ en aËsoiiderIgke wotenscUappolgke bewerking van de vraagstukken die er bg te berde komen ontbrak echter tot dusverre hier te lande en daarom verheugt het ons tl kunnen mededeelen dat in die leemte thans is voorzien De hoogleeraar in de staathuishoudkunde en de statistiek aan de universiteit van Amsterdam mr A Beaujon heeft nl hetgeen hg voor zijne studenten over dit vraagstuk heeft ontvouwd thans ook voor ruimeren kring beschikbaar gesteld In een niet te uitvoerig maar ook niet te beknopt werk dezer dagen bg d n uitgever Tjeenk Willink te Haarlem verschenen behandelt hg eerst do theorie van den handel nl de wette die rail on prijsvorming beheerschen Aan die wetten toetst b dan iit het tweede gedeelte de b nseleu van haniltlspolitiok de vraagstukken van vrgen handel en bescherming van air tradt relorêie en reapncUeit en ile handelstractaten Veel zou reeds gewonneo zijn zoo zegt de schrijver in zgn korte voorrede zoo ernstig nadenken er door bevorderd en het oog van sommigen geopend werd voor de onvoldoendheid der argumenten waarmede de prketische strijd over han delspoliiischo aangelegenheden in den regel van weerszijden wordt geroerd Men ziet uit deze woorden dat het boek geen strijdschrift is voor deze of geue richting en dat maakt de kennismaking des te aanbevelenswaardiger Kooplieden eii fabrikanten voor wie do practische oplossing der viu Stukken van handelspolitiek van Booveel gewicht is zullen wol doen het boek te lezen en niet minder degenen die binnen koitaren of langere geroepen zullen zijn op onze wetgering op dit gebied invloed to oefenen StateQ Qeneraal Tweede Kameb zittingen van 25 en 26 September Bg de beraadslaging ovei het voorstel der heeren Lohman en Schaepmsn tot herziening van het Boglement van orde der Kamer bestreed de heer EÖell uitvoerig het voorstel tot het instellen van begroo tingscommissién Hg wees op de bezwaren verbonden ann de voorgestelde methode van werken en op de gevolgen die daaruit zullen voortspruiten Voor de zedelgke en feitelijke kracht der Bogeering achtte hij een beitrootings commissie zeer bedenkelijk Ook het voorstel in zake do keuze van rapporteurs achtte hg gevoarlgk hot doodt z i de onafbankeIgkhoid dor rapporteurs De heer Vermeulen was mede van oordeel dat het voorstel niet roidoet san de eischen om in den kortst mogelijken tijd de grootste hoeveelheid goeden en nuttigen arbeid te verrichten De heer Veogens bestreed eveneens het voorstel omdat hg vreesde dat de oommissien van onderzoek zullen samengesteld worden niet uit leden die het best het vertrouwen der Kamer verdienen maar uit leden die het best hunne politieke partg vertegenwoordigen De heer Van Baar achtte eene verandering van werkwgze gewenscht en wilde dus wel eens een andere probeeren Ook de heer Rheuter steunde het voorstel De heer Lohmau constateerde dat het voorstel dat reactionnair sohgnt niets anders is dan do natuurlgke ontwikkeling van hetgeen reeds jaren door de Kamer is gewenscht Uitdrukkelijk verklaarde hg nimmer te hebben voorgesteld of te zullen Voorstellen het onderzoek over oon wetsontwerp aan do Kamer in pleuo te trekken Hij vtrklaarde dat de voorstellers tot do commissicn van voorbereiding gekomen zgn door to nemen hetgeen bestond en daarbg te veegen wat reeds jaren door do Kamer word gewenscht Nadat het voorstel Schoepman Lohraan in do zitting van gisteren o a door de heeren Verniers v d Loeff on Reokers bestreden en door den heer Schaopman verdedigd was werd het nlgomoeu debat gesloten Aangenomen werd een araondement van den hoer v d Loeff om de sectietrokking om de twee maanden te behouden Verworpen werd met 52 tegen 40 steramen een amendt van de eomm van rapportours om voor eenvoudige wetsontwerpen geen sectie onderzoek te doen plaats hebbeo Bij het artikel betreffende het voorbereidend onderzoek werden de daarop voorgestelde amendementen verworpen on werd het artikel houdende het beginsel van voorbereidend onderzoek aangenomen met 45 tegen 42 stemmen De heer Victor Schieck mod doctor te Döbeln in Saksen was dezen zomer op reis gegaan naar Zwitserland en Tyrol Na 10 Augustus had zijne familie geen bericht moer van hem ontvongen en daar hij op den bepaalden tijd ook niot wos teruggekomen gingen zijn broeder en zwager naar do ZwitserschTyroolsche grens van waar zij zijn laat ten brief hadden ontvangen Bij onderzoek konden zij niets anders vernemen dan dat hij in den nacht van 10 op 11 Augustus te Mals had gelogeerd en s morgens was vertrokken Daar alle verdere nasporingen vruchteloos bleven werd zijn signalement in de daghhulen geplaatst met eene nauwkeurige l e6chrijving van sommige voorwerpen die hij van huis had nedegenomen onder anderen van zgn gouden horologe Tengevolge d iarvan gaf een horlogemaker te Meran woonachtig bericht dat hg een horlogo hetwelk in alle bijzonderheden met die beschrijving overeenkwam ter reparatie bad gehad en wel uit Mals op naam van een vreemden reiziger daar ter pbatse De Oostenrijkscho politie deed daarop verder onderzoek ten gevolge waarvan de familie te Döbeln laatótleden Vrijdag per telegraaf bericht ontving dat de toezender van het horioge gearresteerd was en er bij hem verscheidene voorwerpen waren gevonden iie blgkens de openbaar gemaakte lijst aan den vermisten persoon hadden toebehoord Voor het oogenblik kon het toen nog niot worden uitgemaakt of de reiziger vermoord dan wel verongelukt en daarna beroofd was Zoo luidt het bericht van 21 dezer nit Döbeln Naar hetgeen inmiddels nader in een Zwilsersch blad wordt gemeld bestond er reden tot het vermoeden dat de reiziger in het Tyroolsche gebergte door twee Alpenherders was vermoord en is na de arrestatie van bovenbedoelden persoon ook diens kameraad gevangen genomen Blijkens een telegrafisch bericlit van gisteren aan de Neus Z rcher Zeitung is nu ook het Igk gevonden het lag in den gevaarlgken Josenpas aan den voet van een hoogen rotswand De minister von Marine moet naar het Numia van dm Daq verneemt te kennen hebben gegeven dat hg vast besloten is zgne portefeuille beschikbaar te stellen wanneer hem de gelden tot verbetering en aanvulling van ons marine materieel geweigerd werden Het geheele ministerie zou zelfs in dit opzicht homogeen zgn en niet aartelen desgevorderd de kabinetsquaestio te stellen bij do marise begrooting vast overtuigd dat bestendiging van den toestand onzer vloot in het belang van het land niet langer geoorloofd is Hoofdstuk V der staatsbegrooting Binnenhmdiche laken is door de regeering ƒ 1S2 368 53 lager dan verleden jaar geraamd Bij het ontwerpen dezer raming is zooveel mogelgk gestreefd naar bezuiniging Vermeerdering van sommige posten is het gevolg van onvermijdelijke eischen van don dienst of van noodzakelgke voorziening in lang gevoelde behoefte In het bgzondor is hierop gelet bg de raming der uitgaven ten behoeve van het lager ondorwgs Do vermindering op dosbetreffonde posten bedraagt niet minder dan ƒ 129 a96 66 9 waarvan ƒ 28000 op het artikel Toelagen aan kwtekelmgm bij de rijktkweekscholen f 9000 op het artikel itttUidien voor kweekscholen voor oudencyzeré ƒ 50 000 op het artikel Noimaallemen f 25 000 op den post ter uitvoering v u art 49 der wet op het lager onderwijs f 1666 66 7 op het artikel Verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen poor onderwijs enz I Onder do uitgaven ten belioeve van het