Goudsche Courant, zondag 30 september 1888

1888 Zondag 30 September N 3763 P P SOOS LANGE TIENDEWEG D 59 heelt in voorraad eene groote sorieering Hanglampen Staande Lampen GANGLANTAARNS waaronder uitmunten de LAMPEN Beige en Sepulchre voor de BRANDERS wordt ingestaan KATOEN en GLAZEN voor alle soorten Branders tot de meest concurreerende prgzen Openbare VrijviUige Verkoopin te GOUDA ten overstaan vfti Notaris MONTIJN in hel Koffiehuis de Harmonie aldaar op VRIJDAG 12 OKTOBER 1888 by iozet ei op VRIJDAG 19 OCTOBER 1888 bij a telkens svóórmiddaga 11 nnr van A Twee kapitale HOFSTEDEi bestaande in twee goed onderhouden BOUW MANSWONINGEN en aanhoorigheden met uitmuntend WEI en HOOILAND en de eene w k G No 72 groot 18 Heet 96 Aren 40 Cent en de and6re wjjk G No 58 groot 16 Heet 28 Aren 23 Cent beide in b t Beijertche onder STOLWIJK In acht perceelen en combinatiën JB 3 Heet 11 Aren 57 Cent uitmnntend best WEILAND aan den Scbielandschen Dgk in Broekhuizen onder GOIID I verhuurd voor ƒ 450 s jaars Alles breeder vermeld bjj verlrggbare biljetten Inmiddels uit tie hand te koOp te bevragen hg Notaris MONTIJN te Gouda Inlichtingen geeft genoemde Ndtsris GOUDSCHE COURANT jSieuws en Advertentielfïad voor Gouda en Omstreken op gerekend dat bg geen onzer handelingen een zweem hoe gering ook van eenzgdigheid laat staan van partgschap zal doorschemeren en dus nog veel minder biyken Dit is te veel gevergd van de menschelgke natuur zelfs waar het geldt een christenstaatsman als Lohman f Keuchenias Kort daarna beklom de heer Beelaerts weder den voorzitterszetel doch zgne rede was niet bgzonder gelukkig Met de beste bedoelingen vlocht hij daarin eene hfrinnering aan deEngelsche tgloriou renohitittt van het jaar 1688 door den stadhouder Willem III bewerkt ten voordeele der protestantsebe beginselen doch wekte daarmede de gevoeligheid op zgner Katholieke partggenooten die terecht aanmerkten dat deze historische beschouwing voor hen minder aangenaam en op die plaats en bg die gelegenheid ongepaèt was De Tgd achtte noodig den voorzitter een scherpe terechtwgzing toe te dienen welke natnnrlgk op haar beurt weer andere protestanten ontstemde Zoo zegt de Wageninger van dit geval De heer Beelaertsisderhalve gewaarschuwd Als hg t weer doet dat wordt hg t volgend jaar geen voorzitter en staat zelfs over 3 jaar zgn herkiezing als KameiKd op t spel Het bondgenootschap met de Roomschen bindt onze Ministers en Kamerleden handen en voeten Al honne protestantacheiBspiratiën kunnen ze op nonactiviteit zetten 1 Dat komt er van akfcnen zich met Rome verzw ert Hare onderhoorigen zgn marionet H MORITZ Lange Frankenstraat 42 ROTTERDAM GieterU Draaierij en SmederU voor STOOI en andere WERKTUIGEN Tegen half NOVEMBER of later biedt zich aan liefst in een klein barger gezin een nette DIEiV8TB0DE P G en van goede getuigen voorzien Adres franco brieven onder i o 1732 aan het bureau van dit Blad Te Gouda worden tegen 1 NOVEMBER a s gevraagd eene NET GEMEUBILEERDE Zitkamer en eene Slaapkamer Franco brieven ouder letters G J poste restante Postkantoor Alkmaar Geen grïjs Haar meer f tt Be nieuwe LOIfOON is Jmj de beste van alle bestaande par A fumerien om hetgrgze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prjs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda bfl J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Openlsare Verko ping De NoUris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op MAANDAG 8 OCTOBER 1888 s voormiddags 11 uur in het Hotel cDE Paauw aan de Markt te Ooida publiek te VERKOOPEN Tien WOONHUIZEN en ERVEN naast elkander aan de oottzijde van de Boomgaardstraat wök R R Nos 122 131 te Gouda kad Sectie A Nos 2725 2734 Breeder bg billetten omschreven Te bezichtigen 3 werkdi en vóór den verkoopdag van 9 12 en van 2 tot 4 nnr mits zich daartoe vooraf bg de bewoners aanmeldende Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda j uw i j u uuuiariuaei I uiuiuueniig van aen belastingdruk het huit ten die hunne gaeetelipÉs leidsKede fM r 4 ieh kal wiegelen p den s eBden stroom oogen moeten zien en in een keurslijf loopen En daartoe zullen zg nu ook op hun beurt andersdenkenden willen dwingen Wg voor ons danken daarvoor We moeten er niets van hebben Wg zgn bg alle waardeering van t goede dat in de R kerk gevonden wordt volbloed Protestanten prat op onze vrgheid En voor niets ter wereld laten we ons afhouden van onzen duren plicht om de groote daden der uitnemendsten van ons voorgeslacht in dankbare en openigke vereering te houden Datzelfde vertrouwen we ook van den heer Beelaerts alhoewel hg door mee als leider van t monsterverbond op te treden zich in een moeielgk parket bevindt en er voor hem heel wat moed van Boode is om zelfs ook niet zydehngs Rome naar de oogen te zien De zoogenaamde millioenenrede waarmede de begrooting jaarlgks door den minister van financiën wordt aangeboden zal wel een vreemden indruk gemaakt hebben op diegenen der antirevointionaire kiezers welke nog eenig zelfstandig oordeel behouden hebben en niet blinde werktuigen zgn in de hand der leiders Er i in het begin dezes jaars toen de schare moest worden opgezweept tegen de linkerzijde zoo geschetterd van het liberale wanbestunr van de roekeloosheid waarmede jaren lang was omgesprongen met s lands gelden dat de goedgeloovige kiezers niet anders konden verwachten dan vreeseiyke onthullingen te vernemen nu eindelijk een hunner financieele specialiteiten achter de schermen kon zien en den waren toestand der geldmiddelen zou blootleggen Doch niets van dat alles is gebeurd De minister moest constateeren dat de algemeene toestand van s lands geldmiddelen niet onbevredigend is De tekorten op de begroetingen tot en met 1884 zgn aangezuiverd En ofschoon de volgende diensten nog met nadeelige saldo s sluiten en zelfs de tej enwoordige begrooting een tekort aanwyst is er zulk een ruimte van kasgeld dat geen buitengewone middelen noodig zgn om in den dienst te voorzien Telken jare klimt de opbrengst der gewone middelen zoodat eerlang l Vraagr MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskondigen aanbevolen Zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen Nieuwe Dassen A 7 os Az Kleiweg E 73 en 73 Echtscheiding DERDE PLAATSING Het Geregtshof te e Gravenhage heeft bg arrest tnsschen AUGUSTINE ELISABETH TEBTIA PULS geboren van WANIÜO BOLT wonende te Rotterdam oorspronkelgk eischeresse en appellante van een interlocntoir vonnis der ArrondissemectsRegtbank te Rotterdam van den 30 Jannarg 1888 en DAVID PULS wonende te Rotterdam oorspronkelgk gedaagde en geintimeerde bg verstek den 25 Jnn 1888 gewezen met vernietiging van voormeld vonnis het door partgen den 16 Jnng 1887 te Rotterdam gesloten hnwelgk ontbonden verklaard door echtscheiding met alle gefolgen daaraan door de wet verbonden De t rocnreur voor de appellante occuperende A M VAN STIPRIAAN LUïSCIÜS De VOORHANDEN uitgave KOKSMA worden tegen zeer lage prgzen opgeruimd bg den Boekhandelaar A BR1I IR1I1A Lange Tiendeweg Fransche Stoom ververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OFPEyHElMEB Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstukken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden onschadelgk Voor de gezondheid bewerkt en knnnen in 8 dagen aigeleverdworden Depot voor Gouda en omgtreken A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Rnelpersdmk van A Bbinkuan te Gouda lés partyen kaaa handel matig eerste qusliteit ƒ ÏS a 38 zwaaro hooger in prijs tweede qualiteit ƒ 22 a ƒ 34 Do veemarkt fliet goedrn aanvoer den handel in graikalvüren iets tragoi graskalveren ƒ 25 a 45 vette varkens 19 a 23 ot varkens voor Londen 19 a 20 et magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 25 por week schapen lusteloos 22 29 por stuk vette lammeren ƒ Haf 18 Noordhollandsche ƒ 22 a ƒ 29 Goeboter ƒ 1 30 a 1 45 Weiboter f 1 10 ii ƒ 1 20 UnrKerllJke Stand ORBOREN 25 Sept Dirk ouders W B aD Esscholen en C Koopperls Cemrlii ouden P Hroer eo H Vook WiUemma Cornelia oudere S JsDsen en O M Revbeen OVURLBnUN U Sept W C van Dillen 51 j k 1 Ouduk 5 d SS C Tersmitten Sn 87 H en Buureo 78 j GEHUWD 96 Sept E Kok en I J Oudijk P L Hofitede en W A van den Heri A Rieltrld en T Pepe ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon Aoa MUL Schouten Haarl m 25 September 1888 Heden overleed na een kortstondige ziekte op den leeftjjd vac 37 jaar mgn geliefde Zoon EDÜARD AUGUST Kapitein der Artillerie Ie Gorinchtm Wed J B vas LEENT Utrecht 26 Sept 1888 Emige en Algemeene Kennisgeving Mevrouw JAEGER WACHTELSTRAAT vraagt met NOVEMBER eene Dienstbode ummnmm TE KOOP een mooi groot FORNUIS zoo goed als nieuw te zie n en te bevragen bg G I D ARENDS Smid Winterdyk alhier immm mt ROTTERDAM Belangatellenden worden herinnerd dat met 1 OCTOBER de Lgst voor Redactiekaarten gesloten wordt Voor hen die geen circulaire mochten ontvangen hebben staat de gelegenheid ter inteekening open bg den Heer M van DANTZIG Turfmarkt oorsch Bier A I ORTlEa Gouwe C 34 35 Wordt gevraagd met NOVEMBER a s eene flinke zindelgke Dienstbode van de P G liefst niet beneden de 20 jaar Adres in persoon Bleekerssingel 203 De RESTANT worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD TURFMARKT H 165 GESLOTEN zgnde adres den Heer M van DANTZIG Turfmarkt H 31 Farlementaire Zaken De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft haar gewone werkzaamheden aangevangen met de behandeling van het door de heeren Lohman en Schaepman ontworpen reglement van orde Het is den voorstellers niet naar wensch gegaan daar wel het reglement tot stand zal komen maar zondej de bepalingen welke zg beschouwden als de hoofdpunten van hun stelsel De kamer zal niet hebben rapporteurs aangewezen door 20 leden ai of niet in de aïdeelingen tegenwoordig zg blgft verschoond van eene vaste budgetcommissie waarover zooveel reeds geschreven is Enkele leden der rechterzijde waren niet te overtuigen dat deze bepalingen noodig waren voor den goeden gang van zaken Deze discussie echter boezemt het buiten t parlement staande publiek weinig belangstelling in men kan over het nut van dnrgelgke huishoudelijke regelen niet oordeelen als men ze niet van nabg in hun werking heeft gadeslagen Vandaar dat wg ons niet verder iit deze zaak zullen verdiepen maar liever nog een oogenblik stilstaan bg de voorvallen der eerste dagen dezer zitting het optreden der voorzitters en het aanbieden der staatsbegrooting voor 1889 Zooals bekend is zjjn de bnreelen der beide kamers samengesteld als in de vorige zitting De heer Schimmelpennink van der Oye aanvaardde het voorzitterschap der Eerste Kamer met eene rede waarin eene zinsnede voorkwam die de aandacht trok De Eerste Kamer met de in Nederland bestaande toestanden bekend en zich van hare eigenaardige roeping bewust zal ongetwgfeld hare taak tot heil van ons volk in zgn geheel weten te vervullen Wat beteekenden deze woorden Wilde de voorzitter daarmede te kennen geven dat hy van ziJn liberale collega s verwachtte dat deze wetende dat de meerderheid in den anderen tak der vertegenwoordiging ten gevolge van de laatste verkiezingen verplaatst is meer toenadering zouden toonen voor de bovendrijvende partg Of wel was het eene waarschuwing aan zijn eigen geestverwanten om niet te hard van stal te toopen nu er nog eene liberale Eerste Kamer is die him plannen zon doen mislukken Hoe het zg wg hopen dat de wensch des voorzitters zal worden vervuld In de tegenwoordige omstandigheden zal de Eerste Kamer zeker een moeielgke taak te vervullen hebben doch wg mogen verwachten dat zg haar eigenaardige roeping om als remtoestel te dienen tegen een volkswaan van den dag niet nit het oog zal verliezen Wil de rechterzgde Nederland naar haar geest inrichten en regeeren dan moet zg trachten de Eerste Kamer aan de liberalen te ontrukken Dat zal nog wel wat duren doch niet vóór dien tgd heeft zy recht te beweren dat de meerderheid des volks achter baar staat dan eerst is bewezen dat de uitslag der laatste verkiezingen meer is dan een oogenblikkelgke gril van de kiezers De Tweede Kamer heeft steeds het voorreeht twee presidenten te hooren den tgdeljjken die als oudste in jaren de eerste zitting leidt en den definitieven door den Koning op voordracht der Kamer benoemd Ditmaal was weder generaal Van der Schrieck de nestor der vergadering Hy deed zich in zgne toespraak kennen als een gemoedelgk en beminnelijk grgsaard Door die hoedanigheden laat zich dan ook zgne vermaning verklaren om geen gehoor te leenen aan de stem der partgdigheid Doch wie kan in ernst gelooven aan zooveel eendracht als n en de kamer gesplitst ziet in twee elkander fel bestokende kampen Ten reehtmatigst wordt er door onze medeburgers de begrootingen met een batig saldo zullen sluiten indien er althans geen onvoorziene omstandigheden die goede vooruitzichten fcomen verstoren Het tekort wordt thans veroorzaakt door ii onder handen zijnde groote openbare werken nl spoorw aanleg en Merwedekanaal In het uiterste geval zal er eene kleine leeniqg noodig worden om deze buitengewone uitgaven te dekken met een gerost geweten zal men daartoe knnnen overgaan daar de nakomelingschap de vruchten er van zal plakken en dus wel in de lasten mag deeleu Deze resultaten zgn verkregen door eenvoudig de voetstappen te drukken der voorafgaande liberale ministeriën Van buitengewone zuinigheid en bespanlig waarvan gouden bergen beloofd werden in strooibiljetten en manifesten geen spoor Alleen wst beknibbeling op onderwgs en waterstaat om een paar millioen te vinden voor nieuw materieel der marine De omstandigheden zgn den minister van financiën gunstig ziedaar alles De opbrengst der gewone middelen stggt hetgeen zeker een verbiedend teeken is van vermeerderde welvaart maar dit heeft de heer Godin de Beaufort evenmin in zgne hand als een liberaal minister Als men de slotsom trekt uit de beschouwingen der millioeneniede dan blgkt eenvoudig dit Het tegenwoordige kabinet geeft nieta van wat de woordvoerders zgner partg belw fd hebben geen noemenswaarde bezuiniging geen Termindering van den belastingdruk het hiat der voorhanden middelen en vaart in het zog der liberale wegbereiders Cela ne vaut pa la peine Non pa la peine a uréiHint De changer de gouvernement BINNENLAND GOUDA 29 September 1888 I VEBGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den 2 Ootober 1888 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Reclames in zake de FlaatMlpe direeie bebiüng op de inkomsten dienst 1888 De benoeming van vier Leden in de Commissie belast met het ontwerpen der Verordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd Tot deskundigen bg de onderwijceni examens in ZuidHolland zijn o a benoemd de heeren J Oonda on P C Schriek alhier Gisteren middag had ten Saadhaize deser Gemeente de insshrijring plaats van 1 Het recht tot heffing van tolgeld op het Amsterdamsohe en Qoudsche rypad met het gebruik van de Httizinge enz aldaar Ingeschreven werd door B Zaal te Alphen voor 900 J G Matse te Boskoop voor ƒ 960 H Heemskerk te Alkemade voor 976 A Zwgnenburg te Bodegraven voor ƒ 1Ï06 Gisteren word op de spoorbaan Gouda sHage onder de gemeente een kinderlgige gevonden gewikkeld in een grauw papier Men vermoedt dat bet uit een voorbijgaande trein is geworpen van de Ign Zevenhuizen Woensdag avond omstreeks 7 uur brak in den Znidplaspoldpr onder de gemeente Nieuwerkerk a d IJsel een felle brand uit in ds boerenwoning van H van den Heuvel Huis schuur stal en hooiberg Het grasgewas van den Hoogen Sohiehndschen Zeedijk Ingeschreven werd door C Rietveld te Gouds voor ƒ 171 A Hoogenboom te Moordrecht voor 176 Ï5 J Harmens te Gouds voor ƒ 210 Het ophalen van het puin en de vuilnis alsmede het uitbaggeren van kanalen zglen kokers en riolen Insohrgver was C Furrer te Gouda met toelage van ƒ 1200