Goudsche Courant, woensdag 3 oktober 1888

NEL fiaUNSFOOBWEB UAATSCSAFFIJ DINSDAGSMORGENS vertrekt van GOUDA naar ROTTERDAM een extra Veetrein met rijtuigen 3e klasse Vertrek van GOUDA 6 50 Aankomst te ROTTERDAM 7 20 Gmte IVAJ4AR$0PRUHIi van 2XMAAJSDAG 1 OCTOBER en de overig e dagen der week bij Gebr de RAADT Westhaven en Peperstraat Woensdag 3 October IV 37Ö4 1888 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken PREMIE AANDEELEN der Noord flollaoilschekeeDi9ioi Het Witte Eniis GEGARANDEERD door een speciaal voor deze Leening verbonden Waarborgfonds en een Reservefonds beide gedeponeerd bg de Nederlandscbe Bank te Amsterdam Eerstvolgende Trekking 1 DECEMBER e k De Inzending van advert tiSn kan gescbieden tot één nor des namiddags van den dag der nitgave Hoofdprgs Prgzen a 2 Prjjzen a 5 Prgzen a 10 Prgzen 280 a ƒ 14 300 100 000 4 000 4 0001 000 250 250 3 920 2 000 500 50 25 ƒ 109 420 ly 1889 DRIE TREKKINGEN 1 April Hoofdpr 8 50 000 1 Augustus IfoofdprijS 300 000 1 December HoofdprUs 80 000 De minste prgs die op een HOLLANDSCH WITTE KRUIS LOT vallen moet is 14 Verkrygbaar tot don koers van f 12 75 bij de Heeron Wed KNOX UORTIvAND te Ooiida Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA is de beate en goedkoopste geeft parel witte tanden en vernacht het tandvleesch 5 en 10 Cent per DOOSJE verkrijgbaar bij de HM J H BOER8 J C ZELliBNBUK Apothekers en Drogisten J H C HUINCK F STROEVE L WELTER Coiffeur voor engros en export bg J NORD Vijzelstraat 66 Amsterdam e mmmm mu ROTTERDAM Belangstellenden worden herinnerd dat met 1 OCTOBEE de Lijst voor Bednctieksarten gesloten wordt Voor hen die geen circulaire mochten ontvangen hebben staat de gelegenheid ter inteekening open bg den Heer M van DANTZIG Turfmarkt De RESTANT worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD TURFMARKT H 165 GESLOTEN zgnde adres den Heer M van DANTZIG Turfmarkt H 51 Nationale Militie Verzekering Gevestigd te ROTTERDAM sedert 1830 De ondergeteekende blijft zich aanbevelen tot het SLUITEN van COMTRACTEN voor Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars voor de Lichting 1889 P L HESS1 G Korte Tiendeweg D No 8 Gouda Drinkt ze ééns en gy blijft ze drinken de EEEEIIJEE Rijpe flink Bladdige Geurige goed waterhóndeade THSJB tegen de concureerende prjjs vau ƒ 1 per 5 Ons nit het Thee Magazyn van J F HEEMAN Zn LANGE TIEN DE WEG D 62 HAEMONIKA S De grootste soliedste en goedkoopste sorteering HABMONIKA 8 vindt men in het van ouds bekende Magazijn van GALANÏERIËN KEAMERIJEN en SPEELGOEDEREN GLAS PORSELEIN en AARDEWERK J H C HÜI CR FHz A firma L StHENK HOOGSTRAAT Gouda Quldens Scheermessen op PROEF Openlare Verkooping TB WADDINXVEEN op Woeosdag 10 October 1888 s morgens 10 Ure Toor het hnia D 156 aan de Goudkade van Eenige Meabilaire GOEBEEEN WINKELOPSTAND Zaadkraam en 1 Geit i TE KOOP een mooi groot FORNUIS zoo eoed als nieuw te zien en te bevragen bij G L D AREN DS Smid Winterdp alhier enz enz Inlichtingen bij Notaris MOLENAAR td ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen a Op Maandag 1 $ October 1888 ten 11 ure in het Schaakbobd van 3 HEEBENHUJZEN Q 257 259 en 261 Crabethstraat 2 HEERENHUIZEN P 222 223 Wachtelstraat WINKEL en WOONHUIS E 43 Kleiweg 7 BURQERWOONHUIZEN P314 314 a b c e f g Heerenkade BURGERWOONHUIS Q 126 Winterdijk BURGERWOONHUIS P 127 Tnrfsingel BURGERWOONHUIS R 61 Boelekade alles binnen Gouda b Op Dinsdag 23 October 1888 ten 10 ure aan gemeld huis Q 261 Crabethstraat van Een netten goed geconserveerden waaronder Goud Zilver en Juweel Een en ander behoorende tot de nalatenschap van den Heer G TOORNVLIET en breeder omschreven in biljetten en in de Goudsche Courant van 21 September jl ïnformatiën geeft genoemde Notaris AFSLAG te StoIwOkersInis bij Gouda Op WOENSDAG 3 OCTOBER as voorm 10 nre in het Koffijhuis van C F VAN DBK BERG ten overstaan van den Notaris H J F REUMAN gevestigd te Haastrecht zal bg afslag worden verkocht de HOFSTEDE BOOMGAARDLÜST met 16 79 77 Hectaren LAND ingezet op ƒ 30400 en 10 21 10 Hectaren LAND ingezet en gehoogd op ƒ 14000 ïnformatiën geven voorn Notaria en Notaris G J SPRUIJÏ te Ouderkerk a d IJ sel f ii Suelpendruk van A Bsinkkan te Uonda Openbare Verkooping TB GOUDA ten overstaan van Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinscveen op Mai ndag 15 October 1888 s morgens 11 nre in het Koffiehuis Hei Schaakbobd van HET ÏÏÏÏIS EN EEF staand en Uggende aan den Kattensiugel W k Q nummer 180 te Gouda Kadastraal bekend in Sectie A nummer 2995 groot Een Are met het medegebruik van den daarnaast liegenden GANG Kadastraal bekend Sectie A nummer 209 Eigendom van en bewoond door den fleer B van deb SLOOT Aanvaarding bg de betaling der kooppenningen op den 22 November 1888 Nadere informatiën geeft genoemde Notaris MOLENAAR NIEUWE WIÏÏTEEEOEZEN wgd MODEL Geschikt om TOÜBNÜRE onder te dragen SCHENK Zn De nitgare dezer Conrantgeachiedt ZONDAG WOENSDAG ea VEIJUA6 Inde Stad geschiedt de uitjave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per pogt f 1 50 BINNENLAND GOUDA ï October 1888 In de bedon f ohoudeu vergadering vsn den genienntersiid die door 14 le len werd bygewoonil afvezig waren do hh van der Garden tan Iterson en Lotsy de laatste wegena ambtsbezigheden kwam o 8 een uitgebreid rapport in van B en W betreffende de oprichting van een Gymnaaium in deze gemeente Na in een uitvoerig betoog te zijn getreden betreffende de jaarlijicsohe kosten dio dergelyke inrichting zou vereischeD en aangaande het groote belang dat onze gemeente daarbij ep welke punten wy in ona volgend nr nader zullen terugkomen stellen B en W den Baad voor over te gaan tot de oprichting van een Gymnaaium onder voorwaarde dat het Byk zich bereid verklare een aubsidie te rerleenen van de helft der kosten na aftrek der inkomsten Onder de ingekomen stokken noemen wj de vol 1 Kene aanbeveling voor Lid van de Commissie van Toedekt op het Lager Onderwijs Daarop komen voor de iUi 1 A K van der 0 rden ï S H van der Voort Ter visie en benoeming in de volgende vergadering Een vooistal van B en W om hen te machtigen een overeenkomst aan te gaan met het waterschap Sluipwijk om het onderhoud der Zuidzijde van de KarnemeUsloot voor rekening der gemeente te nemen tegen een jaarlgksche bijdrage van ƒ 120 van genoemd waterschap in da gemeentekas Ter visie 3 Eene missive van B en W houdende dubbeltallen tor benoeming van 6 Leden der Commissie van beheer der Volksgaarkeuken Daarop staan de volgende hoeren I 1 H W a Koning i i M Koothovcn van Goor n 1 H Jager i 3 8 Kampo ra 1 A H van Dillen 2 K Jonker IV 1 C ran Veen 3 P Ooodewaagen V 1 P C van dor Meulen 8 D G van Vroumingon Ter visie on benoeming in do volgende vergailenng 4 Een adres van den Hoofdagent van Politie F Weijl verzoekende den titel to mogen voeren van Adjunctinspecteur Dit adres wordt gesteld in handen van B en W om daarop te beschikken 6 Een adres van een aantal ingezetenen houdende bezwaren togen het vroeger ingekomen voorstel van B en W tot verhooging van schoolgeld aan de Stads Muzjeksohool Ter visie 8 Een adres van Moj D Schouten verzoekende ontslag als onderwijzeres aan de 2e Kostelooze Sokool Wordt eervol verleend 7 Do begrooting voor de Stedelgke Gasfabriek dienst 1889 Ter visio Vorvol ens werden herbenoemd tot Lid in de Commissie belast met het ontwerpen dor Verordeningen togen welker overtrof ing straf is bedreigd de hh W J Fortuijn Droogleovor Dr F H G ADrERTENfTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar ploatsniimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt AfMnderlflke Nonuners VLIF CENTEN en vereenigingen bedekte lijkkist naar de grafplaats terwijl veel belangstellenden daar reeds waren verzameld om den betreurden doode de laatste oer te bewijzen Hij ruste in vrede Donderdag 11 October e k heefl de eerste abon nementstooneelvoorstelling plaats in Ons Genoegen Het gezelschap dor hh LoGras en Haspels zal dan opvoeren hot bekende blijspel dat weken achtereen op de hoofdtooneelen van ons land werd gegeven De Vebbassinoek van de Echtscheiding van Alei Bisson en A Mara Daarin treden o a op de dames Paassen Marie Vink Coelingh Vorderman en de hh Rosier Paassen LoGras Jan C de Vos en Henri de Vries Als nastukje wordt gegeven Weduwe Dcbosel van dezelfde schrijvers van het eerste stuk Daarin treden op de dames Vink Coelingh Vorderman en Benkers benevens de hh Rosier Paassen Victor Paassen en Henri de Vries van ItersoD Mr J H van Mierop en C G H Prince Ten slotte werden beliiuuleld de reclames in zake de PIsataelüke Directe Belasting dienst 1888 Oerecbimeerd was door de rolyende personen Aangeslagen op Daarop is als volgt beschikt C J Tersehegget ♦ B No 43 geroijeeid G van der Zwalm 1400 B 201oop lïOO J Roggeveen 400 C 914 gerodeerd C J v d Louw 400 C 120 gerogeerd S P V d Klein Jr 800 C 234 op 600 H Geevers 600 C 239 geroijeerd Wed van Vliet Degenhart 400 p Ï6 geroijeerd I Gate 1000 D 29 gehandh F Pape 700 G 48 gehandh Wed v Gent Donk 700 H 10 garoüeerd P Janssen 400 U 93a geregeerd Naar wij vernemen heeft de Gymnastiek Vereeniging Kxcëlsior op eene onlangs gehouden algemeene vergadering besloten den 16 November a s eene volksuitroering te geven in de Sociëteit Ons Genoden Deze uitvoering is op geaoemdou datum gesteld omdat het dan juist 75 jaren geleden zal zijn dat ons land van de Frausche dwinglandij verlost werd Het doel der uitvoering is dus tweerlei het volk een aangenamen avond te verschaSeu en meteen dien gedenkwaardigen dag niet onopgemerkt te doen voorbijgaan Het Dagelijksch Bestuur onzer Gemeente heeft bereids toestemming tot dit feest gegeven Het komt ons voor dat het deukbeold van Excelsior sympathie verdient Naar ons ter oore kwam zouden do Loden der genoemde Vereenigiug er gaarne een groot volksfeest van maken maar dit laten hare krachten niet too Zoo dus onder de Goudsche ingfzetenen er mochten zgn die plan mochten hebben dien dag tot een feestdag te maken zeker zouden de Leden van Excelsior bereid bevonden worden zich daartoe te vereenigen en met verreude krachten kon dan een meer algemeen volksfeest worden voorbereid W Hollander 400 J 8 gerogeerd Wed HugvoDaar j Kuilenburg SIS 1 A6 gert eerd A Straver 6O0 K 200 gerogeerd J van Menach 626 K 208 op 400 M Neuls wad Fne 626 K 225 op 400 K van Veen 460 L 199 op 400 H van Eik 400 L f 218 gehandh A Oomens 600 L i 225 gehandh A Kok 600 M 17 op 600 B Bruinvis 400 K 130a gerogeerd B Nieveld 400 O 114 gehandh A W Janknegt 600 O V 144 op 525 Wed HazebroekKeiJ 400 O 222i gerogeerdH L Klingon 400 O 335 geroijeerd J L I ogerweert 900 P 84 op 626 Wed V 1 Brugge van Veen 400 P 92 gerogeerd J tan Heek 526 P 321 gehandh Wed deMan Snatarse 526 P 345 gerogeerd B van Wingerden 600 Q 164 gerogeerd H Croese 560 B 266 gehandh A Borst 800 R 484 geroijeerd Van de door den Ned Bhgnspoonveg aagebodea gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maaktenJBondag U 197 personen gebruik Rgkspostspaarbank Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Sept Ingelegd ƒ 2483 8n Terugbetaald 1693 68 Het lay l$ 4wr dat kantoor uitgegeven boekje draagt hfl é Brt l547 In de P M Afue algemeene vergadering vas aandoelhouOOTi or Nedorlandschat Bank gisteren te Amsterdam gehouden werd het voorstel goedgekeurd tot verlenging der Venuooischap tot 31 Maart 1904 overeenkomstig de door de StateuGonoraal aangenomen wet waardoor do Staat voortaan regelmatig in de winst deelt Be Amêterdammer r iet met a enoogon dat liet denkbeeld van evenredige schoolxoldheffing leods instemming begint te vinden gelgk blijkt uit een voorstel van bupgomcostcr en wethouders van leiden Zg stollen voor dat het schoolgeld aan de Kweekschool Door het Gemeentebestuur is afgekeurd en derhalve ter bewoning ongeschikt verklaard het perceel winkelen woonhuis aan den Kleiweg E 43 alhier De 1 Luitenant T B J JJremmer alhier in garnizoen is overgeplaatst naar Ngmegen Aan de Tijd schrgfl men uit Gouda Vrijdag werd op de gemeente begraafplaats alhier afdeeling voor Katholieken het stoffelijk overschot van den heer W C Van Dillen oen onzer uitstekendete roedeburgers ter aarde besteld De overlmleno was sedert den 25n Maart 1877 president der R K Leemereenigmg en word eenigon tijd daarna ook tot voorzitter der H K sinds 13 Mei II centrale Iciesvoroeniging Stekt voor Mlrn benoemd Bovendien was hg bestuurslid van eenige andere corporatien Veel hooft de ontslapene go l an tot instandhouding on ter bevordering van den bloei dozer Vereomgingen Eenvoudig van gemoed minzaam openhartig en strikt onpartijdig wist hij zich do achting en genegenheid van velen te verwerven en vervulde hg zgn moeielgke taak met ijver on toewijding Zijn heengaan is voor ons een gevoelig verlies want beawaariyk zal z jn plaats te vervullen 7ijn Tal van betrekkingen on vrienden volgdon do met eon kruis on ondorsohndon kransen van familieleden