Goudsche Courant, woensdag 3 oktober 1888

Tin cl n ÖHia en Ond rwqzereaMn zal bedragen f i f K 16 of niets in verband met den finaneieelen toestand der ouders ter beoordeeling van B en W Maar het blad is het geheel eens met bet Sociaai fTuUlad ab het naar aanleiding ran hst Leidsofae voorstel schrift De b voegingt dat het schoolgeld worde geheven in verband met dan finaneieelen toestand der ouders ter b oordaeling van buigemeester eo wethouders dnakt ons ongelukkig Niet het subjectieve oordeel van personen maar een zakelijke maatstaf zoo mogel k dia eener plaatselijke directe belasting behoort naar bet ons voorkomt beslissend te wezen voor de indeeling der betrokkenen in de eene of andere schpolgeld klasse Wat te meer klemt omdat van dien maatstaf alles afhangt voor de beantwoording der vraag of door zulk eene regeling een deel der ouders wier kinderen de instelling bezoeken al dan niet te zwaar zal worden gedrukt Evenredige schoolgeldheffiag zegt De Amtt heeft geen ander do l dan hen die tot de kosten van het on arwgs kunnen bqdragen naar hun vermogen te dobn deelen in de b trijding der uitgaven Is het daarom niet wenschelijk zich tot slechts drie klassen te bepalen Pit neemt niet weg dat het Leidsch Dag Bestuur reeds door dit voorstel een voorbeeld geeft aan verscheidene gemeenten die verplicht z n in het algemeen belang oen aantal inrichtingen van onderwas in stand te houden die zeer groote offers van de burgery eischen De toestand der Amstordaqischr gemeentefinancien is van dien aard meent het blad dat men den tijd voor dergelijke hervormingen alleszins aangebroken mag achten In ieder geval komt deze laak buiten den Baad weldra ter sprake De Kiesvereoniging Amsterdam immers heeft reeds vóór enkele weken de mededueling ontvangen dat mr Kerdqk over deze aangelegenheid een debat zal inleiden Te Brussel is een vakschool voor kappers opgericht De lessen worden voorloopig door eenige kappers van naam gratis gegeven later zullen deze honorarium ontvangen Tweemaal s weeks van 9 tot half 12 wordt de cursus gehouden in het lokaal La ÜMche rue des Pierres de leerlingen zijn in twee klassen verdeeld lederen avond zullen voor de kappers posticheurs en pruikemakers vier modellen beschikbaar zijn die anderhalven franc salaris en voor 30 centimes ververschinnen per avond zullen ontvangen Voor zaalhuur licht enz betalen de leerlingen 5 franos per jaar De cursus is geopend met eene karakteristieke plechtigheid eene les mot muziek Op eene estrade stonden i ai stoelen drie tafels elk met Iwee spiegels en de noodige toiletbenoodigdheden alleen waren alle flacons uitgesloten en daaromheen wat kamerplanten Ëen aixompagnateur zette zich aan de piano zes dames tradon op sloegen de witte poedermantels om en namen op de stoelen plaats Na een speech van den voorzitter Fauconnier traden zes kappers op dq estrade en begonnen met duizelingwekkende vlugheid het kapsel der es dames los te maken Alle zes de modellen badden een weelderigen haardos maar in weinige minuten had reeds een der kappers Cantillon op het hoofd van zijn model een wonderwerk van sierlijkheid geïmproviieerd De dame stond op werd toegejuicht en al de kenners kwamen er om heen om het kapsel te bestudeeren en te bewonderen De Tolgenlie die klaar was was de heer Bertrand daarna de heer Bal die zijne vrouw als model had Madame Bal verwierf een bijzonder succes men vroeg den pianist om eone wals en weldra deden de dames al ronddraaiende zien dat de kapsels even soliede als sierlijk waren Naar de afbeeldingen van do kapsels schijnenze ons wel wat omvangrijk vooral het modelCantillon dat behalve kleine frisons op het voorhoofd en een hoogen diadeem van haar daarboven ook op het achterhoofd kolossaal is en nog in dennek laag en wijd afhangt liet model Bal heeftook eenige losse vlokjes op het voorhoofd hot haar 18 achter uit den hals vry strak naar boven gelegd en valt dan als een helmkam met strik overde kruin naar voren Tusschen dezen strik en devlokken haar die het voorhoofd bedekken zijn bloemen aangebracht de coiffure Cantillac heeft een veeren aigrette veel hooger boven den diadeem Amst De Chineezen in de provincie Hunan zijn een vechtlustig volk en men heeft daar voel last van stamveeten die soms tot bloedige gevechten leiden In 1874 sneuvelden bij zulk eene gelegenheid 20 personen doch de overlevenden werden zoo nadrukkelijk gestr ft dat er voor een langen tijd de liefhebberij uit was Doch nu onlangs grepen weer twee zulke ontmoetingen plaats bij eone waarvan 19 personen gedood werden terwijl bij de laatste 27 mannen sneuvelden en 16 hunne terdoodbrenging thans verbeideiv Het bf f hier een g dri tusschen de vijandelijke stammen der Hus en der Hsiehs over het bezit van een heuvel Hoewel de botwiste heuvel reeds door de overheid gelijkelijk tusschen de beide stammen verdeeld was overviel een bende van 36 welgewapende Hsiehs eenige Hus die ia het bosoh aan het houtvellen waren omsingelden hen en schotea er 24 van dood Zelf verloren zij 3 man en werden er velen gewond De gouverneur van Hunan een hardhandig heer liet terstond den aanvoerder der Hsiehs het hoofd afslaan en veroordeelde 16 anderen tot dezelfde straf waartoe hij machtiging uit Peking liet vragen doch hij liet deze aanvrage tevens vergezeld gaan van het verzoek om dergelijke vonnissen voortaan maar terstond zonder machtiging te mogen laten uitvoeren daar deze gevechten zoo hardnekkig waren en zoo dikwijls voorkwamen Tevens liet de gouverneur een aantal leden van beide stammen die niet bij het gevecht geweest waren elk 100 geesalslagen geven Zelfs kregen da oudsten omdat zij hun volk niet beter rustig gehouden hadden een flink pak slaag Ministers van FinanciSn die naar middelen zoeken om de Staatsinkomsten te vermeerderen kunnen in het buitenland nog zeer vele vreemde belastingen vinden De Rusaiadie £ egeering heeft onlangs eene belasting op petroleum en lucifers dus een belasting op licht ingevoerd Kena poging om lucifers te belasten is eens in Engeland door den Heer Eobert Lowe thans Lord Sherbrooke beproefd maar mislukte geheel ei al In eenige gedeelten van China wordt eene beUsting geheven van alle vrouwen die in het huwelijk treden In Servië worde 1 de tournures der dames belast In Melbourne wordt op de Kerstmiskaarten 20 percent geheven In Weimar wordt een vast recht geheven op muziekpartijen Eenigen tijd geleden werd de tegenwoordige Minister van Financien in Rusland verdacht van het voornemen eene belasting van pek te heffen van de eieren van alle soorten van gevogelte waardoor hij hoopte jaarlijks 5 millioen roebels bij de staatsinkomsten te voegen Jn Frankrijk worden de sohrijvere t algemeen betaald met een percentage op den verkoop van elk deel Boeken worden verkocht in ediliën van 1000 exemplaren en de uitgevers adverteeren dikwijls dat een boek reeds verscheidene drukken heeft beleefd omdat het publiek juist die boeken koopt die verondersteld worden het meeste succes te hebben Maar do schrijver veriiest daardoor alle controle Om daaraan te gemoeji te komen stelde de Heer Deschamps eens voor èeü zegelrecht in te voeren voor elk exemplaar dit verkocht wordt In vele landen zoude men echter een belasting op de boeken beschouwen als eene belasting op do wetenschap Belastingen zijn verdepr nog voorgesteld op jachten op toegangsbiljetten voor schouwburgen caféchantants wedstrijden en wedrennen van allerlei aard enz op jaohthonden op photographien piano s op twee en driewielers op draaiorgels op vreemdelingen op biljarten op eere titels op heerenhuizen en vilU s op fonteinen standbeelden eu schilderijen op directeuren vati maatschappijen op croquet en lawn tennis op schoenen en laarzen op schoorsteenen op telegrafen telephonen en electrisch licht op kerken op alle personen die meer dan éea voornaam hebben enz In Engeland dat een uitstekend belastingstelsel heeft in vergelijking met andere landen wordt een recht geheven bij invoer van wijn on gedestilleerd van tabak van bier speelkaarten koffie thee zilver en goud enz Voorts bestaat voor het geheele land eene Rijks inkomstenbelasting In do kosten van plaatselijk bestuur wordt voorzien door bijzondere heflingen meestal borokeud naai de huurwaarde Op deze wijze wordt voorzien in do kosten voor armenzorg politie bestrating verlichting rioleering openbare bibliotheken parken en plantsoenen straatreiniging enz Natuurlijk wordt ook daar veel gevonden wat niet volmaakt is Londen b v is zooals men weet eene aaneenschakeling van steden dorpen en paroohien Sommige wijken zijn voornamelijk door meergegoeden andere meer door behoeftige klassen bevolkt en daardoor wordt juist in de armste parochien het meest voor armenbelasting geheven terwijl de paroohien waar de meergegoeden wonen er meestal zeer goed afkomen De Heer Bright heeft eens gezegd dat hij nooit eene geschiedenis of kaart van eenig land aantrof waar de bevolking geen belasting betaalt Een geleerde landbouw ingenieur de Heer Guérin wonende te Grandvillers Vogezen heeft eene memorie ingediend aan de Soci té d AgricuIteurs de France die ons voorkomt van groot belang te zijn niet het minst voor Nederland De memorie handelt over het bevriezen van melk als bederfwerend middel en ten einde vervoer mogelijk te maken over alle afstanden Do bevroren melk na daj sn en weken in vasten toestand te tm geweest wordt eenvoudig ontdooid en is dan eves goed als volkomen versche melk De uitvoerige memorie behandelde achtereenvolgens lo de manier van ievrieien wat tegenwoordig met de nieuwere nsmachines geen enkel bezwaar meer oplevert mits de bewerking maar op groote schaal kan volvoerd worden Met de uitente zorg zijn allerlei omstandigheden nagegaan ten einde de tempwatuur te vinden waarbi de beste resultaten verkregen worden 2o Het phüucK onderioek der melk waarop d methode was toegepast Uiterlijk eu smaak waren volkomen overeenltomend met pasgemolken melk zoo volkomen dat door eene vergadering van 20 landbouwers waarbij zelfs een professor in de landbouwvakken geen verschil kon bespeurd worden Bij het koken daarna bij het ontroomen onz gedroeg de vroeger bevrorene melk zich als de versche ja zelfs van de eerste wat de room na den vierden dag nog volkomen goed wat met die van de versche melk het geval niet was 3o Het microaeopuch otidetzoek leverde geen enkel verschilpunt 4o Boter ea kaa kunnen van de behandelde melk even goed bereid worden als van de niet behandelde Verder bespreekt hij de scheikundige samenstelling de gassen do vaten waarin de bewerking geschiedt en de verzending tevens kan plaats grijpen het opnemen van ziektekiemrn in bevroren en versche melk enz enz Kortom het geheele stuk getuigt van een ernstig en breed onderzoek Voor Nederland wordt misschien deze behandeling van de melk een goudmijn In elk geval is de bewerking zoo eenvoudig in t groot zoo weio f kostbaar en verzending met de tegenwoordige hulpmiddelen zoo eenvoudig dat eeue ernstige overweging van deze nieuwe methode aan allo behinghebbenden wordt aanbevolen JV V d B Ook in 1887 wa en de uitkomsten van de BijksPostspaarbank hoogst l evredigend Het aantal in omloop zijnde boekjes vermeerderde in 1887 met 29 038 stuks of 20 7 pCt tegen 24 6 pCt in 1886 Het getal en het gezamenlijk bedrag der inlagen Getal inlagen Gezamenlijk Vedrag in 1887 in 1886 394 237 346 479 7 643 431 85 6 61B 657 42V dus meer in 1887 47 768 1 027 774 42V In verhouding tot het geheele aantal inlagen is het aantal inlagen in postzegels in 1886 10 1 pot bedragende in 1887 verminderd met 0 7 pet Het gezamenlijk aantal inlagen beneden 10 verminderde met 1 8 pet Het getal en het gezamenlijk bedrag der terugbetalingen beliepen Getal Gezamenlijk bedrag in 1887 in 1886 109 071 88 282 5 608 990 16 4 310 643 23 dus meer in 1887 20 789 1 298 346 92Vi De kosten der Byks Postspaarbank voor het dienstjaar 1886 op 92 600 geraamd hebben werkolgk ƒ 85 431 79 bedragen De kosten over 1887 zullen vermoedelijk 93 974 bedragen Ook in 1887 werd weder op de in de vroegere verslagen vermelde wijze voortgegaan met het bekend kend maken der Rijks Potttspaarbank vooral teu platten lande Met erkentelijkheid wordt hierbij gewag gemaakt van den steun daarbij in het bijzonder van de hoofden dor verschillende scholen ondervonden waardoor het sparen onder de schooljeugd steeds toeneemt Het denkbeeld om ook aan boord van Z M schepen eene gelegenheid te openen tot het doen van inlagen in de Kijks Postspaarbank is nagezette overweging op grond der daaraan verbonden bezwaren wat de uitvoering betreft die geacht werden niet in verhouding te siaan tot het nut dat van den maatregel te wachten is voorloopig aangehouden De vraag of ook hier evenals elders de spaarbank niet zou kunnen benuttigd worden tot hot rentegevend beleggen der geconsigneerde gelden is nog niet tot eene beslissing gekomen Er blijkt verder dat de inlagen gedurende Januari steeds in toenemende mate vermeerderen Se btwerini dat van de B jk Fost paaibaiik niet in de eerste plaats gebruik wordt gemaakt door die Uasse der bevolking voor wdke zij voornamelijk iu het leven werd geroepen wordt weder bevestigd Buitenlandscti Overzicht In Frankrijk zal weldra de parlementaire strqd weer een aanvang nemen Het manifest van den graaf ran Fai is reeds verschenen In twee brieven tot den Senator Bocher en den hertog d Audriffet Pasquier gericht hecht de pretondrnif zijne gocdkeoriog aan de staatkunde zijner aanhangers om met de andere conservatieven voorloopig de beweging van generaal Boulanzer tegen de republikeinen te steunen Generaal BouUnger wordt in de volgende week te Parijs terug verwacht Naar men beweert zal de generaal beginnen met het uitvaardigea vau een manifest dat aan alle 10 000 000 Fransche kiezers zal worden gezonden Over den tcrutut d arrondmement spreekt de graaf van Parijs niet en ook is het nog niet mot zekerheid bekend hoe Boulanger zich in dit opzicht zal gedragen Zeker schijnt het echter te zijn 4 pze netelige quaestie spoedig ter sprake zid woraMt gebracht Men spreekt reeds van twee voorsteueu welke daarvoor gereed zgn De heer Bibot zal voorstellen de stemming bij arrondissementen te herstellen met enkelvoudige districten terwijl daarentegen de heeren Hubbard en Ijccomte wenschen dat de aerutin de lute geldig blijve bij arrondissementen die meer dan oen afgevaardigde moeten kiezen doch niet bij arrondissementen welke ééa lid afvaardigen De Temps die t weten kan bevestigt het berioht dat do Fransche regeering een wetsontwerp tot herziening der Grondwet zal aanbieden De opheffing van den Senaat en van den post van President der Republiek naar de tegenwoordige wijze van verkiezing is daarvan echter uitgesloten Het begrootingsrecht van den Senaat eu de macht over de Kamerontbinding te beslissen zal echter beperkt worden Het zou Floquet in de eerste plaats bij de indiening van dit ontwerp te doen zijn om een motie van vertrouwen In den Ministerraad werd door den Miirister van Marine medegedeeld dat de toestand in Tonkin veel verbeterd is dat groote benden oproorlingen zich ontbonden hebben en de cholera verdwenen is De Üuitsche Keizer werd op zijn groote reis gisterenavond 9 uur te yunchen verwacht en vertrekt hedenavond 10 uur naar Weenen Do Hertog van Nassau bracht den Keizer op Mainau een bezoek dat met een tegenbezoek in het hotel waar de Hertog afgestegen was werd beantwoord De Duitsche bladen spreken natuurlijk alle over het groote staataprooes waartoe de vervolging betreffende keizer Frederiks dagboek aanleiding zal geven De liberale pers houdt vol dat in geen geval grond bestaat voor een vervolging wegens beleediging daar volgens haar keizer Frederiks nagedachtenis door het dagboek eer in een beter licht gesteld dan gekrenkt wordt De nationaal liberalen stellen met de conservatieven de Fortickritt fKti aansprakelijk voor het Ïiroces en beweren dat het doel was aen kanselier astig te vallen Met de vervolging kunnen zij zich in zooier alleen vereenigen omdat daardoor althans de persoon die de aanteekeninger openbaar maakte bekend wordt Het blijkt thans dat de man die het handschrift aan de Deutsche Rundschau gaf met de vrijzinnigen nooit in eenige betrekking stond Hij is van geloof conservatief en orthodox Het is de hoogleeraar Geffcken te Hamburg vroeger diplomatiek vertegenwoordiger der Hansestad te Berlijn en eenige jaren hoogleeraar in do rechten te Straatsburg Sedert 1881 woonde de heer Geffcken te Hamburg De hoogleeraar woonde ook geruimen tijd te Londen en leverde naar de Times meedeelt voor Engelsche tijdschriften menig artikel over de Duitsche staatkunde De politieke strijd in Engeland over de Homerule wordt weder scherper gevoerd Op een te Nottingham gehouden vergadering stelde iemand voor te verklaren dat daar Gladstone thans in beginsel het behoud van lersche leden in het Rijks Pariement in geval van Home rule had toogegeven er geen reden meer bestond om zich tegen hem te verzetten Men weigerde echter op voorstel van den voorzitter de motie te behandelen en verklaarde dat de voorsteller daar niet tehuis behoorde en geen unionistisch liberaal kon heeten Er werd daarna een motie aangenomen volgens welke de lersche politiek van Gladstone de eenheid des Rijks in gevaar bracht Chamberlain betoogde dat Gladstone aan den leiband van Parnell liep dat de lersche leiders voor hun agitatie betaald werden voornamelijk met geld dat uit Amerika kwam waar inderdaad de zetel der lersdie agitatie wat dat aan de grieven der lersche pachters reeds op aanmerkelijke wnce was tegemoet komen dat de wet iu Ierland voor alle dingen moest gehandhaafd worden en dat dt pogingen om het regeeien in lerUnd onmogelijk te maken waren afgestuit op de vastberadenheid der Regeoring unrgerlUke Stand OEBOBEN 9 Sipt Cgraelii ouden J E Agten u C r de Korte EliuMh Muflrelbi oodert O d Josg D A P HcÜHini Ju oodcn i Dsjjm n H Vermeer Aodrict oodeis A Plo ea W Tuiloo Dirkje Adriaae oadere C H fv V ea J Weadele OVERLEDKN 80 Sept J P de Patoordt B j 7 m A Prioi wed C Kluit 63 j P de Or 8 j 7 m 1 Oet O F Scbeek 7 n Hoordreoht GEBOREN WiUulniM i tei F Koel m C KooUnet Htadrik oidera G de KaiUtar ea C de Wiater Adri m WiUclmiee oaders W a dsr Hesiea ea H tia derSterre Junelje oedcrs 6 BeUi ei B Gondrieen OVERLEDEN C vu OeUlnoni ired ten J Hm 87 j Stolwyk GUOBRN San oedere t Bonier eo M Bqkekeata Heodrike oadcr K Aoker O ves Dom OVERLEDEN A Zijderleu 11 j ZeTenhuiaeii GEBOREN Catlunae osdere M ito der Wiel eo E lu Heukelom Margerethe ooderi H ven der Beo eo J ZtvioenlMek OVERLEDE N B Uokke 80 j ADVERTEWTIÈN Voorspoedig bersliea ran een Zoon J BOÜTER RlDDEEHOÏ Gouda 1 Oct 1888 Uöden overleed tot onze diepe droefheid ons innig geliefd ondste Zoontje JOHANMES PHILIPPDS ill deo aanvalligen leeftgd van 6 jaar en 6 maanden 1 P ï D PAVOOBDT Q J V D PAVOÜRDT VAN StKAATIN Oouda 30 Sept 1888 V Op den 27 September 1888 overleed te e Qravtnhag onze lievW Moeder en Behnwd moeder Mevronw a TUINENBUBG geboren Verdoes in den oaderdom van 67 jaren J W TUINENBUR6 M TÜINENBüBG Zelle Qouda 1 October 1888 Wtgenê buiienlandsc u amilid etrekkingen etrtt heden geplaatêt Depot van THEE van W J VAN DER BOOR te Vlaardingen Deze THEE is verpakt in pakjes van een half één twee en een half en vijf H Gr en voorzien van het merk cde Zeeman Verkrggbaar vanaf 0 80 per 5 H Gr voor Gouda alleen bg W SGHALEKAilP Jr Oostbaven 17 BLAAüWE immi 50 CENT per POND Chalotten 10 Cte t Pond Boskoopsche Bruine Boenen DOPERWTEN 50 Cent het Blik J GERRITSEIN KORTE GROENEN DAAL Mejufvr OORSCHOT BLEEKER8INGEL vraagt tegen NOVEMBER eene Dienstbode Sii dme heb ik de eer mgne geëerde stadgenoten te berichten dat ik mgne Zaak in Gedistilleerd vaa af heden beb OMr edcMn aan den Heer M J de GRAAF die dezelve geheel voor eigen rekening zal voortzetten Hartelflk dank voor het vertrouwen mg gedurende meer dan 45 jaren geschonken ik vlei mji dat ü mgn opvolger ook ditzelfde vertrouwen zalt schenken daar ik overtuigd ban hg hieraan volkomen zal beantwootden Hoogachtend C MESSEMAKER Gouda 1 Oei 1888 Mg refereetende aan bovenstaande heeft ondergeteekende het genoegen te berichten dat hg de Zaak tot heden door den Heer C MESSEMAKER gedreven heeft Overga nomen en van af heden voor eigen rekening zal voortzetten ik verzoek ü beleefd ook mg datzelfde vertrouwen te willen schenken hetgeen mjjn voorganger zoo mimschoots genoten heeft Hoogachtend M J DE GRAAF Gmtda 1 Oct 1888 Te Baarlem wordt GEVRAAGD met 1 NOVEMBER in een klein gezin een DIENSTBODE als MEID ALLEEN zich te vervoegen OOSTHAVEN 18 Van het 1 1 geadverteerde 2 persoons WOLLEN DEKENS zgn nog slechts een 30 stuks over PRIJS f Zwaar solied Leidsch fabricaat en fantaisie rand SCHENK Zn STËENK0LE1 Binnen eenige dagen wachtende eene lading GROVE EUER ZACHELEOLEN waaruit wg tot Th et per HECT contant zonder korting afleveren vrg aan hnis bezorgd mits bij 2 of meer Heet gelgk genomen JAl PRIIMCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 2 Oct 1888 Ter overname GEVRAAGD eene goed onderhouden MAHONIEHOUTEN LINNENKAST Adres met franco brieven onder No 1734 aan het Bureau dezer Courant GOÜDSCHE Waterleiding Maatscliappij GEABONNEERDEN worden herinnerd de BETAALDAGEN der ABONNEMENTSGELDEN zgn van 1 tot 8 OCTOBER D W C van der LAAR Waarn Dir I t ê