Goudsche Courant, vrijdag 5 oktober 1888

1888 VrUdag 5 October I 3765 De alom gferenommeerde OUDE GENEVER van de Firma Hulstkamp en Zoon Molyn is verkrijg baar in kruiken van l io i 4 i 3 en i i Liter bij M J DE GRAAF voorheen C MES8EMAKËR GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Vrije VEE en PAARDËMRKT aj ie GOUDA Burgemeester en Wethouders van GOUDA maken bekend dat aldaar VRIJDAG 19 OCTOBBB a s eene en DONDJEBDAG 25 OCTOBEB a a ene T rij © TT © e 330SU X Ic t zullen gebonden worden Staangeld zal niet worden gevorderd Aan de Paardenmarkt zal vanwege de Afdeeling der Hoilandsche Maatscbappg van Landbouw eene VERLOTING van PRLJZEN verbonden worden gevolgd door eene BINGEIJD ERIJ Gouda den 18 September 1888 Bjrgeme 8ter en Wethooders Toomoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN De Secretaria BROUWER PREMIE AANSEELEN der Noord HollanUeVereeniging Het Witte Eruis GEGARANDEERD door een speciaal voor deze Leening verbonden Waarborgfonds en een Eeservtfonda beide gedeponeerd bg de Nederlandsche Bank te Amiterdam Hoofdprgs Prgzen h ƒ 2 Prezen a t 5 Prpzen h 10 Prgzen a 280 a ƒ 14 300 Eerstvolgende OOrekkinq 1 DECBMBEB e k ƒ 100 000 2 000 4 000 500 r 1 000 50 250 25 250 3 920 f 109 420 m 1889 DBIE XBEKKINGEW 1 Aprü HoofdprU8 50 000 1 Augustus HoofdprUs eOO OOO 1 DecemberHoofdpryg ƒ 60 00 De minste prgs die op een HOLLA NDSCe WITTE KEÜIS LOT vallen moet is ƒ 14 Vfrkrijgbaar tot den koera van f 12 75 bij de Heeren Wed KNOX 1 ITLAND te Gouda De Goudsclie Machinefabriek t £ KOOP een mooi groot FORNUIS zoo goed als nieow te zien en te bevragen bg G I D ARENDS Smid Winterdgk alhier ieu we Dassen A 7 os Al Bei veg E 73 en 73 POLAKS g Met de hoofdverkoop van boven O staand heb ik voor GOUDA en oq ffi OM8TBEKEN belast navolgende M HH Grossiers in GedtstUleerd M M PEETEBS Jzn Markt 3 J F HEBMAN Zoon Tiendeweg § M Kinderen N KONINGS O Oudewater C POLAK Gzn Fabrikant Groningen vroeger C08IJN Co beveelt zich aan voor de L E V E R I N G van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen e SIEMENS Branders Vrgdagmiddag vermist een Csrpersche KAT jong groote Ooren witte Borst 4 witte Elaawtjes tegen belooning terug te bezorgen bg Mejufvrouw v d LAAR WIJDSTRAAT A 51 j De VOORHANDEN KIËUTOlUi uitgave K0K8MA worden tegen zeer lage prgzen opgeruimd bij den Boekhandelaar Lange Tiendeweg De Tandarts RËGËNSB R6 zal voortaan iederen MAANDAG en DONDERDAG te CONSULTEREN zgn voor alle Mondziekten Ennsttandeu enz MAKBT No 141 Gouda AAITBESTEBHTQ VAB Levensmiddelen enz ten dieflate van het Militair Hospitaal te Gouda Den 15 OC IOBER a s des middags ten 12 nre zal op het Barean van den Administrateur van gemelde inrichting in het openbaar worden AANBESTEED de levering van het benoodigde Witbrood Eruidenierawaren Boter Aardappelen Branden Lichtstoffen benevreoi bet wasBcben van linnen katoenen en wollen Goederen ten behoeve van de dienst van bovengenoemd HospitaalDe voorwaarden der aanbesteding liggen ter lezing op gezegd Bnrean van a morgens 10 tot s middags 4 nur alwaar tevens de geweuschte inlichtingen verkregen knnnen worden De Chef der inrichting A VAN MENS Op den 15en OCTOBER 1888 zal door i GARNIZOENS VOEDINGS COMMISSIE te Gouda worden AANBESTEED De levering van AABDAPPELEN die noodig z n voor de menages der troepen in dit Garnizoen van den Isten November 1888 tot den ISden Juni 1888 De voorwaarden van aanbesteding liggen op het Gamizoensbureau ter lezing Bg een BANKETBAKKER kan een flinke eerlgke TOlNTQ EllNr ter opleiding worden geplaatst Adres onder No 1733 aan het Bureau dezer Courant Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hoilandsche uitgave met 27 afb Prns 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland Jk Snelpersdruk van A BbinkkM te IJoUds BINNENLAND Ö0UDA 4 October 1888 Aangaande het voorstel lan B en W tot oprichting van een Oyninasium to dezer stede waarvan wü in ons vorig Nr mot een enkel woord melding maakten deelen wij thans het volgenae mede Bij gelegenheid van de behandeling der Oemeontebegrooting dienst 1888 was aan genoemd CoUogie loor raadsleden het verzoek gedaan een oA arzoek in te stellen naar de kosten van een dergelijke inrichting eü nu hadden B en W kunnen volstaan met de medodeehng dat ds instandhouding van een Gymnasium op bescheiden schaal ingericht eene uitgave van ± ƒ 0 000 jaars zou vorderen B en W meenden eohtar verder te moeten gaan en nategaan hoe met het oog op den bestaanden toestand in deze stad een Oymoasium zou kunnen worden ia het leven geroepen en onderhonden Pe kosten TW het Progymnasium worden jaarips geraamd op ƒ 12400 welke raming in verband staat met de kosten van de R H Burgerschool waarvoor de Gemeente eene bijdrage uitkeert van ƒ 6970 s jaars 7 van de 10 Leeraren nl zgn tevens verlionden aan de R H Burgerschool en b j de vaststeliing der bijdrage van de Gemeente werd rekening gehouden met die combinatie Worden de bedoelde 7 Leeraren wier tractement geregeld werd in overeenstemming met hunne gecombineerde betrekking niet geplaatst aan het Gymnasium dan zou de Regoering waarschijnlijk zich of daartegen verzetten 5f wel verhoogiog der bijdrage van de Gemeente vorderen omdat zy genoodzaakt zou zgn hunne jaarwedden als Leeraren der Hoogere Burgerschool te verbeteren B eu W hebbon uu iu het vertrouwen dat die Leereren bereid zullen zgn naar het Gymnasium over te gaan eene regeling ontworpen waarbij de bestaande combinatie wordt gehandhaafd zonder dat de jaarlgksche kosten der Rijks Hoogere Burgerschool behoeven te vermeerderen Uit een bg het voorstel gevoegde tabel blijkt dat do uitgaven voor jaarwedden ƒ 18800 zuUen bedragen of ƒ 6700 meer dan thans Rekent men dat voor onderhoud leermiddelen verlichting verwarming bezoldiging van concierge enz ƒ 1000 a 1200 noodig zal zijn dan komt men tot oen bedrag van ƒ ÏOOOO dus ongeveer 7600 meer dan thans voor het Progymnasium wordt besteed Stel nu dat het Gymnasium door minstens SO leerlingen zal worden bezocht dan zuUi n bij onveranderd schoolgeld de werkelijke kosten verminderd mot de rente van het scholarchiefonds ongeveer ƒ 17300 s jaars bedragen waarvan slechts de helft of ƒ 8650 ten laste van de Gemeente zou komen indien nl de Regeering genegen mocht zijn de gewone toelage van 50 pCt der uitgaven na aftrek der inkomsten die zü thans voor het Progymnasium verioent te blgven toekennen Het Gymnasium kan echter niet gevestigd worden in het gebouw der Bargeravondsohool De kosten van een nieuw gebouw moeten geraamd worden op ƒ 85000 Als dit bedrag waarin door den Staat niet wordt bdgedrageB moot worden gevonden door het sluiten eener 4 pCt s leening in 2B jaren aftelossen dan zouden de uitgaven in het eerste jaar 2000 hooger zgn om daarna elk jaar totdat de schuld gedelgd is met ƒ 40 te verminderen B en W hebben zich de vraag gesteld of in de tegenwoordige omttaudighe len het budget der Gemeente met eene uitgaaf van 8 a 10000 mag worden bezwaard ten behoeve van eene instelling waarvan 8 priori niet met zekerheid kan worden gezegd dat zg in eene behoefte zal voorzien waarvoor dat offer gerechtvaardigd mag heeten Na rijpe overweging hebben B on W deze vraag ten flotle bevestigend beantwoord De resultaten die het Progymnasium heeft opgeleverd geven recht om naar verandering van den besianndon toestand te verlangen In hst laatste verslag van het Collegie van Curatoren wordt omoliwondon g zegd dat het daar gegeven onderwijs nul beantwoordt aan de verwachtingen van ele ouders die voorbereidend hooRor onderwijs voor hunne kinderen verlangen en de verminderde liloei der inrichting bewijst duidelgk dat een Progymnasium evenmin als elders hier de sympathie van het publiek geniet Van opheffing kan geen sprakp zyn ook omdat Gouda met hare 19500 zielen waarschgnigk binnen enkele jaren volgens de Wet verplicht zal Ign een Gymnasium op te richten In eene Gemeente als deze met hare omstreken zgn trouwens steeds ingezetenen die hunne kinderen eene klassieke opleiding willen doen geven als voorbereiding tot hunne academische studiën Op een Prqgymuasium wordt rollodige voorbereiding voor de universiteit qjjet gevoaden zoodat de leerlingen voor hun vertrek naar de academie nog elders een Gymnasium moeten bezoekeh B en W stellen derhalve voor over te gaan tot de oprichting en instandhouding van een Gymnasium onder voorwfiarde dat het Rgk daarvoor eene jaarlijksoho subsidie verleene tot een bedrag gelijkstaande met de helft d r kosten na aftrek der inkonuten Te Utrecht slaagde voor het eerste natuurkundig examen de heer C J Idenbmg In de zitting der Rotterdamsch Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werden de volgende personen veroordeeld J de J oud 40 jaar wonende te Gouda wegens mishandeling tot ƒ 5 boete A G koopman te Gouda bekl va mishandeling tot 2 boet ü V V oud 21 jaar veodr ver te Nieuwerkerk a d Uael wegens mishandeling tot 3 boete subs 3 dagen hechtenis P de G oud 49 jaar bouwnan te Gouda bekl van mishandeling tot S boete subsidiair 5 dagen hechtenis Vervolgens stonden tci eltt Een arbeider uit Zevenhuizen P v M genaamd die op 18 Augustus daar ter plaatse den veldwachter voor smeerUp uitschold Ten einde hem dit af te leereu werd 3 dagen gov geeisoht A A een driftig mau uit Gouda die op 27 Aug aan zijn buurman toebehoorende stamboontjes uit den grond trok en eene vrouw beleedigde welke het hem verbood Eisch 10 dagen gov Id den avond van 31 Aug werd L B oud 21 jaar wonende alhier wegens het maken van nachtgeruoht ingerekend hij rukte zich echter los en mishandelde daardoor de politieagenten welke hem vasthielden De officier van justitie eischte 8 dagen gev Vervolgens stond terecht de 39jarige varensgezel J J wonende alhier die op 5 September A T geslagen zou hebben daar dit eobter diet wettig ter zitting bleek werd vrgspraak geeischt Heden is door de politie alhier naar het huis van bewaring te Rotterdam overgebracht de persoon van Jon Stevens wonende alhier verdacht van diefstal Ter gelegenheid der eerste n jaars beestenmarkt had te Stolwgk gisteren middag eene ringrgderij pUiats waaraan 23 paren in tilbury s gezeten deelnamen De Ie prijs eene schrgfcassette voor den heer en een album voor de dame werd behaald door 1 Krugt en A Kragt van Stolwg k De Ie premie zweep eu werkdoos door D Both en M do Groot van Stolwijk en de 2e premie inktstel e werkdoos door W Snoek van Nieuwerl erk a d IJsel en M van Wgnen van Stolwgk Voor den aanleg van Staatsspoorwegen in 1889 te doen wordt op de Spoorwegbogrooting ƒ 3 774 000 geraamd Het vermoedelijk batig slot van vorige dienstjaren is op ƒ 1 679 000 begroot Volgens de wetten van 1860 en 1873 zijn nog te maken de voltooiing der stations te Amsterdam en de opriohttlrs van oen definitief hoofdgebouw op het station te Nijmegen voor welk laatste werk thans een ontwerp in gereedheid wordt gebracht ten einde in het volgende jaar met den bouw aan te vangen Het baanvak Waalwgk Vlymen voorloopig in exploitatie gebracht zal definitief in gebruik komen zoodra op het station Vlijmen eenigo tijdelijke inrichtingen zuUon gemankt zijn De werken voor het maken van het derde of noordelijke perron op het centraal station te Amsterdam worden eerlang aanbesteed Omtrent de lijn Dordrecht Eist wordt medegedeeld dat ontwerpen voor de verlenging van de overkapping en voor het maken van eone voetbrug over het station Geldermalsoi in bewerking zgn De werken op het gedeelte Maassluis Hoek van Holland zullen ia het volgende jaar gereed kunnen komen evenals de op het gedeelte van Schiedam tot Maassluis nog te maken bruggen over de poldervaart en over do haven te Maassluis de bovenbouw van de bruggen over de haven te Vlaardingen en over den BoonerVliet alsmede de gebouwen voor de stations Vlaardingen en Maassluis De commandant dor brandweer te Chigaco heeft een vernuftig denkbeeld in toepassing gebracht een toestel heeft hij geconstrueerd dat brandladders en klimmers vervangt hg spuit nl den man die naar boven moet met stoom naarzijne post waartoe die beambte wordt gestoken in een caoutchouc stoompantalon die eene temperatuur van 120 graden C doorstaat en met een sterken slang aan de stoomspuit is verbonden Is er nu brand b v op eene vierde verdieping dan wordt de man in de richting geplaatst welke hij op moet de kraan wordt geopend en in een oogwenk is de man door een der ramen gespoten Daar aangekomen draait hij zelf de kraan dicht Men heeft in den aanvang door de mindere geoefendheid van het personeel den man eenige malen tegen de penanten of tegen de muren gespoten door de veerkrachtige massa van de caoutchouc Jliap dot toeb londar ngdukkm af Mocht de hitte onhoudbaar zgn dan geoft de man slechts een teeken en men brengt in de buis in een oogwenk een dubbel luchtledig teweeg waardoor hij direct weer op den grond gezogen wordt Staten Qeneraal TwesdiiKauer Zittingen van 2 en 3 October Ingekomen waren de geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid De Vries die in handen eener commissie werden gesteld Vervolgens werd den heer Huber verlof verleend de Regeering tr vragen wat haar bekend is van de oueenigheid die vplgens de couranten ontstaan is tttsschen de leden der Staatscommissie tot onderzoek naar de beri beri welke officieele stappen er gedaan zijn en wat de gevolgen daarvan zullen zijn Bij het voortgezet debat over het voorstelSchaepman Lohman werd met 54 tegen 30 stemmen aangenomen het artikel tot invoering van de tweede lezing over wetsvoorstellen onder voorbehoud dat de Kamer daartoe besluite en zg beperkt worde tot die voorstellen welke verband houden met vroeger aangenomen wgzigingen De eindstemming over het voorstel werd op voorstal van den heer Schaepman aangehouden met dien verstande dat die vóór November zal plaats hebben Bi behandeling van het ontwerp tot bekrachtiging eener overeenkomst met de Holl IJz Spw Mij betreffende het stoombootveer Enkhuizen Stovoren drongen de heeren Land Oppedijk Lieftinck en W K Van Dedem ernstig aan op betere aansluiting met de treinen en verlengden telegraafdienst l e Minister van Waterstaat deed de toezegging zooveel inogelgk aan de grieven tegemoet te zullen komen Het ontwerp werd aangenomen met 78 tegen 4 stemmen Bij hot voorstel De Beaufort c s tot uitgifte van een analytisch verslag van de handelingen der Kamer ontraadde de heer Goemon Borgesius ten sterkste eene proefneming Hg huldigde het streven nnar onpartijdigheid in de dagblsdverslagen wees op de moeiolijkhedeii van het samenstellen van eon grted verkprt versbig deed uitkomen dat de duor de aan te stellen ambtenaren te maken verslagen door hun omvang onbruikbaar zouden worden voor de dngliladen en betoogde ten slotte dat hot