Goudsche Courant, zondag 7 oktober 1888

Zondag 7 IKSer 1888 êjfflw N 3766 PïlEMIE AANDEELENiierM Hoilaoèclie Vereeniging Het WitteEruis j GEGARANDEERD door een speciaal voor deze Leening verbonden Waarborg fondt en een Reterv onde beide gedeponeerd bg de Nederlandscbe Bank te Amsterdam XSeratvolgende Trekkinq 1 DECEMBER e k GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onmtreken Hoofdprijs Prgzen ƒ 2 Prgzen a 5 Prgzen a 10 Prgzen a 280 a ƒ 14 300 100 000 4 000 1 000 250 250 3 920 2 000 500 50 25 BINNENLAND ƒ 109 420 IN 1889 DRIE TREKKINGEN 1 April Hoofdprys dO 000 1 Augustus Hoofdprijs 300 000 1 December Hoofdprys fSO OOO De minste prgs die op een HOLLA NDSCH WITTE KRUIS LOT vallen moet is 14 Vfrkrijgbaar tot den koers van f 12 76 bij de Heeren Wed KNOX UOHTLAND te Omda GOUDA 6 October 1888 Met resnltut rnn het waterleidingswateronderzoek was gedurende Sept als volgt 6 Sept werd vereisobt 9 5 mgr kal p m p 1000 cc 13 ff ff 8 6 ff ff ff ff 0 ff ff ff 6 2 ff ff ff ff 27 ff ff ff4ffffji ff In het alhier geveitigdo departemaÉt dor Maatschappij tot Nut van t Algemeen zullen in den annstaamlon winter de folgende spreker optreden 30 Oct dr Joh Dysermk ait Eotterdam 27 Nov Johan Gram uit Gravenhage 11 Deo F D Henng uit Utrecht U Jan Prof m B H Pekelharing uit Delft lï Pebr Dr B A M Slavenioe de Brauw uit Gouda Van deze lezingen zal die van 14 Januari ook voor het publiek toegankel lc zijn tegen een entree van tien cents Naar wq vernemen heeft do ZaorËerw heer P C 1 Malingré Deken en Pastoor alhier die a s Zondag het 26 jarig jubileum van zyn Frietterschap en het 12 jarig jubileum van da vervulling zgner waardigheid als Deken viert aan de armbe taien van venchillende godsdionitige gozindton gelden toegezonden om daaruit de armen extra f bodeelen Men schrqft ons uil Zevenhuizen De witte bouw is hier thans geheel binnen tn valt niet tegen vooral do rogge is goed Do boonen staan over het algemaen nog vast enkelen zijn bezig met maaien De aardappeloogst i zoor gering en de vruchteB ulf slecht DeVoreeniging Winterle nngen te Eerg Ambaeht welke thans baar 25c jaar is ingetreden telt nu 70 leden Voor het jaar 1888 89 zijn als bestuursleden herkozen do heeren J G Bettiuk J P Mahlstede on D GskoDi Aon d ze Vereeniging is ook eene Volksbibliotheek verbonden die in 1884 werd opgericht en nu roods 647 bookdeelen telt In het vorige leesjoar worden 1490 bookdeelen ter lezing uitgereikt Vanwege de Nederl Ëlectriciteitsmaatschappij is te sHage in de straten een aanvang gemaakt met het leggen der ondergrondsobe kabels ten behoeve van de electrische verlichting Een groot aantal sollicitanten dingt naar de betrekking van directeur der N Ara tel che waterleiding salaris 1600 gl Kr bevonden zich onder hen verscheidene ingenieurs gepensionneerde officieren stuurlieden machinisten opzichters kantoor en waterklerken Voor de betrekking van kraandranier salaris 800 gl deden zich 130 liefhebbers op Voor liefhebbers on verzamelaars van postzegels zol het een welkome tiding zjjn te vernemen dat te beginnen met 16 Oct aan het hoofdbestuur dor posterijen de post en portzegels benevens tolegramzegols van behandelde poitwissel formulieren telegrammen enz verwijderd zullen worden om ten bate van de sohotkist te worden verkocht Tot dusverre werden de postzegels met de stukken waarop ze geplakt zyn op de wettelijk bepaalde tydstippon vernietigd GEVRAAGD tegen 1 NOV een Flinke DIENSTBODE Kost en Inwoning i Wfondenheid te Londen over de moorden m Whitechnpel boudt aan Het terrein waar de laatste twee moorden hebben phwts gehad werd door iTru bezoehl zodat straatventers on rtei elyke lieden goede zaken maakten ti w f T I het toolWen verlaten Wlutechapel om naar oen andere wijk te gaan wonen Men is vreoaelijk verontwaardigd over do d2l I = evMx i werd door het feit dat een uur na den moord iu Mitre quare een som von 1600 gulden gestolen werd in een naburig nostbureau 1200 guidea t voor Jen ontdekker van den mooraonaar en atehle 60 zijner manschappen ter beachikting der autoriteiten om de veiligheid in Whiteohape te beachermen Een financieel blad zond 3600 gulden aan den minister Matthew met verzoek deze ws premie te geven aan den ontdekker van den moordenaar ffoangezion de regeoring te arm is om De ondergeteekeude sedert eenige jaren de zaak gedreven hebbende voor Mej de Wed C KLUIJ3 bericht bij deze aan hare geaahte Begunstigers dat h de zaak op dezelfde roet doch voor eigen rekening zal voortzetten Hy beveelt zich beleefdelgk in de gunst aan hopende het in hem te stellen vertrouwen zichwaardig te betoonen flpogachtend ÜEd Dv Dr aNM PUIJK LANGE 6 Ro NENDAAL No UI HET BESTÜiIR dé r SCHOOL voor C N O alhier vraagt eepe f die des MAANDJkGS DINSDAGS DONDERDAGS en VRIJBA van 4 6 uur les kan geven in de handi ken Men vervoege zich in persoon of met ftanco brieven vóór 10 Oct a s by den Presiqent deV Schoolcommissie den Heer J J VERPRIES Raam alhier JaèhtVesten A V os Az Kleiweg E 73 en 73 Opènlare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 9 OCTOBER 1888 des morgens te elf nren in het KofiBehuis H abhonie aan de Markt te Gouda van Twee HUIZEN en ERVEN aan den Raam te Gouda Wgk O No 210 e 305 verhuurd bfl de week voor ƒ 1 25 en ƒ 2 Twee HUIZEN en ERVEN in de Vlaming straat te Gouda Wijk O No 370 en 371 elk verhnnrd hg de week voor ƒ 1 40 Drie HUIZEN en ERVEN aan de Vest te Gouda Wgk O No 591 592 593 en 594 verhnnrd bfl de week voor ƒ 2 40 ƒ O 80 en ƒ 0 80 Een HUIS en ERF in de Doelensteeg te Gouda wjk L No 215 Verhnnrd bg de week vooc 2 25 £ u een perceel zeer gnnstig gelegen i aan den Bleekerssingel te Gouda naast den toegangsweg naar de Sociëteit Ons Genoegen groot 3 Aren 39 Centiaren Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen geelt Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda Klokke van Steenwijk verzoekt INDIENING van De Tandarts REGENSBUaG zal voortaan iederen MAANDAG en DONDERDAG te CONSULTEREN zgn voor alle Mondziekten Eonsttandeu enz lllAUKTI o 141 Gouda Fransch Stoom ververij Chemische Wasècherij Gebreveteerd door Z M den Kolfting der Belgen JT OPBEyHEIMEB Kruiskade 19 te Rotterdam Gedurende de maanden October en November worden alle soorten winterjassen demisaisous regenmantels en verder alle Heeren en Dameskleedingstnkken gordjjden tafelkleeden garnituren tr p bont veeren enz gestoomd of geverfd in de nieuwste kleurjn tegen verminderde prgzen en na acht dagen als nieuw geleverd Hoofddepöt voor Gouda en omttreken de Heer A VAN 08 Az Kleiweg E 73 en 73a alwaar Stalen te bezichtigen eu Prijscouranten te bekomen zyn Open are Verkooping De Notaris H GROENEN DAAL te Gouda is voornemens op MAANDAG 8 OCTOBER 1888 s voormiddags 11 uur in het Hotel € Dis Paauw aan de Markt te Gouda publiek te VERKOOPEN TienWOpilUlZE enEaVBN naast elkander aan de oostzgde van de Boomgaardstraat wgk R R Nos 122 131 te Gouda kad Sectie A Nos 2725 2734 Breeder bg billetten omschreven Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 9 12 en van 2 tot 4 iriir mits zich daartoe vooraf bg de bewoners aanmeldende Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda lOQNAÖ FINE CHAMPAGNE ger flacon ƒ 2 VIEUX COGNAC per Liter 1 80 per Fl 1 50 COGNAC iper Liter ƒ 1 50 per Flesch ƒ l i5 bU Slotemaker en Co die goed kan werken en koken Adres onder No 1735 aan het Bureau dezer Courant Kost en Ini ironmg GEVRAAGD Brieven met opgave van prgs enz onder No 1736 aan het Bureau dezer Courant De VOORHATSDEN loimufOKUi uitgave K0K8MA worden tegen zeer lage prgzen opgeruimd bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg Geen grijs Haar meer JBik De nieuwe LONDON is mè Jh Bjl de beste van alle bestaande parJ fin fumerien om bet grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk eu zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bjj J H C HUIXCK F Hz 122 Hoogstraat 123 STEENKOLEN Binnen eenige dagen wachtende e ne lading CfROVE EUHE EACHELZOLEN waaruit wij tot Ö7 cl per HEGT contant zonder korting afleveren vrg aac huis bezorgd mits bg 2 of meer H ct gelgk genomen JAN PRIIVCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 4 Oct 1888 NB Voor eene geregelde uitvoering der orders verzoeken wg de bestellingen zoo spoedig mogelgk te doen Ondergeteekeude ia voornemens om in de volgende week een Winkel te OPENEN in QASEN BAND SAJET WOL en aanverwante Artikelen tegen matigen prgs Wed F W WöLCRE Tegen NOVEMBER Te Huur twee KAMERS in een net bewoond hnis voor twee eenige DAMES of een h twee HEEREN die verlangen met vrije Kamer I Adres Fr Brieven onder No 1737 aan het Burean dezer Courant Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen Zuiver nit HOP en MOUT gebrouwen Societeit Ons Cfenoe n l Abonnement Voorstelling DONDERDAG 11 OCTOBER 1888 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten De Verrassingen van de Echtscheiding Blgspel in 3 bedr van BISSON en MARS Gevolgd door WEDUWE DUEOSEL Comedie in 1 bedrgf ibn BISSON en MARS Aanvang 7 ii aur ilV Gewone bepalingen en prgzen Snelpersdnik van A Bbikkiiaii te Gonda uit publieke kas daarvoor iets te bcstemmon De heer Matthews antwoordde dat de regeering niet to arm was maar dat hij goen premie meende te moeten uitloven en zond het gold terug Het ontbreekt nog gehee aan aanwijzingen Het laatste slachtoffer droeg een boezelaar waarvan een stuk was afgescheurd dat men terugvond bij Berneretreet geheel met bloed bevlekt Men maaki hieruit de gevolgtrekking dat do moordenaar het gebruikte om zijne handen aan af te vegen on het weggeworpen heeft eer hfl in huis ging Hij zou dus in dus in de nabghëd van het moordtooneel wonen Men heeft Dinsdag op een andere plaats in Londen nabij de Theems e n vrouwenlijk gevonden zonder armen of beenen gewikkeld in een stuk zaklinnen Uit Rotterdam wordt gemeld Zelden zyn ifthraak en diefUal hier zoo talrijk gowoest als tegenwoordig Wel eea vijfentwintii gevallen van dien aard zonder overdrijving zijn er in de laatste dagen voorgekomen Wel hadden de mbrekers niet altijd oVen groot succes en wel moest het somtijds bij eene poging blijven maar in vele andere gevallen shiagden de dieven er in zich een vrg belangrijken buit te verzekeren Opmerkelijk is dat zij veelal alleen geld zoeken on voorwerpen van waarde die hen zouden kunnen verraden laten lifgeu Zoo werd in den nacht van Maandag op Dinsdag ingebroken in het woonhuis op het buiten van den heer van Hoboken aan den Westzeedijk tegenover het Park Ofschoon sommige kamers de sporen droegen van het bozoek der dieven hebben zjj de ii die kamers voor de hand liggende zilveren voorwerpen laten liggen WaarschijnIgk haddon zij er op gerek d daar veel geld t zullen rinden maar gelukki het goM geed bezorgd zoodat er maar een luttel bedrag kon ontvreemd worden Een drieUl verdachte personen beruchte deugnieten heeft de politie weten in handen te krijgen maar blijkbaar is er eene tidrijke bende werkzaam en de wijze waarop de polifie beambten te werk gaan om de dieven en inbrekers te betrappen schgnt weinig afdoende te rijn jjissohien wel omdat dit werk to veel wordt overgelaten aan jeugdige ondennspocteurs dio geeo beleid genoeg hebben Naar het orgaan van het I ger des Heils meldt zal al het gel dat in Nederland gecollecteerd wordt voor een Zelfverloocheningsfonds naar den generaal van het Leger worden gezonden met bepaald verzoek het te gebruiken voor hetmaken van propaganda voor het Uger des Heils in NederlandsehIndie waartoe bijzondere plannen bjsraamd worden riuchen met dm hengel in October Van omstreeks het midden dezer maand zoekt de visch meer de dinpte op ook moet de visscher er op bedacht zijn liefst die plaatsjes uit te kiezen welke voor den netvisscher tot op een taraolijken afstand onbereikbaar zijn De zet log en hengellijnen moeten natunriijk nu wat langer genomen worden nog dikwijls kan dan de visscherij mot goeden uitslag bekroond worden Voornamelijk moet het warmste gedooHe van den dag tot de vangst aangewend worden én wonnen en herfstvruchten of spinn vischjes ia nu het vereichte aas De persoon die dezer dagen een wagenmaker te aHage voor een pnard en wagen wist op te lichten gebruikte de volgende kunstgrepen Gekleed als een heer vervoegde hij zich bij den wagenmaker voorgevende dat hij in het karretje hfetwelk op straat voor zijne werkplaats te koop stond wel zin had liiofat wilde hij het voertuigje echter eerat beproeven en daarom stemde de eigenaar er in toe den gegadigden kooper op een proefrit met het rijtuig te vergezellen tot welk einde een paard bij een stalhouder gehuurd werd Gekomen aan een der uitspanningaplaatscn in de ometrokon der atad bood do aanstaande kooper den rijtuigkoopman eene verversohing aan welke beleefdheid laatatgenoemde natuurlijk niet afsloeg Deze ging zolfa op verzoek van den aqi or naar binnen om hot noodige biJ den kastelein tt bestoUeu Toon do wagenmaker buiten terugkwam om zijn gastheer den bestelden drank over to reikon was de royale mijnheer met paard on wagen verdwenen en kwam de koopman tot het inzicht dat hij het slachtoffer vsn een geslepen oplichter was geworden Aangifte werd gedaan bij de politie die vermoedt in een in dit opzicht slecht befaamd man wonende in het Pinksterbloemedoan e en die zich niet buiten durft vortoonen don dader te hebbon Aan het Dmnlmrgh Bainieum is het volgende ontleend Het aantal zeebaden dezen zomer gebruikt is aanmerkelijk minder dan het vorige jaar en wel een verschil van ongeveer 900 ook de toeloop van vreemdelingen was geringer hoewel gedurende de maand Augustus de badplaats toch vrij goed bezet was en wij over het algemeen niet gelooven dal Domburg meer dan andere zeebadplaatsen te klagen heeft Wanneer do qualiteit der bezoekers da quantiteit vergoeden kan dan kunnen wü dit jaar tevreden zijn op de vreemdeUngenlijsten komen althans de namen vau verschillende prinsen en prioseseon voor en hoewel wij van een meestal kortstondig bezoek van dergelijke hooggeplaatste personen nog niet veel heil voor onze badplaats verwachten blijkt er toch uit dat Domburg meer en meer de aandacht begint te trekken terwijl wj gaarne erkennen dat het ver blijf van dr Mezger alhier daartoe zéker veel bijbrengt De toestand van Domburg op dit oogenblik is langzaam maar zeker vooruitgaande juist zooals wij dien het liefst wenschen Eeye noamlooze vennootschap ffDomburgsche Zoebadinrichting kwam tot stand het plan der voorloopige commissie voor den bouw van een nieuw badpaviljoon werd met enkele wijzigingen goedgekeurd en onder het genot der hiatsto mooie heifatdagen schiet het bouwen goed op eu is reeds het soustorrein in zijn geheel te overzien Aan de ifoordoostzijde van het nieuwe paviljoen is door den heer Aldenbruck duingrond aangekocht en knn anr het volgende jaar eene volgens de teekeningen zeer nette villa worden verwacht Op het terrein van het voormalige Bloemendale zal dezen winter nog een gebouw worden gezet en in de Weststrsat hoort men reeds geweldig hameren eu metselen en zal het aanstaand seizoen weder eono goede gelegenheid meer zijn voor bezoekers die aan eene particuliore woning boven een hotel de voorkeur geven Op de tentoonstelling van schoone vrouwen te Spa ia de eerste prijs 6000 frank toegekend aan mej Marthe Soucaret oud 18 jaar van h t Weatindische eiland Guadeloupe de tweede prijs 2000 frank aan mej Angela Delroaa oud 16 jaar uit Osborne de derde prys 1000 frank aan mej Marie Stevens oud 23 jaar uit Weenon De vijf prijzen van 600 frank zijn ten deel gevallen aan dames nit Weenen Lyon Pesth Stockholm en Parijs de jongste daarvan was 18 do oudste 27 jaar Bniteolandsch Overzicbt Het besluit dat de Franselie regeering betreffende in Frankrijk wonende vreemdelingen heeft genomen vindt bij de republikeinache pera volstrekt geen algemeene instemming Niet alleen keuren vele bladen den maatregel af maar bovendien wordt deze door het Journid des De bata en de Temp sla onwettig beschouwd rmraera de straffen welke by niet nakoming der bepalingen worden vastgesteld kunnen niet bü decreet maar moeten bij de wet worden uitgevaardigd Op rto Beurs heeft de verordening ook een ougunatigen invloed uitgeoefend en verscheiden I bladen verklaren er zich besliat tegen De ffLiberté acht haar ontijdig en overbodig daar de wet aan de Regeering de noodige wapenen reeda verschaft Do wettigheid er van acht ook do ffLibert twijfelachtig en zü vreest dat onachuldige vreemdelingen or onaangenaamheden van zullen ondervinden en dat kwaadwilligen er ofachoon dan ook gaheel ten onrechte een maatregel van weervergelding in kunnen zien tegenover de pas verordening voor Elzaa Lotharingen De ffTemps verwondert er zich over dat geen enkel rechtsgeleerde in het Kabinet tegen deze verordening welke uit een juridisch oogpunt den toets niet kan doorataan is opgekomen De verordening zoo kort voor de groote tentoonstelling h na de verklaringen van den Minister Goblet naar aanleiding van de opzienbarende rede van den Hongaarsohen Tisza zou de Temps onverklaarbaar achten als zij niet aannam dat het ontwerp reeds langen tijd in de bureau s gealuimerd had en thans te voorschijn was gehaald naar aan