Goudsche Courant, vrijdag 12 oktober 1888

1888 Zondag 14 October I 3769 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken I Het hoofd vau de brandvacht in ilen Arnhemschen schouwburg zal iu het vervolg voorzien zijn van een draagbare eIeetriso ie zekerheidslantaam waardoor het mogelijk is big het een of ander ongeval met gas de oorzaak op te sporen zonder t minste gevaar te loopen voor eene ontploffing Deze lantaarn bestaat uit een bonieten kistje ruim 2 decimeter hoog en aeo kalven decimeter breed Behalve anderhalve liter cbloonuuur bevinden zich hierin 3 kool en S zinkpbiten die men door middel eener schroef gelijktijdig in dit vocht kan ktcn zakken Zoodr de platen met het chroomzuur in aanraking komen is eene gabraniscbe batterij gevormd krachtig genoeg om de noo lige electriciieit te leveren voor eeu glaeihim ge dat zich in eene op de voorzijde der btntaarn geplaatste lens bevindt Naar gelang de platen dioper in het vocht komen wordt de stroom en daarmude ook het licht sterker voldoende om eene grooio za zoodanig te verlichten dat een ieder kan waarnemen wat er geschiedt ilet komt ons voor zogt d mi Crt dat deze amp spoedig haren weg zal vinden naar alle gasfabrieken eu inrichtingen waar het bezigen van licht eu vuur bijzondere oo htigUeid vereischt In het Bnlletin de Piarmath komt eene mededeeling voor waaruit blijkt d t niettegenstaande hot verbod t welk in Frankrijk bestaat om salicylzuur aan voedsel on dranken toe te voegen dit misbruik voortdurend toeneemt Blijkens waarneraiug van den pbarmaceut Lambert toch worden thans ook de eiereii om zo voor bederf te vrijwaren met salieylzuur behandeld en meent men opgemerkt ta hebben dat die i en daarbij hun goeden smaak en zuiverheid volkomen behouden zoodat t ottwendig f ïoWder ebeiknndig onderzoek na maanden in eene salicylzure oplossing gelegen te hebben volkomen op verscho eieren gelijken Toch zyn zij geenszins onschadelijk aangezien bleek dat zij bij endosmose sidicylzuur opnemen en bij voortgezet gebruik van dergelgkë eieren daarvan nadeelige gevolgen te wachten zyn vooral voor kinderen en herstellende zieken Deze vinding scbynt van Toulouse uitgegaan te zijn maar wordt thans ook zoowol te I yon als in de omstreken toegepast De heer Schleijor de uitvinder van de wereldtaal Folapui is naar men uit Constanz bericht aldaar overleden De voorzitter van den Leidschen Gemeenteraadhad Donderdag hot voorrecht den ledelt eene verrassende medüdeeling te doen Van den heer D Hartevelt was eene missive ingekomen waarbij dezeder gemeenie ƒ 10 000 aanbood tot den bouw van een Kunstzaal achter het Stedelijk Musotlm op een onlangs door de stad gekocht terrein De wandvlakte van het Museum is thans op verre na niet voldoende om de aanwezige schilderyen behoorlijk tentoontestellen on al is niet ieder Leidsch sshilder in de geboortestad van Rembrandt Jan Steen Van Mieris Dou on zoovele anderen vertegenwoordigdzooals men het zou wenschen er zijn ook nu een voldoend aantal prachtige stukken om de nieuwe schilderyenzaid een tempel voor Leidsche kunst tedoen zijn De heor Hartevelt word tot zijn r k geschenk gedrongen door de nagedachtenis van zyn broeder die als wethouder la voorzitter der museumcommissie en in tal van andore betrekkingen zyne krachton aan zyno geboortestad had gewijd en zijne gehechtboid aan haar iija geheele leven lang getoond had Il Q van iasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Aan 16 a sche hoofden zullen over 1889 toelagen ten bedrage te zamen van ƒ 45 000 worden uitbetaald Als nieuwe toelage komt daaronder voor oen van 4800 aan Toeankoe Pangeran Abdoel Madjid die epn neef is en tevens schoonvader van den zoogi enaamdon pretendent sultan Toeankoe Daoed en die in hei vorige jiinr in onderwerping is gekomen De Rogeering koestert van deze onderwerping gHi stige verwachtingen voor de verbetering Snelper üinil van A HmivKmaji te londa Steenfcolen Depót Rhijnspoor Dagfelijks verkrijgfbaar eerste soort Grove HUISBRANDSTEENKOLEN voor f 0 60 per H L VRIJ THUIS Adres BOON Stationehef der Ned Rhijnsp Mü Stedelijke Gasfabriek GOIDA DINSDAG 16 OCTOBER zal van af 8 uur des morgenslot 2 uur des namiddags Q IBIEjiT C3 A S gebruikt kunnenworden wegens VERPLAATSING van een der RÉGULATEURSaan de fabriek DE DIRECTEUR De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 jaren door Professoren praetlseerende Oeneesheeren en door bet Publiek toegepast en aanbevolen als goedkoop a ngenaani zeker werkend en onschadelijk G0neeS On HUiSmiddel Betffoefd door Pro Jr B Vlrchow B riijn Prof Dr v Frerlchs B rtijn m J V Oletl Münch i MVIIh ▼ Soanzonl Wanburg Reelam L ip ig t JPS uSim lk r C Wltt Kop nh n Zdekauer i pttnbtira Soedorstadt kmmv Lambl W rieh u ForSter Birmingham V Kussbaum Manch j Hertz Amtterdam Onderbuiks organen bij Storingen in d kwalen der lever last van gang voortdurende ver Toonkoiiicnde ongestoWdulzeligheid benauwdheid eetlust enz V Korczynski Kmkau Brandt KLuwnbura aambeijeii tragen stoelstopping en den daaruit heden zooals hoofdpijn koKadeiiilgbeid gebrek aan Die Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Kichard Brandt worden om hare achte werking door vrouwen gaarne ingenomen en zijn te TerkicEéfa boven de scherp werkende Zouten Bitterwater Droppels Mengsels enz IIV Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen Wi wordt men er nog tn het bijzonder opinerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe Pillen in den handel ijn gebracht die op bedriegelijke wijze er bijna erenzoo nitiien en verpakt zijn als de echte Daarom moet men bij den aankoop zich overtnigen dat het tiket bovenstaande afbeelding een wit kruis in een rood veld en de handteekening Bchd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde gebrmkaunwijzing er afnemen Ook wordt men er in t bijzonder op eewezqn dat de Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Eich Brandt die bl de Apotheker verkrMgbaar ilJn alleen in dooien i 70 Cents geen kle nere doosjes verkotjrt worden Hoofddepot F K Van SantenkoUf te Botf rdam PRmE AAin EELEN der Noord BollanikkVereenigiDg Het Witte Kruis GEGARANDEERD door een speciaal voor dezeLeening verbonden Waarborgfonds en een Retenttfonds heide gedeponeerd bg de Nedorlandsche Bank te Amsterdam BeratvolgendeTfeMHnq 1 DECEMBBB e li 1 Hoofdprgs d ƒ 100 000 2 Prflzen a ƒ 2 000 4 000 2 Prflzen a 500 1 000 5 Prgzen 50 250 10 Prgzen a 25 250 280 a ƒ 14 300 3 920 ƒ 109 420 IN 1889 DBIE fJtBKKINQBN 1 April HoèfdprüS 60 000 1 Augustus Hoofdprys aOO OÖJfc 1 DeceSiber Hoofdprys SO OOO De minste prfls die op een HOLLANDSCH WITTE KRUIS LOT vallen moet is ƒ 14 Verkrijgbaar tot den koers van f 12 75 bg de Heeren Wed KNOX UOKTIAND te Gouda De Cfoudsclie IfachinefabrieL vroeger COSIJN Co beveelt zich aooi voor de LEVE Noorsch Bier A NORTIER Gouwe C a4 1 35 Jachtvesten 4 V os Az Eleiveg E 73 en 73 ZmnhS 14 OCTOBES op het terrein van het Badhuis van den Heer V vas HOFWEGEN op de KattenSingel OPSTIJGING van den bekenden luchtreiziger Herman Hodezüiof membre de 1 académie d aerostation métérologique met zgi grooten luchtballon Aanvang der vulling ten 1 ure0P8TI 1GIN6 ten 4 ure precies Opiatiog van ll91IATl l l LpHTB ilM Van 1 4 uren lATINfiE inSICALE Opening van het Bureau ten 1 ure Entree per persoon 49 Cts Kinderen 25 Cts STEEN ÜOLEN Voortdurend in lossing de lading GROVE RUHR HACHELEOLEM waarnit wj tot S7y cl per HECT contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits by 2 of meer Heet gelgk genomen JA PRIXCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 8 Oct 1888 MB Voor eene geregelde uitvoering der orders verzoeken wjj de bestellingen zoo spoedig mogelgk te do n Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen Zuiver nit HOP en MOUT gebrouwen Prof Pergrer d Alion HAAR EXTRACT Geheel eenig in zyn samenstelling en afwekend van alle andere haarmiddelen zonder vet of oHe Het houdt het hoofd rein maakt de bieren krachtig en frisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich pa een kort gebruik in eeu fraai hoofd roet baar mag verheugen Prgs per flacon met gebrniksaanwözing 40 et Verkrijgbaar in de onderstaande depot s Wêd Bogman oada A iPrins Ze enhuizen Wed G WillielniusWaerd l Wed N Sanders Lelden W Ligihelm Voorburg A Bos Berkel Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeli bevlekking Onaüiet en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring 4 HoUa dsche uitgave met 37 afb Prgs 2 Gulden ledeir die aan de rerschrikkelijke gevc lgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte Isenng diehet geeft redt iaarlgks duizehdeÉ van eenzekeren dood ï e verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neuraarkt 34 franco fegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BU deze Courant behoort een ByvoeK eL BINNENLAND GOUDA 13 October 1888 VERGADERING VAN DEN OEMEENTKRAAD Dinsdag den 16 October 1888 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Iwgiootingen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dienst 1889 De begrooting der exploitatie van de Stedelijke G sfabriek dienst 1889 Hot voorstel betreffende het onderhoud der kanten van en der brug in den weg langs da zuidzijde van de Karnemelksloot Het voorstel betreffende de oprichting van een Gymnasium Het voorstel bftroffendo wijziging van het schoolgeld op de Stads Muziekschool De benoeming van vijf leden der Commissie voor de Volksgaarkeuken Idem van een lid der Coinmifsie van Toesjicht op hot Lager Onderwas Idem van oenen brugwachter aan de brug op de Haam over de Vlamingstraat Bl kena achterstaande advertentie zal de heer S Rippe uit Rotterdam iti Ons Genoegen op Dinsdag 23 October n st oenige voordrachten houden Zoover wy weten is genoemde heer hier ter stede geheel onbekend en persoonlijk weten wij niets van zqn wijze van voordragen af maar in de verschillende plaatsen waar hij optrad schijnt hij ucoes gehad to hebben Zoo gaf Prof Albordingk Thijm in d Airwterdammer een gunstig oordeel over hem on ver m scheiden bl en spreken met lof over z ne voor J B rachteu De pryaen voor de ringrijderij op a st Vrydag jn de volgende Voor dame Prijs een goud Remontoir Isto premie een Salontafeltje 2de premie een Horloge standaardje Foor heeren Prijs zilveren Intkoker Isto premie een kristallen Sigarenhoiider op zilveren voet 2do pre mie een Sigsronkastje Do prqzen voor de verloting by de poardenniarkt lullen geévonrodigd zij aan die van het vorige jaar Sen nieUK Zenenz etleiyite Heeft Mr J vau Lennep in zijn Klaasje Zovenster de lezers voorgesteld aan de dorstige Pleiadon de afdeolin Vocale Toonkunst der veroeniging Knnstinin te Dordrecht ct bij hare eerste opvoorinp dor Nederlnndsche Opera ïfelly op 15 October a s de oer hebben de loden te doen kennis maken met do muzikale l leiade n zijfde de heeren Carel Souman Kapelmeester van het Koninklijke Dordrechtsohe Fanfareoorps en Componist der genoemde Opera zijne broedera Leon C Boutmn Miïltiekdirecteu te s Bosch j Martin Boufnan Muziekdirecteur to Gouda j 5 Fram Bonman Muziekondei wijzor ta s Bosch £ Hendrik P Bouma Muziekdirecteur te ZaUBom rael Alt Miin Bonman Coucert Viol onoellist te Utrecht Violouoel en Carel Boiima Muziekonderwqzer te js Bosch zoon van eerstgenoemde Zoo n uitgebreide muzikale familie dp een zelfde tijdstip zoo broederlijk samenwerkend behoort gewis tot de zeldzaamhoden sloten r df J Ie Veroeniging heeft beZoXt l a Sedien van Gouda Zevert if traject niet genoeg Mn T Direc Bolastingen te Joh detwarr A Tom en der toestanden in Atjeh Bovendien geniet nog een lid der oude sultans bmilie in Atjeh een toelage va 4800 De heer F t Stracké te Haarlem heeft de Jya Sofia van dr Sohaepman in beeld gebracht Te oordeeien naar de afbeelding welke voor ons ligt is het een der best geslaagde werken van dezen hoogstrerdienstelijkan beeldhouwer De indruk dien dr Schaepman s dichtstuk maken moet op een kuustenaarsgremoed is er uitnemend in weergegeven en op recht artistieke wijze in vertolkt De Muze der dichtkunst houdt het dichtstuk i i de neerhangende linkerhand en als onder den indruk der lectuur is zy neergezegen op eene balustrade achter welke in de verte de Aya Sofia gezien wordt Met de pen in de hand wijst haar uitgestrekte rechterarm op die heerlijke kerk en in verrukking heft zij het hoofd omhoog Los en ongedwongen is de houding geostdrift straalt nit de oogen spreekt uit den mond nit den opgeheven arm uit de gansche fraaie gestalte Het beeld is in relief op halve levensgrootte Figuar on achtergrond zijn meesterlijk uitgevoerd De voorstelling is eenvoudig en welsprekend zij zegt alles niets te weinig en ook niets te veel Zij is klassiek eu modern tevens Dit werk is een zeer welkom bewijs dat de beeldhouwkunst ook in hoogeren zin dan den gewonen ten onzent nog leeft A It Cï tVat men tegenwoordig te Parjjs eet Extract uit een brief uit Parijs Ik zat aan tafel naast een geleerde een scheikundige lid van het Instituut Het diner begon met soep tapioca Uitmuntend zeide ik na haar geproefd t hebben ff Uitmuntend antwoorofte mijn buurman zacht maar geen tapioca geen zetmeel van de Janipha maar aardappelmeel in korreltjes gebracht en met koperzouten vermengd vergif Ik werd bleek Het gesprok weder aanknoopende wees ik op een schoteltje met augurlfen en zeide t Is vreemd maar thuis kan ik die nooit zoo mooi groen houden Gelukkig antwoordde myn buurman want om er die mooie kleur aan te geven koott men ze in een roodkoperen ketel eu zy zijn zoo prachtig groen door een koperzout vergif Men bood bot r aan uit Holland Ik ken dat fluistorde de chemicus 25 percent vet 25 percent smeer gekluurd met curcuraa Afschuwelijk voor de maag Er verscheen een prachtige tarbot op tafel dio mijne bewondering opwekte Hoe heerlijk versch riep ik uit De stom naast mij zeide zacht f Te Parijs schijnt visch altijd veraöh tot zij uiteen valt zij wonlt geconserveerd door eene inspuiting van chloorzink en aluin oplossingen dezelfde methode als waardoor wij in den snijkamer lijken goed houden Ik weigerde de tarbot Toen we aan de ossehaas kwamen wierp ik uitgehoiigeril mijnen buurman een smeekende blik toe U kunt daarvan eten zeide hij t is misschien paardovleesch maar paardovleesch is zeer goed De truffels zullen wel gemaakt zijn van itnkjes aardappel men begraaft ze eenigon tyd in den Igrond te Porig ord het vaderland van de tnitfels Ér verschenen orwtjes zog groen alsof ze pas geplukt waren Familie van de augurken zeide mijn buurman De wijn had een eigenaardigen smaak Geen wonder luidde de uitlegging het iseen mengsel van fuchsine campêche hout enz enz te Parijs bedrinkt men zich niet met wyn menvergiftigt er zich mede Ik nam spuitwaler Pas op I luidde de waarschuwing de metalen kappen dier siphons gorden door het koolzuur aangetast en ge staat bloot aan tin of loodvorgiftiging Er werd crêrae au chocolat voorgediond Mengsel van melk suikeren chocolade zeide