Goudsche Courant, zondag 14 oktober 1888

Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN van den Heer 8 BlPJPXl op Dinsdagf 23 Oct 1888 Programma s en Toegangskaarten it 0 75 en voor Leden it ƒ 0 50 zgn tgdig aan bet lokaal verkrggbaar in ruime sorteering by J DE VEM MARKT Gouda HH Kasteleins en Wederverkoopers flink rabat De Collectie PELTERIJEN is compleet Ongekende Lage Prijzen SCHEI K Zn W SCHALEKAMPJr ONTVANGEN NIEUWE PATE S van LOUIS HEINRIJ H J M KABEL KOK en BANKETBAKKER OOSTHAVEN B 36 By iedere hoeveelheid net opgemaakt verkrggbaar Huzaren Zalm Kreeflenen HaringfSalade Merk Lekkerbek WITZMEUSS S IIOLIIOFS is prima NOÜBDVANG WINTERHABING van alle graat ontdaan in pikante Saus met S Jan Uitjes eu Angurkjes levert tsmakeIgksta ontbyt Lunch of Souper in Hermetisch gesloten flacoAs inh 4 stuks per flacon prijs 45 Cents Uitsluitend verkrygbaar by de Wed P 1 MELKERT eenige verkooper voor Oouda en omstreken NB Ledige flacon mits in goede staat 5 cent vergoed eqn Liter direct uit Cognac aangevoerde onvervalschte van Druiven gedistilleerde fine COGNAC uitmuntende in zachtheid o n van smaak sterkte en ouderdom bg n s J F Her man Zn mendew s lIlejufl r SGHALEKAlllP OOSTHAVEN l b verlangd tegen 1 NOVEMBER eene FLINKE OIEIVSTBODE ie cb miou melk van schapenhersena of ander dorgeiyk goedjei caoao van erwten of boonenmeel Vooraf ai hg de salade aangevalleo met een Aiyn mengael van iwavelzaur en water Zelfs aan het dessert ging hg voort Confituren een Japansche waterplant gekleurd met bietenrood en gearomatiseenl met aardappelatroop Bombons gekleurd met ohromaatgeel lood Duten kopergroen vergiften I Tot slot de koffie Maar ik bespaar u de wetenschap van de samenstelling daarvan t In de afdeeliugen der Tweede Kamer ontmoette de overeenkomst der Stoomvaartmaatschappij Zeelimd waarvan de wettelgke bekrachtiging bij ontwerp wordt gevraagd weinig tegenkanting op grond dat de gunstige verwachtingen die men van btKloelde Maatscbapig onder de werking van het postcontract gekoesterd ad op glansrgke w ze waren bewaarheid en dat na afloop der loopende overeenkomst aan eene nietvernieuwing van het contract niet kan worden gedacht Intusschen zou men gaarne eeuige inlichtingen hebben ontvangen omtrent de financieele gevolgen welke de beide voiige contracten met de Maatachappg Zeeland voor deze en den Staat hebben opgeleverd Waarom zoo WBrjl gevraagd worden bij de berekening van hetgeen de Maatschappij in het vorige jaar met hel vervoer Van vreemde brievenmalen verdiend heeft uitsluitend de eerste 4 weken van de maand November van dat jaar tot grondslag genomen en niet een langer tijdsverloop Men zou er voorts prgs op gesteld hebben te vernemen welke de invloed van den tweeden dagelijkschen dienst op het vervoer is geweest Aan hen die oordeelen dat de Regeering bij deze postregeling met het buitenland dan ook moet trachten den dagdionst te vermijden werd geantwoord dat deze dienst eene voorname behoefte was van het internationaal postverkeer en dal waar de maatschappij dat offer niet te zwaar vond mocht worden aangenomen dat het ook niet al te drukkend was en de Staat van zijn standpunt er voorzeker geen bezwaar in had te zien Wat betreft de rooskleurige voorstelling der financieele resultaten van de overeenkomst werd het volgende opgemerkt He waarborgsom van ƒ 260 000 tegen 151 000 vroeger is ongetwijfeld hoog te noemen met het oog op de omstandigheid dat de Slaat zich ton behoeve der Ign Vlissingen Queensborough reeds zeer aauzienl jke uitgaven heeft getroost Te meer geldt dit bezwaar waar de mogelijkheid aanwezig is dat de Staat krachtens de overeenkomst gedurende een of moer jaren tot uitbetaling dier som zal kunnen verplicht worden ook al is het vervoer van vreemde brievenmalen over Vlissingen Quoenaborough in die mate verminderd dat de daaraan verbonden voordeeion aanzienlijk achteruit gingen Ook werd herinnerd dat de Belgische Regeering alle pogingen in hot werk stolt om het Duitsche vervoer over Ostende te lei len hetgeen op de opbrengst der transitorechten oen grooten invloed zon oefenen Hiertegen voerde men aan dat van de gde van België over Ostende eene sterke concurrentie werd gevoerd en de finanoieelo resultaten der Maatschappij Zeeland niet gunstig waren over 1887 was geen dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd en de vooruitzichten over 1888 waren evenmin gunstig De verschillende artikelen van het contract gaven voorts aanleiding tot opmerkingen Het werd echter niet noodig geacht om zooals thans geschiedt den dubbelen dienst ook op Zondag van Staatswege te bedingen en contractueel te garandoeren Kan zoo word verder door sommigen gevraagd do Regeering geene maatregelen nemeu dat het personeel althans om den anderen Zondag een rustdag heeft Volgens sommiger oordeel zou hot wenschelijker zgn geweest zoo den Staat het recht ware toegekend desverkiezende de Maatschappij te dwingen hare nieuwe booten hier te lande te doen bouwen wanneer zulks naar het oonleel der Rogeering even goed en goedkoop als in het buitenland had kunnen geschieden TOOInTEEXj Onze schouwburgzaal heefi hare deuren opnieuw geopend en het winterseizoen is aangevangen Het Rotterdamsche gezelschap onder directie der hh Ije Gras en Haspels kwam Donderdagavond tot ons met een blijspel van de hh Bisson en Mars getiteld De Verrassisoex ï n de Echtscheiding dat zekeren naam maakte en dat dan ook inderdaad veel hooger staat dan vele blijspelon in de laatste jaren uit Duitschland over onze grenzen gekomen Het is blgkbaar met veel tooneelkennis geschreven e bevat een aantal vroolijke scènes die hartelijk doen J lachen terwgl men zich in dit geval niet later behoeft te sehamen over ign uitgelatenheid want en dit zegt iets ia een Fransch stuk uit den tegenwoordigen tijd de aardigheden en grappen zgn over het algemeen van vrij onschuldigen aard Hot is cns bekend dat sommige toeschouwers zelfs dit stuk onzedelgk vonden maar hoe zij dat oonleel zouden kunnen motiveeren komt ons onbegrgpelijk voor De jonge echtgenoot die blij is zgn schoonmoeder kwgt te zgn en kort daarop er twee in de plaats krg gt waaronder ook de eerste die hem zooveel leed berokkende is zeer goed geteekend en de oude heer die er niet voor durft uitkomen dat hg op zgn jaren getrouwd is niet minder Voorzeker aan streng aesthetische oischen wordt in dit stuk niet steeds voldaan Een dame van den leeftijd van Mevrouw Faassen in korte rokjes op het tooneel te zien huppelen en daar eenige min of meer gewaagde danspassen te zien uitvoeren is nu juist niet geostverheffend en do wgze waarop zij later door eenige sjouwerlui wordt binnengedragen beantwoordt evenmin aan hetgeen een beschaafd toeschouwer op de planken verlangt te zien doch over het geheel had hSt stuk ook hier succes Het spol van den heer Jan C de Vos verdient in de eerste plaats een woord van lof De verbazing b v waarmee Henri Dmal ten tweeden male Mevrouw Bomvord den drempel van zijn huis zag overschrijden Was uitstekend geteekend Na hem moet Henri de Vries genoemd die de rol van Champeaux geheel tot haar recht deed komen Wij eagen die rol onlangs vervullen door een overigens zeer verdienstelijk acteur van het Nederlandsch Tooneel dio haar totaal verknoeide Het is wel eens goed één stuk door twee verschilllnde gezelschappen te zien oproeren men is dan in staat vergelijkingen te maken dat in meer dan één opzicht hoogst interessant is De hatelijke schoonmoeder Mevr Somvard was in handen van Mevr Fanssen Do eer om in hoofdrollen op te treden is deze dame zelden beschoren Voor deze rol mocht zij zeer geschikt heeten al was het jammer dat zij hier en daar overdreef wat b v het geval was in het l bodrijf toen zij als ballet danseres ten tooneele kwam Zoowel in haar costuum als in haar gestes had zij iets meer binnen de perken kunnon blijven De dames Vink en Coelingh Vorderman speelden allerliefst en de hh Faassen eu Le Gr ala steeds zeer verdienstelijk INGEIPONDEN Vrije VïlE en PAAKDEN MABK Ï te GOUDA Mynheer de Redacteur Beleefd verzoek ik U mij voor onderstaand een plaatsje m uw geacht blad te verlcenen Zoonis U bekend is is door de bemoeijenissen van het bestuur van de Holl Maatschg van Landbouw afd Gouda door het Gemeentebestuur van Gouda met algemoene stemmen besloten wederom een vrge vee en paardeumarkt te houden Deze pogingen te waardeeron en te ondersteunen is zeker de wensch van allen wien de bloei dier markten ter harte gaat Het succes toch dot de vrije markten in 1886 en 1887 gehouden hebben mogen ondervinden doen ook de beste verwachtingen koesteren voor de markten in de a s week te houden Daartoe neem ik do vrijheid een ieder op te wekken toch niet achterwege to blijven Door een voortdurend grootere aapvoer zal het toch ongetwijfeld mogelijk zijn dat onze markt meer en meer burgerrecht verkrijgt Alzoo zal het met ongepast zijn een beroep te doen op de bewoners of landbouwers van Gouda en Omstroken om vooral door het ter markt brengen van vee of paarden deze markt te willen bevorderen een ieder in zgn eigen omgeving op te wekken en aan te sporen aldaar ook inkoopen te doen Mocht het geljikkeu dat de pogingen dre èn van het Gemeentebestuur Van Gouda èn van de afd Gouda der Holl Maatschg van Landboutv jaarlijks in het werk worden gesteld om onze markten meer en meer in bloei te doen toenemen opdat de oude roem der Goudsche markten worde gehandhaafd en deze weder met oore worden genoemd onder de groote markten dan ook zal Gouda er wol bij varen Een ieder doe hiertoe het izgne U mijnheer dank zeggende voor do verleende plaatsruimte j UEd Dw Dienaar S N BOTH Bloemendaal by Gouda Mijnheer de Redactetir Bg de aangifte van een kind aan t bureau van den Burgerlijken stand overkwam mij het volgende Afgaando op de bepaling dat men die aangifte moot doen in t bijzijn van twee getuigen d w z naar mijn inzien in t bijzgn van twee menschen die ala getuigen van die aangifte kunnen optreden nam ik tot getuigen de twee daar aanwezige dienstidoende hoeren evenals iemand die voor dief uitgescholden wordt de aanwezigen tot getuigen kau nemen De heer K weigerde echter de aangifte in te Bchrgven en verklaarde pertinent dat de net zegt dat men met twee getuigen moet komen en dat ik als burger verplicht was de wet te kennen Op mgn vriendelgk verzoek om dat i etsartikel waarin stond dat men moet komen met t ee gotuigen even te mogen lezen verklaarde de heer K na eenig bladeren dat lig niet verplicht was mij de wet te loeren Later kuiam ik terug met twee getuigen en de zaak was klaar Hoewel ik nu niet de dwaasheid zal hebben t Burgerlgk Wetboek van buiten te leeren zou ik als burger toch gaarne in dit opzicht ingelicht worden Misschien dat een lezer dezer courant in staat is met duidelijke bewijzeu uit do wet mgue dwaling in dit geval aan te tooneu Hem zeg ik bij voorbaat mijn dank evenals de redactie dezer courant Ch DE R l e bedoeling van den wetgever is duidelijk genoef en leer terecht heeft men op het Stadkuit gev e gerd de eertle aangifte in te ichrijven Een wetsartikel moet tnen leien m verband met andere wetsartikelen at de heer Ch de R verzuimde terwijl hij voorts getuigen in het strafrecht gelijkstelt met die in het burgerlijk recht wat evenmin aangaat Het is natuurlijk hier de pUats niet om hem dit alles te gaan uitleggen Hij zegt niet zoo dwaas te zullen zijn het Burgerlijk Wetboek van buiten te gaan leeren Gelukkig want al kon hij dat op zijn duimpje uit zijn hoofd opzeggen hij zou er weinig wijzer door worden Een wetboek moet inea bestudeeren om het te begrijpen De Redactie Ondertrouwd J DB VEN E SCBÜIJT BEST 12 Oct 1888 ADVERTENTJËN Geboren den Hen October WILLEM CHBI8TIAAN Zoon van Ch ue ROOL en C A F W DE BOOIJ SoOUMAS Voor de vele bewgzen vau deelneming by het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en eenigen Zoon den Heer HENDRIKUS PETRUS VAN BAABZEL ondervonden betuigen wfl onzen hartelvjkeii dank Wed VAN BAARZEL FawLiNo H VAN BAABZEL C VAN BAABZEL VAN Leedwen Oouda 13 October 1888 Voor de vele en velerlei bewyzen van belangstelling door my op den 7J dezer ontvangen betuig ik mguen oprechten harte lyken dank P C Th MALINGRÉ Deken en Pastoor Oouda 13 October 1888 Eene Muziekonderwijzeres gedipl N T V te ape die nog een enkelen dag lisponibel heeft wenscht gaarne in Gouda LE8 te geven ook aan eerstbeginnenden Brieven franco onder No 1742 aan het Bureau van dit Blad D HOOGEITBOOM Dr Jaeger s Normaal Ko sen voor Dames van af f 1 40 Kinderen 0 95 in Zwart en Natuurkleur MARKT A 57 MARKT A 57 J J van BEMmEL bericht de ONTVANGST van eene p te Sorteering Koperen en Stalen Haardstellen en Standaards als echte LAMPE BELGE BOIJALE TRIOMPHE en verscheidene Soorten BRANDERS GLAZEN en KATOEN alles tot coneurreerende prazen 0 Eerste eu g rootgte JVaalmticbinenfabriek der wereld ORIGINEELE SHGER NAAIIiGBINES alom bekend om hunne voortreffeiyke constralSè en proote duurzaamheid Deze Machines worden ook op proef geleverd en gratis onderricht er fop verstrakt teneinde elke reflectant zich door elfen ondervinding van hunne onovertroffen defreiykheid kan overtuigen vAór dat hy koopt l e N Haiinachines der Singer Maatschappij zijn vi elk opzicht met de grootste nauwkeurigheid afgewerkt en uit de beste grondstof vervaardigd Alleen hieraan hebben zij dan ook hun weériralOOS succes te danken Elke echte Slager Machine draagt op den arm voluit geschreven de firma TIUI SI VGER HAiVUFACTURING Co alsook het nevenstaand fabrieksmerk Men wachte zich voor namaaksel üe Singer Maatschappij heeft slechts één Depot te G O U D A en wel Dubbele Buurt No 4 bij J H Schmidt Openbare Vrijwillige Verjtooping te GOUDA i ten overstaan van Mr I MOLE§f § NAAR Notoris te Waddinxveen SAUCUSENBROODJSS ApPELBOLf E BoOMHORENS Aangesneden TAART Fransch BANKET OTHELLO S divers Gebakjes Boterkoek enz Best St MOLAAS HEDEN AVOND voorhanden by W Sclialekamp OOSTHAVEN 17 a Op Maandag IS 4 ober 1888 ten 11 ure in het ScHiAKsoBD van 3 JaEBBENHÜIZElf Q 257 259 en 261 Crabethstraat 2 HBERENHUIZEN P 222 223 Wachtelstraat WINKEL en WOOJVBUIS E 43 Kleiweg 7 BVKGERWOONUUIZEN P3U 314 a b c e f g Heerenkade BURGERWOONHÜI8 Q 126 Winterdyk BURGERWOONHUIS P 127 Turfsingel BVRGERWOONHUm R 61 Boelekade alles obionen Oouda Openbare Vrijwillige Verkooping om nit onverdeeldheid te geraken te GOIJÜA ten overstaan van den Notaris REIJNDERS in ééne Zitting op DONDERDAG 25 OCTOBER 1888 des middags te 12 aren in het ScHiAKB0BD op den Kleiweg van DIVERSE PEECEBLBN RIET en HOOILAND BOSCHHAKHOÜT ERF en WATER onder de Geigeente Reeuwyk liggende in de blokk Vogelenzang en Ora venbroek samen groot 27 HECTAREN 48 AREN 11 CENTIAREN Aanvaarding en betaling der kooppenningen op 2 Januari 1889 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de Notarissen J P MAHLSTEDE te Bergambacht en W J IJBIJNDERS i s Zevenhuizen b Op Dinsdag 23 October 1888 ten 10 ure aan gemeld huis Q 261 Crabethstraat van Een netten goed geconserveerden waaronder Goud Zilver eu ttuweel Een en ander behoorende tot de nalatenschap van den Heer G TOORNVLIM en breeder omschreven in biljetten en in de Gouduche Courant van 21 September jl Informatiën geeft genoemde Notaris WOLLEN bovenrokken Wijd model OlTDEUÏtOKKElT ON DERLIJFJES voor DAMES en KINDEREN SGHE K Zn