Goudsche Courant, zondag 14 oktober 1888

I lï Zondag 11 October 1888 ONTVANGEN d Sléfk r lTieuweBosk br boonon Proimedanten en Smyrna vijgen T CRËBAS Met Succes lever ik de bekende Znivere l dftiMKWMili van 27 de 48 Flesschen de 12 Flesschen ƒ 6 75 Proefflesschen ƒ 0 65 Alles franco huis door geheel Nederland Wed C van OIJE Kleiweg No 2 600DA October 1388 berichten hunne ffeaehte Clientele de Ontvangst der UOUVEAUTES voor het Wlnter Saizoen Speciale vermelding verdient de samenstelling van het Mooie Assorliment Dames en Kinder WINTER mm EN NAJmSMTELS van af de g oedkoopste tot de beste soorten TBICOTAGES zwart en gekleurd JAPONSTOFFEN GARNEERINGEN Afgepaste Costumes Rokken Cfemaakte Jon e Heeren Jasjes en Tricot Pakjes De nieuwste Stoffen voor Heeren Costumes en Overjassen zoomede nog verschillende andere Nouveautés Costumes voor Dames en Kinderen worden naar den laatsten smaak vervaardigd ifosephvanDantzigAz 66 Groole Markt 66 ONTVANGEN een groot assortiment nieuwste Modellen NAJAARS WINTERMANTELS m voor DANES cn KTI ADEREN Vele NOUVEAUTÉS in i TRICOT TAILLES en JOUGEITSPAKJES RUIME KEUZE JAPONSTOFFEIN ROBES in oozen LAKEN m TEICOT EOKKEU mz mz wm Zeer Billijke Prijzen wê IVB COSTUUAIS worden in den iiortst mogeiUiien tijd OP MAAT geleverd Stedelijke Gasrabriek GOUDA DINSDAG 16 OCTOBER zal van af 8 uur des orgenstot 2 uur des namiddag s OEBiLT C3 A g ebruikt kunnenworden wegéns VERPLAATSING van een der RÉGULATEURSaan de fabnek DE DIRECTEUR Bericht van Inzet De Hofsteden onder i luiiji en het perceel Land onder Gouda op 12 OCTOBER 1888 in veiling gebracht zgn ingezet als volgt Perc 1 De Hofstede wgk 6 No 72 te Stolwijk met 6 27 63 H A Wei Hooi en Bonwiand op ƒ 8200 Perc 2 2 76 1 H A Hooiland aldaar p 3000 Perc 3 6 52 13 HA Wei Hooi en Boowland aldaar op 7200 Perc 4 O 52 53 H A Booi en Bouwltud aldaar op 600 Perc 5 2 87 20 B A Hooiland aldaar op 2400 Perc 6 De Hofstede wijk G No 58 met 5 49 02 Wei en Hooiland aldaar op 8300 Perc 7 7 16 72 HA Wei Hooi en BÓÜwland aldaar op ƒ 7000 Perc 8 3 62 49 H A Wei en Hooiland aldaar op ƒ 2500 Het geheel ter grootte ran mim 35 H A ii alzoo ia bod gekomen op slechts ƒ 39800 Perc 9 3 11 57 H A Weiland onder de gemeente Gouda op f 9100 De afslag en combinatie big ren bepaald f VRIJDAG 19 OCTOBER 1888 svóórm U nnr in het Koffiehois cde Barkokio aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris MOSnrJN aldaar De voorloopig aang ekondigde mim mmm van 67 Hectaren 39 Aren gelegen in den Zaidplaspolder vlak bjj het Dorp binnen lVADDIi XVEEi ten verzoeke van Mr J A ALTING BSSKENte Oorinchem zal plaats hebben M op Woensdag 7 iXovember 1888 s voorm 11 Ure in t Koffiehuis van Vas NIBKERK te Waddirixveen ten overstaan van Mr Ii MOLENAAE Notaris aldaar Alle informatiën geven de Notarissen Va ROOSENDAAL te Gorinchemen MOLENAARgenoemd Zullende ten kantore van laatstgenoemden intijds e Verhnringsconditiën terlezing liggen en gedmkte VernAingsljstente bekomen zjjn p Figuursagen ONTVANÖEN eene uitgebreide Collectie Pransche en Duitsche VOORBEELDEN pok ruim voorzien van HOUT en GEREEDSCHAPPEN J DE Vim MARK T Gouda Jachtvesten A v 0SAz KleiTregE 73ea73 Snelpersdi uk van A Brink ban te Jonds Buitenlandscli Overziclit De Duiteche keizer is met ongekonde geestdrift en groeten praal ontvangen Bedriegen niet alle rerschgnseten dan is de ontvangst te Bome schitterender dan in eenige andere plaats te voren Nu de Fransche bladen weer de quaeslie betreffende Belgie a onzijdigheid in een Fransch Dnitwman oorlog ter spnke hebben gebracht is bet zeer natuurlijk dat ook in België dit onderwerp veel wordt besproken Het Journal dt Brraellei wiJM op de vele geographische onjuistheden welke in het bekende artikelder Nouvelle Becue voorkomen on weerlegt daardoorhet beweren dut de Belgische spoorwegen zijn aangelegd om het vervoer van Duitsche troepen naarde Rransche grenzen gemakkelijk te maken Vooralheeft mevrouw Adam tegen de Belgische regeeringtwee grieven zij beeft den spoorweg van Keulennaar Longwy over Trois Vierges Uten aanleggen enverzuimde een fort te bouwen te Dalhem tot bescherming van den spoorweg tusachen Antw pen en dePruisische grens Het officieuze Brusselsche bkdbeantwoordt deze beschuldiging zeer afdoende doorte herinneren dat de bedoelde spoorweg het Belgische grondgebied niet raakt en Dalbeim hetgrensstation is tussohen Pruisen en Nederland enniet tusschen Pruisen en België De onjuiste bewegingen betreffende het aanleggen dor versterkingen langs don Moas oever werden weerlegd door den bekenden generaal der genie Briolmont rn nu doet ten overvloede de heer Ëmile de Ijsveleye zijne stem nog hooren Deze bekende geleerde beschouwt het versterken der Maas linie juiat als het beste bewijs dat de Belgische regoering besloten heeft zich met geweld tegen elke inbreuk op de onzijdigheid van hnar gebied te verzetten Bn bovendien zegt do hoogleenur z de Belgen vriendschappemker jegens Frankrijk gezind dan de Franschen jegens de Belgen Immers toen het bekende Irsctaat van Beneditti word openbaar gemaakt bleek het dat keizer Napoleon Ifl terwijl iiij koning Le pold zijn émi en ion frhe emJe ijverig bezig was Belgié s ondergang te bewerken Napoleone ideaal was België b j Frankrijk in te lijven en dit zou ook zeker geschied zgn indien do Franschen in 1870 overwinnaars waren gebleven Koning Leopold kon zich dus gelukwenschen met Napoleons val zonder toch vijandig te zjjn jegens het Fransche vcJk In geen geval mag men derhalve aannemen dat de koning zijn onafhankelijkheid zou willen prijsgeven ten einde een vazal van Duitschland te worden De Koning hoeft steeds het aanleggen der versterkingen bevorderd on is bereid Belgic S onzijdigheid met het zwaard te verdedigen Evenals de heer De Laveleye neemt ook de heer Jules Simsn deel ann de discussie In een brief aan zijn vriend Dj Laveleye aohryft de Fransche senator Ik hoor eiken dag dat de Belgen van wie ik zooveel houd cioh met de Duitschers tegen ons verbonden Myn eenigjL troost is dat ik hoop dood te zijn voordat de volgende oorlog uitbreekt Vermoedelijk zuUen de argumenten van de Belgische bladen on de heeren De Laveleye en Brialmont die zwaarder wogen dan de losse beschuldiging on der Nouvelle Revue en den Fransche bladen den heer Jules Simon althans eenigszins gerust stellen De Fransche Ifjgrootingscommissie is nu ijoreed met de begrooting In het geheel is Z3 Ofio OUO francs bezuinigd doch het geheele bodrag der uitgaven is met niet meer dan 8 500 000 fr vermindenl daar de buitengewone begrooting voor de marine op de gewone begrooting is overgebracht Bij het geschil met den minister vim marine heeft do eommissie toegegeven Overeenkomstig de wenschon van admirMÜ Krantz worden de uitgaven voor de zeemacht m niet meer dan 2 000 000 francs besnoeid Aldus is althans dit geschil uit do wereld Tot rapporteur der oommissie is benoemd de heor Jules Boche Het ontbreekt nog altjjd aan uitvoerige en vertrouwbare berichten omtrent den loop von zaken aan do Oostkust van Afrika en do in omloop zijnde geruchten omtrent het zeuden van een Duitaoh eskader naar die kust en dat nog wel onder bevel van Prins Heinrich zgn vermoedelgk niets dan ge ruchten Te Berlijn houdt men het er voor dst de opstand in die gewesten welke do Duitsche ambtenaren der Oostsfrikaansohe Maatschappij drong een goed heenkomen te zoeken binnen weinige maanden vanzelf eindigen zal omdat wel de Arabische slavenhandelaren maar niet de Muzehnansohe kooplieden den opstand steunen zoo althans luiden de van die Maatschappij ontvangen berichten Van den heer Geffcken heden geen nieuws Gisteren verscheen een gerechtelijk ambtenaar bij den redacteur van do Bundschau om het manuscript van het dagboek op te eischen bet werd hem terstond ter hand gesteld Uit loonden wordt gemeld dat daar de volgende miumd zal verschgnen een Kngelscho levonsbeschrgving van Keizer Friedrich vervaardigd door Bennel Bodd vroeger attaché van de Engelsche ambassade te Berlijn Deze biografie zou geschreven zijn op den byzonderon wensch der Keizerin we luwe die het manuscript doorgelezen en eigenhandig aangevuld en verbeterd zou hebben Kantongerecbt te Gouda ZITTING van den 10 OCTOBER 1888 Mr J H VAN MIEBOP Kantonrechter Mr A W C WENTHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen veroordeeld M K te Gouda wegens het visschen met een schakd waarvan de mazen niet Ab vereischce grootte hadden van 65 millimeters ƒ 3 of 2 dagen met verbeucdverklaring en bevel tot vernieling van de ia jeslag genomen schakel A V E te Zevenhuizen wegens het zich mot eenpistool in het veld beviadon buiten openbarewegen en voetpaden gepleegd bij feitulijken wodwstand tegen een bevoegden beambte ƒ 10 of 3 dagen met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling van het in beslag genomen pistool S d i te Gouds wegons hot leider van een met een hond niet gaan naast dan hond O J v W te Moercapelle wegens hot te Moercépelle op den openbaren weg als geleider van een met honden bespannen kar zitten op dat voeituig terwgl de honden niet waren gemuilbaud gepleegd door een kind beneden den leeftijd van 16 jaren met oordeel des onderscheids 2 X 1 ef 1 dag voor elke boete L C F te Gouda wegens het te Gouda zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders werpen van vuilnis in een tot openbaren dienst bestemd water ƒ 1 of 1 dag C L te Gouda wegens hot te Gouda zonder vergunning ven Burgemeester en Wethouders op de straat laten staan van oou onaangespannen vrachtwagen ƒ 0 50 of 1 dag B A te Groningen en L te Helmond iederwegens het als gezagvoerder van een stoombootdaarmede in de rivier de Gouwe tnssphon deBgnspoorwegbrug en den IJssel met grooter snelbeid varen dan 120 meters per minuut 3 of 1 dag H H zonder bekende woonplaats wegens het als bevelvoerder van eeu vaartuig niet terstond op bevel van ean Rijksboambten verbalen van dat vaartuig terwijl het zoodanig voor den ingang eener Bijkssluis geplaatst was dat de invaart daarvan werd belemmerd 10 of 3 dagen C de v te Gouda wegens hot te Gouda op denopenbaren weg l uiten eene openbare waterbnkverrichten van datgene waarvoor dezo inrichtingbestemd is ƒ 1 of 1 dag i K te Stolwijk en G C H te Gouda ieder wegens openbare drorfkenschap ƒ 3 of 3 dagen A B zonder bekende woonplaats C B te Stolwijk D v A te Rotterdam B H te Moordrecht J M en M E beide to Niouwerkérk a d IJssel J V d W en D v W beide te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap ƒ i of 2 dagen W T te Stolwgk wegens openbare dronkenschap ƒ 6 of 3 dagen i C G te Zevenhuizen wegons openbare dronkenschap ƒ 2 of 2 dagen H K te Gouda wegens openbare dronkenschap op 2 verschillende tijdstippen i y f i at i dagenvoor elke boete T N E te Gouda wegens openbare dronkenschap op 2 verschillende tijdstippen 2 X ƒ 5 of 3 dagen voor elke boete Voornoemde personen zgn tevens allen veroordeeld i de kosten vsn het rechtsgeding Burgerlljko Stand GEBOREN 10 Oct Arend ouden H Ymker cu A Wemmenhoven 11 Coroeln oiiderf M W Schouten en E de Groil Willem Chrietiün oaden C d Rooü enC A F W KooyiBin Hendrik oadere P de Groijlen E van Mearen Martinu ouden C Verkleg en Mde Groot 12 Simon Johaomi oadert O de Jong en G fioor Tgntje ooderi G fan der Kleiio en A S Kiïbi OVERLEDEN 12 Oct M de Kedta Hontmu 46 i 13 D van Eauhoten 18 d ONDERTROUWD 12 Oct L de Gmyl 20 j en S Mwaaar Ig j J H Bekken 22 j en 1 P m der Kinl 82 j W Kora te Waddinneen M i en W Nokel 21 j Moordrecht CVERLEDEN E de Joog 7 w te Amaterdam J P F Adriaenaen echtgenoot van M l eimond 35 j Stolwgk GEBOREN Adriana onden O Spckanijder en G Lone OVERLEDENJ C de Graaf Sm CVDERTROÜWD F de Jong en Q O kam Zevenhuizen GEBOREN Jenneke ondera L van BaUegoie en L M van Dgk Neellje Clavna ondera P Kruganan en M Tuinjaad Willem onder C D Jt van Leeuwan en h P aD Dorp HlVBRLEüEN A van der Slraaten 2 m vsnLeeuwen 1 d Ad rtentiën is de beste en goedkoopste geett parel witte tanden ehvergaehthettandvleeseh 5 en 10 Cent per DOOSJE verkrijgbaar hg de P H J M BOEB8 J C ZELDBrSBIJK Apothekers en Drogisten J H C BUINCK F STROEVE L WELTEB Coiffeur voor engros en export bü J NOBD Vijzelstraat 66 Amsterdam MAGAZIJN van KANTOORBEHOEFTEll PRENTENBOEKEN KINDERBOEKEN PLAK KINDERSPELEN on Buime Sorteering BöllW en SCBADüWPfimiï TOOVEBLANÏAABNS enz J DE VE1 MARKT Gouda