Goudsche Courant, woensdag 17 oktober 1888

18S8 WocDSdae 17 October 3770 GOUDSCHE COURANT JMeuwa en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeading van advertentiöa kan gescUeden tot één uur des naiplddagg van den dag der uitgave Binnenkort zal het afroepen van den naam van hot station waar een trein aankomt ook al tot de historie behooren Men heeft toestelletjes uitgedacht die in alle wagons worden sreplaatst en waarin bij aankomst aan een station de naam daarvan voor don dag korat Bij het binnenrijden drukt de machinist op een knop en de eleotrisohe stroom doet in alle coupes den naam verschijnen In Frankrijk komen die toestellen reeda in gebruik Met een kleine moeite is daaraan nog eene waarschuwing i overstappen te verbinden In het Tltr Dbl werd oulansrs de aandacht jeHet hoofdbestuur van den Algemeenen Neder vestiïd op de Italiaansche wijnen Een deskundige i landschen Wielrijdersbond heeft met bohulp van schrijft m aan dat blad dat het grootste deel dior i gewestelg ko bestuursleden een boek saamjesteld dat wijnen onge Jkt is vooi uitvoer zij houden zich i door de wielrijders met graagte zal ontraiigon wor geen j iar tfffio Itescli nog minder op het fust den Alle tnchteii die er in de verschillende provin PELTERIJEN Dames en Kinder COLS MILITAIRE PELLERINES BOA s in verschillende lengten Wed BfSMAN TIENDEWEG D 84 Vm DINSDAG tot ZATERDAG in lossing eene lading puike Grove Ruhr Kachelkoien gedurende de lossing franco te huis tot ST Cent per H L bg 2 of meer H L A LAMBERT Bestellingen worden aangenomen bg J D STAM Westhaven B 141 Wed MOLEVELD Geozenstraat L 40 Wed OUDIJK Groeneweg L 2a H M D THESINGH Boelekade R 109 C VLAK Doelesteeg L 214 J C Dï JONG Turfmarkt H 39 A OVERKAMP Keizerstraat K 205 HH Rookers Door uitverkoop van een fabriek ben ik in de gelegenheid U een goedkoope eu lekkere SIGAAR te o£Preren 100 stuks II ƒ 1 60 vroeger 2 Pantmodel 2 2 50 In de Rookende Landman Korte Tiendeweg Opnieuw Ontvangen een mooie en mime sorteering WWTIiSTdFfli waarvan Nette Gemaakte WINTËRPALE TOTS van af 14 DEMI SAISONS van af 12 en Nette Gemaakte PANTALONS vaa af 5 G PÜIJK Turfmarkt Inlichtingen Attesten en Prjisconranten gratis Geen grïjs Haar meer De nieuwe ZO If DON is de beste van alle bestaande parfnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen I Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 S0 per dubbele flacon Alleen verkragbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 OpenlDare Verkooping w GOUDA ten overstaan van Notaris Mr I MOLENAAR I te Waddtnxveen op Maandag 15 October 1888 s morgens 11 ure in het Koffiehuis fBirr Schaak bo so van HET HÏÏIS EN EHF staande en liggende aan den Eattensingel Wgk Q nummernlSQ te Gouda Kadastraal bekend in Sectie A nummer 2995 groot Een Are met het medegebruik van den daarnaast liggenden GANG Kadastraal bekend Sectie A nummer 209 Eigendom van en bewoond door den Heer B van dkb SLOOT Aanvaarding bg de betaling der kooppenningen op den 22 November 1888 Nadere informatiën geeft genoemde Notaris MOLENAAR Fransche Sloomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHJEIMEB Kruiskade 19 te Rotterdam Gedurende de maanden October en November worden alle soorten winterjassen demisaisons regenmantels en verder alle Heeren en Dameskleedingstukken gordgden tafelkleeden garnituren trgp bont veeren enz gestoomd of geverfd in de nieuwste kleurjn tegen verminderde prgzen en na acht dagen als nieuw geleverd Hoofddepdt voor Gouda en omatreken de Heer A VAN 08 Az Kleiweg E 73 en 73a alwaar Stalen te bezichtigen eU Prgscouranten te bekomen zgn Heden Maandag OPENING der ROTTERDAMSCHE BRÜODBE8CHÜIT BE8CHÜITen KLEINGOEDBAKKERIJ GOUWE C 99 Voorheen J van VELZEN thans Th PETERS Kost en Inwoning aangeboden met Kamer en afzonderlgke Slaapkamers aan een of twee HEEREN tegen zeer billgke voorwaarden Brieven Franco onder No 1743 aan het Bureau dezer Courant Steeds Versch bij mij te bekomen FIJNE HAA08CHE en DUITSCHE LEVERWORST TAFELWORST HOOFDKAAS GEROOKTE ZULT TÊTE PRESSÉE SAÜCISSE DE BOULOGNE TONGEN WORST BLOEDWORST FRANKFURTER KNACKWüRST Depot der zoo gunstig bekende Fabriek v M TïR MARSCH Co te Rotterdam £ H van MILD Fïeeachhouwer Zeugstraat No 86 Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda STEENKOLEN rtdnrend in lossing de lading amE EUHE HACHELHOLEN waaruit wg tot 57 cl per HECT contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAIN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 8 Oct 1888 NB Voor eene geregelde uitvoering der orders verzoeken wg de bestellingen zoo spoedig mogelgk te doen Amhemsdie Defusipulp Biedt aan TER OVERNAME 100 000 Kilog a 3 per 1000 Kilog Te bevragen bg den Agent W DEN HERTOG te GOÜDA 0 4 PUIKE OUDE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg N mim k te Gouda CIllËUANMER NB Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voofzien van den naam der Firma P HOPPE GEEN KIESPIJN MEER voor allen die het wereldberoemde echte T K K Hot Tandarta j r r W r r 5 mondwater 7 gebruikt hebben Boven ieder nnder Tand water to verkiezen al voorbehoedmiddel tegen Tand en Mondziekten Bg gebruik van het Mondwater en Dr POPPsTANDPASTA Tandpoeëer 9 s behoudt men gteedR gezoilde en gchOODC i Titndeu een eerste vereischte tot het behoud van eene gezonde maag Dr POPP g Tandplombeersel om zelf hoHe kiezen te vullen Dr POPP 8 Kruidenzeep is mot het grootste succes ingevoerd togen iedur soort van Huiduitslag POPP g Zonnebloem OUezeep fijnste en beste Toilet Zoep WAABSCUUWINO Jjjlf Alle bestaande namaaksels van AuatherinJÊft Monttvnter zijn voor de Oezondheid schadolyk K volgens analyse daarom ivasrtchuw ik hioi J medo het geëerde publiek voor aankoop van fl f zulke namaaksels Dr J G POPP KK Hof TandarU e uitninder dtr AnatherinPreparaten te fKeeiten Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda bg de firma J C Zeblenrgk ie Co Drogist op de Markt te Bottcrdam by F E van Santen Kolff te s Hage lyj J L F Snabilié apoth to Delft bij A J van Kijn te Schiedam bg C Malta Gz te Leiden bij K Noordgk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Ulotli C apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten De uitgave dezerCoorant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In oe Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en S5ATEE II J DAG De prgs per drie maanden is 1 franco per post 1 50 f BINNENLAND OUD i 16 October 1888 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den Gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig was Dr van Iterson werd het voorstel van B en W tot oprichting van een Gymnasium onder voorwaarde dat het Kijk daarvoor eene jaarlijkscho subsidie verleene tot een bedrag gelijkstaande met de helft der kosten na aftrek dir inkomsten zonder hoofdelijke stemming ugenomen In deze zitting was voorts aan dj orde hot voorstel van B en W tot vorhooging van brt schoolgeld op do Muziekschool B on W stelden voor het schoolgeld te brengen 1 Voor onderwijs op de piano van ƒ 20 op ƒ 30 s jaars 4 Voor onderwijs op eenig ander instrument van ƒ 10 op 12 jaars 3 Voor aaÓMtmi ia den zang vaa 5 op jaar 4 Voor onderwijs in den zantg on op eenig instrument behalve de piano van 12 op ƒ 15 s jaars Nb eene zeer uitvoerige discussie waarop wg in ons volgend Nr terugkomen werd No 1 terworfm met 9 tegen 7 stemmen die der hh Straver Oudijk Koning van Mierop Fortuijn Droogleover Noothoven van Goor en de Voorzitter no 8 aangenomm met 9 tegen 7 stemmen die der hh Lotsy van Vreuraingen Jager Hoefhamer van Veen Hoogenboom en Koning terwijl bij No 3 de stemmen staakten zoodat de Ijeslissing daarover tot een volgende vergadering is aangehouden Togen het voorstel stemden de heeren Hoogenboom Jager Hoefhamer van der Garden van Vreumingen van Veen Lotsy en Koning Het voorstel No 4 werd toen niet in stemming gebracht rasnr de beslissing daarover ook aangehouden In deüo zitting werd voorts vastgesteld de begrootinsj der exploitatie van de Stedelgke GasfaUriek dienst 1839 Daarbg werd uitvoerig discussie gevoerd over oen voorstel van den hoer van der Garden om het tractement van den klerk gaaopnemer te doen afhangen van het meerdere of mindere gssvarlwoik Dit voorstel werd echter verworpm met 13 tegen S stemmen die dor hh Hoogenboom van Vreumingen en van der Garden De begrootingen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dienst 1389 werden vervolgens goedgekeurd Ten slotte werden benoemd tot Leden van de Commissie van beheer van de Volksgaarkeuken de hh H W G Koning H Jager A H van Dillen C van Veen en P C van der Meulen Tot Lid van de Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs werd benofmd de heer A K van der Garden en tot brugwachtor aan do brug op de Raam C Ooms Onder de ingekomen stukken was het rapport der Commissie belast met het nazien der Gemeente meentebe rootinz voor 1889 dat zich bepaalt tot het doen van eenige opmerkingen en waarin geen bijzondere voorstellen worden gedaaS en een voordracht voor onderwijzeres ann de 2e Kostelooze school waarop voorkomen de dames 1 G Kok te Nifuwerkerk a d IJsel 2 A J Proost te Vecnvvoude g T G Hofstede Ie Borkulo Ofschoon het Zondag alles behalve mooi weer was en menige flinke regenbul aan wandeling weinig aanlokkelijk maakte was reeds vroeg op den Kattensinitel het Plantsoen en de Crabetbstnat een talrijke menigte bgeengeatroomd om getuixe te zijn van bet opgaan der luchtballoa Ook uit de omliggende gemeenten waren vele nsrsoncn hierheen gekomen en als men op het ttrrein achter de badinrichtini waar men tegeu eitreé toegang had en waar ook vele belangstellenden aanwezig waren een blik in do nindte wirrp zog men niet alleen uit alle vensters in den omtrek nisuwsgierige gezichten maar de heiningen daken en schoorsteenen zelfs leverden voor velen een welkome gelegenheid op in het hier zeldzame genot eet luchtballon te zien opgaan te deelen Tijdens de vulling werden tenige muziekstukjes uitgevoerd om het publiek aaoienaam bezig te houden Even over half vijf wa r4s vulling geëindigd en ging de ballon statig en Itngzaam de lucht in Behalve den aeronaut HeraM Kodenhof deed de beer 8 W Steenweg nit AMNrflam de reit mede Het was inmiddels gebeel droog geWorden en het tochtje door de Ijucht slaagde uitstekend Te 5 ucr 20 1 daalde de ballon up den polder üud Hardonho 3t illesbosch op 2 uur afstand van Werkendam ne lBr p het land van J Baelde die met den heer y Vos landbouwer op de Anna Paulowuaboove p den Kievitswand alle mogelijke hulp verleende en den luchtreizigers eene hartelijke ontvangst bereidde De grootste hoogte die de ballon bereikte was 1050 M Even vóór tien uren kwamen de reizigers inet den goed ingepakten baljon te Werkendam flap Gisteren was de heer Rodenhof wederom hier ter stede en gewaagde met alle voldoening over zijn luchtreisje Hij is voornemens een volgend jaar nogmaal in Gouda op te stggen Op de voordracht voor onderwijzer nan de openbare school Xo 1 te Zevenhuizen staan de hh M W van der Hoeven te Waddinxveeu A Entrop te Berlikum eu C Lekkerkerker te Moeroapelle Blijkens tclf grapbisch bericht van de Indische Rogeering ventam do Tcsident van Soerakarta in den nacht van 11 op 12 dezer dat een dertigtal inlanders als priesters itekleed zich meester gemaakt hadden van de pasangrahan te Tawangmangoe in het district Karaugpandan nabij de grens van Madioen en door de politie niet waren te verdrijven Terstond wooden militairen derwaarts gezonden met een gedeelte van de Igfwaeht dragonders en van het lezioen van panjeran l r ng Vedono terwijl zich ook de resident en genoemde pangerou daarheen begaven Ten gevolge van dit krachtig optrwlen werd de poging tot verzet in hare geboorte onderdrukt Van de bende in de pasangrahan gaven zich 42 personen waaronder vrouwen en kinderen over terwijl do leider der bende en tien anderen die zich niet wilden overgeven werden gedood Xiemand is ontkonieu De bevolking is volkomen rusiig Stiiati C ottrant ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centeli iedere regel meer 10 Cenf n GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN spoedige consumptie onmiddelijk na den oogst ia een gebiedende noodzakelijkheid bij hun p eboorte dragwD zij reeds de kiemen van bederf in zich een slordige onoordeeligkundige behandeling draagt daarvan voor een goed deel de schuld Zgn zij dus reeds op zich zelven nief geschikt voor gebruik over de grenzen nog minder zijn zij het voor coupage zij bederven alles waarmede zij m aanraking komen Frankrijk dat geruimen tijd vooral tgdeus de verwoestingen der phyloxora met deze wijnen proefnemingen gedaan heeft tot assimilatie met product van eigen bodem heeft die pogingen moeten opgeven en was daar te eerder toe bereid nu met behulp van beroemde natuurkundigen paal en perk aan de verwoestingen van de zg druifluis gesteld on aan de bodem zijn vroegere gezondheid teruggegeven is Enkele soorten als Frani Capri Lacrima Christi Falerno en anderen welker cultuur meer in handen is van het ontwikkelde deel der wijnbouwers zijn inderdaad goed maar ook niet voor de sesnatie mikeode lï pfcnnige te verkrggen De onwil van Frankrijk om de vroeger tractaten met Italië te verlengen of te vernieuwen is ten opzichte der besproken wijnen reods een vingerwijzing indien eerstgenoemd land belang had bij de wgnen van zgn zuidelijken nabuur zou het hem immers welwillender te gemoet treden Gisteren morgen is in de buurtschap Zuidbroek onder Borg Ambachi de kapitale hofstede afgebrand bewoond door W Rozendaal Te nauwernood konden de bewoners door een venster heen het loven redden Zoowel hofstrde als inboedel waren zeer laag tegen brandschade verzekerd l e Javabode schrijft Dat de nieuwbenoemde Gouverneur Generaal zich met een tractement van ƒ 11000 s maand heeft tevreden gesteld zal minder verwondering wekken kis men er bij weet dat hem een pensioen van ƒ 8000 en aan zijne weduwe een van ƒ 4000 is verzekerd terwijl het eerste ot nog toe ƒ 6000 bedroeg en het tweede in het geheel met aan de betrekking van lan Ivoogd was verbonden Hot is nog do vraag of de Stalen Generaal met dia voorwaarden genoegen zullen nemen het weduwenpensioen vooral is zonderling daar dit hier alleen wordt toegekend wanneer aan het fonds i bggedragen hetgeen indertgd den Gouverneur Generaal Mger werd geweigerd en het in Holland niet Instaat