Goudsche Courant, woensdag 17 oktober 1888

ê Aldus heeft zich de droevige gebeurtenis tcj ge dragen De justitie zal een vervolging instellen Het der Ruthenen die als minderheid in dezen ïmodol is haar plicht ten spijt van zooveel grootheid van ziel als door dit gezin van waarachtige edellieden ken hebben bestaat natuurlijk veel nieuwsgierigheid keizer te beurt viel doch deze gissing is niet waari L i 1 i j 1 tetAi vroeger was ciën van ons Kgk op tweo of driewielers goedschikste maken gn vindt men er in vermeld en ook beschreven voor zoover het de richting den afstand den toestand vau den weg soms ook zelfs voor zooverhet natuurschoon betreft Vorder vindt men er invermeld de politie bepaliugen betrekkelijk het rijdenop velocipedes of draisines zooals het in sommige gemeenteverordeningen heet waaronder somsongemakkelijk strenge bepalingen voorkomen Velelandelijke gemeenten bepalen dat een wielrijder bijhet tegenkomen vau paarden op vrij groeten afstandmoet afstijgen en met zijn toestel aan den waterkantvan den weg moet gaan staan waarbij liij de gevaarlijke machine met zyn lichaam voor het oog derpaarden moet bedekken Wil hij paarden voorbijrijden dan moet hij lang te voren waarschuwen endan langzaam voorbijrijden soms zelfs by die gelegenheid afstijgen lu Limburg heeft hij er zich voor tewachten door kudden vee of zelfs varkens te rijden Kortom eene handleiding als dit boek is niet overbodig I Van groot unt is ook eene opgaaf van geschikte logementen mot vermelding van de Kosten van verblijf en maaltijd Het geheel van deze kostelijke inlichtingen is in een handig boekje waarbij uitvoerige kaarten behooren saamgevat r Het hypnotisme heeft onlangs dienst bewezen bij een igerechtelijk onderzoek Zekere Piohereau een schoeumakerskuecht uitPainhoeuf werd beschuldigd van zijn patroon 230 fraan ontstolen te hebben Hij ontkendealle schuld men kon geen bewijzen tegen hemaanvoeren en het gestolen geld was niet te vinden Toen stelde de gedachtenlezer Zamora die juistte Paiuboeuf aéaiicei gaf den rechter van instructievoor hom te helpen on deze uara dit aanbod aan Zamora ondervroeg den beschuldigde in helf bijzijnvan den rechter en verscheidene getuigen lietzich blinddoeken uam Pichereau bij de hand opde manier van Cumberland en bracht hefi naareen plek bij een ouden muur waar men ondereen steen een bedrag nagenoeg gelijk aan flet gestelene verborgen vond H Pichereau die nog steeds bleef ontkennen stond nu terecht voor het gerechtshof der BenedetvLoire Zamora verscheen niet als getuige en er werd door het Openbaar Ministerie volstrekt geen melding gemaakt van het hypnotisme De verdediger wees er op dat het vinden van de som welker bedrag bekend was nog volstrekt geen bewijs voor Pichereau s schuld mocht heeten het geld kon er zeer goed begraven zijn alleen om gevonden te worden Maar ondanks die betoogen werd de beschuldigde zonder nader bewijs veroordeeld tot twee jaren gevangenisstraf Figaro acht terecht deze veroordeeling op zulk een grond een bedenkelijk verschijnsel vUe gezworenen zegt het blad lieten ziqh reeds al te dikwijls door hunne zenuwen leiden Er ontbrak nog maar aan dat de suggestie hen het spoor geheel bijster maakte en ook dit is thans geschied Een tot dusver onbekende NcderUmdsche kunstenaar van groote verdiensten is ontdekt en wel in Oostenrijk In de St Georgekerk vau Wiener Nenstadt prijken eenige zeer fraai beschilderde glasramen uit het begin der 16e eeuw en de heer W Boeheim heeft in de archieven aldaar gevonden dat deze vervaardigd zijn door Joris Delffts In verscheidene oorkonden uit den tijd vankoning Maximiliaan wordt deze kunstenaar vermeld en op een wijze welke zijne beteekenis inhet licht stelt Koning Maiimiliaan die veel vande Wiener Neustadt hield gaf haar nadat de stadzoowel in 1494 als nog eens twee jaren later doorhevigou brand geteiaterrl was voor allerlei herstellingen verscheidene bijdragen in wijn graanen geld Op 7 Inli lóOO schrijft hij uit Augsbnrgaan de broeders van de St George orde in doNeustadt dat hij de glazon in de kapel op do poortweder zal laten maken en het orgel aldaar herstellen Jarigen mu Uelffs aederleitdiche Maler wordt daarbij herhaaldelijk in het Gedenkbuoh vernield Hij ontvangt o a op 17 Augustus 1500 na voltooiing van den arbeid 6 Gulden rlteinuchmr Abfertigiiu heim zu ziehen Het nauwkeurigonderzoek van Boeheim in de Milteilmujeti derOostenrijksche Centralcoramissie medegedeeld leiddetot geen geheel bevredigenden uitshtg maar hetbewijst in elk geval dat deze Joris van Delfft nieteen van tot dusver bekende kunstenaars van dien naam is DelfUche Cmrant Bestunrderen van do Prins Hendrik Stichting voor behoeftige Oude Zeelieden hebben onderstaande circulaire verzonden Sinds jaren verneemt gy in t najaar onze roepstem ten behoeve van de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee en telkens heeft uw antwoord u tot zelfvoldoening ons tot hulp en steun gestrekt want telkens mochten wij van u de middelen erlangen om de Stichting in het leven te liouden ja te verbeteren tn uit te breiden Behoeven mj u te zeggen dat wij ook thans niet achterblijven ƒ vaar het aantal der verpleegden steeds toeneemt en de waardeering der Stichting zich openbaart in de rij der kandidaten die reikhalzend het oogenblik verbeiden dat hunne toekomst verzekert door hen op hoogen leeftijd aan gebrek on ellende te ontheffen Hoe weinigen zijn er wien het te beurt valt tegenover de veleu die het hopen Kn toch zoolang gij voortgaat te geven met de onbekromponheid die wij kennen en waarop j met vrijmoedigheid rekenen zijn allen tot da hoop gerechtigd deerlijke gave des Hemels die de rijkdom der armen is Zo waren een jong en sterk en geloofden in hetleven met al ie veerkracht van het mannelijk be staan De ouderdor heeft hunne ruggen gekromd j hun haar torgrijsd hunu hoofden gebogdn mafljr zij hebbei l k ijlj u At geloof in h et leVen 1 6 ipuden iij hun TOchti f oog zoekt het uwe alp b np hulde l vaUj dankbaarhrad zooals zij den fiar ze waard g is de eenitóööpverigens die gij wenschtj Del dichter heeft ftezongen dirt divide arge ftjjaan God leent f Berlandsllien 1 tan Jidbr vW ennihgnteestóA lie den Ni t vaderl tni hs Konilrikj G W W G Wendeli ir van HfllLk directeur t Is 1 zeker Ipnnoodig een woorkffjtot tenbev el0iier aan toe ta voeg want voor len oudenfu t heeft ieder Nederlander sympathie én lintauotland orrfeii door sympathie d koorden Détirzen onttknoopt Wii voegen er bij man elpt leent aan Beafuijrderen der P ertheim fcorzitter J oorzitter A Do huwelijksaanzoeken per advertentie thans dage lijksche lectuur zijn iiet v an zoo jongen datum als men allicht zou meenen In het Intelligmt BUtt van Leipzig 9 Mei 1812 leest men rpeds Vier fatsoenlijke en zeer sohoone meisjesivan buiten 18 24 jaar ieder met een bruidschat vau 3000 gulden dadelijk beschikbaar wensohen in een groote stad te trouwen Zij vleien zich goede huisvrouwen te zullen worden en alleen wegens de afgelegenheid van haar geboorteplaats nog niet door behoorlgko pretendenten te zijn gevraaigd zij zien meer op gepastheid en eerlijkheid dan op vermogen Nadere inlichtingen wordon alleen gegeven aan personen beneden de 40 jaren zonder lichaamsgebreken brieven onder het motto zoekt on gij zult vinden teadresseeren aan het bureau van dit blad Het lAfziger Tcu ebtatt weet mee te dealen dat het viertal ruim twintig brieven als antwoord ontving en daaronder brieven waarin do trouwlustigen oneindig veel zorgvuldiger beschreven werden dan de misdatligers in de politieberichten Of de vior jonge dames door hare advertentie getrouwd zijn wordt niet gemeld De derde bekroonde bg het schoonheidsconconr te Spa Frau Betty Stuckart geg Scheffer zal uit haar diploma munt slaan Donderdag debuteert zij voor het Berlijnsch publiek Er is voor haar eene reeks van tableaux vivants gearrangeerd artistiek maar decent waarin hare schoonheid onder verschillende verlichting zal uitkomen In een groote gouden lijst 14 voet in doorsnede komt zij het eerst als portret in Eembrandts stijl dan als Gretchen eindelijk als Flora Het diploma vau het concours schijnt grooton indruk te maken By mevr Stuckart hebben zich een groot aantal der eerste portretschilders en teekenaars aangemeld om haar portret te maken De schoonheid heeft verklaard dat zij zich gaarne hiertoe tor beschikking stelde maar dat zij niet de verachillenda ateliers wilde bezoeken lederen dag echter van 11 tot 12 uur is zij bereid om in hare woning Friedrichstrasse 176 voor de heeren te poseeren Zooals gemeld is word dezer dagen U v S t H te Utrecht in zyne woning aangehouden en naar de col overgebracht als verdacht van valschheid in geschrifte en verduistering van gelden ten nadeele van de Blindenwerkinrichting aldaar Omtrent deze zaak schrijft men aan het Potitienieuw uit Utrecht Sedert eeuigen tij d liepen alhier voor baron v S thoe H zeer booze geruchten en wist men zelfs te vertellen dat hy zich in zijne betrekking van penningmeester eener instelling van liefdadigheid zooverre zoude hebben vergoten dat de justitie zich in de zaak had gemengd en reeds een onderzoek had bevolen Toch werd nog door velen aan de geloofwaardigheid dier geruchten getwijfeld totdat genoemde heer jl Woensdagavond onverwachts in zijne woning werd gevangen genomen en naar de cel overgebracht Welke feiten hem eigenlijk wofden ten laste gelegd is nog ni met zekerheid bekend Wel spreekt men van valschliid in geschriften en verduistering van geldon AMl dit oischt nadere bevestiging om als waar te ktnmen worden aangenomen In den LoMonschen Standard wordt vermeld dat jaarlijks Mlt minder dan 2500 Engelschen op de meren en flïivievon verdrinken omdat zij niet zwemmen kuMMn t Is verbazend zogt het genoemde blad Mloe een land dat op eone zoo uitgebreide zeemacii en de overleveringen van een eigenaardig volksletln kan roemen welks geheele wezen van smaak vtrnVde zee doordrongen is Kan dulden dat jaarlijks fljwaiev zooveel menschenlovens kost Negen vi U iftien Engelschen aan do zeekust bewegen zifch fw hot water elke daartoe geschikte waterstreok itflft hare roeiclub Men zou meenen dat alle inbq iiB ingen van zulk jeen luud zich vanzelf op de zwem werd onlan maar onder een zwenlïnet Qok voor f Op de Ito trisoh toesttói slagen pp eiis hoordelde s l i van zei en i t t t zoudeü toelagen Bij de vldot liot u zwemmen len minste geleeié BinSuning der koopvaardijschepen is Mne zehlzaaiDheid Jf lerUnd geld dit nog maaKal te zpet iion 11 in plaats gtrekkmg ll l het dat er jetS op eljO tris waa JDe irein oi i lèllijk jrainiMi A H nd yis ei d telei ran Aio spoMweglijnen goMt een elecIJ jhet veftrefc vifin imrein jin het volgonlle sjf te ipri dm maaktd hy IJFe geiniet ifl ard4 wi ngssein i gevenf I ids in yollerfwaijbtgon er j e 4j iweli issHfier wistépiWiiet Jwi chtt n in groote ongerBStlöjid ifi o T en weer giiièeniiugestéWo oSiyètiiiiiok bleek dat alles o keorde wjl eW nl j eoB lang oponthoud giiM do weer voort i Intussiihen gin dd stationschef ook eens naar zijne klok zitn on daar vqnd hy tusschen de kamradercn van het elecirisch toestel een muisje Het arm diertje was toen het oen sloeg in het inwendige van de klok eu in zijne poging om wég te Iqopen was het door de moorddadige raderen gegrepen Het kleine lichaampje was groot genoeg om het geheele toestel te doen stilatjun en bij gevolg den trein ook De dooil van den heer Carayon Latour De Oauloi verhaalt als volgt do bijzonderheden van een droevig ongeluk dat onlanys te Chalons is voorgevallen De hoer Andrii de Corayon Latour die een uitmuntend ruiter was was desniettegenstaande l ij hot binnenrijden van Saumiir van zijn paaril gevallen Evenwel vertrok hij naar het kamp to ChUons waar bij beproefde den dienst waar te uemen maar aanvallen van koorts en dysenterie noodzaakten hem zich naar het hospitaal van Mourinelon te begeven Hij had er ongeveer voertieu dagen doorgebracht toen op don 14en Septomber j l een zijner bloedverwanten hem een bezoek kwam brengen Weinige dagen later don 20en of den 21 en September gevoelde hij zich zoo wel dat hij verwachtte spoedig uit het hospitaal te wordon ontslagen Hy vroeg toen aan den ziekeuoppaaser die hem tot dusver zeer goed had verzorgd om een weinig bismuth Hij wilde alvorens te vertrekken volkomen van zijn dysenterie genezen zijn De oppasser bracht hem vier of vijf poeders deed er een in een ouwel welke de maarschalk in zyn soep innam Bijna onmiddellijk daarop werd de heer de Carayon door hevige pynsn in maag en ingewanden aangetast Hy gaf bloed op on ook drong hem het bloed uit de ooron Ik ben vergiftigd riep hij uit De ziekenoppnsser herig ontsteld wierp zich op de knieën on smeekte hem mat te verraden en e heer de Carayon had medelijden met den man en zeide niets Gedurende vijf dagen gaf de heer Carayon Laiour herhaaldelyk bloed op en leed als oen martelaar zonder iets aan de geneosheeren te laten bemerken Beproefde de ziekeuoppasser zyn slachtoffer te genezen Het is niet waarschijnlijk want de heer de Carayon die aan zijn familie heeft medegedeeld wat er gebeurd was hoeft niet over tegengif of iets van dien aard gesproken Toen hy voelde dat hy sterven ging vertrok hy naar zijn familie om ten minste In de armen van zijn vader den geest te geven Hij verborg tot op het liwtste oogenblik wat hij doorstond vreezendo dat men hem niet zou laten vertrekken on hij in het hospitaal zou moeten sterven Men begrijpt niet hoe het mogelijk was dat men hem in dien toestand kon laten vertrekken Men moet gelooven dat hij de laatste visite van den geneesheer die hem hot ontslag uit het hospitaal verstrekken liet heeft kunnen ontgaan Te Parijs aangekomen kon hij zich nauwelijks staande houden en zag er zoo bleek en ontdaan uit dat zijn kolonel die hem aan het station ontmoette hem niet herkende en hem voor een dronken man aanzag Toen de jonge onderofficier in het vaderlijk huis aankwam inocst hij door twee personen worden ondersteund en geleek hij meor op eon doodo dan op den knappen opgewokten jongen man die hij vroeger waa geweest Papa zeide hij ze hebben mij vergiftigd eu ik kom bij u om to sterven Men bracht hem te bed en hy vertelde daarop wat er was voorgevallen maar sm iekto don ziekeuoppasser niet te verriulen Vijftien dagen achteroen onderging df Carayon de vreeselijkste martelingen het bederf in het blued nam steeds toe alle natuurlijke levensverrichtingen hielden op een brandende inwendige ontsteking verteerde het ongelukkige slachtoffer Eindelijk verloste do doSd hem uit zyn lijden Zondag had de lijkschouwiug plaats op do schouw plaats eu niet in het sterfhuis om de familie er hot pgnlijko van te besparen De vei ftiging bleek uit lal van symptomen De ingewanden waron niet slechts ontstoken maar verbrand Ken geneesheer baVeert dat de vergiftiging molsublimaat moet heb Mn plaats gehad te meer daarde zieke heeft vcrklMard dat hot poeder hetwelkhem door ea oppiister gegt ven jras op keukenzout geleek il Niemand vanf de f iilio van den overledene heeftoen klacht bij de j titio inge liend eu nochtansblies de stervende l laststen adem uit in tegenwoordigheid van zijn iidt r ijn zijster de vicomtesse Barbot en twee andei j blowlirerwanten J e geneesheer éclitol bespeurde aan het lijk verite toekenen en deted aangifte bij ile justitie De baron de Carayon Latour werd daarop door deijO rechtercommissaris naar dé feiten ondervraagd maar voeijde aan zijn verklaringen de volgende woorden toe Ik smeek de rechtbank don laatsten wil ïb4 mijn zoqn te eerbiedigen eu de schuldigen niet te vervolgen a iii deii dag word gelegd Buiteolandscb Overzicht De Kuropeescho pers wjjdt natuurlijk in de eerste plaats haar beschouwingen aan keizer Wilholms reis naar Home De Engelsche bladou liochtöii alle veel gowicht aan s keizers bozoek en beschouwen dit als een nieuwen waarborg tot handhaving van don Europoeschen vrede De officieuze Momimj Vod merkt daarbij op dat GrootBritan nië wel is waar niet tot het flrievoudig verbond is toegetralen maar toch geheel instemt met het doel daarvan en het zoo noodig zeker krachtig zal steunen Naar t geen de Keizer en do Paus samen gespro Volgens de Katholieke bladen werd er geen woord gerept ovef de Kome quaestie maar wel over den toestand der Katholieke kerk in Duitaohland Volgens de Germania gaf do Keizer zeer lievredigènde I vcrkloringen over het behoud de vredes en opende hij het vooruitzicht op verdere concessies namens Pruisen De Paus begon mot den Keizer te herinneren aan het bozoek door zijn vader als Kroonprins op het Vaticaan gebracht on sprak daarna den wensch uit dat hij met hem op even vriendschappelijkon I voet zon blijven als mot Keizer Friedrioh In het algemeen wees Leo op den treurigen toestand i waarin de Paus verkeeide zette uiteen wat het Pausdom is voor de maatschappij en verlangde daarom meer vryheid voor de Kerk De Populo Romano beweert daarentegen dat do Paus het herstel iler wereldlyke macht ter sprake hoeft gebracht maar dat do Keizer geen lust toomle hierover in bijzonderheden te treden Toen de Paus echter over dit onderwerp doorging maakte de Keizer een einde aan het gesprek door te verzoeken of hy zijn broeder Prins Heinrich die zoo lang UI de troonzaal vertoefde aan den Paus mooht Xl h i S binnen f rlZi f onderhoud een emdo Volgens een ander bericht zin Td Ichl T P K tholioken in Duitschland en sprak hij den wensch uit dat 1 woorddTV 2 en Keizer Wilhelm Z ngen en Het is u lo mag welko courant t best is inge gehangen worden ook de fijne puntjes van t geen daar onder vier oogeii iVvoorgevallen znllon wel niet aan klok en klepel mot van dó Katholieken Gewoonlijk brengen de couranten bij zulk een Gelegenheid ten berde wat zij wensohen dat door de personen gezegd zou zijn Op een derde politiek diner bij Floquet werd de grondswetherzioning behandeld In strijd met de meerderheid zijner gasten die togen de herziening zich verklaarden blijft Floquet bij zijn voornemen om een voorstel in te dienen volharden als het eenige middel om de moeilijkheden te boven Ie komen Floquet ziet in het bijeenkomen van een congres volstrekt geen govaar Hij zal het ontwerp van herziening indienen zooilra de kamer weder byeenkomt en voorstellen het in handen eener oommisrie te stellen maar zich verzetten tegen dadelijke behandeling daar de stemming over de herziening in beginsel eerst gehouden kan worden na do behandeling der begrooting Weigort de kamer tot do herziening over te gaan dan treedt do minister af Niet ten onrechte zijn de Duitschers in Oostenrijk zeer ontevreden over de veranderingen in het ministerie Toaffe Vooral lie benoeming van graaf Sclionbo n den stadhouder van Moravie tot minister van justitie tot vervanging van baron Prazak is voor hen eeii veeg teeken Graaf Schönborn de broeder van den aartsbisschop van Praag h een der warmste voorstanders dor zoogenaamde feudale foederalistische staatkunde welko feteeds door graaf Tiuiffe is gevolgd Hij ia een besliste tegenstander der Duitschers en reeds meermalen verklaarde hij zich voor de opriobting van een zelfstamllg koninkrijk Bohème met inbegrip vau Moravie en Silezié Bovendien behoort graaf Schönborn tot de Dnitsch cloricale partij zoodat prins Lichtenstein en zijne aanhangers die gelijk men weet een aanval tegen de neutraTe school beramen zeker op zyn steun kunnen tekenen iHet omslag van don minister zonder portefeuille ZiemiaUcowski en zijne vervanging door den stadhouder van Galicic baron Zalewski is eene overwinning der Polen welke hoofckakelijk de provincie Galicic betreft De heer Ziemialkowsfci behoorde tot do tegenstanders der nieuwe alcoholbelasting waartogen de boeren in Galicie zich te vergeefs hebben verzet De Poolsche adel is echter daar overheerschend en stoort zich uiei aan de wenschen staat vau zelfregeering althans volgens den heer Gladstone niets hebbon m te brengen De minister van tinancién Dujanewski een Pool die de alcoholbelasting voorstelde bewerkte daarom Ziemialkowski s verwijdering en de benoeming van den Poolacbeii baron Zalewski tot liiaister terwijl in diens plaats een ander Poolsoh edelman Iwron Badeni tot stadhouder van Galicic werd benoemd Hot is dus geen wonder dat de Duitschois zeer ontevreden zijn over deze verandering in het ministerie In het ministerie Toaffe zittfln nu reeds twee Czechen en twee Polen zoo lat de vooruitzichten voor de Duitschers zoowel in Oostenryk als in Bohemen steeds slechter worden Van Üuitsche zijde wordt beweer l dat deze wijziging van het kabinet een antwoord is op do koele bejegening welke den mi nistorpresident graaf Taaffe namens den Duilschen schynlyk daar ontworpen Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 15 OCTOBER 3 Heeronhuizen Crabethstraal Q 257 259 n 281 ƒ 11310 kr V W D Schenk 2 Heerenhuiïcn Wachtelstraat P 222 en 223 ƒ 7265 kr W Toornvliet Winkel en woonhuis Kleiweg E 43 ƒ 2015 kr C van Betkei Burgorwoonhuis Heerokade P 814 ƒ 1005 kr L Toornvliet 3 Burgerwoonhuizen Heerekade P 314o b eu e f 3020 kr M V Deth 2 Burgerwoonhnizen P 314 on ƒ ƒ 2060 kr Itr Q 126 ƒ 720 kr P 127 ƒ 1540 kr ƒ 660 kr L P Homes Burgorwoonhuis Heerekade P 314 f 1000 A L van Dorst Burgerwoonhuis Winterdyk P van den End Burgerwoonhuis Turfsingel T N Reebeon Burgerwoonhuis Koolekade R 61 Toornvliet Huis en erf Kattensingel Q 180 ƒ 1640 kr J uurKorlijke Stand GEBOREN 12 Oct Cttliirii ouden L C dea Edel en W M WlllenbarK 13 Cathari Mirii ouden H tan der Linden en A vin Sohaik Baatiun Hendrik onders B Gntrl en A M Mulliirt Arooldoi onderi T Boahoff en A C Tier 14 Cornelia oudera G Moolenur en H Blok 15 Jacob en MtruoBi ouders i tbd Mairen en S Meijweg IJsselslyn OVEHLEDEN 13 Oct P J B Weteringa S m P Poldermana 2 j 4 m U D Kruljt ü en Moordrecht OVEBLKDfcN E de Jong 7 w P F Adri a n 3t j ADVERTENTIÈN Voorspoedig beyallen van eeae Dqchter A C VAN HEES DeUt 15 October 1888 Pbetbrs Ondergeteekenden betuigen hartelgk dank voor de bewjjzen van deelneming dezer dagen ondervonden ti A D J GABIilJ A H GABRIJ KiBEEWsu J C KOEMAN J KOEMAN A C KOEMAN DB Wikkel GoHiia 13 October 1888 Voor de vele bewezen van deelneming ontvangen bjj het overlgden van mgnen geliefden Zoon den WelEd Gestr HeerEDÜARD AUGUST in leven Kapt der Artillerie te Gorinchem betuig ik ook namens mgne Kinderen mgnen hartelgken dank Mevr de Wed I H tan LEENT Utrecht 16 October 1888 Tkmjso Gez RIJKEN berichten de ONTVANGST der NIEUWSTE MODELHOEDEIV alsmede alle NOUVEAUTÉS voor het aanstaande Saisoen GOUDA Turfmarkt H 248 NIEUWE WINTEESTOFFEN A V OS Az Eleiveg E 73 en 73 De ondergeteekende heeft de eer de ontvangst te berichten der NIEUWSTE MODELLEN van DAMES en EINDEEHOEDEN voor het aanstaande aaizoen K KROMHOUT TURFMARKT H 158 Wollen Ondergoederen Toor Mannen en Jongens Zware en sterke kwaliteiten in lichte en donkere klenren Donkerbruine Mans Onderpakken van ƒ 1 60 af SCHENK Zn MODES ET CONFECTION Gez MICHAEL Kleiweg E 66 GOUDA ONTVANGEN de nieuwste MODELLEN van DANES en KINDERHOEDER alsmede de NOUVEAUTÉS tot het maken van Mantels en Costumes Een fatsoenlgk a UIEffiTlIISM van goede getuigen voorzien zag zich gaarne geplaatst Informatiën ter Boekdrukkeri van B A VERZIJL Korte Tiendeweg