Goudsche Courant, woensdag 17 oktober 1888

1 Hoofdprfls 2 Prijzen a ƒ 2 000 2 Prezen a 500 5 Prüzea a 50 10 Prözen a 25 280 a ƒ 14 1 f N9 3771 VrUdag 19 October 1888 d SAM som Markt 58 GOUDA OPENING VAN HET WINTERSEIZOEN Heden Ol TVAIXGE de complete Collectie Mantels en Ulsters in peluche en fantasiestoffen GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzonderlgke Nonunera VIJF CENTEN De inBending van advartentiea kan geschieden tot één nor dea namiddags van den dag der uitgave IPREMIE AANDEELEN der Noord Holkndsche Vereenigiog Het Witte Kruis GEGARANDEEÉtD door een speciaal Toor deze Leening verbonden Waarlorg onds en een Reservefonds beide gedeponeerd bg de Nederlandsche Bank te Amsterdam Eerstvolgende Trekking 1 DECEMBBB e k 100 000 4 000 1 000 250 250 3 920 ƒ 109 420 300 IN 1889 DRIE TUEKKIN G EN 1 April HoofdprUs 50 000 1 Augustus Hoofdprys ƒ 300 000 1 Decamljer Hoofdprijs rSO OOO De minste prfls die opeen HOLLANDSCH WITTE KRUIS LOT vallen moet is ƒ 14 Verkrijgbaar lot den koers van f 12 75 bij de Hecren Wed KNOX ÜOBTLAND te Goiida STEENKOLEN Tot en met ZATERDAG in lossing de lading puike Grove autir Kaclieikolen gedorende de lossing vrg te buis tot 57y Cent per H L t g 2 of meer B L A LAMBERT TE HUUH aangeljodeii aen ne GEMEUBILEERDE ZITKAMER j met SLAAPKAMER met of zonder Kost Adres franco brieven onder No 1744 aan den uit j gever dezer Conrant Eet Haar ontwikkelen Het uitvallen myner baren is door uwe Ëaar Ontwikkelingsbalsem geheel opgehouden dit heeft mg veel genoegen verschaft daarom veroorloof ik IJ dit te melden aan ben die Tan het uitvallen der haren last heeft Is onderteekend Amstïbdam G H VAN DER ELST uitval van Haar Roos of Schilfers dun Baar kale plekken pgn in de Schedelbaid Haar of Baardworm Haidzeer vro tgdig rr s worden al deze onaangenaamheden worlen verbannen door den Haarontwikkelinga Balsem Bood gr s en wit Hoofdhaar tevens Baard kant n kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelgk Met één flacon van DIT middel heeft men g jaar voldoende naar gelang wat men kleurt Verkrggbaar ba THEOPHILE Haarkundige FrMeriksplein 32 Amsterdam Franco zending a 2 15 per Postwissel of ƒ 2 25 aan blanwe Postzegels alsook tegen ƒ 2 Rembours NB Uw Brief ontvangt u terug Geheime verpakking GEEN DEPOTS De Qoudsclie Macliinefabriek vroegpr COSIJN Co beveelt zich aan voor de L E V E R I N G van GasmachineS Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en Branders voor SIEMENS Heer en Tailleurs wordt door deze bericht dat aan onderstaand adres te bekomen zg n Geknipte papieren patronen voor Heeren Geheel volgens optegeven maten oi desverkiezende geëvenredigd volgens optegeven bovenwydte Verder wordt in het bgzonder de aandacht gevestigd op de VOLLEDIGE COLLECTIE PATRONEN van alle voorkomende bovenwgdte namentlgk van 36 tot en met 56 van af 42 met Schooten voor Jacquets en gekleede Jassen Buitenkragen en bg ieder maat afzonderlgk de boven en ondermouw Alsook van iedere bovengemelde bovenwgdte de Vesten Een dergelgke VOLLEDIGE COLLECTIE PAtRONEN is bepaald zeer belangrgk voor Heeren Coupeurs en Tai lenrs die confectie snijden daar alle voorkomende Patronen beproefd zgn en de prachtigste resultaten opleveren Voorts wordt voor ieder Patroon gegarandeerd als zjjnde uitstekend passend en zeer elegant modfel Alles wordt franco door het geheele Rgk verzonden na ontvangst van het bedrag per postwissel of iu postzegels Afzonderlgke Patronen van ieder voorkomend groot stuk ieder afzonderlijk a 1 Vegten of Pantalons a 0 50 De volledige collectie Patronen met vesten 15 zonder vesten ƒ IA De lessen worden van af October dagelgks voortgezet Adres ISIDORE ALEX FRANK Dtrechtschestraat No 8 Amsterdam Sociëteit ü S GENOIiGEN Zaftl cKüNSTMIN w van den Heer S R J P P E op Dinsdag 23 Oct 1888 Programma en Toegangskaarten a O 75 en voor Leden i ƒ 0 50 zgn tgdig aan bet lokaal verkrggbaar Namens het BESTUUR der CBR NAT SCHOOL woïdt kennis gegeven dat iu hare vergadering van den 12 dezer is benoemd tot 0NDËRWIJZERËS8E in de Handwerken aan bovengenoemde School MeJTifvroTiw G M HOOPTMAN alhier die hare lessen zal aanvauiren den l t n NOVEMBER a s Tevens wordt ter kennisse gebracht dat van dit onderwgs ook gebruik kan gemaakt worden door leerlingen die genoemde school met b zoeken en zich daartoe bg genoemde Mejii vrouw hebben te vervoegen ten einde inlichtingen omtrent conditiën enz te bekomen Namens het Bestaar voornoemd J J VERDRIËS President Ooada 16 Oct 88 STEEN kOLEN Nog slechts eenige dagen in lossing de lading QROV RUHR KACHELEOLEI waaruit wg tot n et per HECT contant zonder korting afleveren vrg in hnii bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cie I Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 16 Oct 1888 N B Voor eene geregelde uitvoering der orders verzoeken wg de bestellingen zoo spoediif mogelgk te doen I Modes Confectie Gez van DAFTZIG GOUDA Dubbele Buurt B 2 i hebben de eer de ONTVANGST te berichten i der NIEUWSTE MODELLEN Dames en Rlnderiiocden ADVERTENTIE in alle Binnen en Buitenlnndsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gdlida I Sn lpersdruk van A Bbinkmaii te Uoudis De nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 Awnco per poit 1 50 BINNENLAND GOUDA 18 October 1888 In het raadsverslag in on vorig nr moesten wij enkele punten minder breedvoerig modedeelen dan wij wensohelijk achtten Het ia daarom dat wy daarop hier nogmaals terug komen Het Rapport der Commissie in wier handen wm gesteld de gemeente begrooting voor het volgend jaar bevat o a oen opmerking orer het gebouw der vroegere nasthuiskerk op de Oostharen Het bevreemdt die Jommissio nl dat de post betr dat gebouw voor memorie is uitgetrokken zij had gehoopt de verlangd wordende voorstellen van B en W te zotlen vernemen B en W zeggen in hunae memorio van aptwooid op die opmerking bet volgendef De Commissie zegt in haar rapport dat ij gehoopt had de verlangd wordende voorstellen betreffende hot gebouw der voormalige Oasthaiskerk van ons Coilegie te vernemen en daarom met bevreemding slechts een memoriepost daartoe betrekkelijk gevonden heeft Zjj zal echter moeten toegeven dat het voor ons zoo niet onmogelijk dan toch hoogst moeiolijk was om na het votum Uwer vergadering van don ISn Meijl nieuwe voorstellen betreffende de bestemming van dat gebouw ir to dienen De Gemeenteraad toch besloot met groote meerderheid in zyne vergadering van 2 Maart 11 na verwerping van hel denkbeeld der verplaatsing van de Boterbiarkt d voormalige Gasthuiskerk overeenkomstig het door ons gedans voorstel en het bij dat voorstel overgelegde plan in te richten tot bawoarplaats voor het Oud archief dor Gemeente en van de Stads Librye en tot zittinglokaal voor Militieen Schutterijcaken eu noo ligde ons uit alvorens tot de aanbesteding der verbouwing over te gaan oen meer nitgewerkt plan betreffende die iarichting ter goedkeuring aau to bieden Ën to n eenigen tijd daarna het uitgewerkte plan dat behoudens eenige kleine wijzigingen geheel overeenkwam met het hiervoren bedoelde voorloopige plan ter tafel word gebracht onthield de Kaod daaraan zgno goe lkeuring zonder dat on de irebroken van he t plan werden aangetoond Dit afkeurend votum word met 9 tegen 8 stemmen genomi n nadat vooraf voorstellen tot het opmaken van een plan voor een geheel nieuw gebouw up een ander terrein en voor oen nieuw gebouw op hetzelfde terrein waarin tevens het Museum van Oudheden zou worden gevestigd met 14 togen a en 10 tegen 7 stemmen verworpen waren Eene combinatie vnn minderheden heeft dus naar wij meenen de uitvoering van het Raadsbesluit van 2 Maart verhinderd terwijl bij het opmaken der Begrooting nog geeno nadere beslissing was genomen Onder deze omstandigheden konden wij niet andera dan een memoriepost op de Begrooting brengen Wij stellen ons evenwel voor zoo mogelijk nog in den loop van het jaar de zaak opnieuw aanhangig te maken Voorts wensohen wy nog het volgende mede te deelen uit de discessie over het voorstel van B en W tot verhooging van schoolgeld aan de Muziekschool De heer van Veen opende die discussie en motivierde zijn stem tegen het voorstel Spr bracht allen lof aan E en W voor hunne pogingen om liet evenwicht te bewaren tussohen de uitgaven en inkomsten der gemeente maar z i liep de bloei der school juist getaa bij eene verhooging van schoolgeld De heer van Vmimingen meende dat de Baad in een tijd dat goed en goedkoop onderwijs voorop staat niet beloeld schoolgeld moest verhoogen dat re d8 vrij hoog is want 20 per jaar voor het piano onderwijs is niet gering te noemen Juist de piano klasse kost het minst aan de gemeente 62 leerlingen betalen toch 20 dat alzoo maakt 1040 het salaris van den onderwijzer bedraagt ƒ 800 en rekent men de huur van 2 piano s er dan bij dan komt men tot een gunstig cijfer De heer Noothoven van Goot zegt dat die berekening daarom onjuist is omihit daarbij geheel vergeten is do veranderlijke belooning van den ondwwijzer die inderdaad een vrg groot bedrag daarstelt De heer Van Mierop venenigde zich met het voorstel van Burg en Weth Spr meende dat 60 cent per week voor onderwijs op de piano niet te veel is te meer daar de commissie het recht had kinderan mst veel aanleg AiHIb tot de min wmogendèn behoorden geheel kosteloos toe te lateb De gelegenheid om jeugdige Jenny Lind jes Webertjes of kleine Winiawski s op te leiden bleef dus geheel open gesteld De heer IJssel de Schepper achtte het geen gelukkige greep van Burg en Weth om juist allereerst het piano onderwys te willen verhoogen Als men in aanmerking nam dat vier leerlingen tweemaal s weeks gezamenlijk n uur les kregen dat wil zeggen ieder leerling tweemaal 15 minuten dan vond spr 20 schoohi eld alleszins voldoende Ook de heer Prinoe kon zich met irerhooging van dat schoolgeld niet vereenigen Daarop verdedigde de Voorzitter het voorstel Bij de beoordeeliag dezer zaak werd i i to veel uit hot oog verioren dat muriek ouderwijs voor eene gemeente niet verplichtend is gost hl Voorzeker in muziek ervaren te zijn is een groot genot maar te zorgen dat daarin voldoende onderwijs wordt gegeven is eigenUjk de taak van de ouders het is ecue particuliere zaak Spr zou niet zoover willen gaan dat emeente zich geheel onttrok om dat onderwü finahjieel te steunen maar er zijn zekere grenze die h fer niet mogen worden overschreden en iio tugtyin deze stad bezig is vel degelijk te overschrijden Er is geen enkele gemeente in ons land zeitt spreker die in verhouding tot hare bevolking en tot de draagkracht daarvan zooveel ten koste legt aan het muziekonderwija al juist Gouda I Op de begrooting worden de uitgaven daarvoor thans geraamd op 380 de helft van dat bedrag komt terug in de kas als schoolgeld blijft dus een uitgaaf van ƒ 1900 zijnde 6 pet van den geheelen hoofdelijken omslag in deze gemeente Spr stelt do vraag welke zgn de vruchten van het piano onderwijs Al zeer weinig beteekenend En dat kan ck niet anders tweemaal een kwartier uur in de week onderwijs op de piano te outvangen kan voor de leerlingen weinig geven en de bedoeling van B en W is dan ook o a deze dat het getal leerlingen zal verminderen daardoor zal het onderwijs verbeteren en do leerlingen met aanleg zullen daarvan goede vruchten plukken Wordt het voorstel van Burg en Weth aangenomen zegt spreker dan zullen de kosten voor de gemeente verminderen het onderwgs beter wonlen en do positie dor particuliere muziek onderwgzers vooruitgaan daar zij meer kans krijgen op privaatlessen Om al die redenen verdient het voorstel dus z i aanbeveling ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TB LETTBE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De heer Straver verkUart zich vóór het voorstel van B en W Maar spr meent dat sommige leerlingen kosteloos onderwijs genieten op de muziekschool die bemiddeld genoeg zgn om het te betalen Leerlingen van de nonnaalschool krijgen daar b v kosteloos onderwijs die volgens spr niet in de termen vallen De Voorzitter zal dat punt in het Coilegie van B en W ter sprake brengen De heer Jager zegt dat het hem zou spijten als bc f doelde leerlingen van de normaalscbool niet langer kosteloos onderwijs kregen Het is in t algemeen belang dat zij muziek onderwijs krggen daar verbetering va den voUiizang daardoor in de hand wordt gewerkt Bij optochten en feesten hier ter stede is vaak gebleken dat er goed gezongen werd en dat is gedeeltelijk aan die opleiding te danken De Voorzitter zegt dat het volstrekt niet de bedoeling is hen te weren van de muziekschool die het schoolgeld niet betalen kunnen maar hen wien het wel convenieert te betalen niet kosteloos daarop te loten gaan Wat het zingen betreft hq optochten enz aU dat goed is ia zulks te danken aan het onderwijs op de gewone lagere scholen waar de zang tot de vakken behoort De heer Koning wijst er op dat de kosten voor de muziekschool klimmen doch dat de vruchten weinige zijn Hoe komt dat Gedeeltelijk doordat er te veel leerlingen zijn Er zgn vele kinderen op die school wien het ten eenenmale aan aanleg eu lust ontbreekt en door verhooging van schoolgeld zal hot aantal leerlingen verminderen en het onderwijs verlieteren De heer Prince betwgfelt het zeer pf dat laatste het geval zal zijn Dat is louter een veronderstelling die eigenlijk op niets berust Men zegt dat bij een schoolgeld van SO voor het pianoonderwjja de school goede vruchten zal afwerpen wat nu niet het geval is maar hoe dat te bewijzon Dat zijn redeneeringen in t Blaue hatem waarop men niet af mag gaan De heer Lo sy merkt den heer Koning op dat de onderwijzers der muziekschool dan zulke leerlingen zonder aanleg van df school moeten verwijderen waartoe het reglement aanleiding geeft waarop de heer Koning antwoordt dat zulks eerst kan bij totaal gebrek aan aanleg Er zgn echter vele kinderen die meê tokkelen op de piano zonder eenige vorderingen te maken en die moesten de ouders vsn de school afnemen De heer Hoogenboom vindt dat de verhooging van schoolgeld een zóó klein bedrag in de gemeentekas zal brengrn dat het de moeite van er zooveel over te spreken niet waanl is vooral niet als men in aanmerking neemt dat daar straks bijna zonder discussie een voorstel is aangenomen dat betr de oprichting van een gymnasium dat vrg wat grootere sommen aan de gemeente zal kosten Naar aanleiding van die opmerking zegt ne Voorzitter dat alle vergelijking van muziekondsrwijs en middelbaar lager of hoogor onderwijs hier niet opgaat Dit laatste is verplicht onderwijs voor de gemeentt het eerste niet Zooals wij reeds in ons vorig nr mededeelden is het voorstel tot verhooging van schoolgeld voor het pianoonderwg verworpen dat voor onderwgs op eenig ander instrument aangfucmen en het overige gedeelte van het voorstel aangehouden Nog dient vermelding dat de gemeente Gouda voortaan voor hare rekening zal nemen het onderhoud van don weg langs de zuidzg de van de Karnemolkaloot on van de in dien weg gelegen brug over ie Breede Vaart tegen eone vergoeding van