Goudsche Courant, vrijdag 19 oktober 1888

ƒ ISO s jaara te storten in de gemeentekas door het Waterschap Sluipwqk In de zitting der Kotterd Arr Rechtbank van Dinsdag werd veroordeeld W T huisvrouw van P zonder beroep wonende te Gouda bekl van mishandeling tot ƒ 3 boete subsidiair 3 da eu hechtenis In deze zitting werd drie dagen gevangenisstraf geeisoht tegen M G G R huisvrouw van F F D oud 27 jaar wou te Delft welke op 21 September te Qouda vrouw P met een waschmand op het hoofd geslagen had Uitspraak Dinsdag a st Een ïleeschhouwer alhier ontdekte bij een bezoek zqner klanten dat zijn knecht daar geld ontvangen maar niet behoorlijk verantwoord had Nadat de knecht dit bekend had en men hem verweet dat hij al meer van die oneerlijke daden gepleegd had geraakte hy zoo to woede tegen zijn patroon dat hij hem op een deerlijke manier mishandelde en om de maat vol te meten verbrijzelde hij daarbij eenige glasruiten Nadat de hulp der pplitie was ingeroepen word hij op een plaats gebracht waar hij behoorlijk kan kalmeeren en over zyn zonden nadenken Z M hoeft benoemd tot advocaat generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden mr J G Patijn gewezen officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te s Gravenhage Ouder den titel De Diamant te Antwerpen bevat het Fad een stuk dat alleszins de aandacht verdient Aan de ontdekking der kaapsche mynen zegt het heeft Antwerpen zijn opkomst te danken gehad en het kan thans in het slijpen van den briyant met Amsterdam wedijveren ja het is volgens sommige beoordeelaren in het slijpen van de grootere steenen Amsterdam vooruitgestreefd Thans is de omvang van t bedrijf te Antwerpen nagenoeg gelijk aan dien te Amsterdam meer dan 2000 bekwame werklieden drijven er het vak en jaarlijks worden aan hen tusschen de 7 ü 8 millioen frank aan arbeidsloon uitbetaald Ook bezit Antwerpen thans een geregelde diamantenbeurs die door vreemde keepers druk wordt bezocht terwijl nieuwe handelshuizen er zich gedurig komen vestigen Men telt er meer dan 20 belangrijke slijperijen die 1500 werktuigen in beweging hebbeu en die een verkeer teweegbrengen waarbij 10 000 personen hun bestaan vinden Antwerpen als middelpunt gelegen tusschen Parijs de hoofdmarkt voor geslepen diamant en Londen de aanvoer van het ruw zal zich gaandeweg nog meer ontwikkelen en de voorspelling is niet gewaagd dat in de naaste toekomst deze stad Amsterdams handel in diamant zal overvleugelen Dat Amsterdam dus alle zeilen byzette Een excentriciteit die in den laatsten tyd te Parys en te Brussel nogal succes had zal waarschijnlijk naar Am rdam worden overgebracht Men zal zich Berinneren dat te Parys en te Brussel een café bestaat geheel ingericht als een gevangenis en daarom het üaijno genoemd Wanneer men het café nadert staat een agent klaar bij wien ge u aanmeldt Deze fluit en onmiddellyk schieten twee agenten toe die de gasten arresteeren en hen vóór de poort van de gevangenis brengen Daar betaalt men boete alvorens men binnengelaten wordt en op een quitaiitie bekomt men in de gevangenis wat men verlangt Er wordt bediend door als galeiboeven gekleede kellners die met een kogel aan t been rondloopen Men mag geen woord met heu spreken zonder boete te beloopen die in vertering betaald wordt De inrichting wordt zoodanig beschilderd dat het geheel al het sombere van een kerker weergeeft toodat beweert men dergelijke inrichtingen haar nnt hebben als afschrikwekkend voorbeeld Of dergelyke realistische waarschuwingen nu juist uoodig zijn voor een nieuwsgierig publiek betwijfelen we Het idee intusscheu is oorspronkelijk Wanneer van gemeentewege toestemming verkregen wordt zal het ffBagno in het lokaal De Vereeniffing Warmoesstraat worden ingericht Aimt a Aan het verslag van commissarissen der rereeniging Nederlandtch Mettray over het jaar 1887 is het volgende ontleend De inkomsten uit de bedragen van leden besomden ƒ 8871 09 Het vaste kapitaal der Vereeniging nam toe door renchillende legaten en giften Voor de kolonie is het jaar 1887 niet zonder vrucht voorbijgegaan zoowel met het oog op het moreels als het materieelo gehoorzaamheid orde toewyding en van de zijde der beambten en bij de kweekelingen waren regel Een reorganisatie van het onderwijs werd voorbereid bepaald met het doel om al wat overtollig is uit de school te weren en het herhalingsonderwijs meer tot zyn recht te d non Naast her cüiaerwijs zijn ook de werkplaatsen voorwerpen van aanhoudende zorg In de eerste plaats wordt zooveel mogelijk toegezien op de bekwaamheid den tact en het gedrag der werkbazen aan wie de grootere jongens een grool deel van den dag zijn toevertrouwd al is het niet zonder toezicht van de zijde des directeurs maar ook verder ondervindt men hier soms de moeilijkheid evenals in andere groote gestichten van gebrek aan het geschikte werk Dit is ook eeue der oorzaken geweest die geleid hebben tot het opheffen der ververij en koperslagerij als leerscholen Aan voeding ligging en kleoding wordt steeds groote zorg besteed l3e werkplaatsen van smid en timmerman werden verbeterd en in Juli 1887 de boerderg opgeleverd Het getal kweekelingen nam in 1887 zeer toe het jaar begon met 128 en eindigde met 142 jongens niettegenstaande 23 de kolonie verlieten Alleen uit Amsterdam zijn 48 jongens geplaatst Van de 23 vertrokken jongens hadden 13 hunne opvoading en leertijd volbracht nadat een baas voor nen was gevonden gingen zij de maatschappij in De 10 overigen verlieten Metlray om verschillende redenen Ken aantid van 37 kweekelingen werd geplaatst Het gedrag der jongens mag goed genoemd worden Eén geval van verzet eene hernieuwde poging om vroeger bestaan hebbende maar in de laatste jaren afgeschafte vrijheden te verkrijgen heeft zich voorgedaan op aaustoken van een deugniet die dan ook om die reden is weggejaagd met zijne verwijdering was ook het verzet gebroken en sedert bleef de geest uitmuntend Op 31 Dec waren ingedeeld op de smederg 17 op den timmerwinkel 21 op de schoenmakerij 11 op de kleedermakerij 6 op de bakkerij 4 in den tuin 5 op de boerderij 4 op de rijks normaalschool 3 kweekelingen De overigen bezochten nog uitsluitend de school Het muziekkorps bestond uit 33 jongens De gezondheidstoestand was goed De ontvangsten van het stichtingsfonds bedroegen 22 818 53 j terwijl de rekening over 1887 een voordeelig slot aai iedt van ƒ 1348 14 De ontvangsten t ltgaven over het administratiejaat bedroegen ƒ $ 4 040 84 met een voordeelig saldo van ƒ 805 88 Door de Kamer van koophandel en fabrieken te Enschedé is een adres aan den minister van waterstaat handel en nijverheid verzonden ter bestrijding van het verzoek van eenige adressen in den laatsten tijd aan den minister gericht dat de regeering geen verdere ponoesaien Zi l verleenon aan particulieren tot intercommunaal verkeer maar de telefonie als tak van dienst uitsluitend in handen van den staat zal geven Bij deze adressen wordt o a van de stelling uitgegaan dat particulieren een hoogen abonnementsprijs moeten vorderen en dat de telefoon in hunne handen niet tot ontwikkeling kan komen terwijl daarentegen de telefoon in handen vsp den staat een voordeel in s rijks schatkist zou kunnen brengen bg belangrijke verlaging der kosten voor de gebruikers De staat zou beter dan particulieren de verbeteringen en wijzigingen kunnen onderzoeken en toepassen die b deze nieuwe vinding te wachten zijn De onjuistheid dezer stelling stelt de Enschedésche kamer in het licht door de cijfers mede te deelen verkregen door do Enschedésche telefoonmaatschappij De abonnementsprijs bedraagt ƒ 30 en uit de opbrengst kon jaarlyks 7Vj pct worden afgeschreven vooijvaardevermindering en 5 a 5 pot san de aanllielhouders als dividend worden uitgekeerd i De stelling dat het rgk door de telefonie in handen van den staat te brengen den abonnementsprijs zou kunnen verlagen en nog bovendien een winst zou kunnen behalen is naar de overtuiging der kamer geheel nhoudbaar en de ervaring leert reedt het tegendeel daar in naburige rgken waar van de telefoon een staatsmonopolie is gemakt niet lage maar zeer hooge abonnementsprgzen worden gevorderd Gedeputeerde Staten van Noord Brabant hebben aan de gemeentebesturen de volgende aanschrijving gericht Meer en meer wordt het gewoonte om bgdrageu uit de gemeentekas te verleenen in de kosten van verschillende feestvieringen of zelfs die kosten zoo niet geheel dan toch voor een groot deel ten laste der gemeente te brengen Die uitgaven mogen in een bgionder geval uit het oogpuni van gemeentebelang zijn te billijken zeker is het dat voor kosten van feestviering de geldmiddelen dor gemeente niet bestemd zijn Wij hebben gemeend uwe aandacht hierop te moeten vestigen en u vooral ook met het oog op de min gunstige tijdsomstandigheden te noeten uitnoodigen niet lichtvaardig over de goldmiddelen der gemeente tot het houden van feestviering te beschikken Een ander punt dat wij onder uwe aandacht wenschen te brengen betreft de kosten van ververschittgen voor de leden der stembureau s Ofschoon die kosten eigenaardig niet op de gemeentebegrooting tehuis behooren hebben wg dezerzijds daartegen nqoit bezwaar gemaakt mits zij tot het uoodige beperkt worden In verschillende gemeenten echter worden die uitgaven veel te hoog opgevoerd en zelfs de kosten van middagmaal en wijn op die dagen op rekening der gemeente gesteld Wij achten het niet doenbaar in dezen eene juiste grens te trekken doch dringen er alleen op aan dat het gebruik van ververschingen ten koste der gemeente tot het strikt noodige bepaald wordt Men meldt uit Oosterwgk Zaterdag heeft de politie hier een goede vangst gedaan Twee mannen waarvan een hardlooper was brachten den nacht van Vrijdag op Zaterdag door in een logementje dat voortdurend druk bezocht wordt door heden van hun slag Daar maakten zij kennis met een koopman in postpapier zooals er tegenwoordig zoovelen rondloopen Deze laatste schgnt zich te hebben uitgelaten dat hij geld veel gehl bij zich had Hg vertrok in do richting van Bokstel Iets later badden ook de landlooper en zgn makker het logement verlaten echter zonder te betalen omdat zij zooals zij verklaarden geen geld hadden Deze beide mannen kwamen echter spoedig per trein van Bokstel terng nu echter met de zakken vol geld Die plotselinge verandering va fortuinspositie trok de aandacht van den gemeente veldwachter Van Dgk Hij waarschuwde den burgemeester en den commandant der brigade marechaussee te Tilburg die echter vooralsnog geen termen vonden tot arresteeren Van Dijk hield echter zgne lieden in het oog De oudste lag rustig zgneu roes uit te slapen en de jongste de hardlooper maakte aanstalten om per trein in de richting van B eda te vertrekken toen er een telegrem uit Bokstel kwam dat daar iemand ruim vier honderd gulden waren ontnomen Enkele oogenblikken later kwam de brigade dn marechaussee uit Bokstel en aan deze wees Van Dgk dadelijk den vermoedelgken dader aan Deze en zijn oidere makker werden in arrest genomen on tnen vond bij hen behalve bijna f 400 het aan den papierkoopman ontnomen horloge en een zilveren schaartje Een dezer nachten vervoegde zich een gepens militair uit Utrecht aan de politiebureau s te s Uage aangifte doende van een brutalen sitaatroof Hg gaf daarbij de volgende bijzonderheden op Zijne pen sioenakte had hij tegen eenige rente bij geldschieters te gelde gemaakt voor twee bankbiljetten van f 25 die bij in een portefeuille in den binnenzak van zgn jas borg Hij had met zilvergeld ongeveer 89 bij zich en begaf zich naar een bierhuis aan de Kalvermarkt bleef daar tot hot sluitingsuur en vroeg toen daar hij hier vreemd was den weg naar het spoor Twee personen boden zich aan hem te vergezellen en kuierden met hem naar de Scheveningsche weg waar zg volgens den gewezen militair dezen van al zgn geld beroofden Zij schenen geweten te hebben dat in de portefeuille geld was want toen de man bemerkende dat men hem een strik gesgannen had aanbood al zgn zUvergeld over te geven rukten zg den binnenzak van zgne jas los namen de bankbiljetten uit de portefeuille en wierpen daarna het leege voorwerp den beroofde voor de voeten De man was genoodzaakt wegens volslagen geldgebrek den nacht op het politiebureau door te brengen Het Lnndbouwverslag dat reeds van zoo versobillende zgden aan critiek bloot staat niet omdat er geen zorg genoeg aan besteed wordt of althans werk genoeg van gemaakt wordt maar omdat de bronnen waaruit het samengesteld wordt niet te vertrouwen zijn heeft thans en nieuwen aanval te doorstaan Naar wij althans vernemen heeft de Utrechtsoha burgemeestervereeniging in hare jongste bgeenkonut o a besloten zich tot de regeering te wenden met aandrang om de gemeentebesturen te ontheffen van de verstrekking der jaarlgksche opgaven voor hot lnndbouwverslag eensdeels omdat zg ondanks alle aangewende moeite niet te vertrouwen zijn ander deels omdat zg tot kleinigheden en onbcduidendheden afdalen waardoor de vergeefsche arbeid nogmeer in omvang toeneemt l Wat men vroeger wel eens vernam omtrent de wijze waarop die opgaven verzameld werden wettigt de veronderstelling dat niet overal de zorg voor nauwkeurige beantwoording der vele en veelsoortige vragen groot is Wendde men zich in deze tot de landbouwgenootschappen die door hnnne afdeelingen even goed in staat zgn allé gemeenten te bereiken dan kon de beantwoording der vragen worden opgedragen aan menschen die verstand hebben van en belangstellen in zaken den landbouw en veehouderij betreffende Men is bezig gelden bgeen te brengen met het doel om een hoofere burgerschool op Gereformeerden grondslag op te richten FaderUind De Voreeniging van wiskundige adviseurs bij Nedorl levensverzekering maatschappgen heeft eene eerste vergadering gehouden en zal waarsohgnlijk geconstitueerd worden Het bestuur vau de Fersmiffiru M tUehting van ten tomluchhoord voor aan den drank verilaafdm heeft zich in de vorige week geconstitueerd Het bestaat uit vijf leile i en zal later op zeven gebracht worden Alvorens tot verdere organisatie over te gaan en oen nader beroep te doen op de veelzijdig toegezegde hulp heeft het bestuur gemeend met een uitgewerkt plan te moeten gereed zijn waartoe thans de noodige stappen gedaan worden Het bestuur hoopt dat nog deze maand zijne plannen bekend gemaakt de plaatselgke commissies benoemd circulaires verzonden en bijdragen gevraagd zullen kunnen worden Dut het beroep van kellner nog zoo kwaad nietis bleek o a dezer dagen uit het feit dat tweeDuitschers die in hunne betrekkingen in verschillende landen de voornaamste Europeesche talengeleerd hadden en dezen zomer te Scheveniugenals kellner zijn werkzaam geweest ieder in het bezit van circa f 3000 aan goud naar DuitschUnd terugkeenlen Maaibode Uit Den Haag wordt aan de A R Cl gemeld De invoer van aardappelen uit Duitschlaud hier te lande is in den laatsten tijd aanzienlijk toogenomen en bereikte deze maand een hoog ogfer De vorige week zgn wagenladiugen van dit product vooral uit Saksen langs don Rgnspoorweg hier ter stede aangevoerd zoodat het lossen aan het station buitengewone bedrijvigheid teweeg brengt Somwglen komen treinen vol met aardappelen aan Daar dikwijls elke wagen met pi m 150 hectoliter losse aardappelen gevuld is kan men zich gemakkelijk een denkbeeld maken van den ontzaglijken aanvoer van deze veldvruoht Met karrevrachten ziet men de gevulde zakken naar den koopman transporteereu Het gebeurt niet zelden dat een voorraad daags te voren aangevoerd reeds den volgenden dag is uitverkocht of verhandeld zoodat nieuwe bezendingflu vaak dagelgks noodig zgn Het drukke aardappelen vervoer vordert extra diensten op de spoorweglgn In een Haagschen brief aan de Ct leest men hot volgende dat wellicht in verband kan staan met een dezer dagen veelbesproken instelling Hoe onze Koningin Enuna hare tegenwoordige stelling opvat moge het volgende loeren Onlangs meldden zich eenige Duitsehe heereu op Het Loo aan met een Igst van inschrijving op eene leoning die dienen moet tot het oprichten van eene groote instelling in een der Duitsehe badplaatsen Do heeren meenden op het nationaliteitsgevoel der geboren Prinses van Waldeck te mogen werken door OT haar opmerkzaam op te maken dat verscheidene Duitsehe Vorstinnen zich reeds voor beUngriike pgdragen verbonden hadden H M liet zich hierop uit dat dit geen punt van overweging voor haar kon uitmaken daar zij immers eene Nederlandsohe vorstin was Buitenlandsch Overzicht De Pransche Kamer heeft haar arbeid hervat De eerste zitting word natuurlijk door een talrijk publiek bggewoond want men verwachtte gewichtige gebeurtenissen Toch beantwoordde de uitolag niet aan t 1Ü T v P t 1 nie Vle grondwetshememng werd voorloopig uitgesteld De opportunisten wUden de behanMng der begrooting met storen en stemden daarom voor het verzenden van Ploquets ontwerp naar de commissie voorstel tot wedmnvoenng van enkelvoudige kiesdistricten indiende namens hen uitdrukkelgk dat dit besluit volstrekt geen toestemming tot de herziening beteekende Integendeel zoodra het ontwerp in het congres dat daarvoor moet wordenbijeengeroepen aan de orde komt zullen de opportunisten het ten krachtigste bestrijden In de memorie van toelichting worden de redenen voor de revisie breed uiteengezet en tevens de punten aangewezen tot welke de Regeering de herziening wenscht te beperken Het Ministerie zoo luidt t ongeveer is opgetreden om hervormingen tot stand te brengen de eendrachtige republikeinen behooren zich niet op te sluiten in een citadel maar een uitval te doen tegen den vijand met de voorgestelde herziening beoogt de Regeeriug dat de wil des lands door de Kamer vertolkt worde geëerbiedigd en de door de openbare meening gewilde door de Kamer aangenomen hervormingen niet doo t den Senaat kunnen worden belemmerd Indien de beide Kamers haar denkbeelden goedkeuren wenscht zij daarom aan het Congres voor te stellen den Senaat en de K amer om de twee jaar voor een derde te vernieuwen en dat wel tegelijkertijd De Senaat zal door het algemeen stemrecht in twee trappen wqrden verkozen namelijk door gedeleneerden niet gelijk thans door de Gemeenteraden maar door de kiezers aangewezen De leden van den Raad van State zullen op voordracht van de Eegeering benoemd worden door de beide Kamers De Senaat zal slechts bevoegd zgn tot een schorsend veto dat niet lani er van kracht zou zijn dan twee jaar d i den tijd der gedeeltelijke vernieuwing zoodat eventueele conflicten door de kiezers rechtstreeks zouden worden beslecht In hnattciéele zaken zal do Senaat slechts een recht vau vertoog hebben en voor een herhaalde beslissiug dor Kamer moeten zwichten De Regeering wil het recht tot ontbinding der Kamer afschaffen in verband met de vemienwiug der Kamers om de twee jaar welke dit recht overbodig maakt Ter verkrijging van een grootere duurzaamheid der Ministeriën wordt een bepaling overgenomen van de Constitutie van 1791 volmju welke geen Kabinet behoeft af te treden zoolangde Kamer niet plechtig verklaart dat het opgehouden heeft het vertrouwen der natie te verdienen De Fransche radioalen juichen over den uitslag dezer eerste Kamerzitting De Jmlke ofschoon volstrekt niet tevreden met de beperkte grondwetsherziening welke de heer Floquet voorstelt noemt toch het besluit der Kamer de eerste overwinning der radicalen op de gematigde republikeinen die den aanval tegen het ministerie niet durfden wagen en liever tot den terugtocht ovei ingen Daarentegen zijn de opportunisten zeer ter neergeslagen De R blique Wnau ue is bgna troosteloos noemt het besluit der Kamer de eerste bres in de republiek en eindigt haar beschouwingen met de verzuchting O Heer vergeef den republikeinen want zg weten niet wat zij doen Zeer heftig valt het J mrnal dea hebaU de opportunisten aan daar deze steeds terugkrabbelen zoodra zij flink worden aangepakt De aanhangers van deuf heer Ferry verdedigen echter hun houding door te betoogen dat zij nu geen ministerioele crisis mochten uitlokken en derhalve uit vaderlandsliefde voor het verzonden van Floquets ontwerp naar de commissie moesten stammen De feesten in Italië duren voort ülen hevige regen die 14 uren aanhield dreigde het feest te storen maar spoedig klaarde het weer op Het vuurwerk en de verlichting van het Forum moesten echter worden nitgesteld De Italianen zgn er bgzonder meé ingenomen dat de Duitsehe keizer zich zoo gunstig over hun leger heeft uitgelaten De groote parade te CentoceUo waaraan 30 000 soldaten deelnamen liet dan ook weinig te wenschen over De troepen zagen er flink uit en marcheerden uitmuntend Vooral de artillerie en de Beraaglieri do geharde bergtroepen die met hun korte mantels en haneveeren op den hoed in stormpas voorbijtrokken onderscheidden zich door hun geregelden loop en nauwkeurig uitgevoerde bewegingen Keizer Wilhelm prees de houding der Italiaansche soldaten zeer hetgeen door koning Humbert in een dagorder terstond bekend werd gemaakt Het is dan ooic geen wonder dat de lof van een zoo bevoegd beoordeelaar als de Duitsehe keizer het jonge ItaUaansche leger ten zeerste heeft gevleid Ook de ontvangst van den keizer door den gemeenteraad op het Kapitool is zeer goed geslaagd Drie duiMnd dames en heeren waren daarbg uitganoodigd en bewogen ztch in de ruime kwistig met bloemen versierde zalen welke een prachtig gezicht aanbaden De keizer bezichtigde de electrisch verlichte gebouwen van het Kapitool en onthulde tevens den gedenksteen die ter herinnering aan dat merkwaardig bezoek op het Kapitool is geplaatst Keizer Wilhelm is thans naar Napels vertrokken De feesten werden te Rome besloten met een feestelijka bijeenkamst der aldaar wonende Duitschers welke de keizer echter wegens een tweede feestmaal in het Quirinaal niet kon Inwonen Ook bij zijn vertrek werd de keizer door de bevolking met levendige toejuichingen begroet Bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer in Zweden hebben de protectionisten weder veld gewonnen Van de 24 redende leden waren niet meer dan B protectionisten van de 24 nieuwe leden behooren 20 tot die party Dientengevolge is zy in de Eerste Kamer zoo sterk geworden dat do vryhamlelsmannen vooreerst in de minderheid moeten blijven al gaven de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1890 hun daar weder de meerderheid hetgeen trouwens niet waarschijnlijk wordt geacht MARKTBERICHTEN OOUda 18 Oct 1888 De aanvoer van granen was heden vrij ruim Er bestond voor de meeste artikelen goede vraag tot boter prijzen Bruineboonon en kookerwten belangrijk hooger Tarwe jarige Zeeuwsche 8 90a 9 10 Mindere ƒ 8 60 a ƒ 8 80 Jarige Polder ƒ 8 25 a ƒ 8 40 Nieuwe Zeeuwsche ƒ 7 60 a ƒ 7 80 Mindere nieuwe ƒ 7 25 a ƒ 7 30 Nieuwe Polder ƒ 6 60 a ƒ 6 76 Afwijkende ƒ 6 20 a ƒ 6 50 Hoode tarwe ƒ 6 40 a ƒ 6 50 Angel ƒ 7 a ƒ 7 10 Rogge Nieuwe Zeeuwsche 5 50 aƒ6 20 Nieuwe Polder ƒ 5 l ƒ 5 25 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 70 a ƒ 490 GerstNieuwe Winter ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Nieuwe Zomergerst ƒ 4 40 a ƒ 4 80 Nieuwe Chevaliergorst f 5 75 a ƒ 6 25 Haver nieuwe per Heet ƒ 3 25 a ƒ 3 80 per 100 kilo ƒ 6 75 a ƒ 7 50 Hennepzaad NieuwInlandsoh ƒ 7 75 a ƒ 8 Buitenlandsoh ƒ 5 75a ƒ 6 Erwten Kookerwten ƒ 10 50 a ƒ 11 Buitenlandsche voererwten per 80 Kg ƒ 6 30 a ƒ 6 90 Boonen Nieuwe bruine boonen ƒ 15 50a ƒ 16 50 Kanariezaad ƒ 9 25 è ƒ 9 80 Maisper 100 kilo Amerikaansche Mixed f 6 70 a ƒ 6 75 Odessa f 1 f 7 10 Cinquantine ƒ 7 50 a ƒ 7 75 De veemarkt met goeden aanvoer handel traag velte varkens 20 ü 23 ct varkens voor Londen 19 a 20 ct per half kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 85 4 ƒ l io per week schapen traag schapen f 18 a ƒ 27 per stuk Aangevoerd 75 partijen kaas handel matig eerste qualiteil ƒ 24 a ƒ 26 tweede qualiteit ƒ 21a 23 Noordhollandscho ƒ 24 ƒ 28 Goeboter ƒ 1 45 a ƒ 1 55 Weiboter 1 30 a ƒ 1 40 7 NOVEMBER a s KAASMARKT üarKerlijke Stand GEBOREN 16 Oet Dirk ea Arie oaden S vu den BefK CD C vin der Weyden 16 JoluaDi ChriltlM ouden H Uksrvcld en C ia der Loa Corsclit ooderi J Rsdder in C Piljgnuf Johinne naden G van Aipcrro en J Troost GEHUWD 17 Oct J H Lnmtn n P 6 Peperkup I Brettairt en C vin der Neut T i van der Fooi en M Groenefeld Stolwtik GEBOREN Christina onder G van Meyeren en H Kloot Jan ooders C StoppeleDbore en P Stont OVERLEDEN N Zaoen 75 j Haastrecht GEBOREN Aalt anden G van der Vliat en P Molenaar Gerrit ouden i van den Hoek en M SleeolierKen Adrianus Coroelis ouden B Hoffland en F W Both GEHUWD J de Korte tn Gonda en A Boer Vlist GEHUWD H Steenkamer eg E Strien Zevenhuizen GKBORE V Rerardna ouders W M Burger en A Klever OVERLEDEN A Nederhof 1 w C r d Wiel S m A HoDtenbal 3 m ONDERTROUWD J Groen en M Kerver 0 Hoo veen en M van der Starre ADVERTENTIfiN Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden gedarende de langdarige ziekte en bg het overlgden van mgn geliefden Vader betuig ik mgnen hartelgken dank M M C VAM WEBKHOOVEN Qouda 18 Oct 1888 Een fatsoeniyk R C MEISJE zag zich gaarne geplaatst als HmSHOUrSTEE of WERKMEID in een boigeigenn Br fr lett M 90 a d Boekh J L BEIJERS te ütre M A