Goudsche Courant, zondag 21 oktober 1888

1888 ZoiMtat 21 OctiAiir f 3773 PREHIE AANDEELEN der Noorii HolIaDikheVeriHiDigiDg Jet Witte Eruis GEGARANDEERD door een speciaal voor deze Leening verbonden Waarborgfonde en een Reserv onda beide gedeponeerd bg de Nederlandsche Bank te Amtterdam Eerstvolgende Trekking 1 DECEMBEB el k GOUPSGHE COURANT ieuws en Advertentieblad foor Gouda en Omstreken 100 000 4 000 1 000 250 t 250 3 920 Hoofdprijs PrHien a 2 Pr en a 5 Prezen a 10 Prjien a 280 ft ƒ 14 300 I 2 000 500 50 4 f ƒ 109 420 IN 1899 DBIE TBEKKINGEÉ 1 April IIoofdpry$ 50 000 1 Augustus Hoofdprys 300 000 1 December HOofdpirUsVsO OOO De minste prgs die op enHOLLANDSCH WlTTE KRUIS LOT vallen ioet if 14 Verkrijgbaar tot den koers van f 12 75 bij de Hieron Wefl KNOX ÜOHTI4I ir te Gouda De inzeadlng van adTertentiea kan gescbieden tot Md nor des namiddags van den dag der uitgave Voor de rele bewgzen van deelneming ontrangen bg het orerl den van mgnen geliefden Zoon den WelEd Gestr Heer EDQABD AÜGlisT in leven Kapt der Artillerie te Gorinehem betnig ik ook namens mgnei Kinderen mjjnen hartelgken dank Mevr de Wed I van LliENT Otrteht 16 October 188 1 Teelino s p nm f rèt het fJijpODË EBËIS gevallen op No 39 i j f rJ 1 W jder verkrgibaar BrOLFEis In t SUUS I I bij W diJj ü I JVleeaohhouwer Langeji Tiendeweg Een JüFF rOÜW m akljAPONifEN en PASKLAAR vior 65 ICEN T lg nB deNienyste Methode I 3 i Specialiteit in gekleede en ongekleede POPPEN Bnéven onder No 1749 aan he Bareanvan dit Blad f ï STROtóVE MARKT A 69 Steleds voorhanden mime kens in Speelgoed Permanent geëxposeerd POLAKS LGVËNS ËLIXER Met de hoofdverkoop van bovenstaand heb ik voor GOUDA en OMSTREKEN belast navolgende HH Grossiers in Gedistilleerd M PEE TE BS Juin Markt J M BEBMAN Zoon Tiendeweg Kinderen N KONINGS Oudewater C POLAK Gzn Fabrikant Groningen Te en JICHT RHUMATIËK verkrflgbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg G IJSELSTMN Blanwstraat Alphen L Vabossiaü Zn Bodegraven B G P Bsinkel P Versloot Boskoop J GOUDKADB P LOOHAN Hazer woude i Gaarkeuken Kamerik van Eeuwen Oudewater J JjIEfland Rijnsatersiooude J H van MOUBIK AANDOENINCEN Rijndijk A C Post Sckognlioven Gez Abhoofkn Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Boüthooe Woerden II v HAXTtTM Woubrugge A de Wilde Op voordeelige voorwaarden worden Dépötsgeplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot by M J C HAM te Utrecht rEENüOLI IV ft Nog slechts eeuige dagen in lossing ie lading ROVE RUSREAfHELmEN w rait wptot If 7 cè p pECm lant zonder korting aflev iren vrn M hui llirgd mits bg 2 oti nliew Heet gelgk ge 4 en JA PRINCE Cie j Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 16 Oct 1888 NB Voor èene geregeld uitvoering der orders verzoeken wg de beiljellingen zoo spoedig mogelgk te doen Vraa MELDERS BOSCH BIER door tal van Genaeskundigen aanbevolen Zuiver nit H O P en M O ü T gebrouwen NIÉUWE WINTEESTOFFEIT A 7 OS Az Kleiveg E 73 en 73 Geen grijs Haar meer De nieuwe LOIVDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glausrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Snelpersdruk van A Bbinkkan te Gouda IteMroSën 1 Tot en met ZATERDAG in lossingde lading I c oVe Ruhr Kacbeikolen gedurende de lossing vrg te huis tot Ö7y Cent per HllL f Contant bg 2 of meer U L 1 A L AM BIS KT BLAAÜWEEASSHÜITEN 40 CENT per POND ChaÜotten 10 Ct t Pond Boskoopsche Bruine Boonen DOPERWTBN 50 Cent het Blik J GERRITSEN KORTE GROENENDAAL NIEUW NIEUWI Meiklokjes per flacon O 60 per flacon f 0 40 Wed C VAN OWE Kleiweg No 2 GOUDA Stoomboot ALIDA Zaterdag 20 Octol era s wegens jaarlgksche Ketelkeuring geen dienst voor GOEDERENVERVOER wordt evenwel zorg gedragen MAAl DAG a s aanvang vanden WINTERDIENST Dienstregeling gratis verkrggbaar bg F van CJÏliECHT in kunnen woto 96 Pakjes en Bood den bezorgd Markt Fransche Stoom ververij Chemische Wasscheiij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMEB Kruiskade 19 te Botterdam Geduifende de maanden October en November wwdèn alle soorten winterjassen demisaisons regenmantels en verder alle Heeren en Dameskleedingstukken gordgden tafelkleeden garnituren trgp bont veeren enz gestoomd of geverfd in de nieuwste kleurjn tegea verminderde prgzen en na acht dagen als nieuw geleverd Hoofddepöt voor Gouda ea ometreken ie Eser A VAN 08 Az Kleiweg E 73 en 73a alwaar Stalen te bezichtigen en Prijscouranten te bekomen zgn De uitg ve dezer Coarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In ae Stad geschiedt de ait ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prga per drie maanden is 1 25 Ij franco per post 1 50 BU deze Conrant behoort een BUvoe ieI De laatste Raadszitting In de laatste raadszitting zgn een paar besluiten gevallen welke volkomen strooken met onze opvatting van het algemeen belang en zeker ook bg het grootste deel der burgerg bgval zullen vinden Wg bedoelen de verwerping van het voorstel van B en W tot verhooging van het schoolgeld voor de pianoklasse aan de Muziekschool en bet beslait tot oprichting van een volledig gymnasium indien de regeeriog bereid is 50 pCt der gewone kosten voor hare rekening te nemen Onze lezers herinneren zich wat het eerste betreft dat wg ons schaarden aan de zgde der oppositie welke de voorgestelde maatregel had uitgelokt Het doet ons genoden dat de gronden in onze nummers van 23 en 26 Sept j I uiteengezet bij de meerderheid van den raad ingang hebben gevonden De discussie heeft ook ons nog niet tot andere gedachten gebracht Alleen moet n wij de juistheid erkennen van de opmerking van den heer Van Goor dat de kosten van het piano onderwgs eenigszius verhoogd worden door de veranderlgke belooning die de leeraar geniet voor de uren die hg les geeft boven zgn maximum Aangezien echter op de begrooting slechts 400 is uitgetrokken voor de eventueele veranderlgke belooning van drie leeraren kan hetgeen daarvan voor rekening van het pianoonderwgs komt geen groot bedrag vertegenwoordigen Wat de verhooging betreft van het schoolgeld voor zangonderwgs waarover de stemmen taakten deze achten wg van minder belauD en beter gemotiveerd dan het eerste gedeelte betreffende de piano Wg voor ons zien de noodzakelijkheid der verhooging niet in daar het ons voorkomt dat de toestand der gemeentefinanciën niet zoodanig is dat op de behartiging van een uitnemend volksbe ang den zang en de aesthetische ontwikkeling der bnrgerg een luttele som van ± 120 moet worden beknibbeld Doch van het standpunt van B en W uitgaande die den nadruk leggen op het onverplicht verstrekken van dit onderwgs dan is er niet zoo veel bezwaar aan verbonden daar ook 6 niet te veel is voor de quantiteit der lessen welke gegeven worden De requestreerende ouders hadden dan ook wel bezwaar tegen de exorbitante door niets gemotiveerde verhooging voor piano doch roerden de overige punten niet aan Het voorstel tot uitbreiding van het progymnasinm van B en W uitgegaan tengevolge van een wenscli uit den boezem van den Raad by de jbehandeling der laatste begrooting verdiende ten volle den lof daaraan bj monde van den heer Jager in de laatste zitting toegebracht Ook wij hadden met genoegen kennis genomen v n het degeIgke rapport dat door het dagelgksch bestuur over deze zaak was uitgebracht Het voorstel zelf getuigt van een ruim inzicht in de belangen der stad het moedig en doottastend optreden van B en W dat zorgvuldige over weging van de financieele belangen niet bnitensinit heeft blijkbaar in den raad de algemeene goedkeuring wegge agen Na het gevallen besluit achten wg i ft niet noodig ook onzerzgds de wenschelgkh van een volledig gymnasium nader te betoogen Alleen wenschen wg te wgzen op een paar verkeerde opvattingen die blgkens onze ervaring bg enkelen onder het publiek hebben post gevat Ten eerste schijnt de uitdrukking in het rapport cdat bet aal tjrogymnswam gegeven onderwgs niet heantwoordt aan de verwachtingen van vele ouder aanleiding te hebben gegeven tot de meening dat het progymnasiam als zoodanig niet deugt en hervorming vereischt Dit nu is de bedoeling volstrekt niet Volgens de meening van de bedoelde ouders is de soort van inrichting al i zg nog zoo voortreffelgk ingericht op zich zelf een onding omdat zg half werk doet en de jongelieden niet tot de academische lessen brengen kan Dit is ook duidelgk te lezen in het rapport cOp een Progymnasinm wordt volledige voorbereiding voor de Universiteiten niet gevonden zoodat zg die het examen voor de Universiteit willen afleggen genoodzaakt zgn na de leasen op het Progymnasium ten einde toe met vrucht te hebben gevolgd overtegaan naar een elders gevestigd Gymnasium hetgeen bg het bestaande gemis aan eenheid der eischen door de verschillende Gymnasia gesteld in den regel gepaard gaat met het verlies van een of meer studiejaren Een Gymnasium heeft ook het voordeel dat de ouders hunne zonen bü zich aan huis kunnen houden totdat zg van het universitair onderwijs kunnen gebruik maken Hiermede is voldoende verklaard waarom hier ter stede evenmin als elders een progymnasium sympathie vindt bij het belanghebbend publiek Een ander punt waarop wg de aandacht wilden vestigen betreft de kosten welke natuurlijk voor een groot deel der burgerg de hoofdvraag zijn bü eeue zaak als deze Ook daaromtrent hebben sommigen in het rapport iets anders gelezen dan er staat Men meende dat een gymnasium 8 a 10 duizend gulden meer zou kosten aan de gemeente dan het tegenwoordige progymuasium Inderdaad wordt deze som genoemd Wij hebben ofts de vraag gesteld zeggen B en W of in de tegenwoordige omstandigheden het budget der ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afaoaderlgke Nommers VIJF CENTEN gemeente met een uitgaaf van 8000 h f 10000 mag worden bezwaard ten behoeve van eene instelling waarvan a priori niet met kan worden gezegd dat zg inderdaad in eene behoefte zal voorzien waarvoor dat offer gerechtvaardigd mag heeten Maar uit het verband blgkt duidelgk dat hier bedoeld wordt de geheele kosten voor hooger onderwgs en niet het door uitbreiding veroorzaakte hooger bedrag Een gymnasium of niets maakt voor de stad een verschil van 8 a 10 mille Ben gymnasiotu of een progymnasium echter maakt slechts een verschil van 3 a 5 duizend gulden Immers uit het rapport blgkt dat de geheele kosten van een gymnasium na aftrek der schoolgelden en van de rente van het scholarchiefonds ongeveer 17 300 bedragen waarvan de belfli d i 8650 zoude komen ten laste der gemeente Daarbg komt gedurende de eerste jaren aflossing en rente voor een nieuw gebonw zoodat in den beginne ongeveer ƒ 10 000 doeh na 25 jaar ongeveer 8000 zullen noodig zgn Doch het tegenwoordig progymnasium kost de stad na aftrek der schoolgelden het scholarchiefonds en de rgksbgdrage volgens de ingediende begrooting van 89 de som van ƒ 5245 zoodat de gemeente meer zal hebben te betalen ƒ 2755 a 4755 of in de ronde cgfers 3 a 5 mille altgd in de veronderstelling dat de hooge regeering bereid wordt gevonden om de helft als subsidie te geven gelgk overal gebruikelijk is waar eene gemeente volgens haar zielental verplicht is een gymnasium in stand te houden Geschiedt dit niet dan vervalt vanzelf het plan daar de gemeente nit eigen middelen wel niet tot uitbreiding van het progymnasium zal overgaan Het woord is das thans aan de landsregeering Voor onze gemeente hopen wg dat het verzoek van den raad in goede aarde zal vallen Wg hebben er wel eenigen moed op De omstandigheid dat onze sted thans reeds 19539 zielen telt en dat er dus nog slechts een kleine 5 X aan ontbreken om Gouda te doen plaats nemen in de rij der gemeenten die volgens de wet verplicht zijn voor hooger onderwgs te zorgen zal zeker den minister van binnenlandsche zaken niet ontgaan terwijl hg zeker met belangstelling zal vernemen dat do stad in dit opzicht uit eigen beweging wil doen wat zö kan om het algemeen belang en dat der ingezetenen te behartigen Overenkele jaren toch zal geen minister billijkerwijze een subsidie kunnen weigeren dat overal elders verleend wordt het is dus voor het Rijk alleen de vraag of er niet termen zgn om züne hulp wat te vervroegen Wü houden ons overtuigd dat het aan aandrang van bevoegde zijde uit de boezem der gemeente niet zal ontbreken