Goudsche Courant, zondag 21 oktober 1888

MARKT 53 hoek Rerksteeg 01 TVAIVGE1 I de l ouveau és in Dames en Kindermantels Tricot Tailles JAPOKSTOFFEN en GARI EERIIVGE V i ox 3De3anLi S© isoxL3 en T TixLterjstsjes en verdere bekende ARTIKELEN voor het Saisoen HEEREi DAmES en KIiMDER COSTUIJlllS worden spoedig OP IttAATgeleverd QDder beleefde aanbeveling BINNENLAND GOUDA 20 October 1888 Gisteren had alhier de vrije paardenmarkt plaats waartoe de Gemeenteraad indertijd besloot Ér was voomitganK op te merken zoowol in het aantal aangevoerde paarden 244 als wat betreft de handel De ringryderq had groot succes Hot aantaldeelnemers bedroeg 38 De prqzen werden behaald door de HEBEEN Ie Prys A van den Heuvel Willeskop 2e II Van Leeuwen Reeuwijk Se P A Bol Stolwijk DAMES ie Pr j M ï d Berg Schoonhoven 8o J H Brakel Gouda 3e n M Naber Bloemendaal bij Gouda Vele onzer ingeaateuec zullen zich ongetwgteld nog herinneren dat hier indertijd een Comité bestond van heeren die gedurende het winterseizoen een rocks soirees organiseerden deels van muzikalon deels van letterkundigen aard Deze soirees hebben de aangenaamste herinneringen achtergelaten Mannen van naam traden hier toen op Jeon Becker met zijn beroemd quartott Herman Linde Dr A Pierson en meer anderen terwijl voorts ook beroemde vrouwen tot ons kwamen b v de groote tragedienne Agar Lina Schneidci die voor de kennis van onze letterkunde in Duitschland zoo groote verdienste heeft enz enz Ton gevolge van verschillende omstandigheden heeft genoemd Comité opgehouden teekenen van leven te geven en de gevolgen deden zich ondervinden Het was in de laatste jaren eene zeldzaamheid als ons eens een buitengewoon muzikaal of letterkundig genot werd aangeboden Dit werd reeds lang door velen betreurd maar tot verbetering werd niets gedaan Toch is het beschaafde publiek dat kunstgenot op prijs stelt iu Gouda talryk genoeg om thans evenals vroeger dergelijke soirees met succes te doen plaats hebben Thans is er gegitonde hoop dat daann zal worden voorzien Dezer dagen heeft zich nl opnieuw een Comité gevormd dat zal trachten gedurende het winterseizoen een reeks van dergelijke soirees te houden Dat Comité bestaat uit de volgende heeren Dr H IJssel de Schepper H W G Koning Dr L A Kesper J M Noothoven van Goor G C Fortuijn Droogleever Mart J Bouman C C H Prince C W van de Velde Dr J C Sohoneveld van der Cloet en Mr W J Fortuijn Droogleever De eerste aoirée musicale is bepaald op Vrijdag 2 Novoinber e k des avonds ten 8 ure Dan zullen optreden de heer Henry Albers Earyton on Mevrouw AlborsJahn Sopraan beiden leden van het Hollandscho Opera gezelschap te Amsterdam de heer Anton Bouman solo violoncelUst te Utrecht ex pensionnaire van Z M den Koning on onze stadgenoot de heer Mart J Bouman Zooals men weet behooren de heer en mevr Albers tot de beste krachten van genoemd opera gezelschap en het mag als een voorrecht worden beschouwd voor onze gemeente dat dit talentvol echtpaar zich bereid heeft verklaard hier op te treden Dat de heer Anton Bouman uit Utrecht wiens naam reeds lang een zoo uitstekenden klank heefi op muzikaal gebied ook zijn medewerking verleent zal voorzeker ook op hoogen prijs gesteld worden terwijl het velen niet dan aangenaam kan zijn ook onzen stadgenoot den hoer Mart J Bouman eens te zien optreden en de kennismaking met zijn talent te hernieuwen Het Programma belooft een hoogst genotvoUen avond de hoofdnrs zuUon bestaan uit Sonate van A Rubinstein voor Piano en Violoncel door de HH Anton en Mart J Bouman Concert voor Violoncel van A Bouman Aria uit 1a Keine de Saba door Mevrouw Albers Jahn Grand Duo de l opera Hamlet door den Heer en Mevrouw Albers Jahn De volgende week gaat de inteekenlijst rond De entrée prjjs is by inteekening ƒ L25 buiten inteekening f 1 50 Het is te hopen dat de Goudsche ingezetenen door ruime deelnoming zullen toouon deze eerste poging om in Gouda kunstavonden in het leven te roepen op prijs te stellen De heer P J L Kruijt te Seeuwqk ia benoemd tot onderwijzer te Rotterdam Onder do studenten dor Amsterdamsche universiteit circuleert thans de volgende woordspeling Hes een tandarts die Amsterdam voor Berlijn verwisselde is uUgeirokken prof Fürbringer de van hier naar Jena vertokken hoogleeraar in de anatomie is uHjemedm en dr Mezger is uitgeknepen Onder het opschrift rervalsehing van Hollandsche kaas schrijft de Puhulrie Blatter het volgende Nadat reeds sedert eenigen tijd aan de Hollandsche koasfabricage is verweten dat evenals b v in de boterindustrie nu ook bij de kaas het natuurproduct begint ploata t maken voor een kunstproduct is dat feit thans door hot Sehotlandsche landbouwcongres openlijk erkend geworden Volgeus die mededeeling wordt in Holland op groote schaal knnstkaas gemaakt by welke varkeiisvet de hoofdrol speelt terwijl werkelijke kaasstof in het geheel niet daarin voorkomt Met name de provinciën Noord Holland en NoordBrabant zonden dat bedrijf uitoefenen Naar aanleiding van discussién in afschaffingsvereenigingpn gevoerd is bij het ministerie van oorlog een maatregel in overwegijg om den verkoop van jenever in de cantines te verbieden Te dien einde worden thans de noodige statistieke gegevens verzameld over het aantal wegens dronkenschap gestraften voor en na den invoer van sterken drank in de cantines Het koninklijk gezin blijft dozen winter vermoedelijk op het Loo daar do reis naar den Haag niet aan te raden zou zyn met het oog op s Konings toestand Indien dit vermoeden waar blijkt te zijn zou het de eerste maal wezen dat Z M den winter niet in de residentie doorbracht De heer Bahlmann schrijft in de Maaéode over de verwerping dor bekende bepalingen van het voorstel tot herziening van hot Reglement van Orde dor Kamer Volgens dezen brief was eenige maanden geleden de oppositie onder de leden der rechterzgde tegen do plannen van de heeren Lohman en Sehaepmari zeer sterk en werd het uitstel der behandeling toen beschouwd als eene fatsoenlijke begrafenis van hot ontwerp Aan de vasthoudendheid van den heer Lohman zou het te wijten zijn dat het ontwerp weder aan de orde werd gesteld Het practisch bezwaar van den heer Bahlmann tegen de voorstellen was dat de aanneming do domineerendo positie van de anti revolutionairo partij tegenover do kolhoUoke zou hebben versterkt De heer Lohman wilde voor zijne partg het onderste uit de kan hebben Overigens verbaast de briefschrijver zich over de meegaandheid van den heer Schaepman die zich door mr Lohman tot deze voorstellen heeft laten overhalen De jaarvergadering der n Unie een school met den Bijbel Donderdag in Utrecht gehouden was goed bezocht Prof Lohman opende met een herinnering aan den strijd vóór en sinds 1878 Er is reden tot dank maar ook is aaneensluiting noodig Het jaarverslag werd daarna vastgesteld Ingekome i was een schrijven van Jhr Mr Elout van Soeterwoude die bedankte als eerevsorzitter De secretaris meldde dat de Unie collecte vermoedelyk ƒ 90 000 zal opbrengen de penningmeester deelde mede dat de inkomsten verminderen Het aantal correspondenten is met 34 toegeno ien sinds 87 zyn 20 nieuwe scholen bijgebouwd Van de vraagpunten werden 1 2 en 3 verworpen punt 4 over de afschaffing van den vaccined wang werd daarna in behandeling genomen In de vacature Keuchenius werd gekozen dr L de Geer te Velp in de vacature Ploos de heer Oppedijk in de vaoature Mackay de heer Elshout Zaterdagavond heeft te Oene een vreeselijWfmoordaanslag plaats gehad door H v Essen op een dienstbode van den predikant N H V E zou binnenkort met genoemde dienstbode in het huwelijk treden doch omdat men vermoedde dat hij onlangs bij mevrouw de wed N eeno luit had ingegooid had zy hem afgezegd Hierover vertoornd schreef hij haar Zaterdagavond nog gaarne wcnschie te ontmoeten om afscheid van hoar te nemen doch ging toen gewapend met een knipmes een scheermes en een broodmes op de pastorie af wachtte zijn slachtoffer op gaf haar eerst nog een kus doch nam metéén een mes en bracht haar verschillende sneden aan den hals en op het hoofd toe Op haar geschreeuw kwam zekere H W toeloopen waarop de onverlaat het op een loepen zette Zondagmiddag is hij gearresteerd door de rijksveldwaohtors J Marsman en J Evers wien het gelukte hem tot volledige bekentenis t brengen dat hij van plan was geweest eerst de meid en daarna zich zelf van het leven te berooven Eergisteren is hij gevankelijk naar Zutfen overgebracht Het meisje is naar omstandigheden redelijk wel Het gerechtshof te s Hertogenbosoh deed Dinsdag jl uitspraak in een omslag proces tuaschen erfgenamen en executeurs testamentair Een der hoogstbelangrijke vraagstukken die partyen het leven verbitterd hadden en die het Hof thans moest beslissen kwam hierop neer of de executeuren terecht of ten onrechte eenj aor hondjes die zij in den boedel gevonden hadden hebben onderhouden De erfgenamen meenden dat men de hondjes had moeten laten doodgaan en niet op kosten van den boedel laten leven De executeuren blijkbaar dierenvrienden meenden anders en hadden do handjes onderhouden Men ziet dst de processen op die wijze nog niet van den aardbodem zullen verdwynen I Dit a governo van hen die snood genoeg zyn om te meenen dat de advocaten en niet hunne cliënten pmceslustig zyo De heer Gerritsen radicaal lid van don gemeenteraad van Amsterdam beeft onlangs een voorstel ingediend om de gemeentelijke inkomstenbelasting progressief opklimmend te maken Ter bespreking van dat voorstel hield Burgerplicht te Amsterdam dezer dagen eene vergadering woarin mr A D Van Assendelft do Coningh in beginsel voorstander van het stelsel het voorstel voor Amsterdam op dit oogenblik bestreed Zijne slotsom was lo Hot geheelo belastingstelsel moet zóó zijn ingericht dat do ingezetenen progressief belast worden dat de raeervormogenden niet betrekkelijk evenveel maar meer betalen dan de minvermogenden 2o Hieruit volgt echtor niet dat elke belasting op ziohzolve progressief moet zijn Proportioneele belastingen kunnen door andere die uitsluitend op de meer vermogenden drukken worden aangevuld 3o Of de plaatselijke inkomstenbelasting progressief moet zijn is niet naar vaste regelen uit te maken Men moet hierby to rade gaan met plaatselijke omstandigheden 4o In Amsterdam zou de invoering der progreisie op de economische ontwikkeling der gemeente nadeolig werken In zijn repliek voorde spreker nog als practisch bezwaar aan dat in de steden waar t aantrekkelijk is te wonen zooals Haarlem s Gravenhagc enz geen progressie bestaat Voert men deze in dan verjaagt men do groote vermogens of schrikt ze af zich te komen vestigen Dit een en ander is te Amsterdam reeds na de verhooging der inkomstenbelasting gebleken En slechts eenige groote fortuinen behoeven zich te verplaatsen om den druk voor de overblijvonden zeer te vergrooten Principieel is pr het met den heer Gerritsen eens praktisch acht bij de progressie vooralsnog onuitvoerbaar men zou daardoor de kip met de gouden eieren slachten Voorspiegeling van mindere lasten aan den middenstand naast de mogelijkheid dat die veel grooter zullen worden Staten G neraal Tweede Kamek Zitting van Donderdag 18 October De Kamer nam zonder boofdelyke stemming een aantal wetsontwerpen to naturalisatie onteigening voor verbreeding van een straat te Haarlem grondverkoop te Enschede en Sas van Gent provinciale heffingen in Groningen on Zuid Holland wijzigingen der Begrooting vao 1887 toepassing van de bij het Strafwetboek toegelaten vrijheidsbeneming en het nieu e contract voor den maildienst met de stoomvaart mij Zeeland aan De Minister van Financien verklaarde dat nog in dit jaar de regeling zul plaats hebben om de geconsigneerde gelden rentegevend te maken Bg het postcontract spraken de heeren T Maokay en Kerdgk or leedwezen over uit dat de Regeering niet voldoende de Zondagsrust van het personeel verzekerd heoft waarop de Minister van Waterstaat antwoordde dat hij vertrouwde op de toezeggingen der Directie De Kamer ging uiteen waarschgnlijk tot 13 November Het bad Bethesda waal van in den Bijbel gewag wordt gemaakt zou onlangs te JeruzaUM ontdekt zijn Reeds vroeger werd een bron bjj de 8t Annaskerk opgegraven die echter niet het bedoelde bad kon zijn omdat die uit twee kommen moest bestaan Thans moet ook de tweede kom door den heer Conrad Schick eon Duitscher zijn opgegraven Ze is 60 voet lang en 12 j voet breed ongeveer even diep als de eerste De ontdekker houdt het voor bewezen dat dit werkelgk de Probatioa is waarvan de schrgvert van de 4e tot de 13e eeuw spreken Oe vijf voprportalen waarvan de bouwvallen volgens de geschiedschrijvers nog moesten bestaan kunnen er naar de heer Schick verklaarde zeer goed geweest zgn Bij den broodbakker J M te Middelburg heeft een ontzettende brand plaats gehad Een der overburen door hot knetteren der vlammen gewekt stond op ontdekte den brand en begaf zich dadelijk naar het aangetaste perceel Hg trachtte zich door de deur toegang te versohaffen doch slaagde daarin niet waarom hij de winkelruit insloeg en tegelgkertijd door de vlammen hoen door de 24 jarige huishoudster van M die zich in den winkel bevond zich hoorde toeroepen Help help ik stik I De vuurgloed en de uitstalling voor het raam zullen 1inar die vermoedelgk ook een der kinderen bij zi h had waarschijnlijk belet hebben door deur of venster te ontvluchten Hulp te bieden was den overbuur onmogelijk alleen kon hij zich haasten brandalarm te maken In korten tijd waren de buren met do ramp in kennis gesteld weldra klonk hot brandalarm door de straten en rukte de brandweer nan Toen echter was in het brandende perceel reeds het vreeselijk drama afgespeeld waarbij de bovengenoemde huishoudster eene zuster van den bewoner on vier kinderen als slachtoffers vielen deze kinderen waren een meisje van 9 een meisjo van 7 een meisje van bijna 3 en een jongetje van 6 jaren Omtrent de oorzaak van den brand is uit den aard der zaak zeer weinig te zeggen De volgende lezing is eckler niet onwaarschijnlijk De bewoner ilie telken nacht wordt gewekt door zijn knecht gaat na zich gekleed te hebben naar beneden met een petroloumlampje dat hij op de toonbank zet en uitblaast waarna hij de dtur sluit Verrtioedclgk is nu zonder dat M het bemerkte bg hot uitblazen de vlam in den oliehouder geslagen en terwijl M de deur achter zich sloot de lamp gesprongen de olie in vlam geraakt en zoo het houtwerk in brand gekomen Dit is te meer verklaarbaar omdat te half drie een nachtwaker het huis gepasseerd is on niets beeft bemerkt en ook omdat in een oogwenk het huis van binnen geheel van hout in laaie stond Het ligt voor de hand dat er vooral thans voelgesproken wordt over de vraag of er geen mogelgkheid heeft bestaan do slachtoffers van deze vreeselykoramp te redden Volgens getuigenis van overburenen andere personen die het eerst het onheil zagen is daartoe geen gelegenheid geweest Veler gedachten waren natnuriijk het eerst bg hen die zjsh inhet pand bevonden een der overwonenden riep nadut zij den brand zag dadelijk uit het raam denk in Gods naam om de kindereu maar reedstoen was er geen quaostie meer van om in hethuis te komen en de reddende hand to bieden o a aan de kleinen die men nog voor een der zoldervensters heeft gezien Van voren hen te bereikeniraa niet alleen oomogelgk moor ook aan de achterzgde van het huis besloten als dit ligt tusschentwee hoogo muren Ijestond daarvoor geen gelegenheid Tijdens den brand liep wel het gemcht dat dokinderen en do zuster van M gered waren dochspoedig bleek dat men hierbg op oen dwaalspoorwas gebracht Wel waren kinderen weggedragen doch die behoorden aan een overbuur Hot treurigefeit is thans dat de ongelukkige rader gisterennog in het bezit van vier lieve kinderen thansalleen zijn jongste dat te Uiden bij zgn grootouder verbleef heeft behouden f EAU de COLOGITE en i J n TAFELFLACONS TOILEtZEEPBN benevens EAU de COLOGNE bg de maat zgn steeds bg mg verkrggbaar Wed C van OWE Kleiweg E No 2 Gouda ADVERTENTIËN V Op den 28 October a s hopen ionze geliefde Daders GIJSBEET VAS VEEN en MARIA HENDRIKA tan SCHAIK hunne ÜS J ABIGB BCHIVBBBENIGINO te herdenken Hnnne dankbare Kinderen M J KAMPHUIZEN Wedr Tan J W C dk Gekw en H VAN DER GAAG die teTena namens wederzgdsche betrekkingen zoowel binnen als bniten de stad bedanken voor de blpen van belangstelling bg hun Hnwelgk onderronden IThaa i 17 October 888 ♦ Voor de Tele bewgzen Tan deelneming betuigen ondergeteekenden hunnen harielgken dank Wed W C TAN DILLENVAN ÖKLDKR C P TAN DILLEN A VAN DILLEN G1ELI4 6 C TAN SEB HEIJDEN TAN Dillen E J VAN DM HEIJDEN A A TAN DILLEN Gouda 20 October 1886 Voor de Tele bewezen an deelneming betuigen ondei eteekenden hnnnen hartelgken dank A fl TAN DILLEN en Familie Gouda 20 October 1888 Vleeschhouwerij WESTHAVEN n h Postkantoor Van af heden verkrggbaar Fijne Bunder Rookworst en ROLPENS in t Zuur Aanbevelend M JONKHEID V Aan allen die ons blJJÈfflT Tan belangstelling betoonden bg de geboorte van onze Dochter brengen wg onzen hartelgken dank A THIM N TflIM Gonda 19 Pet 1888 Heïman de Geoot Voor de Tele bewezen van belangstelling ons betoond bg het overlgden onzer geliefde echtgenoote Moeder en Behuwdmoederöbetnigen wg onzen harteljjken dank J B T DIJK Joh C J v DIJK H T DIJK T Weel M E H THIER v Dijk Joh J M THIER g 20 October 1888 Aan allen mgnen dank die onlangs mg hnnne deelneming betoond hebben M A G V ORSTMAN NIEUWE WmiEESTOFFEU A V OS Az Kleiweg E 7 3 en 73 41 Medailles waaronder acht GOUDEN Zelf reguleerende Qas lampen én BRANDERS zijn fle eenigfe beroemde De werkelgke resultaten met dezen brander Terkregen gemeten met een der nieuwste photometers zgn de beste die ooit van feen brander verkregen zgn Prgscouranten en Proefbrandiug gratis Eenig AGENT Toor Gouda F W STüTE Werktuigkundige ONTVANGEN de Nieuwste WINTEESTOPPEIT S HOUGENBOOn DIENSTBODE GEVRAAGD als MEID ALLEEN van de P Q Adres Markt A 141