Goudsche Courant, zondag 21 oktober 1888

Woensdag 24 October 1888 3773 ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAOX f 27 per 48 Flesschen met aooiJnB franco bols geheel Nederland ook per proemesch kwart en balf ankera belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Priisoouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefaesschen verkrijgbaar Adres WUDSTBAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Een g Depot van Wellens Eoonekamp Eüzter GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Afzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN De inaendlng van advertentien kan gescUeden tot èén uur des namiddags van den dag der uitgave Zaterdag had in de Schotsche zendingskerk te Amsterdam de overdracht plaats van het rectoraat der Vrije Universiteit door dr A Kuyper aan dr F L Kutgers Dr Kuyper hield vooraf eene rede over het Calvinisme in de ku ist en gaf daarna een overzicht van het wedervaren der rrg e Academie gedurende haar nu 8 jarig bestaan Daaruit bleek dat waren de lessen met vier studenten begoonen het aantal ingeschrevenen thans 104 bedraagt Van dit aantal hebben achtereenvolgons 23 jonge mannen haar verlaten zoodat de nieuwe cursus met een en tachtig kweekelingsn aanving Hiervan zijn 6d voteraui en 12 novitii die aldu s zijn ingedeeld enkel theologie kozen 60 kweekelingen enkel letteren 8 enkel rechten 6 godgeleerdheid en rechten pogen 7 hunner saam te smelten terwijl letteren en theologie door 2 gelijktijdig beoefend worden Met bg ons te komen zeida spreker en niet de overheidsschool te zoeken wagen zij veel Zij moeten zich behelpou met minder leerkrachten gelijk onze mattfr of Jact i i een hoogleeraar thans catalogiseert Uit die leerkrachten zien zij vaak veertig parcent van het beschikbaar vermogen nog ovorgelcid naar staatkundige of kerkelijke bemoeiing Met de nieuwe boeken komen ze er niet de oudere boeken loopen soms tot een j prix foH op en de handboeken die men onderI stellen mag dat in wording zijn steken nog in de I geboorte Zoo loopt het wieltje hunner smdicn niet op een zandweg terwgl ze ook als student in het studentenleven ruimer keus die het iriendenbart aan Inlichtingen Attesten en Prgsconranten gratis Snelpergdmk van A BRINKMAN te Gouda OpenlDare Verkoop mg op VRIJDAG 26 OCTOBER 1888 des morgena t 9 uren aan de Bounmanswoning ge naamd ANNA a HOEVE V ök S Nr 7 in de Voorwillens te Gouda van 15 KOEIEIS 8 Kaltkoeien en 5 giiiste Koeien MELK en BOUWGEREEDSCHAPPEN een breede SUHüüW KAASPERS ongeveer 10000 Idlo HOOI euz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C Ï ORTÜIJN DROOQLEEVER te Oouda OpenlDare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 31 OCTOBER 1888 des morgens te elt nren in het Logement cDb Uthkchtschk Dom aan den Langen Tietideweg Wflk D Nr 52 aldaar van Nr 1 Een HUIS en ERF en eenige perceelen LAND WATER en WEG m den Plattenweg in de gemeente REEUfVlJK afdeeling Slaipw k te samen groot 3 Hectaren 38 Aren 8 Centiaren Veriinurd tot 1 November 1889 voor ƒ 275 s jaars Nr 2 Een HUIS SCHUUR ERVEN TUIN WEG en WATER staande en liggende als voren te samen groot 34 Aren 10 Centiaren In tweeën verhuurd tot 1 Januari 1890 voor ƒ 169 s jaars En Nr 3 Eene BOUWMANSWONING met STAL voor 13 KOEIEN SCHUUR ERVEN en BOOMGAARD staande en liggende als voren Wflk H Nr 5 te samen groot 12 Aren 40 Centiaren Te aanvaarden 1 December 1888 De ter verkoop aangekondigde pereeeHen in de gemeente Hekendorp worden niet verkocht Nadere inlichtingen z n te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN DROOQLEEVER te Gouda OpenTjare Verkooping te GOUDA op DONDERDAG 8 NOVEMBER 1888 b veiling en op DONDERDAG 15 NOVEMBER 1888 bfl afslag telkens des morgens te elf uren in het Koffiehuis hkt Schaakbord aan den Kleiweg aldaar van eene SQÜWMSWOHINO No 59 met 19 hectaren 22 aren 27 centiaren Wei en Hooiland staande en liggende in den Polder Bloemendaal te WADDmXVEEI Nadere inlichtingen geven Notarissen FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda e HEIJMAN te HaaHrecht W Schalekamp Jr Conflseur Cuisinier GOUDA beveelt zich beleefd aan tot de levering van verschillende SALADEN koude eu warme SCHOTELS enz Heeft HEDEN AVOND voorhanden Saucijsenbroodjes Appelbollen HOOMHORENS Aangesneden TAART dagelijks versch voorhanden Verschillende GEBAK 1ES ROOMHOBENS Pransch en Paleis BANKET Zandkoekjes Boterkoek Best St INICOLAAS enz enz Patés de foie gras Fransche Vruchten Voorhanden de uitsluitend eigen gemaakte VOETZARREN van af 4 50 B W v jd PAVOORDT Korte Tiendeweg D 80 WOLLED DEKENS Nieuwe zending in alle Frgzen Soiled Echt Leidsch Fabrikaat 2 persoons D E K E 2J S van 5 gulden af SCHË K en Zn Aanbesteding derbenoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghuis te Gouda gedurende hetjaarlS89 op DINSDAG 6 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot en met 6 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretarie A H VAN DILLEN P P SOOS LANGE TIENDEWEG D 59 Opnieuw ontvangen NAAIMACHINES op bonten voet van af 24 Petroleum Hanglanipen Staande Lampen GANGLANTAARNS KAPPEN BALLONS KATOEN en GLAZEN Verschillende Artikelen in Brittaniaen Nikkel MESSEN SCHAREN LEPELS en VORKEN l lieuwe Pruimendanles iriEUWE VIJGEK P S ÜERBIER Stedelijke GfasfalJiiek GOUDA De prgzen der GASCOKE zgn van al 22 October 1888 met 5 ets per HL verhoogd per HL afgehaald fabriek 40 cta kloploon 5 voor tehuis brengen 5 ets bg hoeveelbeden van minstens 2 RL per 100 HL wanneer voorradig 36 ets per HL COKE GRUIS 15 cte per HL DE DIRECTEUR STEENKOLEN Grove Rohr Kachelkolen 60 Cent per Hectoliter VmSTSTÜKKEN 80 Cent per H L STÜKKOLEN ƒ 1 per 100 Kilogram vrg aan hnis contant bg Gebr KAHLE Bestellingen worden aangenomen a b pakhuis Bleekerssingel en in het Café ede Romein Kattensingel OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING op DINSDAG den 30 OCTOBER 1888 des voormiddags ten elf Ure in het Koffiehnis van den Heer J C ROMIJN te Waddinm te by Boêkoop van een Overdekte AAK groot 21 ton met daarbg behoorende INVENTARIS liggende aan Noordkade bg den Scheepmaker J C AKERBOOM te Waddinxveen bg Boikoop Nadere inlichtingen geven de Denrwaarders Van DB WERVE te Oouda HEDEN is de NIEUWE GEREED EUSLOTEMAEEB Co CITROEN PUNCH 1 60 per Lit per Fl ƒ 1 30 SIROOP 1 50 1 20 li ieuwe Capncïjners I lieuwe Brtiineboonen P SAUERBIER De uitgave dezer Coarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJUAG Inde Sted geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per port 1 50 BINNENLAND V GOUDA 23 October 1888 Do gewone najaarsvergadering der Prorinoiale Staten van Zuid Hdland wordt 6 Novenber geopend Tot de punten van behandeling bekoort een schrijven van Gedeputeerden betreffende de aanvrage der heeten S P H Noordendorp c s om subsidie ten behoeve van den aanleg eener spoorlyn tusschen flouda en Schoonhoven De gemeenteraad van Rotterdam stelde onlaog eene verordeying op de kinderbewaarplaataeu vast De VereonigIng voor katholiek onderwijs aldaar is DU in oep adres tegen die regeling opgekomen omdat deze strijdt tegen de Grondwet en de wet op het Lager Onderwijs op de volgende gronden lo zg omvat ook de bewaarwbolen n stelt de oprichting daarvan niet vrij in stryd met art 192 Gwt i 2o zy vtrbiadt dat rrouwen aan het hoofd eener bewaarschool staan eene bepaling welke ongetwyfcld nergens hare weergade vinden zal 30 zg bevat bepalingen omtrent de inrichting der lokalen waaronder eenige die de wetgever zelf niet gewaagd heeft te maken voor de bgzondere lagere school daar hg voorzag welken geduchten tegenstand zij in geheel Noderiand bg de voorstanders van het bijzonder onderwgs vinden zouden Onder deze kom o a voor de bepaling omtrent bet aantal kindereu dat in oen bewaarschool hoogstens mag opgenomen worden eon voorschrift eveneens te Amsterdam in eene gerorentelgke verordening gemaakt maar onlangs bij Kuqinklgk besluit als onwettig Ëene bijzonderhei wordt openbaar waaruit blg kt dat dr Kuyper s uitverkoren volk wrake neemt op de verraders en afvalligen Bg de verkiezing van bestuursleden in de vergaderinir der Unie voor de scholen met den Bgbel had bel bestuur volgens het reglement voor ieder der drie vacatures een voordracht van 2 personen ingediend Kegel was steeds dat de eerste van iedere voordracht gekozen werd En ook nu weer werden de heeren De Geer van Velp en Elshout van Lollum die nummer ééa op de voordracht waren met groote meerderheid van stemmen gekozen Alleen mr Huber die de eerste was op de derde voordracht werd niet gekozen vau de 70 stemmen verkreeg hjj er slechts 18 de overige stemmen verkreeg de heer Oppedyk De schrijver van da Srimett uil de Hofttad in de Middeli Ct meldt aangaande de bcnoeminii van den heer Fatijn tot Advocaat Generaal bg don Hoogen Kaad het volgende Een anti revolutiouair officier van justitie of ad vocaatgeneraal bij een hof die in aanmerking kon komen ontbrak een Katholiek kon bozwaarlgk benoemd worden nu de procureur generaal reeds katholiek is Derhalre moest de Regeering wol haar toevlucht nemen tot eon liberaal In die omstandigheid nu gaf zg da voorkeur aan het Kamerlid voor een district als Schiedam waar zoo goed als zekor niet weer een liberaal in diens plaats zal worden gekozen Mr Patijii dankte zgu verkiezing in Maart jl aan de verdeeldheid tusschen Katholijken en Anti revolutionnaireri die elkaar don zetel betwistten met hot fevnlj dat eeu dorde dien be machtigde evenals zoo vaak wanneer twee honden om een been vechten eeu darde er mede heenloopt Die zetel vonU nu vacant omdat de betrekking van advocaatgeneraal bg den Hoogen Baad onvereenigbaar ii met het lülmaatschap der Kamer ingevolge het bepaalde in de nieuwe Grondwet Volgens de vorige zou evenwel ook een nieawe verkiezing hebben moeten plaats hebbeo al zoH toen het afgetreden lid herkiesbaar zyo geweest Het heeft allen schijn alsof hot der Kegeerinr in de eerste plaats te doen was om die vacatureja de Linkerzijde te doen ontstaan ia de gegrondk hoop ik zou bijna zeggen in de zekerheid dat z fdoor een anti liberaal zal worden vervuld Van ma daad vau onpartijdigbeid schgat allerminst sprfle wel van het tegendeel Tot zoo v over het aande l der Eegeering in deze henotming Hoe daarnaaat te denken over den heer Patijn zelven die lioh tot oen dergelijke minder loffelijke regueriugsdaad Jeende wetende er zijn partij nadeel door te beroktouea en er anderen die meer lintSptMk h bn das hu door te verdringen Het was maar goed dat de Scbiedainsc ie afgevaardigde gisteren niet mjeer de Kamerzittijig bgwoonde want anders zou hij daar ongetwijfeld van zg n parlggenooten een scherp afkeurend oordeel heblien moeten vernemen De voornaamste leden der Linkerzijde ebroomdea niet zich zeer beslist ten nadeele van l iui medelid Patijn uit te laten naar aanleiding van het foii dat hij de betrekking van advocaat genoraal hoeft getracht t vetkrggen en dus hoogstwaarachgnlijk zal aanvaarden Een half jaar geleden werden alle zeilen bijgezet om hem in Schiedam gekozen te krijgen een invloedrgk Kamerlid voerde daar tot de kiezers het woord om zijn candidatuur te bevorderen en veel geld werd daarvoor uitgegeven De uitslag was boven verwachting en voor veir jaren zou het antirevolutionuaire en katholieke district een liberaal afvaardigen Alsof dankbaarheid met meer bestaat geeft mr Patijn nu die overwinning prijs om zelf een betrekking aan te nemen voor Jhet leven die hem jaarlijks drie duizend gulden meer inkomen geeft dan het lidmaatschap der Kamer En het ergste is dat hg daardoor zoo goed als zeker zijn pang verzwakt en de tegenpartg versterkt Zoodanige handeling is niet zooals behoort De heer Patijn moge beweren dat hij geen zetel in de Kamer heeft verlangd maar dat do liberale kiezers hem tot de candidatuur hebben overgehaald misschien wel gedwongen al is dit volkomen waar dan nog verdient zgu houding afkeuring Men leest in het Sociaal dekblad Kan op itoom tramweg lijnen de dienst des Zondags worden beporkt zóó dat het personeel er in belangrijke mate baat bij heeft dat de geldelgk veelal verre van schitterend gestelde maatschappijan er niet of niet ernslig onder Igden en dat het publiek weinig of geen aanleiding hoeft om te klagen Daarop is zeker niet maar zoo in het algemeen een antwoord te geven passend voor elk geval en goldend voor alle omstandigheden Wèl echter mag worden betwijfeld of de Nederlandsche Triimweïraaatschappij de éénige is ilie bij goeden wil doen kon wal zg gedaan heeft en doet voor haar machinisten en lionr conducteurs Eerst bij wijze van proef in den winter van 1387 88 vervolgens ook gcdurenile don nu verstreken zomer thans weder bij ADVEBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS jrorden berekend naar plaateruimto Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de dienstregeling die op 1 November aanstaande in werking treedt De Maatschappij bovengenoemd exploiteert in Friesland de Ignen Drachten Heerenveen Heerenveen Sueek en Sneek Harlingen Daarvoor beschikt zij over acht conducteurs en acht machinisten Op twee dagen der week is alle man in touw op de overige werkdagen een zestal van $ lke soort Eo des Zondags Dan is het aantal treinen in dier voege verminderd dat tot 10 uur in den vóórmiddag door vijf na 10 uur door drie van iedere categorie de dienst wordt waargenomen Dus geregeld den gansohen Zondag zos het grootste gedeelte van dien dag tien van de zestien vrg Is dit nu nadeelig voor de onderneming Beslist neen schreef ons de directeur Want rde trams zijn thans lieter bezet dan vroeger toen het vervoer zich over meer treinen verdeelde terwijl ook bespaard wordt aan brandstof enz Is er ontevredenheid bij het publiek Tot dusver ontving ik nog geen enkele klacht zoo luidt da inlichting die rg kregen Waar is het dat de eiscben van het verkeer elders verschillen kunnen van die in de streek welke door de Nederlandsche Trainweg maatschappg bereden wordt Daar wordt voor genoegen des winters schier ia het geheel niet des zomers zeer weinig gereisd Slechts ééa punt is er waarheen in bet warme seizoen op Zondag nog al uitstapjes worden gemaakt dat is Beetsterzwaag en tusschen die plaats en Heeren veen is dan ook in dat deel van het jaar de dienst voor lederen dag dezelfde Doch waar is het toch ook dat er nog wel andero plattelandstreken zgn die wat de levensgewoonten der bevolking betreft met de Friesche vrg wel overeenkomen En in allen gevalle als alléén des zomers beperking ernstig bezwaar biedt waarom haar dan niet ten minste ingevoerd des winters