Goudsche Courant, woensdag 24 oktober 1888

Vrildag 26 October FREMIE AAKSEELENferM HoüanUeVereeDigiDg Het Witte Kruis GEGARANDEERD door een speciaal voor deze Leening verbonden Waarborgfonds en een Reservefonds beide gedejmneerd bg de Nederlandsche Bank te Amsterdam Eerstvolgende Trekking 1 DECEMBEB e k 1888 N 3774 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Hoofdprgs Prgzen a ƒ 2 000 2 Prgzen a 500 5 Prijzen a 50 10 Prgzen a 25 280 k f 14 100 000 4 000 1 000 250 250 3 920 300 ƒ 109 420 IN 1889 DBIE TBEKKINGEN 1 Aprü Hoofdprys 50 000 1 Augustus HoofdprUs 800 000 1 December Hoofdprijs 80 000 De minste prgs die op een eOLLANDSCH WITTE KRUIS LOT vallen moet is ƒ 14 Verkrijgbaar tot den koers van f 12 76 bij de Heeren Wed KNOX UOBTLAND te Qouia Afaoaderlgke Nommers VIJF CENTEN De Ingendlng Tan advertentian kan Kescbieden tot é n uur des namiddags van den dag der uitgave Voor de Rotterd Arr Rechtbank atond Dinsdag terecht de 45jarige L H te Reeawijk wonende bekl den reldwacht r Rietveld welke zyn zegen vastgreep om hem wegens overtreding te bekeuren da bedreiging te hebben toegevoegd laat die zegen los of ik la je de hersens in daartoe een roeispaan opheffende De bekhugde ontkende het feit daarin gesteoiid door 2 getuigen welke pertinent den veldwachter weerspraken Eisch 6 maanden gev Oitsprask Dinsdag a s Do kapitein der Haagsohe schatterq en de student die onlangs in de duinen geduelleerd hebben zullen zich deswege in de eerste week der volgende maand in openbare zitting van de rechtbank te s Gravenhage hebben te verantwoorden De van r gseringswege ontworpen voontellen betreffend de pensioenen van burgerlyke ambtenaren en die van hunne weduwen en weezen zjjn van den Raad van State terug ontvangen en gereed om san de Statan Geaeraal te worden aangeboden De Maataobappü Helmaeem in Noord Brabant bekend door haar verveningen en ontginningen lieeft de belangstelling en tevredenheid opgewekt van Z M den Koning Na een onderzoek ingesteld op last van Z M door den intendant van bet domein Soestdijk heeft Z M het beschermheerschap der niaatschappi aanvaard en besloten de bewoners van Helenaveen in hun bedryf te steunen Z M heeft bedragen ter beschikking van de Maatschappij ge steld lo tot afdoening van alle schuld die de Nederlandsche vaste arbeiders der Maatschappij aan deze mochten hebben de Maatschappij stelt nl hare vaste arbeiders door vobricbotten in de gelegenheid een eigen landbouwbedryf te beginnen en 2o tot vorming van fondsen a ter ontwikkeling en verbetering van den veestapel der bewoners van Helenaveen en i ter bevordering van de groenten ooften boschcultUlir Bovendien zyn door Z M tot vorming van proeftuinen ten geschenke gegeven eenige honderdtallen vruohtboomen en eene groole hoeveelheid groentenzaden Zondag werden deze beschikkingen der bevolking medegedeeld geh o rv f eCglfS hernaSukdeh r ï t om b wakker ellmg voor de opera aan te de vSin r f het feit dat de voorsteUmgen tegenwoordig zeer slecht beiocht M M Bg deze heb ik de eer UEd te berichteu dat ik mgne Stoom Uineraalwater Fabriek heb overgedaan aan den Heer B LANDAAL die dezelve geheel voor eigen rekening zal voortzetten üfid dank zeggende voor t mg zoo raimschoots geschonken vertroawen hoop ik dat mgn opvolger Uw gunsten zal genieten Hoogachtend J FAAS ALLART Mg refereerend aan bovenstaande beveel ik mg beleefd in Ulld gnnst en recommandatie UEd de verzekering gevende dat door mg evenals door mgn voorganger zal geleverd worden nitslaitend prima kwaliteit bereid met vloeibaar Koolzanr hetwelk door H H Geneeskundigen sterk wordt aanbevolen My minzaam aanbevelende teeken ik mg UEd Dw Dr B LANDAAL VRAAG DE NIEUWE JAMS VAN DE MAATSCHAPPIJ De Betuwe te Tiel voorheen J H Bruynis Co Hofleverancier van Z M den KONING Aardbeziën Jam 50 ets p pot rt u II Roode bessen 50 Frambozen 50 II v II Kruiabessen 50 Zwarte bessen 50 Oranje Abrik 60 Meikersen 60 Zw Preisselbeeren 60 Te Gouda alleen verkrggbaar In T CREBASF Magaxün van Come tiblea P ROi D Pz Zeugfstraat VRAAGT direct een Eazikwerker of Halfwas G emeulileerde ülamers TB HUUR op den besten stand voor een HEER z b b h h desverkiezende met Kost Brieven Franco ouder No 1749 aan het Bureau dezer Courant Door het hnwelgk van de tegenwoordige wordt te s Gravenhage tegen 3 of 5 NOVEMBER verlangd eene bekwame Keukenmeid van de P G niet jonger dan 25 jaar Hoog loon wordt gegeven wanneer de getuigen goed zgn Adres Westhaven No 145 I E U W E WmTEESTOFIM A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Jachtvesten prachtige kwaliteiten van ƒ 2 25 af Zware Eng WoUen OlEBGOEDEBEN ITormaal Ondergoederen SCHENK en Zn De Goudsclie Machinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de L E V £ R I N G van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen eiSIEMENS Branders LIKDOORNS Heltknóbbels Hoornvlies Huideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd kOnder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prds per flacon met penseel SO cta Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur EisCh de bandteekening van A v TUIJLL GEEN KIESPIJN MEER voor allen die het wereldberoemde echte y K K Hof Tandarts Dr PO PP s l S S eer iq gebruikt hebben Boven ieder nder Tand water te verkiezen aU voorbehoedmiddel tegen Tand en Moudziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA T n Poeder Kf behoudt men steeds gezonde en sehoone Tanden een oerst vereischte tot het behoud van eene gezonde maag Dr IHtPP s Tandplonibeersel om zelf holle kiezen te vullen 1 T POPP S Kruldenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iederu soort van Huiduitslag POPP g Zonnebloem Oliezeep fijnste on beste Toilet Zoep WAABSCHUWINO 0 Alle bestaande namaafcsels van Anatherin l Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk i Lb volgens analyse daarom waarschuw ik hier t mede het geëerde publiek voor aankoop van wÊf zulke umaaksela Dr J G POPP KK Hof Tandarts en mtmnder der AnathermPreparaten te Weenen Depots van alleen echte Auatherin Preparaten bevinden zich te Gouda b j de firma J C Zeldenr k Co Drogist op de Markt te Rotterdam bij F E vas anten Kolff te s Hage bg J L F Snabilié apoth e Delft bij A J van Kijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Ulotli C apotheek te Utrecht by G H N van Spaige idem Lobry Porton Droogisten BLAAÜWEEASSfiüITEN 40 CENT per POND Chalotten 10 Ct t Pond Boskoopsche Biniine Boonen DOPERV TBN 50 Cent het Blik J GERRITSEN KORTE GROENENDAAL De VOORHANDEN uitgave KOKSMA worden tegen zeer lage prgzen opgeruimd bg den Boekbandelaar A B1UIVK1IIA Lange Tiendeweg De ondergeteekende heeft de eer de ONTVANGST te belichten der NIEUWSTE M0DE1 LEN Dames en Kinderlioeden alsmede een ruime sorteeriog FANTASIE VEEREN en J C SPRUIT Noodgodstraat bg de Oostbaveo B 57 Vraa ÜICJLDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen Zuiver nit HOP en MOUT gebroaweu Een ware schat voor de ongelukki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onauie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s clfbewaring HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neuraarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland Snelperadruk van A Bbjnkman te Gouda Oe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJUAG Inde Stad geschiedt de nitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 25 October 1888 VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag den 26 October 1888 dos namiddags ten 12 ure Aan de ordo Do voordracht betreffende wijziging van het schoolgeld op de Stad Muiiek ohool Voortzetting De bonoeming vaq eene Onderwyïeres aan de 2e Koatelooze School De Gemoeuie begrooting voor bet dienstjaar 1889 worden zoodat de directeur Ie heer Bongardt reeds de vrees had te kennen geg ven dat indien hierin geen viirbetering kwam hy ket volgend seizoen het directeurschap niet opnieuw ou kunnen aanvaarden Ook deze vergadering wai slecht bezocht zoodat het resultaat gering was Pe wensch werd uitgesproken dat men trachten zou zooveel mogelyk reductiekaarten te plaatsen terwyl men er bij de directie op aandrong het pi Hiek zooveel mogelijk faciliteiten te versohaffen De Kamer van Koophandel te Rotterdam besloot gisteren k lo het weisootwerp o M fsillissementen aan den Minister terug te zendeMnet eenige kantteekeniogen en de verklaring dat z de indiening hoogst wenschelijk acht o adhaesie te schenken laa het adres der Kamer van Haarlem betreffende den overgang der telefonie aan den Staat 3o den haw Van Wiotevt tTroramelIn te Zurich mee te deelen dat er geen termen bestaaa om aan zijn verzoek tot ondersteuning van zijn aldaar opgericht Handelamuseam te voldoen 4o bij de Regeenng aan te dringen op de vervaardiging van postzegels van 7 cent voor de verzending van monsters De Begeering heeft nu beslist dat postbladen die Voor het gebruik ongeschikt zyn geworden evenals dito briefkaarten en post enveloppen tegen betaling van cent voor nieuwe kunnen worden ingeruild Men ziet dus nu duidelyk dat het Ryk voor dat stukje papier hetwelk iedere pspierhandelaar kan leveren voor 25 centen de 100 of minder t cent berekent De bedoeling om daar een winstje op te maken zal natuurlyk afstuiten op het gezond verstand dat die irpostbladen eenvoudig als te duur ongebruikt zal laten Met de postcouverten had men daar anders al leergeld van betaald Ook die kostten eerst 6 i cent en niemand kocht toen die enveloppen van 50 cent de 100 Later toen men met di n voorraad bleef zitten werd de prys op de helft gebracht maar de eerste indruk zat toen eenmaal zóó diep dat ook nu bijna niemand die post enveloppen gebruikt en de meeste menschen niet eens weten dat ze bestaan Haagtcke Cü Zaterdag heeft te Parys een Rosalie Uabat torechtgeataan die er haar werk van maakte de oommissanssen van politie op te lichten under allerlei weidsch klinkende namen placht zy zich tot deze heeren te ♦ vervoegen hun verhalende datzg bestolen was geworden of haar beurs verloren had enz en bun eenig geld te leen vragende om hare woonplaats weder te bereiken Meestal voldeden zy aan haar verzoek en gaven zij haar hun adres mede om het geleende terug te zenden Natuurlijk hoorden zy nooit weer iets van haar IJverig werd naar haar gezocht maar zy was niet te vinden om de goede reden dat zü sedert December wegens diefstal gevangen zat onder een geheel anderen naam Zy bleek sedert jaren een zwervend leven geleid te hebben en de byzit geweest ie zyn van allerlei personen Zy is tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld I H ADVEBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenonwn in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De Italiaansche bladen z n vol opmerkingen en anecdoten betreffende den Duitschen keizer en zyn bezoek te Rome De Capitan Fracassa zegt van hem Willem II ziet er in een rijtuig vooral wanneer hij zijn roode huzaren uniform aan heeft zeer onbedaidend om niet te zeggi u ongunstig uit Zijn beenen zyn te lang voor zijn lichaam zoodat hij wanneer hij zit kleiner sehynt dan hij is Maar als hij staat vooral in de witte fcurassiersuniform ziet hij er flink uit Bij het spreken wordt zijn gelaat levendiger en aangenamer Duidelijk ziet men hem echter aan dat hy lichamelijk lijdt Bij zyn bezoek te Rome le de keizer aan hevige hoofdpijnen misschien een gevolg van de vermoeiende tochten die hy deed Op den dag der parade had hy zulk een hoofdpyn dat hij niet wist of hij gaan zou Hij put zich uit door zyn onophoudelijke beweeglijkheid Hy eet zeer weinig en drinkt haast geen wyn Maar hij drinkt verbazende hoeveelheden thee en is rersUafd aan t rooken van een bijzondere soort Hamburger sigaretten die een aanmerkelijke hoeveelheid opium bevatten en op den langen duur zeer schadelyk zullen zijn Hij rookt ze zelfs aan tafel tnsselten de verschillende gerechten door Bij het vertrekken uit ons land van t Philharmonisch orkest uit Berlijn werd bij t passeeren der grenzen een zijner verdienstelijke leden door de Duitsche politie eingesperrt en overgeleverd aan de militaire overheid als Duitscb onderdaan was de man in gebreke gebleven om do herhalingsoefeningen te komen medemaken Hij werd ingedeSd bij de stafmuziek van t garnizoen te Dusseldorf en bracht dezer dagen reeds weer een bezoek aan t paa verlaten Nederland thans evenwel niet als medewerker in een symphonieorkest doch als speelman op de dorpskermis te Fannerden Aruh Ct Volgens mededeeliug van dr L Backer aan het iilternationaal instituut voor statistiek is sinds eene eeuw de jaariijkscbe sterfte in Frankrijk godaald van 34 tot 22 2 por 1000 inwoners In Zweden was de sterfte van 1770 1790 ongeveer 28 6 en in het tijdperk van 1880 1885 slechts 17 6 op de 1000 In Milaan was zij in 1774 ongeveer 41 3 en in de laatste jsren reeds verminderd tot 27 9 welke cufers nog voel lager worden wanneer de zorg naar de openbare gezondheid beter wordt en de besmettelijke ziekten krachtiger worden bestreden In Herly n was van 1720 1724 de jaarlyksche sterfte gemiddeld 41 thans slechts 26 6 In Bome daalde het cyfer van 39 in het tydperk 1794 1880 tot op 26 7 in de laatste jaren Ifit deze en andere voorbeelden blijkt zeirt dr B hoezeer in de laatste eeuw de sterfte in Europa ia afgenomen en dat de gemiddelde leeftyd der overledenen met 7 12 jaren is gestegen De vermindering der sterfte vindt men hoofdzakelijk bij den kinderlijken leeftijd ofschoon ook in t algemeen hoogere leeftijden worden bereikt De oorzaken nasporende welke tot die afneming der sterfte heliben geleid stemt dr B niet in met itouchardat die de hoofdreden zoeki in de gevolgen der Fransche omwenteling waardoor de levensomstandigheden der groote massa verbeterd werden Toegegeven wordt echter dat deze gebeurtenis op de verspreiding der levensmiddelen gunstigen invloed heeft geoefend deer opheffing van