Goudsche Courant, zondag 28 oktober 1888

1888 Zondag 28 October I f 3775 GOUDSCHE COURANT J ieuwS en Advertentiehldd voor Gouda en Omstreken Chemische Wasscherij Hiermede geven wg aan het publiek kennis dat wg voor onze CHEMISCHE WA88CHERIJ die in Mei 1 1 door brand werd vernield buiten de stad eene nieuwe fabriek hebben doen bouwen die heden in werking komt Deze fabriek op ruime schaal gebouwd en met machineriën van de nieuwste vinding voorzien stelt ons in staat niet alleen om het beste te leveren wat op het gebied van Wasscherg kan worden verkregen doch ook om in de aflevering eene gewenschte bespoediging te brengen Bg deze kennisgeving kunnen wg niet nalaten een woord van dank te brengen aag onze clientèle voor de welwillendheid ons betoond bg de beoordeeling der Wascfagoederen die in den laatsten tgd wegens de na den brand spoedig in orde gebrachte voorloopige en daardoor gebrekkige inrichting wel eens te wenschen overlieten Zooals boven gezegd zgn wg echter thans in staat weder goed werk te leveren VEBVMBIJ en APPBETMEBDMBIJ Het verbrande gebouw vroeger dienende tot Chemische Wasscherg hebben wg doen herbouwen tot nitbreiding onzer appreteerderg der geverfde goederen Hierdoor zgn verschillende verbeteringen aangebracht die ons in staat stellen om de goederen een nog mooier en duurzamer appret te geven dan tot dusver het geval was Wg meenen derhalve thans ingericht te zgn om aan alle billgke eischen te voldoen Voor het tegenwoordige Seizoen maken wg het publiek vooral opmerkzaam op het verven van DAMES WINTERMANTELS en HEEREN 0VËBJA88EM du boe gevlekt of verschoten ze ook zgn mogen als nienw worden indien de Stof nog goed is Om krenken te voorkomen worden in elkaar behandelde goederen zooals Japonnen Mantels HeerenEleedingstukken enz op verzoek in doozen teruggezonden Prospectussen en Prgscouranten zgn kosteloos verkrggbaar aan onze Depots waar tevens mousterboeken ter inzage liggen en vanwaar de goederen eens of twee keer per week naar Almeloo worden opgezonden de gemeenten haar niet voortzetten worden op drie of vier na de Hijks H B 8chol n geleidelijk opgeheven of in technische scholen hervormd Natuurkundige schalen zullen aansluiten aan de H B scholen en de 4e kbisse der gymnasia ter verdere voorbereiding voor de studie aan de P S oi de i atuurkundige wetenschappen Die natuurkundige scholen zouden behooren tot het hooger onderwijs Geen dezer scholen zal ecfaier door het uitreiken van einddiploma toegang kunnen geven tot eone hoogere school daartoe worden admissie examens afgenomen Ten aanzien van het higer onderwijs bepale zich zegt do heer V de zorg der overheid zooveel rfogolyk tot sliet subsidieeren van onderwijs verstrekt aan kinderen van oo en mmvermogenden het worde alleen direct door Rijk of gemeente verstrekt voor zouver het bijzonder ondenrijti te kort schiet en moet dan zoo gegeven worden dat niemands godsdienstige overtuiging Jworde gekrenkt Vermogende ouders moeten door het schoolgeld de kosten van het onderwijs vergoeden Ieder die lager onderwijs wil peven moet in het bezit zgn vsn eene akte De akte Ie kl wordt doot don schoolopziener uitgereikt aan kweokolingen op getuigschrift van den hoofdonderwijzer ca minstens een jaar werkzaam te zijn geweest deze gediplomeerden heeten adapirant onderwyzer en zijn hulpleerkracht De akten 2e en Stejd staan ongeveer gelijk met de tegenwoordige akten voor hulp onderwijzer en schoolhoofd minos wiskunde en Ned letterkunde De akte 4e kl omvat ook de lagere wiskunde de Ned leltorkunde en oen vroemdt levende taal Ëeu der bi graden vui ëraolopziener vervalt Bijk of geiksente komen min en onvermogenden te gemoet in het schoolgeld voor openbare of bijzondere school gelgkelyk Het normale schoolgeld bedraagt de som der uitgareu gedurende het vorige schooljaar gedeeld door het gemiddeld getal schoolgaande kinderen O eTor X= u lL T H B Almeloo 20 Oct 1888 PREMIE AANDEELENderNoord Oollandsdie VereeDiging Het Witte Kruis GEGARANDEERD door een speciaal voor deze Leening verbonden Waarborgfondê en een Reservtfondt beide gedeponeerd bg de Nederlandsche Bank te Amsterdam Eerstvolgende Trekking 1 DECEMBEB e k De volgende vraagpunten zijn gesteld ais leiddraad bij het door de Landbouwcommiasie in te stellen onderzoek in tal van gemeenten naat den toestand van deu landbouw in Nederland Welke is de algemeene toestand der gemeente In geval van belangrijke afwijking in toestanden met andere gemeenten der streek welke zgn de oorzaken daarvan Welke is de toestand van den bodem P Hoe is het bezit verdeeld P Welke zgn de voorwaarden der pacht P Door welke gewoonten worden de uitdiukkelijke voorwaarden aangevuld Welke verbeteringen worden gewenscht hetzij door de pachters hetzg door do eigenaars in do pachtgebruikon Hoe is de toestand van do verkeerswegen en de middelen van vervoer P Welke oredietmiddolon wordea er gebruikt P Hoe verschaffen de boeren zich aanlegkapitaal Hoe worden de winsten belegd P Wordt gebruik gemaakt van kassiers credietinstollingon notarissen of private personen VH Hoe staat het met het verzekeringswezen Wordt verzekerd tegen brand hagel ziekte en sterfte van vee Op welke wgzo P Onder welke voorwaarde P VIII Hoe is de toestand van het bedrijf Wordt om een eenigszins nauwkeurige opgave te verkrijgen aangaande de werkolijke opbrengst der landerijen door de landbouwers boek gehouden P Zoo ja hoedanig is dan die opbrengst Hoe zijn de pachtprijzen on hoe is de l iop der pachtprijzen in de laatste 20 jaren geweest Welke zijn de koopprijzen der landerijen in de laatste 20 jaren geweest Ia de verhouding tusschen pacht en koopprijzen gewijzigd en zoo ja waarom Waren de koopprgzen hooger of lager dan do waarde naar solide berekeningen Welke is zoo het mogelijk is zulks op te geven de verhouding van onkosten en bruto oplirengst Hoe staat het met de techniek van liet liedr if Op welke wijze worden de eigeudomraeii dor groote grondbezitters geëxploiteerd s 100 000 4 000 1 000 250 260 3 920 ƒ 109 420 IN 1889 DBIE TBEKKING EN 1 April noofdpr 50 000 1 Augustus HoofdprUs SOO OOO 1 December UoofdprU ÖO OOO De minste prgs die opeen HOLLANDSCH WITTE KRUIS LOT vallen moet is 14 Verkrijgbaar tot den koers van f 12 75 bij de Heeren Wed KNOX UOBTLAND te Gouda 41 MEDAILLES in 25 jaren VOOB S Cl G G s gpebreveteerde Gasbranders en Lampen welke nog niet overtroffen zgn bg de vele vergeiykende beschouwingen met andere branders voor meer dan 20 jaren ZiJn de goedkoopste en beate Qa Kaehel8 met Reflector verbranden 4 cents per nnr Agent F W STUTE Werktuigkundige H MORITZ Lange Frankenstr aat 42 ROTTERDAM Gieterij Draalerü cd SmederU voor STOOl en uim WERKTÜIGEK Brand en Zee Verzekeringen De Verzekering Maatachapp f SCHIEDAM opgericht in 1866 en gevestigd te Schiedam vraagt HOOFD AGENTEN in plaatsen waar zj nog niet is vertegenwoordigd K J vao ERPECUM Directeur TE HÜÜB of TB KOOP gevraagd eene mEBEEELEESERIJ Franco brieven onder No 1750 aan het Baieaa dezer Courant EERSTE KWALITEIT Geperst HOOI wordt AANGEBODEN tegen lagen prfls Reflectanten gelieven zich te richten tot C J Dï GEÜS Hooipers Zah Bommel Door onvoorziene omstandigheden vraagt Mevrouw TEMMINCK Westhaven No 197 tegen NOV a s een Tweede Meid P G De VOORHANDEN uitgave KOKSMA worden tegen zeer lage prgzen opgeruimd by den Boekhandelaar A BVkmK A Lange Tiendeweg Biljartjongen GEVRAAGD Café cVrbdebbst Markt Gouda Adres in persoon OÜD CARTHAGENA s Bergplanten Olie Ieder die een fraai hoofd met haar hebben wil mejce gebmik van deze olie Zg gaat het nitvallen der haren tegen versterkt de haarwortels en bevordert den groei der nieaw nitkomende haren Prgs 60 et per flacon Hoofddep6t te Delft bg A BREETVELT Az diè dit artikel o a verkrggbaar heeft gesteld bg Wed BosmUk Coad A ed N Sandcra Leiden A Priu Ze enhuiten W Ligthelm Voorburg Wed Wiikelmi Woerd A Boi Berkel Hoofdprijs Prgzen a ƒ 2 000 2 Prjzen a 500 5 Prgzen h 50 10 Prgzen a 25 280 a ƒ 14 300 NIEUWE WnrTEESTOFFEH A V OS Al Eleiweg E 73 en 73 Qeen grïjs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 86 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Snelpersdmk van A Bbinsiu i te Oond Fransche Sloomververij Chemische Wasseherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMEB Kruiskade 19 te Botterdatn Gedurende de maanden October en November worden alle soorten winterjassen demisaisons regenmantels en verder alle Heeren en Dameskleedingstukken gordgden tafelkleeden garnituren trgp bont veeren enz gestoomd of gevetld in de nieuwste kleürjn tegen verminderde prgzen en na acht dagen als nienw geleverd Hoofddepdt voor Gourfa en omrtr n de Heer A VAN 08 Az Kleiweg E 73 en 73a alwaar Stalen te bezichtigen en Prgscouranten te bekomen zgn UiJ deze Courant behoort een Byvoeirsei BINNENLAND GOUDA 27 October 1888 Dinsdag 30 Oct a 9 zal in het departement Gouda Ier Maatschappij tot Nut van t Algemeen a a spreker optreden do heer Dr Joh Dyserinck uit Eottordam die zal spreken over kunst en daaraan zal ver binden eene kunstbeschouwing van photographien uit Florence Bome on Napel Na de pauze zal de hoer Dyserinck nog eene bydrago leveren Dinsdagavond hield de heer Bippe uit Kotterdam in do sociëteit Ons Genoegen de aangekondigde voordracht Met succes gaf hij verschillende gedichten van Coppée Hofdgk ten Kato enz to hooren Slechts een z er klein aantal toehoorders was op okamcn Door den minister van koloniën is de hoofdonderwyzeres mej A L Steens Zijnen gesteld ter beschikking van don gourenieur gcneraol van Ned Indie om te worden benoemd tot hulpouderwyzeres bij het openbaar lager onderwys daar te Undo Op de voordracht voor fabriek Iandmeter van de Krimpenorwaard zijn geplaatst de heoron 1 A B Sirets opzichter van het waterschap f de Bonde Veonen te Wilnis 2 H Van Gorsel civiel ingenieur te Billand Bath Het getal sollicitanten bedroeg 42 Benoemd tot onderwijzer aan de school No I te Zevenhuizen do heer M W van der Hoeven te Waddinxveen De gemeenteraad van Zevenhuizen verhoogde de jaarwedde van den onderwijzer A Stoyl mot f 60 zoodot deze nn bedraagt ƒ 600 Blijkens bericht uit Arolsen ana de NorddeuUche Mlgemeiue Zeihmy ligt de Vorstin van Waldeck moeder van H M onze Koningin te Pyrmont zwaar ziek tengevolge eener longontsteking Op Gonderak heeft zich bij C Noordegraaf het zeldzame voorval voorgedaan dat aan een peereboom aan 2 takken 41 mand vruchten zijn gegroeid De heer Vermenlen lid der Tweede Kamer stelt in zijne nota over het onderwgs voorop dat bij de steeds klimmende eischen van het onderwijs drie Byksuniversiteiten te zware lasten opleggen om echter geen plaatselijke belangen te schaden wil hij ze vervangen door faculteitsscholen d w z een of meer faculteiten aan sommige universiteiten ophefTen en de theologische tevens aan alle op grond dat op theologisch gebied voor den Staat geou vaste waarheden of feiten bestaan De doctorale bul door de hoogleeraren af te geven behoort z i geen bevoegdheid meer te geven maar moet alleen oen wetensohappeljjken graad verkenen evenals ree U bij de medische faculteit geschiedt zal den advocaat of rechterlijken ambtenaar een Staatsexamen moeten worden afgenomen Kijk provinoièn en gemeenten moeten bevoegd zijn bijzondere instellingen van hoogor onderwijs te siibsidiüoron allereerst gemeonteli ko gymnasien en progyranasien Middelbaar onderwgs wil de hoer V doen geven in burgorBvondsdioftn hoogere burgerscholen met 4 jarigen cursus en technische scholen voor landbouwr enz alsook in nijverheidsacholon asn de twee eerstgenoemde categorieën aansluitende De Polytechnische school wordt ovorgebriicht by het hooa er onderwijs De hoogore burgerschool zij premeonteschool zoo noodig met Rijks en prov ncinal subsidie Haar loorprograraraa zy mot oenigi veroonioudising dat der tegenwoordige driejarige school De meerderd lesuren door liet lierde leerjaar te innen orden besteed aan pr iotiscii tn ilondorw ijs Voor ziover J Welke is in opbrengst en tefhniek het verschil tusschen groot en klein bedrijf Hoe geschiedt de afzet der producten P Welke prijzen hebben do landboBwers in de laatste jaren kunnen bedingen Is verbetering kunnen bespeuren in de qualiteiteu der producten vergeleken met vroeger P Zoo ja waaraan moet die worden toegeschreven Wordt door de landbouwers coöperatie in toepassing gebracht Zijn er invloeden die schadelijk werken op de ontwikkeling van het bedrijf Ontginning droogmakerijen indijkingen Kannen nadeelige gevolgen worden aangewezen ten opzichte van het landbouwbedrijf in hetbijzonder van grondbelasting mutatierechten registratierechten verkoop van roerend goed zegelrechten op huurcontracten speciaal huurcedulen hypotheekrechten personeel Welke zijn de bijzondere gewoonten P Hoe staat het met de welvaart der landbouwers Hoe is lie toestand der arbeiders Welke veranderingen zijn in do laatste jaren voorgekomen P Welke zijn de verdiensten van arbeiders en dienstboden P Welke is de levenswijze der arbeiders en welke zijn hunne behoeften Welke is de algemeene conclusie van het onderzoek Welke is de algemeene toestand P Welke zijn de gebreken Welke middelen tot hersttlworden gewenscht De heer Willeumier lid van den Gemeenteraad van Amsterdam heeft den Baad voorgesteld B en W uit te noodigen om een voordracht in te dienen tot het invoeren van evenredige schoolgeldheffing voor de inrichtingen van middelbaar omlerivi en de Begeeriog te verzoeken bij de aangekondigde herziening van de wet op het lager onderwijs do mogelijkheid van evenredige schoolgeldhe6Sng te verzekeren Het bepalen van welk schoolgeld ook voor allen die van hetzelfde onderwijs gebruik maken zal altijd op willekeur berusten dus licht de heer W toe omdat de grootste ongelijkheid bestaat in het gelijk behandelen van ongelyken Wat voor den een te weinig is is voor den ander te veel Evenredige schoolgeldheffing daarentegen neemt al de bezwaren weg die verhooging van schoolgeld voor allen medebrengt verzekert aan on en minvermogenden kosteloos onderwijs en komt tevens te gemoet aan de bezwaren der voorstanders van het bijzonder onderwijs die over benadceling van hunne scholen Uagen Keizer Wilhelm heeft bevolen dat de menu s voor de maaltijden ten zijnent voortaan geheel in de Duitsche taal zullen worden opgesteld en dan ook vSpeisekarte zuUen heeten Dit voorbeeld worilt thans door ds Pruisische aristrocratie gevolgd die nu niet moer Einladungen zum diniren zullen verzonden maar Zu einem mittagessen Op de uitnoodigingskaarten mogen geen vreemde woorden meer voorkomen Te Parijs biedt een firma politieke autograpben tci koop aan volgens do volgende prijscourant De handteekeningen van den Czaar on van Koningin Victoria 50 francs dio van don Keiser an Oostenrijk 30 fr van den Prins van Wales 20 fr van Bismarck 100 fr van v Moltke 30 fr i van Sadi Carnot 20 fr van Mac Mahon 35 fr van Orévy 10 fr van Clémenceau 3 fr Geheel onder aan do Ig st staat Crispi voor 50 centimes Door het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van t Algemeen is eene circulaire aan de besturen der Departementen gericht betreffende opleiding van helpsters in bewaarscholen De algemeene vorgnderiiiif van Mei jl besloot o a om gedurende de vijf eerstvolgende jaren jaarlgka ter beschikking van het Hoofdbestuur de som lan 1000 te stellen ton einde da arinede oudrr voorwaarden door het Hoofdbestuur te l epalen te stounea de pogingen van rteparieinente dia het hulp