Goudsche Courant, zondag 28 oktober 1888

Glacé Heeren Handschoenen gevoerd met Flanel f i 30 PER PAAR benevens eene groote Sorteering Heereo Danes m Elmler TIIICOT EANSSCIOENEN G iJSSELSTIJX Blauwstraat H 4 en 5 OpenbareVrijwilligeVerkoopingen te Vl addinxveen ten overslaan van Notaris Mr I MOLENAA Ten Eerste BlSllopWoeidagf tlNovemberlSSS s morgens 11 nre bg KOUWENHOVEN a ten verzoeke van den Heer J ALPHËNAAR Wz DeSTOOM TIMMERMANS WERKPLAATS met annexe WOONHUIZEN gemerkt C 115 en 116 met HOUTLOODSEN SCHUREN in i LLi en eeji groot perceel TUINVELD geschikt j BEEGPLAATSEN ES WOONHUIS allergunstigst voor den Handel gelegen aan den Torfsingel en Tnrfsingelgracht binnen penoned ran bewaaracbolen door onderwijs van bevoegde personen de gelegei held verschaffen zich Toor zjjne taak te bekwamen Het Hoofdbestuur heeft bpeondere voorwaarden voor het verleenen van geldelqken steun tot dit doel vastgesteld Baar evenwel nog slechts door weinige depijrtementen pogingen i jn aangewend om de helpsters op de bewaarsoholcu voor hare taak te vormen achtte het Hoofdbestaur eene nadere omschrijving van het op deze scholen te geven onderwijs noodig opditt daardoor de departementen worden opgewekt hunne krachten aan het oprichten van een cursus tot dit doel te beproeven Daarom heeft het Hoofdbestuur eenige wenken ter ovenreging aangeboden waaraan wij het volgende ontleenen Om tot het geven van onderwijs op bewaarscholen bekwaam te zijn heeft de onderw zeres ook indien zij nog den rang van helpster bekleedt behalve toeweiding ook kennis en bekwaamheid noodig Die keiSnis moet verkregen worden door studie die bekwaamheid moet de vrucht zyn an de practische toepassing dezer kennis op eene goed ingerichte school Nu is blijkens do ervaring voor de leiding bij die studie dringend noodig dat de meisjes welke op bewaarscholen als helpstors werkzaam zgn onderwezen worden in een daarvoor bepaaldelijk bestemden opleidingscursus Deze cursus zal moeten gegeven worden in daarvoor geschikte lokalen welke zoo noodig ongetwijfeld door het plaatselijk bestuur gaarne kosteloos zullen worden verstrekt in schoolgebouwen welke op die uren niet worden gebruikt tot andere doeleinden Hot leerplan voor djt onderwijs moet zoo eenvoudig mogelijk zijn en geheel verband honden met het doel der opleiding zelve Het is de taak van ouderwijzeressen van kiuderCn beneden 7 jaren de kinderen bezig te houden overeenkomstig de eisohen van hunnen leeftijd het leerplan zal hiermede rekening moeten houden Wat aangaat het onderzoek naar de bekwaamheid der candidaten welke zich voor het verkrggen van een diploma aanmelden de bierbij te stellen eischen moeten in verhouding staan tot het beoogde doel Het doel van het examen nu is een diploma van hnlponderwqzeres uit te reiken aan die candidaten welke voldoende blijken hebben gegeven dat haar de leiding van eene klasse leerlingen kan worden toevertrouwd Het examen moet derhalve vragen a naar ontwikkeling b naar inzicht in de theorie der pracl k c naar practische ervaring Er zal voor de verbetering van het bewaarschoolonderwijs reeds veel gewonnen zijn wanneer de departementen door het openen van een cursus die allengs meer de volmaaktheid nabij zal komen goede helpstors vormen Met 1 Januari zullen den gevangenon der cellulaire gevangenis te Eotlerdam twee maal s weeks vijf dus wekelijks tien sigaren worden uitgereikt ter vervanging van de wekelijksche hoeveelheid look of pruimtabak De aanbesteding voor de levering der sigaren geschiedde gisteren iu het huis van arrast van genoemde stad Hun wien het aangaat bevelen wij aan bij het eerste vijftal havannas een afschrift te voegen van de wijze wenken dezer dagen door dr Van Hamel Roos aan rockers gegeven benevens een sigarenpijpje voor die ryks pensionnaires welke het uit hygiënisch oogpunt mochten veriangen 2 rf In het kleine door velen onzer landgenooten bezocht wordend en bekende limburgsche plaatsje Valkenburg overleed dezer dagen Maria Magermans in den ouderdom van ruim acht cn tachtig jaren Hoewel deze naam den meesten lezers onbekend zal z jn is hij toch niet geheel en al van geschiedkundige beteekenis ontbloot H j voert ons terug naar het einde der vorige eelujr toen de Fransche Republiek na de inneming van de stad Maastricht in 1794 meester van alle Landen aan deze zqde van den Rqn en daaronder ook van geheel Limburg by de wet van 19 Fruotidor en 5 5 September 1797 aan alle geestelijken den eed van trouw en gehoorzaamheid aan de Constitutie der Republiek en tevuus van haat aan het koningschap voorschreef Tegen deze lllatste bepaling verzett en zich bijna alle limburgsche geestelijken onder welke ook de toenmalige pastoor van Valkenburg Servaas van Widdershoven genaamd Dientengevolge uit z n ambt ontzet uit de door hem bewoonde pastorie verbannen bleef hij niettegenstaande het strenge veAod het zielenherdersarabt waarnemen Ontdekt op heeterdaad betrapt vluchttejhij met zgn gftrouwen in de onderaardsche mergelgroeven te Valkenbarg Ruim twee jaren hebben zij in deze sombere spelonken doorgebracht Velen van hen I I z jn daar gestorven een twaalftal hebbon er het eerste levenslicht aadiohouwd en werden door do hand van Widdershoven gedoopt De namen dezer personen ziet men nog op de wandon van het primitieve kerkje in die dagen in deze mergelsteen gehouwen De laatste luidde vMaria Magermafls en behoorde aan het nlangs gestorven vrouwtje iflk Menigmaal hebban zij die gedurende Hutste jaren eenige dagen in het liefelijk plaatje nabben doorgebracht bij den ingang der groeven dat stokoude moedertje met gnjze haren rimpelig gelaat en gekromden rug gadegeslagen onbewust dat zy nog de eenige levende herinnering was van een belangwekkend verleden N v d D De Minister van Oorlog heeft een Koninklyk besluit uitgelokt waarbij bepaald is dat eenige burgeriijke ryksbetrokkingen voortaan uitsiuilend voor militairen zijn bestemd tenzij er onder hen geen geschikte sollicitrnten gevonden worden in welk geval andere personen doch bij voorkeur gewezen onderoffiecieren in deze betrekkingen kunnen worden geplaatst Hiertoe behooren kamerbewaarder bode vaste kneoht en portier bij het departement van oorlog boekhouder schrijver opzichter voor algemeenen dienst magaz jnknecht bediende en portier by ie artillerie inrichtingen te Delft adsistentmagazijnmeester boekhouder en opzichter der modelkamer bij s rijks centrale magrzijnon van militaire kleeding en uitrusmstig te Amsterdam Delft en Woerden In de pas verschenen aflevering van hot Volapukahled zenodik no 95 ohrgft de heer Sohleyer l Men zegt dat iemand lang zal leven als hy valschelijk gezegd is gestorven te zijn Diensvolgens zal ik waarschyniyk nog lang leven want sedert kort is m veel couranten bericht dat ik gestorven ben Godo zij dank ik kef nog Weliswaar ben ik in het begin van September zeer ziek geweest en heb de Sacramenten der stervenden ontvangen Maar ik bon hersteld door de voortreffelijke baden van het Zwitsersche Baden ten huizo van den heer Borsinger Ik dank alle vrienden die mij in hun brieven en telegrammqn naar Constanz hun innige deelneming hebben betuigd Opnieuw heb ik gezien dat ik een groote menigte van vrienden bezit die mij voortdurend zeer liefhebbon Een spoortrein als afslniting van grondgebied is zeker niet alledaagsch maar dat zulk een trein gelijk een vesting wordt vierdedigd en belegerd is nog vreemder In Amerika gaat dat echter thans gebeuren Volgens dépêches uit Manitoba is er een ernstige crisis aldaar ontstaan naar aanleiding van een conflict tusschen do Canadian Pacific en de Redrivervalley Spoorwegmaatschappijen De eerstgenoemde schijnt besloten de kruising harer spoorweglijn door de laatstgenoemde gewelddadig te verhinderen Do Canadian Pacific heeft daartoe een trein geplaatst nabij het kruisingspunt welke zou moeten weggeruimd worden alvorens de Redrivervalley Maatsch den aanleg der lijn kan voortzetten Voor een lang beleg uitgeruste beambten verdedigei den trein terwijl de arbeiders van de Kedrivervalley Maatscbappij het kruisingspunt naderen waar een botsing ouvermyschgnt Het bestuur tan Manitoba neemt krachtige maatregelen om de rechten der Redrivervalley Maatschappij lo verdedigen de militie is opgeroepen en het opgewonden volk van Manitoba steunt de Regeering Het bestuur van den Bond die onlangs is opgericht om te streven naar een betere wijze van benoeming van hoofden der openbare scholen heeft de leden opgeroepen tot eene vergadering aanst Maandag te Utrecht te houden Daar zullen o a ter tafel komen het ontnj rpen reglement en een voorstel van het bestuur houdende de wijzigingen in de wet op bet lager onderwas die het ter bereiking van het doel van den Bond wenschelijk acht Dit voorstel betreft de artikelen 26 en 28 der wet van 1878 Tegen 26 wenscht het bestuur bepaald te hebben dat de scholen wat de jaarwedde der hoofden betreft worden verdeeld in drie klassen Aan die der Ie klasse bedraagt de jaarwedde ten minste ƒ 800 2e kl 1200 3e kl ƒ 1600 fals geringste cyfers Elk ander onder onderwyzer geniet niet minder dan f 600 en b j het bezit der hoofdakte f 700 De regeering bepaalt op voorstel van Ged Staten den inspecteur gehoord tot welke klasse do scholen van elke gemeente behooren Dat besluit wordt om de vijf jaar herzien Verkregen rechten blgven voor de hoofden van scholen die tot eene lagere klasse worden gebracht gehandhaafd zoolang zij die betrekking behouden In art 28 wordt bepaald dat het vergelijkend examen enkel wordt gehandhaafd voor do scholen der Ie klasse en dat de benoeming dan geschiedt uit eene alphabetisch gestelde voordracht van S B onderwijzers opgemaakt en schriftelijk aan den Baad in te zenden door de examen oommissie bestaande uit den districts sChoolopriener en twee deskundigen door den raad te kiezen uit dubbeltallen door B en W aanbevolen De commissieleden genieten vacatiegelden en reis en verblgfkos en uit de gemeentekas De hoofden der scholen van de 2de en 8de klassen worden door den gemeenteraad benoemd eveneens it eene alphab voordracht van 3 5 onderwijzers Deze voordracht wordt opgemaakt door eene commissie bestaande uit ééa districts schoolopziener en twee hoofden van scholen 3de klasse telkens door den Raad op voordracht van Burg en Weth aan te wijzen De commissie is gehouden een nauwkeurig onderzoek in te stellen omtrent de scholen der sollicitanten wat den geest van hun Onderwijs betreft en bepaalt hare voordracht naar de uitkomaten door dat onderzoek verkregen De voordracht wordt door den sohoolopzirner en de deskundigen geteekond en aan den Raad ingediend Benoembaar tot hoofd cener school 2e kl zijn alleen zij die ten minste 3 jaren aan het hoofd eener school hebben gestaan of als onderwgzers mot de hoofdakte gedurende dien tijd werkz m zyn geweest tot hoofd eener school 3e kl zy die ten minste 3 jaren aan het hoofd eener schoaf 2e of 3e kl hebben gestaan of gedurende dien tijd als onderwijzer met de hoofdakto op een dier scholen zijn werkzaam geweest ADVERTEWTffiN Bevallen van een Zoon J M STEOEVEGouda 25 Oct 88 Bïsskm TAFELGOEDEEEU in DAMAST LINNEN en HALFLINNEN N B In fijn Damastenatellen worden Namen Initialen enz zonder prgsverhooging ingeweven SCHEi K Zw Men VRAAGT op nader overeentekomen voorwaarden SWllLfilirfBS welke zich willen belasten met den VERKOOP van BOTBBen KAASKLSUBaEZ en KAA8LJJB afkonwtig uit de gunstig bekende fabrieken van THEODOR HEIJDRICH Co te WiUenhtrg Incl gelieven zich met franco brieven te wenden tot Geb KOOPERBERG O Z Achterburgwal 77 Amtterdam Heeren Bleekers ik heb te hnnr een NET HÜI8 metWASCHHUIS DROOG KAMER eü groote DROOGZüLDER ingericht voor bleekers Hnur 2 50 per week Adres L SCHENK Markt UI MARKT QOÜDA Kantoor Scbool Schrijf eoTeekeobehoefteD PRENTENBOEKEN KINDERSPELEN Too verlantaarns Bouwcartons PLAKPRBNTBN Bmiloftsvoordracliten enz CMpolata s Tompouces Appelbollen Roomhoreng Aangesneden PUNSCHTAART Saucijsenbroodjes enz enz HEDEN AVOND verech voorhanden bg W SCHALEKAMP Jr Gouda voor Boomkweekerö zeer gunstig hg elkander ter grootte van 40 Aren 58 Cent gelegen aan de Noordkade te Waddinxveen In drie peiceelen breeder omschreven in billetten en gecombineerd b ten verzoeke van de Wed 1 ALPHENAAR Az Een BURGERWOONHUIS met annexe groote TIMMER en HOUTSCHUUR gemerkt C 155 156 en 157 met groot ACHTERTERREIN gelegen aan de rivier de Gouwe en Noordkade binnen Waddinxveert In 2 perceelen breeder omschreven in billetten en gecombineerd Betaaldig 2 Januari 1889 Ten Tweede op Vrijdag 23 November 1888 om contant geld a des morgens 9 nre ten verzoeke van genoemden JAN ALPHENAAR Wz aandiens werkplaats TIMMERMANS en AANNEMERS GEREEDSCHAPPEN en voorraad HOUT benevens eenige lEUBILAIRE GOEDEREN enz enz b des middags ten ongeveer 1 nre ten verzoeke van gemelde Weduwe J ALPHENAAR Az Timmennans Oereedscliappen voorraad HOUT benevens eenige MEUBILAIRE GOEDEREN enz enz Nader onderricht geett genoemde Notaris MOLENAAR te Wallinxveen CMOS m BiVDetl Wollen Bprstrokken OnderlijlQes Onder en Bovenrokken Wollen Jurkjes Tricot pakjes a alle andere artikelen voor het saizoen in roote verscheidenheid en mime keus voorlanden Wed BOSAIAN Tiendeweg D 84 Nationaal Vleeschextract van H J COHEN Enschedé smakelgker goedkooper en daardoor voordeeli ger dan alle andere soorten scheikundig onder QDonwrn 1 door den Heer Dr M brttUlJl alhier Uitsluitend verkrggbaar bg T GRERA8 Openbare Vrijwillige Verkooping GOIJDA ten overstaan van Notaris Mr I MOLENAAR te WadeHnxoeen op Maandag 19 November 1888 s morgens 11 Ure in het Koffiehuis hit Schaakbord van de Terreineii met Fakluiizen Gouda plaafselgk gemerkt P 40 41 42 Ka daster Sectie £ nummers 1249 1250 en 1251 te zamen groot 5 Aren 40 Centiaren Te veilen in 5 perceelen die in combinatiën en in massa zullen worden aangeboden en breeder in billetten vermeld zjjn Betaling op 27 December 1888 Verdere iniormatiën bg genoemden Notaris MOLENAAR m Steeds VERSCH BIJ MIJ TE BEKOMEN FI NE HAAGSCHE en DüITSCHE LEVERWORST TAPELWORST HOOFDKAAS GEROOKTE ZULT TETE PRESSÉE 8AÜCISSE DE BOULOGNE TONGENWORST BLOEDWORST FRANKFURTER KNACKW0R8T GALATINE di VEAÜ TRUFFÉ Prima Fflne ROOKWORST Depot der zoo i unstig bekende fabriek van TEB MABSCH Co te Rotterdam Bekroond Gouden Medaille Wereld TentooBStelilDg BRUSSEL 1888 E H VAN ÜIILD Vleeschhouwer Zeugstraat No 86 Gouda SPEELKAAHTEIT De aandacht wordt gevestigd op mijne ruime sorteering JAS HOMBRE en WHISTKAARTUN H H Kasteleins en Winkeliers flink rabat J BE VEN Markt Gouda Wordt terstond gevraagd een beneden 16 jaren Adres in persoon Zengestraat No 86 Steenkolen SOÜTSEOOLEfil üETTEN BOUWMATERIALEN In LOSSING twee ladingen Grove Huhr Kachelkolon franco aan huis bezorgd contaat h 60 cent per n L A JONEEE ZONEN Kantoor V EST a d Ylamin gstraat VAN AF HEDEN ROLPE S in t Zuur en VLEESCH voor ROLPENS Verkrggbaar bg J W BRAKEL GOUWE C 41 Raaijmaakers Borstcarameis zgn voor Gouda uitslnitend verkrggbaar bg W SCEALEEAMF OOSTHAVEN 17 NIEUWE JAMS Wel C ROI tZi iD lhrMPn AlltiiiAl liji Hojkverancieri van Z M den KONING Aardbeziea JsRi 50 cent per pot AalbesseoJam 50 FrambozenJam 50 Frambozeneo Bessea Jam 50 KerseaJam 60 Oranje Marmelade 45 Alléén verkrijgbaar bg Oosthaven 19 F SAuERBIER V Deze JAMS onderscheiden zich bgzonder in kwaliteit van eenig ander fabricaat LEDIGE POTTEN worden tegen 5 cent teruggenomen Heden avond voorhanden Warme Patés Appelbollen Diverse Gebakjes HUZAREI KREEFTEN iS ZALU j Kok en Banketbakker Oosthaven B 36 OpenlDare Verpaclitiiig op ZATERDAG den 10 NOVEMBER 1888 van het ophalen van het PUIN en de VUILNIS alsmede het uitbaggeren van alle KANALEN ZIJLEN KOKERS en RIOLEN benevens het reinigen van alle daarmede in verband staande PUTTEN in de gemeente Gouda voor den tüd van drie of zes jaren ingaande den 1 JANUARI 1889 De voorwaarden liggen ter inzage op de Secretarie der gemeente Gouda en zgn aldaar tegen toezending van 30 cents verkrggbaar Nationale Militie Verzekering Gevesiigd te ROTTERDAM sedert 1830 De ondergeteekende blgft zich aanbevelen tot het SLUITE f van CONTRACTEN voor Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars voor de Lichting 1889 P L HESSING Kori Tiendeweg D No 8 Gouda