Goudsche Courant, zondag 28 oktober 1888

Internationale Tentoonstelling BI TJSSEJX ISSS De BEIJERSCH BIERBROCIWEKIJ de Amstel Amsterdam is op boveng enoemde Tentoonstelling toonstellingbekroond met het EERE DIPLOMA hoogste onderscheiding De uitstekende Bieren van de Brouwerij de AMSTEL zijn steeds gebotteld en per Fust verkrijgbaar bij den Agent voor GOUDA J a ROODE Zeugestraat No 85 De bekende Chineesche THEE van miii II iin liif Zondag 8 October 1888 è € ¥ 411 ¥ is te GOUDA verkrijgbaar bij den Heer H W M STEEVENS Confiseur ONTVANGEN de Nieuwste WIWTEESTOITEK 4 HUOGENBOOM BICYCLE Eeu uitstekend goed ondeihonden BICYCLE Engelsch fabrikaat TE KOOP Brieven onder No 1751 aan het Bureau dezer Courant Openliare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏIJN DEOOGLEEVEE eene BOÜWUANSWONIl 19 hectaren 22 aren 27 centiaren UITMUNTEND Wei en Hooiland alles staande en liggende aan bet Jaagpad en aan den Winterdjjk in de Gemeente WADDlXXf EEX op üüaüllBÜAIlj 15 NOVEMBER M bji afelag telkens des middags te 12 uren in het Koffiehuis HET Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda En zulks in elf perceelen welke eerst afzonderlijk en daarna zoodanig samengevoegd Zullen worden geveild en afgeslagen als vóór de Veiling zal worden opgegeven De perceelen zjjn behalve des Zondags dagelgks te zien Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTüIJN DKOOGLEEVEEl alsmede ten kantore van den Notaris H J F HEIJMAN te Haastrecht Die verkouden is hale een doos DROP uit de Blikken Trommel Verkrijgbaar per doos k 40 cents bij J J van der Sanden Markt QOVBA Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 31 OCTOBER 1888 des morgens te elt uren in het Logement De ÜTBKCHTscHis DoM aan den Langen Tiendeweg Wgk D Nr 52 aldaar van Nr 1 Een HUIS en ERF en eenige perceelen LAND WATER en WEG in den Plattenweg in de gemeente REEV¥ViJK afdeeling Sluipwflk te samen groot 3 Hectaren 38 Aren 8 Centiaren Verhuurd tot 1 November 1889 voor ƒ 275 s jaars Nr 2 Een HUIS SCHUUR ERVEN TUIN WEG en WATER staande en liggende als voren te samen groot 34 Aren 10 Centiaren In tweeën verhuurd tot 1 Januari 1890 voor ƒ 169 s jaars En Nr 3 Eene BOUWMANSWONING met STAL voor 13 KOEIEN SCHUUR ERVEN en BOOMGAARD staande en liggende als voren Wjjk H Nr 5 te samen groot 12 Aren 40 Centiaren Te aanvaarden 1 December 1888 De ter verkoop aangekondigde jierceelen in de gemeente Hekendorp worden niet verkocht Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DBOOÖLEEVER te Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda Lokaal mT en VERMAAK Oosthaven Gouda m i I op Vrijdag 2 November 1888 door Mevrouw ALBERS JAHN Sopraan den Heer H ALBERS Bariton Ant BOUMAN Violoncellist en Maet J BOUMAN Pianist Zie het nadere op de Programma s De inteekenlgsten 1 25 liggen tot DONDERDAG 1 NOVEMBER in de Sociëteiten DE RÉUNis Ons Gknokoen en Vbedkbïst Voor leerlingen der Stedelijke Muziekschool zgn op den Concertdag persoonlijke biljetten a ƒ 0 75 verkr gbaar bg den Kastelein der Sociëteit de Réuiiie Het comité De voorloopig aang ekondigde OFENBABE 7EEHIIIIIN8 van 67 Hectaren 39 Aren gelegen in den Znidplaspolder vlak b bet Dorp binnen IVADDL XVEEiX ten verzoeke van Mr J A ALTING BöSKEN te Gorinchem zal plaats hebben op Woensdag 7 November 1888 s voorm 11 Ure in t Koffiehuis van Vas NIEKERK te Waddinxveen ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris aldaar Alle information geven de Notarissen Va ROOSENDAAL te Gorinchem en MOLENAAR genoemd Zullende ten kantore van laatstgenoemden int ds de Verhnringsconditiên ter lezing liggen en gedrukte Verhuringslgsten te bekomen zgn Stedelijke MUZIEKSCHOOL Benoodigde MUZIEK kan ook door mij geleverd worden J j E VEN Markt Gouda OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING gt ten overstaan van den Notaris G Ê L J SPRUIJT resideerende te Oudtrm9SS kerk aan n 77m op WOENSDAG den 31n OCTOBER 1888 des voormiddag ten 10 ure ten huize van P BAAS herbergier te Berkenwoude van BOUWuisWONINQ met SCHUUR verdere GETIMMERTEN TUIN BOOMGAARD en ERF beneven eenige perceelen Wei Hooi e Bouwland WEG en WATER te zamen groot 5 68 25 H staande en gelegen in de gemeente Berkenwoude iu de nabijheid van het dorp bjj biljetten breeder omsclireven Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris VEIUItDIIKIIIIiVAnilieilMIIIITIitUD VHUDAG 26 OCTOBEK Vooreitter Mr A A van Bergen Uzendoom Aanwezig zijn alle raadsleden De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter de t mede d t de Commiaaaris des Konings hoeft herbenoemd tot Zetters der Directe bolastmnen do hfa H P N Koeman C van Voen en P Goedewaagen Voorts deelt spr mede dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de rekening der dd Schutferg dienst 1887 en de begrooting der dd fichutterij diepst 1889 Deze medodeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen is Eene missive van de afd Qouda der UoUandsche Msatschappg van Landbouw mededeeleude dat de vr e paardenmarkt meer deelneming wekte dan verleden jaar en dank zeggende voor de medewerking Do Voorzitter zegt dat de vergadering het bestuur der Afdeeling zeker erkentelijk is voor zijne goede zorgen in doze zaak betoond en stelt voor genoemd bestuur daarvoor dank te betuigen Aldus besloten Aaa de orde Voortzetting der behandeling van het voorstel van B en W tot verhooging van schoolgeld voor de Muziekschool Hot voorstel waarover in de vorige zitting de stemmen staakten om het schoolgeld voor onderwijs in don zang van B op 6 s jaars te brengen werd thans aangenomen met 9 tegen 8 stemmen die der hh Uoogsnlnom Hoaftamer van Vmo van Vreumiogen Jager Lots Koning en van der Garden Het voorstel om het schoolgeld voor onderwgs in den zang en op eeoig instrument behalve de piano te brengen van ƒ 12 op ƒ 16 werd oo e io B met 10 tegen 7 stemmen die der bh Hoogenboom van Veen van Vreumingen Jager Lolsy Koning en van der Óardoo Do heer Jager gaf daarop in overwoging de bepaling uit het voorstel van B en W dat het schoolgeld hetwelk thans per kwartaal wordt geind voortaan bij hslQaarlqksche termynen zal worden ingevorderd te laten wegvallen waarmede B en W verklaarden zich te kunnen vereeoigen Ook de vergadering had daartegen geeu bezwaar zoodat de inning van het schoolgeld geregeld blpt als tot heden Daarop werd benoemd tot onderwijzeres aan de 2o kosteloozo school Mej G Kok te Nieuwerkerk a d IJsel met IS st togen i at op Mej A J Prooat te Veenwouden Daarop was aan de orde De GïMBïmE BÏOBOOTINQ VOO 1889 De algemeene beschouwingen worden geopend De heer Oudyk vraagt het woord tot de büprekiug van twee zaken Vooreerst klaagt spr over de w ze waarop uitvoering wordt gegeven aan het denkbeeld door spr vroeger aanbevolen om een exemplaar van het bestek en de teekoning van stadswerken hg ieder raadalid thuis te zenden Dit geschiedt wel maar eerst een paar dagen voor de aanbesteding en dan missen de raadsleden den tgd om het na te gaan Op die wgze beantwoordt het niet aan de bedoeling Voorts botoogt spr de wensohelgkheid om een Commissie van Fabricage in het leven te roepen In 1879 is daartoe door eenige raadsleden waartoe spr behoorde het voorstel gedaan Hot word verworpen en inderdaad was dan ook de wgzo waarop de zaak werd ingediend verkeerd De tijdaomataudigheden zgn nu veranderd de Kaad anders samengesteld dan toon en de werkzaamheden voor de stad zeer vermeerderd Het Dagelgkach Bestuur toont zekere sympathie voor dergelgke Commisaien èn voor do Gaafabriok èn voor de Volksgaarkeuken zijn zg in t leven geroepen Ook voor de Fabricage zou dat goed zgn Intuasohon moet het initiatief daartoe genomen worden door B en W en spr moet zich dus bepalen tot oen verzoek aan het Dagolgksoh Bestuur om de zaak in overweging te nemen De Voorzitter beantwoordt don vorigen spr en zegt dat als het bestek on de toekening van stadswerken zoo laat bg de leden wordt bezorg dit zeer zeker tegen de bedoeling is van B en W Spr zal informeeren waaraan dat te wgten is Wat nu aangaat het tweede punt door den heer Oudijk ter sprake gebracht B en W zullen dat in overweging nemen en als zg daarna van meening zgn dat het belang der gemeente benoeming van eene dergelijke Commissie vordert zal dit den Baad worden voorgesteld Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling der a onderlgke artikelen Daarbg worden een aantal punten ter sprake gebracht waarvan de voornaamste hier volgen De heer Hoogenboom vraagt of B en W in onderhandeUng waren over do restauratie van het behang in de raadszaal welke vraag de Voorzitter ontkennend beantwoordt Ia Leiden is dergelijk Gobelin behangsel hersteld door iemand uit Amsterdam Dat is uitstekend uitgevallen Wellicht zou dat ook hier kunnen geschieden B en W zijn bereid naar de kosten te informeeren De heer Oudijk zegt den nieuwen vloer in de raadszaal zeer mooi te vinden maar met practisch de raadsleden krijgen koude voeten aan welk bezwaar door voetkleedjes onder de tafel te gemoet zoude kunnen worden gekomen De Voorzitter zegt dat daarin zal worden voorzien De heer van Mierop vraagt of met de restauratie van het inwendige van het raadhuis door wordt gegaan en of nu de kamer van don ge meeoteoiitvanger eeu beurt krijgt Deze vraag wordt door den voorzitter ontkennend beantwoord Dat zou te kostbaar worden De heer van Iterson klaagt er over dat in de vestibule van het raadhuis de gaapijpen tegen het eikenhouten plafond zijn aangebracht Dat ziet men nergens Als men groote sommen besteed voor zulke restauraties dan moet er voor gezorgd wordou dat ulke dingen niet plaats gnjjpen l eC leverr een greote misstand op en spr heeft zich daaraan geërgerd De Voorzitter gelooft dat de architect de bedoeling heeft die gaabuizen de kUsur van eikenhout te geven Dan misstaat het minder Spr zat echter informeeron of het niet mogolgk ia de buizen te brengen boven den zolder De heer IJasel do Schepper heeft tot zijn verbazing gezien dat de schoone relief hguren in het voorportaal van bet laadhuia met zoutzuur worden aohoon gemaakt De man die dat deed roemde dat middel zeer en zeide Het vuil êpriagt er af als jo het met geest van zout schoon maakt wat spr moest beamen doch juist daarom het middel minder aanbevelingswaard vond De Voorzitter zeide reeds laat gegeven te hebben daarvoor geen zoutzuur meer te gebruiken De heer van Mierop geeft in overweging den persoon die beUat is met het onderhoud der plantsoenen tot onbezoldigd rijka reldwachter aan te stellen Hg kon dan de baldadigheden der jeugd in het plantsoen met meer kracht tegen gaan De heer IJsael de Schepper klaagt over de wgze waarop de hoornen gesnoeid worden in deze gemeente Spr wil het aan een meer deskundige hand toe vertrouwen Ook de heer Oudgk klaagt over de slechte behandeling der boomen De heer Hoefhamer bespreekt do wenachelijkheid van rioleeiing van hot nog overige ge leelte sloot in de Boelekade De stank die daar heeracht is bijua ondragelgk do Voorzitter betwgfelt of het zoo erg is wat de heeren Jager en IJssel de Schepper aanleiding geeft de woorden van den heer Hoefhamer te beamen Bg een volgenden post wordt besloten overeenkomstig het denkbeeld der Begrootings Commissie bg eOn urinoir een proef te nemen met bemanteling en het aanbrengen van de waterleiding Dit bealuit wordt genomen met 14 tegen S atemmen die der hh Fortugn Droogloevor Noothoven van Goor en den Voorzitter Bg den post Onkosten voor nacht en stille wachten betoogt de hoer van Veen de wenschelgkheid om de betrekking van toren wachter op te heffen Spr heeft de ervaring opgedaan dat die betrekking nutteloos is Do Voorzitter heeft een tegenovergestelde ervaring opgedaan Vaak wordt door den torenwachter brand ontdekt Ook in andere plaatsen heeft men die betrekking wel eens willen opheffen doch moeatal kwam men daarvan terug Bg de post Onderhoud van lantaarns enz geeft de heer Jiigor in overweging vóór het stadhuis de proef te nemen met plaatsing van een Sugg s lantaarn zooals spr in Utrecht zag die uitstekend voldeed De heer van Iterson ziet het nut niet in van dergelijke plein verlichting Vervolgens wordt besloten dat bedoelde proef zal worden genomen doch de keuze van het soort lantaarn wordt aan B en W overgelaten Bij den post gBelooning aan brandspuiUieden betoogt de heer IJssel de Schepper de wenschelgkheid van een telephonische gemeenschap tuascheu de stad en de waterleiding toren Eerst daardoor zullen ingeval van brand de brandkranen geheel aan het doel beantwoorden De kosten zouden misschien gemeenschsppelgk kunnen worden gedragen door da stad de waterleiding maatschappg en wellicht ook door enkele groote fabrieken hier ter stede in wier belang ook dergelgke aansluitmg zon zgn De Voorzitter acht die niet zoo noodig In een stad als Gouda doorsneden door tal van grachten ia dergelgke telephonische gemeenschap minder noodig als elders De geheele begrooting wordt ten slotte in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op een bedrag van ƒ 334BB2 27 Niets meer aan de orde zgnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten Buiteolandsch Overzicbt Tegen Maandag a s zijn de kiezers te Brussel wederom ter stembus geroepen ten einde een keuze te doen titsschen den gewezen minister van financiën Graux den candidaat der liberalen en den heer Powis ten Bossche den candidaat der clericalen Wie van deze beide heeren den heer Systeimans als lid der Kamer zal opvolgen hangt f van de houding der radhalen De leider der radicalen de heer Paul Jansen heeft zich bereid verklaard metal zijn aanhangers voor den heer Graux te stemmen mits de twee anti clericale groepen een middel kunnen vinden waardoor beide voortaan naar evenredigheid in de Kamer zullen vertegenwoordigd worden Daar tot dusver alle pogingen tot het treffen van een vergelgk tusachen de liberalen en de radicalen zijn mislukt koestert men ook nu daarvan geen groote verwachting Vermoedelijk zullen de radicalen ook nu weeer buiten stemming bUjven en den heer Graux aan zgn lot overlaten Oelgk wg reeds mededeelden heeft de Fransche ministerraad zijn goedkeuring geschonken aan het voorstel van den mioiater van financiën betrekkelijk het heffen eener belasting op het inkomen Het ontwerp bestaat uit 48 artikelen Volgens do algemeene bepalingen wil Peytral alle inkomens in Frankrijk met eenige uitzonderingen aan deze belasting onderwerpen Van inkomens voortspruitende uit handela of iudustrieele ondernemingen in t kort de vrucht van den arbeid wordt o geheven j van alle overige 1 £ en jaarlgksch inkomen niet boven de fr 2000 is van belasting vrggesteld en zekere verminderingen zullen toegestaan wovden voor inkomens van fr 2000 tot fr 6000 per jaar De volle taxe zal alleen van inkomens boven de 6000 os geheven worden Vreemdelingen die vast verblijf houden in Fraukrgk zullen aan dezelfde verplichtingen onderworpen zgn als de Franschen terwgl zg die rich slechts tgdelgk ophouden bg zullen dragen naar gelang van het door hen in Frankrgk verteerde inkomen Uit de beschouwingen der bUden te oordeelen waaronder de gematigde republikeinsche is het meer dan twgfelachtig dat Peytral zgn voorstel met vhtg en wimpel door de kamer zal zien gaaA Scherp wordon de voorstellen van den ministar viln financiën door velen georitiseerd die beweren dat in Frankrgk reeds ouder anderen vorm een inkomstenbelasting bestaat Nauwelgks is koning Milan van Serrié te Belgrado teruggekeerd of de staatscourant deelt een door den metropolitaan geteekend stuk mede waarin de echtscheiding tusschen don koning en koningin Nathalie wordt uitgesproken De koning heeft dus koK proces gemaakt en den knoop eenvoudig doorgehakt zonder verdere pogingen in het werk te stellen dezen te ontwarren Zelfs s konings vrienden zgn eenigszins ontsteld