Goudsche Courant, woensdag 31 oktober 1888

mn Woensdag 31 October N 3776 1888 GOUDSGHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken over jn eigenmachtig optreden want zij vreezen dat koningin Nathalie daarin niet zal berusten In Servië heeft de koningin nog altijd vele aanhangers Ondanks den twist met haar gemaal bleef Nathalie steeds de echtel ke trouw handhaven hetgeen niet van den koning wordt getuigd Daarom kiezen velen in Servië ook zonder politieke redenen partij voor de koningin hoewel zij erkennen dat Nathalie door haar houding het land niet heeft gebaat Men is er daarom niet zeker van dat de twist in Servië werkelgk is geëindigd nadat de koning den knoop op zoo ruwe wijze heeft doorgehakt Pe Paua heeft ongeveer 1000 Napulitaansche bedevaartgangers ontvangen en hun gezegd dat vde vqanden zonder de groote beteekenis van Rome te begrijpen de stad wilden verlagen tot een eenvouvottdige hoofdstad van een Koningrijk Wat men echter ook deed Borae zou de hoofdstad van de Katholieke wereld blqven omdat daar de plaatsvervanger van Christus woont die zijn plichten kent en ze nimmer zal opgeven Waarschijnlyk zal de Paus over 1000 jaren onder dezelfde omstandigheden nog dezelfde taal voeren en het verlangen naar Bome eenvoudig een middel tot geloofsopwakkeriug blijven Be Po t een der officieuze Berlynsche bladen betoogt dat de verplaatsing der Russische troepen naar de westelijke provinciën niets te beteeke ien heeft Deze verplaatsing dient slechts tot voltooiing der besluiten die in het voorjaar genomen en toen slechts gedeeltelijk uitgevoerd zijn Het Weener FremdmblaU komt dan ook reeds op zqn eerste bewering terug Graaf Kalnoky verklaart nu dat het zijn doel niet is geweest de wereld ongerust te maken doch slechts te doen zien dat Oostenrijk steeds een oog in bet zeil moet houden Niet ten onrechte vraagt daarom de Nme Freie Preste Waartoe dienen alle verklaringen over de kracht van het drievoudig verbond indien we telkens over de geringste troopenverplaatsing in Rusland in ongernstheid worden gebracht F Misschien geeft de minister van oorlog het jntwoord op deze vraag indien h gelijk yn voornemen is over eenige dagen z jn nieuwe legerwet indient De Duitsthe officieele Reichsanzeiger gaf berichten van den Duitschen consul generaal in Zanzibar over de gebeurtenissen in Oostelijk Afrika zij loopen tot 26 September en behelzen weinig nieuws zij vermelden echter eenige voorvallen waaruit duideiyk blijkt dat de geheele beweging tegen het Christelijk element uitgaat van de Arabische aristocratie Zelfs het leven van generaal Matthews bevelhebber der troepen van den Sultan van Zanzibar was herhaaldelyk in gevaar enkel en alleen omdat hij een Christen is de aanzienlijke Arabieren riepen vergaderingen bijeen waarin tot een opstand besloten werd de geheele beweging schijnt van Pangani uit geleid te worden postek xj £iit LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tusschenkomst van hot Postkantoor voor de rechthebbenden terug te bekomen Wed Klooker Amsterdam M Ooslerom Dolfshaven Van HAASTBECHT H Steegt BRIEFKAARTEN F van Hallum Leiden De Directeur van het Postkantoor SIMONS Kantongerecht te Gouda ZITTING van den 24 OCTOBEB 1888 Mr i H VAN MIEBOP Kantonrechter Mr A W C WENTHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen zijn veroordeeld i L te Haarlem en B te Breda ieder wegens het als gezagvoerder van een stoomboot te hard varen door da Gouwe ƒ 3 of 1 dag J S te Gouda wegens het op de openbare straat te Oouda wateren buiten een openbare waterbak ƒ 0 50 of 1 dag T B te Oouda wegens het zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders te Gouda baggeren in tot openbaren dienst bestemd water ƒ 0 50 of 1 dag M J H te Oouda wegens het te Gouda berijden met een wagen van een met klinkers bestraat voetpad ƒ 0 50 of 1 dag A V T te Waddinxveen C V te Gouda J v A te Moordrecht en P B te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 1 of 2 dagen M d B te Woerden wegens openbare dronkenschap ƒ 3 of 3 dagen P V d B te Gouda en E H te Haastrecht ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 1 60 of 2 dagen C T V te Gouda wegens openbare dronkenschap ƒ 0 60 of 1 dag T N R te Gouda wegens openbare dronkenschap ƒ 5 of 3 dagen Bovenstaande personen zijn tevens allen veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding Vrijgesproken is K H zon4er vaste woonplaats ter zake van het als schipper met zijn schip liggende voor de spoorwegbrug over de Gouwe niet op behoorlijken afstand blijven achter eerder aangekomen schepen De kosten van dat rechtsgeding te dragen door den Staat üurKerlljke Stand GEBOREN 24 Oct Johanna CallMrinn ouden A J vsn Vliet on O H B van Hoet 25 Anna Catbarina ondera G 0 Maree en A C van der Steen Beaael ouders F Stroeve en i M Beezelzeu OVERLEDEN 26 Oct G C de Jong 7 m P Zuidwijk 49 j G van der Rleijn S d 26 J Libetoo huiBvr van 6 J van Vliet 38 j ONOERTBOÏÏWD 26 Oct J D Donker 20 j en H van der Klnjn 19 j J van Waaa 37 j en D van Ham 4S j Moordrecht GEBOREN Janna Grietje ondera J de Bont en O Spelianijder Geertje ondera J Vlot en A Hofmana Stolwijk GEBOREN Grielje ouders K Verwaal en L Loeve OVERLEDEN E Stout 16 m ONUERTKOUWD F van den Heuvel en H Knoop GEHUWD F de Jong en G Oskam Oouderak GEBOREN Gerrigje ouden A de Groot en D Benschop Jan Pieter ouders D Blonk en C Kalkman OVERLEDEN O Kok wed A Twigt 76 j ONDERTROUWD R van Vliet van Lekkerkork en O W Herman ADVERTËI TIEIV Mevrouw van DUGTEREN Crabethstraat No 262 VRAAGT tegen 1 FEBRUARI a s eene nette DIENSTBODE als MEIO ALLËKN voorzien van goede getaigen DienstlsocLe gevraagd P G Adres Markt A 141 J DE VEN MARKT Gouda beveelt zich aan tot het vervaardigen van VISITE KAARTJES NOTA s KWITANTIES PROGRAMMA S ADRE8KAARTËI I eqz Xlnveloppes met gedrukt Boofd Biliyke Prflzen Inlichtingen Attesten en Prgscoaranten gratis NIEUWE WIUTEESTOFFEU A V OS Al Hleiweg E 73 en 73 Beste Brielsche WINTER AABDAPPELEN JAMME tegen concurreerende prgzen te verkregen uit een schip en te bevragen bfl B DE JONG Gouwe C No 199 Gouda 27 Oct 1888 Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Aanbesteding derbenoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghuis te Gouda gedurende het jaar 1889 op DINSDAG 6 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot en met 6 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf nren De Seeretaria A H VAN DILLEN Steeds voorhanden alle benoodigdheden benevens eene mime sorteering Fransche en Dnitsche voorbeelden in hont J DE VEN Markt Gouda Nieuwe Groene ERWTEN CAPÜCIJNERS SPLIT ERWTEN Bosk BOONEN enz te bekomen bj P G OVEREIJNDER PEPERSTRAAT r PUIKE OUDE m SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar by H PEETËRS k te Goniia NB Als bewgs van echtheid ia cachet e £ kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE GEEN KIESPIJN MEERÜ voor allen die het wereldberoemde ocbte J K K Hot TandaHa Tim P n P 13 s Anatherln I r r W r r S Mondwater v gebruikt hebben Boren ieder andor Tand water to verkiezen als Toorbehoedmiddol tegen Tanden Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA of T ndpoeder s behoudt men steeds gezonde en schoonc Tanden eeo eerste vereischte tot hot behoud ran eene gezonde maag Dr POPP s Tandplombeersel om zelf holle kiezen te rullen Dr POPP s Kmldenzeep 18 met het grootste succes ingevoerd tegen iedoro soort van Huiduitslag POPP s Zonnebloem Ollezeep fijnste en beste Toilet Zeep WAARSCHUWING ff Alle bestaande namaaksels rao AnathurinW Montwater zijn roer de Qezondheid schadelijk j m volgens analyse daarom waarschuw ik hierI JL mede het geëerde publiek roor aankoop van wKf zulke namaaksels Dr J G POPP KK HofTandartt en uitvinder der AnatheritiPreparaiea te Weenen Depots ran alleen echte Anatherin Preparaten borindün zich te Gouda bq de firms J C Zeldenr jk Co Drogist op de Markt te Kotterdam by F M ran Santen Kolff te s Hage by J L F Snabili apoth te Delft bij A J ran Kijn te Schiedam by C Malta Gz te Leiden by E Noordgk te Amsterdam bij P van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht by G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten MAATSCHAPPIJ TOT IT M 1 mmm Dezer dagen werd in het Voorloopig rerslftg over het hoofdstuk Binnenl zaken der staatsbegrooting aan de Maatachappfl tot Nut van t Algemeen de eer aangedaan vereenzelvigd te worden met de richting van ons openbaar onderwijs Inderdaad waar van goed nietconfessioneel volksonderwgs in allerlei richting gesproken wordt daar begroet elk voorstander deze oude stichting van Nieuwenhuijzen als e n bondgenoot terwjjl de tegenstander haar vreest als een geduchte macht waarmede hij rekening heeft te houden Juist in onze dagen nu oen kabinet van andere klenr de teugels van het bewind in handen heeft en de regeeringspartij en haar organen telkens de kr gsklaroen steken om een aanval te wagen op de bestaande regeling der volksschool zal men zich steeds meer de diensten herinneren van t Niit en het weder leeren waardeeren als een brnikbaar en beproefd vereenigingspunt voor allen die wars van godsdienstige verschilpunten en exclusieve dogma s de geestelijke belangen van ons volk willen voorstaan Met haar duizenden leden in de departementen over alle oorden des lands verspreid in het bezit eener door den tyd geijkte organisatie die aan de verschillende deelen de noodige vrijheid van beweging en tegeiyk aan het cemraal bestuur genoeg gezag om handelend op te treden verzekert verdient deze Maatscbappg nog na haar 104en verjaardag de belangstelling en medewerking van alle vrflzinnige burgers die niet zonder bezorgdheid de wassende macht der kerkelgke partijen in den staat gadeslaan Met deze gedachten vervuld hebben wij dezer dagen een onderzoek ingesteld naar den staat van bet Departement te dezer stede Immers het ligt voor de hand dat iemand die eene goede zaak wil steunen in de eerste plaats zoekt naar middelen om die in zgne naaste omgeving te doen ged en Het spijt ons te moeten zeggen dat dit onderzoek ons heeft teleurgesteld Niet wat de werkzaamheid van het Departement aangaat z n stichtingen zjjn in goeden staat en overigens doet het wat het kan in den geest der stichters gewjjzigd naar de behoeften van onzen tijd maar wel wat betreft de belangstelling die de Maatschappij ondervindt bij de Goadsche burgerij Het ledental is langzamerhand maar steeds door aan het afnemen Door overlijden en vertrek naar elders verliest het voortdurend oude vrienden die niet in genoegzaam aantal doo nieuwe vervangen worden Dit nu zonden wij gaarne anders zien omdat wij om de boveijaangestipte redenen het zouden betreuren dat de Maatschappij i ons midden allengs aan kracht achteruitging en gevaar liep langzamerhand uit te sterven Wij weten wel dat de nutslezingen die in vroeger dagen een groot aantal leden lokten in onzen tiJd veel vau haar aantrekkelijkheid verloren hebben nu de altoos zwoegende pers meer geestelijk voedsel levert voor alle standen dan ifien verduwen kan vooral in de grootere gemeenten bestaat er minder behoefte aan en daar ig ook de oude burgerlijke gezelligheid verdwenen die men soms nog op de nntsbijeenkomsten der dorpen aantreft Maar het Nuti heeft meer gedaaij en doet nog steeds meer dan dat Daarop wenschteu wij inzonderheid de aandacht te vestigen Van den beginne af heeft de Maatschappij lagere standen aangetrokken en daar een ruim arbeidsveld gevonden waar baar werkzaamheid in dagen als de onze nu wij aan alle kanten omringd zjJD door sociale raadselen nog altijd reden van bestaan heeft Wij willen ons voomamelgk richten tot de gezeten middelklasse met de vraag of het niet zaak is meer voor het volk te doen dan in de laatste veertig jaar gedaan is en of niet eene instelling die zich ten doel stelt de nooden des volks te bestudeeren en te zoektin naar de beste middelen om die te verhelpen verdiei t gesteund te wonjen moreel door toetreding tot het lidmaatschap en materieel door een paar rijksdaalders als jaarl ksche contributie beschikbaar t stellen Ten einde onze lezers die de Maatschappij minder kennen eenigszins nader in te lichten voegen wij hierbü een korte schets van het doel hetwelk zjj beoogt en de middelen die zij tot dusver daartoe heeft aangewend Het eerste bljjkt duidelgk uit de twee eerste artikelen der algemeene wet aldus luidende 1 Het doel der Maatschappij is naar de beginselen van den chriitelgkea godsdienst algemeen volksgeluk te bevorderen Te dien einde tracht zij mede te Werken tot verbetering van den verstandeli en zedel ken en maatscbappelgkMi t o e rtaw t l Uw W olk bepaaldelijk door invloed te oefenen op de opvoeding en het onderwgs de veredeling van volksbegrippen en de verheffing zoowel van het arbeidsvermogen als van den levensstandaard der werklieden 2 De Maatschappij streeft naar de bereiking van haar doel onafhankelijk van eenige kerkelgke of staatkundige partp Dit veelomvattende programma geeft nog gedurende vele jaren stof tot vruchtdra nde werkzaamheid Doch veel reeds is gedaan waarvan wellicht een kort overzicht niet ou welkom zal zgn Hoofdzaak bl ft nog steeds het onderwijs en op dat gebied waar het Nut zijn sporen heeft verdiend reeds de Wet van 1806 kwam onder leiding der Maatschappij tot stand zal het in de toekomst zeker veel kunnen bijdragen tot handhaving van goed en goedkoop volksonderwijs tot welks inrichting en verbetering zij steeds haar medewerking verleende Dpch ook buiten de eigenhjke lagere school heeft zg zich laten gelden Be waar têeken gyranastiekscholen bracht zij tot stand belangrjjke sommen offerdeu de leden voor de omiing van onderwijzeressen en helpsters by de bewaarscholen Overal opende ij in de departementen volksbibhotheken terwijl ü ook den kunstzin trachtte aan te kweekeuj Wjj wjjzen alleen op de Tooneelschool tot wier stichting de Maatschappij f 1U 000 bydroeg op de beurzen voor leerlingen der rijksschool van kunstnijverheid op de wedstrijden hier en daar gehouden tusscheu handwerkslieden enz Tu einde den maatschappelijken toestand des volks te verbeteren stichtte zij spaar en hulpbanken en vooral in den laatsten tijd heeft zij op aandrang van Prof Qack die in 1885 als president fungeerde meer en meer quaestiën van socialen aard ter hand genomen Zoo zijn b v de Nederl Pensioenvereeniging voor werklieden eu het Nederl werkliedenfonds zoowel zede lijk als stoffelp krachtig gesteund Men is begonnen onder deskundige leiding een onderzoek in te stellen naar den toestand en de werking van begrafenis en ziekenfondsen naar de vakopleiding van den werkman naar hetgeen op de verschillende plaatsen wordt gedaan tol verbetering van arbeiderswoningen Geheel in overeenstemming met laatstgenoemde werkzaamheden ziJn de voordrachten die van wege het Hoofdbestuur in de verschillende departementen worden gehouden Wat meer bijzonder het departement Gouda betreft dit werkt in onze gemeente in den geest der Maatschappij Het behandelt in zgne vergaderingen de bovengenoemde belangrijke onderwerpen Jammer maar dat deze niet beter bezocht worden toetreding en persoonlijke voorlichting van hen die in de eerste plaats met werklieden enz in aanraking komen fabrikanten doctoren enz zou zeer gewenscht zijn Tot de stichtingen van het departement behooren in de eerste plaats de Spaar en Hulpbank die genoegzaam bekend zjjn GMurende het vorig jaar werd daar ruim een ton gouds ingebracht en ter leen verstrekt ruim ƒ 8000 Voorts is er een weivoorziene volksbibliotheek waarvan goed gebruik feemaakt wordt Men streeft ernaar den band tusschen werkgever en werkman te versterken door het uitreiken van eervolle onderscheidingen bg langdurigen dienst terwgl het departement indertgd den stoot heeft gegeven tot de oprichting van eene Afdeeling van het Nederlandsche pensioenfonds voor werklieden en thans de vraag behandelt of het wenschelgk en raogelgk is hier ter stede eene ambachtsschool op te richten Voegt men hierbij de openbare vergaderingen de zoc enoemde lezingen die gedurende den winter gehouden worden waarvan er één in den regel van populairen aard is dan mag gezegd worden dat de Maatschappg ook hier werkzaam bUjft in de goede richting en den steun van alle weldenkende en meergegoede stadgenooten ruimschoots verdient Aangenaam zou het ons zgn indien sommige onzer leaers gedachtig aan den ernst der tgden hun aaüdacht weder eens schonken aan de oude maar nog niet verouderde Maatschappij Mogen tal van nieuwe vrienden haar in staat stellen haar nuttigen arbeid met des te meer kracht v ort te zetten ter verhooging van den bloei des vaderlands en ter bevordering ran het geluk des volks BINNENLAND GOUDA 30 October 1888 De Coriimissaris des Koning in deze provincie Mr C Fock zal morgen Woensdag onze gemeente komen bezoeken en des middags ten 12 uur voor ieder te spreken zijn die Z H È G zijne opwachting wd maken De audiëntie zal plaats hebben op hot Bnadhuis De heer A Mys alhier deed met gunstig gevolg het 3e gedeelte van het examen roor Candidaatnotaris Op het Voetspoor dor wettelyke voorziening in andere Rijken heeft de Regeering thans voorgesteld het inbreuk maken op de rechten der natiën tot lisScherij èp de iniernstionale wateren strafbaar te stellen en maatrej elen te nemen opdat zonder gevaar voor moeilijkheden met vreemde Eegeeringen aan vreemde isschers bedrijfs uitoefoning aldaar worde beloi