Goudsche Courant, vrijdag 2 november 1888

Breda sclie Ontbijtkoek van J G van Meerendonk Hofleverancier verkrijgbaar bij W SCHALEEAMP Jr 1888 Vrydag 2 IMovember o 37 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN 0e inzending van advertentien kan geschieden to één nnr des namiddags t mi den dag der uitgave Buiten Toorkennia heb ik gebruik gemaakt van den naam SPBUIJT in de advertentie van den 28 OCT 1 1 CREBAS STEDELIJKE GASFABRIEK HOOOBUITSGHE OFEBi Voor GOUDA ZATERDAG31I0V a s Lohengrin Ten gevolge van noodige werken aan de GASJ ABKIKK zal vermoedelijk aanstaanden DOINDERDAG VRI TDAG en ZATERDAG na des morgens 8 tot uiterlijk s namiddags 2 urn geen GAS te verkrijgen sijn De directeur Gouda 30 Oct 1888 Depot van THEE van W J VAN DER BOOR te Vlaardingen Deze TBëE is verpakt in pakjes van een half één twee en een half en nijf H Gr en voorzien van het merk db Zeeman Verkrijgbaar vanaf ƒ 0 80 per 5 H Gr voor Gouda alleen bg W 8GHALEKAJIIP Jr Oosthaven 17 STEEI¥liOLEi Binnen eenige dagen wachtende eene lading GROVE RUHR HACHELKOLEN waaruit wg na aankomst slechts Zes dagen tot 7 et per HECT contant zonder korting afleveren vrij in huis bezorgd mits bg 2 of meer Hectolitar JAM PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 30 Oct 1888 EXTRAFIJNE ZOUTE BOLLETJES Banketletters DIK St MCOLAASGEBAK en andere soorten te bekomen bg L Hl DE GOEDERE KORTE TIEN DE WEG ü 18 TurfsingeL OPEN TERREIN of PAKHUIZEN gelegen aan de Turfsingelgracbt TE HUUR gevraagd voor zes maanden Men VRAAGT op nader overeentekomen voorwaarden SllMlilSBÜ welke zich willen belasten met den VERKOOP van BOTEU en KAASKLEVBSBL en KAASLJJB afkomstig uit de gunstig bekende fabrieken van THEODOR HEIJDRICH Co te Wittenberg Inol gelieven zich met franco brieven te wenden tot Gebe KOOPERBERG O Z Achterburgwal 77 AmsleTdam SLAAÜWEEASIIBUI7EN 40 CENT per POND Chalotten 10 Ct t Pond Boskoopsche Bruine Boonen DOPEEWTEN 50 Cent het Blik J GERRITSF iV KORTE GROENENDAAL Adres franco brieven onder No 1752 aan het Bureau dezer Courant POLAKS llEVENS ELIXER 3 Met de hoofdverkoop van boven 2 o staand heb ik voor GOV D A en m OMSTREKEN belast navolgende 3 § B H Qroaaiera in Gedistilleerd S M PEETERS J n Markt H J F HERMAN Zoon 1 Tiendeweg g oS Kinderen N KONINGS § g Oudewater = C POLAK Gzn Fabrikant Groningen Tegen Hoest en Verkoadbeid Raaijmaakers Borstcaramels zgn gevouwen in daarvoor vervaardigd papier en voorzien van z n naam en van zgn opvolger bfl verschillende winkeliers in omliggende plaatsen verkrijgbaar SAFET7 EIG7CLE Wegens gebrek aan tjjd wordt TE KOOP aangeboden een nagenoeg splinternienwe SAFETY BICYCLE gekost hebbende 180 metdubbol alarm lantaarn en standaard weinig gebruikt en niets mankeerende Brieven franco onder letter X 2 aan het Bureau dezer Courant Men lette op de verpakking NIEUWE ibe Gondsche Machinefabriek WINTEESTOFFEK vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de L E V £ R I N G vai THEEHANDEL en gros en détail Groot succes hebben de Theesoorten van ƒ 1 1 25 en 150 STüFTÜEE 90 en 100 Cent geurig en waterhondend PROEVEN gratis verkrijgbaar P sauërbier Oosthaven 19 A 7 os Az meiweg E 73 en 73 Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders ADVERTE1 TIEl in alle Btonen en BtiitetUandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ri Dr Retau s iL elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood Te verkrjjgen bij het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van h t bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gel reveteerd door 2 M den Koning der Belgen H OPPENHEIUEB Kruiskade 19 te Rotterdam Gedurende de maanden October en Noveniber worden alle soorten winterjassen demisaisons regenmantels en vetder alle Heeren en Dameskleedingstukken gordijden tafelkleeden garnituren trjjp bont veeren enz gestoomd of geverfd in de nieuwste kleuren tegen verminderde pryzen en na acht dagen als nieuw geleverd Hoofddepöt voor Gouda en omttreken de Heer A VAN 08 Az Kleiweg E 73 en 73a alwaar Stalen te bezichtigen en Prgscouranten te be Il d DMit Xruhilge u VariUrkgnda Kina Wijn lanbtTol door UI T n blnut u biUeiiltBdiolu Oenieihnren VarkrUibur ia luielini i 190 in 1 KBABPELIEN ft HOLM Apotbrtiri Ztat Depot voor Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Snelpersdruk van A Bbimchan te Uonda komen z n De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 1 November 1888 Be Commissari de Konings in deze proiiicio de heer Mr C Fock bracht gisteren onze gemeente een bezoek verleende des middags ten 12 ure audiëntie eu bezocht verscbillonde gemoentefe bouwen Donderdag 8 November e k zal de Kon vereeniglng Hct Nederlandach ïooneel hier ter stede opvoeren Uames kn Heeren üit Pont Abcy tooneelspel in B bedr van Vict Sardou Met dit stuk vierde dezer dagen de heer Morin zijn 50 jung jubilaeum in Amsterdam s Hage enz Het doet zeker het Cioudsche publiek dat reeds zoo vele jaren achtereen het groot talent van genoemden netour waordeerde genoegen dat by ook ons in de gelegenheid zal stellen hem bij deze gelegenheid onze sympathie to toonen Sehalve den heer Morin die optreedt in de rol van Amdme Srociat werken in dit stuk nog mede de dames Frenkel Bouivmeester du Vries Uössing Stoetz Kiehl Marie Ijorjé en CJhr Poolman en do hh Jacq de Boor rourniaire de Jong Clous Vereiiet v Dommelen en v d Hilst Naar wij vernemen beeft de Afd Gouda van het Nederlandsch Tooneolverbond besloten de kunstvrienden in deze gemeente uit te uoo ligen den hofr Morin bij deze voorstelling een stoffelijk blijk te geven van hulde en woardeoring Voorzeker weinige acteurs verdienen dal meor dan hij gedurende een halve eeuw heeft hij zich aan zgn kunst gewijd on ver van te blijven stilslaan op de eenmaal verkregen hoogte heeft hij zich meer en meer ontwikkeld tot den man dien wij allen kennen tot den uitstekenden tooneelspcler die nagenoeg by iedere voorstidling van het Amsterdamsch gezelschap medewt rkt om ons kunstgenot te verschaffen van den eersten rang Dezer dagen zal den ingezetenen oen lijst worden aangeboden waarop zy voor bijdragen kunnen teekenen tot het huldeblijk Ongotwyreld zal thans opnieuw blijken dat in Gouda de tooneolspeelkunst en hare beoefenaars hoog staan aangeschreven I Dinsdag avond had de eerste leesvcrgadering plaats van het Dep Gouda dor Maatschappij tot Nut van t Algemeen Een talrijk publiek was opgekomen Dr Johs Dysorinck uit Hotterdam hiild een belangwekkende voordracht over kunst opgeluisterd door een rijke kunstbeschouwing van photographieen uit Florence Rome en Napels Na de lezing had eene eigenaardige feestelijkheid plaats Onder de geuoodigde gasten bevonden zich een drietal werklieden Jan van Breuknlen Hendrikus Strnver en Sebastiaau van Hooff die de eerste gedurende 50 de beide lantsten gedurende 40 jaar by hunne patroons de hoeren A de Jong en S S Polak warou werkzaam geweest Dr D Terpstra Is voorzitter herinnerde in zijne toespraak hoeveel er in onze dagen wordt godaan in het belang van den arbeidenden stand on hoe toch bij de socialistische woelingen door ontevredenheid en onwil luiheid on hebzucht do beste bedoelingen vaak worden verijdeld Gelukkig de uitzonderingen van getrouwe plichtsbetrachting die zoowol van de zydo der patroons als der worklie lcn het bare bqbrcngt om voorspoed en welvaren te verspreiden Het departement greep dan ook gaarne de gelegenheid aan om van zijne belangstelling te doen blijken en een getuigschrift uit te reiken aan het drietal genoemde werklieden terwijl tegelyk uit naam vat de patroons door dr Terpstra aan Van Breukelett e ne gouden en aan de l eide andoren eene zilveren medaille ter herinnering werd overhandigd Mocht besloot de voorzitter langzamerhand meer de overtuiging veld winnen dat eensgezindheid en welwillende hoogachting de hechtste banden zijn tot sameuwerkiof van werkgevers en werknemers en eene bron vfn welvaart en geluk voor allen worden Een der bilarissen sprak een eenvoudig woord van diepgevoetden dank en alle aanwezigen getuigden door luide toejuiching van hunne hartelijke instemming met de geschonken eervolle onderscfaeidiuK In de fitting der Kotterdaiwohe Arr Rechtbank van Dinsdag werden veroordeeld L H oud 45 jaar visscher ffonende te Waddinxveen bekl van wederspaituigbeifr tot 3 maaudSn gov J J V H schipperknecht wonende te Gouda wegens diefstal van oen spinnnetje tot 5 dagen gev G V schipper wonende to Oudewater bekl van het doen ontstaan van gevaar vobr de IJselstoomtram Maatschappij werd vrijgesproken Vervolgens stond terecht Ken smid uit Gouda onder de ten laste leggine van diefstal van eentabaksdoos ten nadocle van den bleeker I De bekl J S ontkende het feit gepleegd te hebben voorgevende de doos van den bleeker ten geschenke geJ regen te hebben Kisch 1 maand ger i Ds van dor Meulen predikant te Haastrecht is beroepen te Krommenie In de aanstaande horfstvergadering der Prov Staten van Zuid Holland znl in behandeling koinen een voorstel van üed Staten tot bet verleenen van goldolyken steun aan de Voreeniging ile Zi idHol landsche Leerhoeve voor Zuivelbereiding zoowel in de kosten van oprichting der benoodiïde gebouwen als door toekenning van een jaarlijksch subsidie tot wederopzeggens toe Dit voorstel omvat het toekennen van een subsidie van 3000 in de kosten van de gebouwen die op do leerhoevo te Oudshoorn worden gesticht uit te betalen zoodra de eerste cursus in de zuivelbereiding is geopend het verleenen van een jaarlijksch subsidie tot wederopzeggens toe van 3000 ingaande bij den aanvang van den eersten cursus ten behoeve van het theoretisch onderwys aan de leerhoeve der Vereeniging te geven In do joniste zonierzitting hebben de Provinciale Staten van Zuid HoUiind in overoeustMuming met een ter zake betrekkelgk voorstel besloten de aanvraae van de heeren S P H Noordondorp c s om subsidie voor den aanlog van een locaolspoorweg over eigen baan tusschen Gouda en Schoonhovou in handen vnn Gcdep Staten te stellen ten einde daaromtrent na ingesteW onderzoek van advies te dienen De vraag of ile geprojecteerde spoorweg rbin linQr tusschen Gouda en Sohüonhoveu vnn voldoend provinciaal belang is om het verleenen van subsidie uit de provinciale fondsen te weltigen hebben jed Staten thans zonder eenig voorbehoud in toestem menJon zin lieantwoord De geprojecteerde lijn zal loopen van Gouda over ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Beeuwijk Haastrecht Stolwyk en Bergambacht naar Schoonhoven Het geldt hier toch door de geprojecteerde doorsnijd ng van de Krimpenerwaard door een locaalspoorweg de aansluiting van een belangrjjk deel der provincie aan het spoorwegnet De tweede vraag die te beantwoorden valt is deze Is het subsidie voor het tot stand komen der spoorwegverbinding onvermijdelijk noodig Allereerst viel te onderzoeken of niet met eene stoomtram verbinding wier daarstelling minder kosten zou vorderen zou kunnen worden volstaan De directie der Rijnspoorwe rmaalschappij verzekerde echter dat om hare bereidverUaring tot exploitatie der lijn Gouda Schoouhoven te blyven gestand doen hot noodig is dat geen tramweg worde aangekgd maar een locaal spoorweg geschikt om daarover te rijden met de grootst geoorloofde snelheid en er een doorgaand verkeer van personen en goederen over te ontwikkelen zonder overlading van goederen evenals op groote spoorwegen behoorlijk daartoe aangesloten aan den bestaanden spoorweg De directie schrijft aan het slot van haren brief Voor een stoomtramweg zou het nooit bij ons zijn opgekomen een jaarhuur van de helft per kilometer aan te bieden Op grond van een en ander en in verband met de gemaakte berekeningen stellen Ged ep Staten thans voor om voor den aanleg eener spoorlijn over eigen baan tusschen Gouda eu Schoonhoven te verleenen een subsidie uit de provinciale fondsen tot een vast bedrag van f 127 500 uit te betalen binnen drie maanden nadat de lijn in exploitatie 7al zijn gebracht Te Stolwyk had eergisteren een knaap van 14 jaiBf het ongeluk uit eene schofiw mot hel hoofd voorover in een diepe moddersloot te vallen Zijn grootvader die hem ging zoeken voud hem weldra maar het bleek dat do knaap reeds overleden was In het hoofdkiesdistrict Lochem is tot lid der Tweede Kamer gekozen jhr C M Brantsen antiretolutionair met 1460 van de 2909 uitgebrachte geldiito stemmen Op jhr Van Rappard liberaal waren 1450 stemmen uitgebracht StaatiUtti No 157 behelst het besluit van den 30en October jl t r uit oering van art 2 der wet van 14 September 1888 Staatsblad No 150 tot regelinï der voogdij over Hare Koninklijke Hoogheid Wilhelraina Helena Pauline Maria prinses der Nederlanden voor het geval van minderjarigheid by hare komst tot den troon Het luidt als volgt Wij Willem III bij de gratie Gods koniüg der Nederlanden prins van Oranje Nassau groothertog van Luvemburï enz enz enz Gezien de wet van 14 September 1888 Staattblad no 150 tnt regeUng dor voojdij over Hare Koninklijke Hooscheid Wilhelraina Helena Pauline Maria prinses der Nederlanden voor het geval van minderjarigheid bij hare komst tot ilcn troon Overweffende dat volgens art 3 de er wet door Ons den Raad van State gehoord vier Nederlanders worden aangewezen tot leden van den Raad van Voogdij geroepen om Onze beminde ijeinalin Hare Majostj it Adülheid Kmraa Wilhulmina Thercsia kouinnin der Nederlanden steboroii prinses vnn Waldeck en Pyiinont nis ntoeder vooa les ter zijde te stann