Goudsche Courant, zondag 4 november 1888

Ondertrouwd J S KAMPO Wedr vu O di Gsüf EN B PEEL 4 November 1888 Bevallen van een Dochter M A P HARDIJZBB 1888 WïssELs die Ponderdag a it hior zqn 50 jarig jubilaeam Iterdnkt Hij werd 3 December 1818 ie Amsterdam geboren Zijn vader wiena namen hjj draagt was een Fransch musicus die met z jne oadera reeds als knaap in Holland was gekomen en op zijn 14de jaar voor het geheele gezin het brood verdiende Morin s moeder lohanca Clara Jelgtrhuis eene Friezin was de tweede dochter van den beroemden acteur Johannes Jelgerhuis Rienkszoon tevens een niet onverdienstelijk schilder en graveur en schrgver van de nog dikwyls geraadpleegde Theoretische lessen over Gesticulatie en Mimiek Dat Morin van beide z den dus uit eene kunstenaarsfamilie staraminde en de traditien dezer geslachten zelf voortzettende zgn grootvader hoog waardeert zal wel niemand bevreemden Diens levensgroot portret door Portman geschilderd is het meest in t oog vallend sieraad van zijn ontvangkamer Na den dood van zijn vader die vroeg aan vrouw en kinderen ontviel hertrouwde zijn mooder met den acteur Ijambert Simon Lambotte menig ouder tooneelbezoekor herinnert zioh zeker nog wel moeder Lambotte te hebben ziea spelen Nog geen 16 jaar oud verliet Morin het ouderlijk huis om eerst een engagement aan te gaan bij h et ambulante gezelschap van juffr Ottink later by dat van de tirma Weddelooper Onder allerlei wederwaardigheden bereisde hij met deze directies gedurende ong 5 jaar ons land Aan weelde raakte hij daarbij niet gewend Menigmaal moest hy afgemat door zijne tochten en de vermoeienissen van zijn berofp op zijn hongerigen leeftijd zonder boterham zelfs naar bed Maar geleerd heeft hij toen ontegenzeitgelijk hij moest van alles spelen zijn eerste rol was die van den grijsaard in De Onechte Zoon van Kotzebue Beter tydon braken er echter vbor hem aan toen hij na afloop van zijn tweede contract aan den Amsterdamschen Stadsschouwburg verbonden werd Vanhier af rekent Morin het begin zijner loopbaan HH Conunissarissen zwaaiden er nog den sohepter Hy moest dus vóór hij kon aangenomen worden de voorgeschreven drie debuten afleggen waartoe hij achtereenvolgens optrad als Atatony in De Bloedverwanten van Kotzebue als Von Cederstrom in Armoede en Grootheid van denzelfden en als Antony in Do Jagers van Iffland Morin bleef aan den Stadsschouwburg toen de bekende zeveuhoofdige aoteursdirectie er do leiding van op zich nam Maar wijl hij alleen bijrollen te vervullen kreeg ging hij na eenige jaren wanhopende anders ooit vooruit te zullen komen over naar het Theatre des Variétés van Duport in do Nes waarbij Mevr Kleine toen óók kwam Hier heeft hij zijne eerste sporen verdiend en trok hij gaandeweg al meer en meer de opmerkzaamheid tot zich zoodat toen Peters de directie van den Koninklpen Schouwburg te s Gravenhage overnam onder de goede krachten welke hij meebracht ook Morin behoorde Nog roemt deze de waardeering die het Haagsche publiek hem toen reeds schonk maar vooral de goede behandeling van zijn nieuwen directeur Mèt hem keerde hij dan oók naar den Stadsschouwburg te Amsterdam terug toen Peters zijn directie er aan gaf Ja zelfs vergezelde hij zijn vriend en beschermer naar Rotterdam waar deze na eenige jaren opnieuw zich aan het hoofd van een tooneelgezelsohap plaatste Tot Morin s groot leedwezen duurde die bewindvoering evenwel slechts kort Wederom vertrok hij daarop naar Amsterdam ditmaal naar den Salon des Variétés van Boas en Judels in de Amstelstraat waar hij in samenspel met Suze Sablairoilos veel schoons tot stand bracht en bovendien een finanticel voordeeligen tijd beleefde Zijn naam was nu voor goed gevestigd ofschoon hy het toppunt van zijn roem eerst later bereikte sedert de oprichting van het Nederlandsch tooueel Alvorens echter hierbij zyne tegenwoordige positie te verkrijgen trad hij nog in den Stadsschouwburg op onder Boobol Tjasink en Peters vervolgens onder Tjasink alleen En toen door de voorgenomen verbouwing van dezen schouwburg laatstgenoemde zyne directie neerlei zetten de gezamenlijke artisten eene welgeslaagde onderneming op touw in t lokaal van Van Lier in de Amstelstraat Daarop ontstond in 1876 de Vereeniging zooeven genoemd welke o a ook Morin dadelijk eene eervolle plaats onder hare geengageerden aanbood En die plaats verdiende hij ten volle en blééf hij zich tot heden toe ook volkomen waardig toonen Want Morin is in den vollen zin des woords een goed acteur toegerust met al die eigenschappen welke den echten kunstenaar stempelen Er zyn er zeker die grooter genialiteit bezitten nauwgezetter echter is geen een en niemand heeft meer virtuositeit betoond in het emplooi dat hy sinds zijne toetreding tot het Nedorlandsoh Tooneel vervuld heeft Men weet hij is er de raisonneur Voor een doel ongetwyfeld door zijn Fransch bloed maar I méér nog door da zorgvuldige studie die hy van het genre gemaakt heeft geeft hij deze eoht fransche type zóó weer dat zelfs een Franschman er hem nifat licht in zou overtreffen Ja men kan verklaren dat Morin nre hij een bnitenlandsch artist een grooten naam zou hebben en hy by ons niet minder lauweren zoc inoogsten dan menige beroemdheid uit den vreemde die thans voor een buitengewoon talent wordt gehouden Niet dat hij te klagen heeft over de waardeering hem van de zijde van zyn publiek ten deel gevallen doch het blyft helaat noch maar altyd waar dat men een artist uit het buitenland moet zijn om in Holland bij de zoogenaamde goede kringen voor workelyk groot of méér nog door te gaan Moiin behoort niet tot dezulken die voor zij mpt eene nieuwe rol op de planken treden don god der onbeschaamdheid behoeven aan te roepen of alles van de ingeving van het oogenblik laten afhangen Niets in zijn spel en dictie of het is vooraf overwogen Zijn tekst ook kent hij terdege hy leert dien letteriyk van buiten zoodat hij den souffleur zelden slechts noodig heeft Zijn sterk geheugen speelt hem zelfs op zijn tegenwoordigen leeftijd weinig parten In de nakoming van zijne verplichtingen ia hy evenzeer consciëntieus Hij laat zich nooit wachten verzuimt geen entree en is zelfs op tijd wanneer een repetitie op een voor hem misschien niet voor andoren b titengewoon vroeg uur wordt gesteld Om Morin behoeft eene voorstelling nooit veranderd te worden Gelukkig ook dat hij door zyn sterk gestel on zijne regelmatige lovensivijs zoo goed als nooit ziek ia En zelfs dan komt hij als t hem maar eenigszins mogelijk ia nog op zijn post Toont Morin in ruime mate te beseffen wat hij aan het belang zyner directie zoowol als aan het publiek verschuldigd is niet minder blijkt dit steeds uit de keurigheid en zorgvuldigheid van zijn toilet Hy ia altijd door een ringetje to halen daarbij hoogst beschaafd in toon en in manieren En wat weet hij geestig te causeeren I Wie verstaat als hij de kunst een verhaal te doen wie beter dan hij eene phrase een enkel woord soms te lanceeren gelijk men dat noeint Misschien souligneert hy wel eens te véél is hij wat zwaarwichtig maar deze défauts de sea qualités schaden niet merkbaar Hij 18 en blijft een voortreffelijk acteur in diemate zelfs dat waar we aan zijn eigenaardig talentgewend zyn geraakt we y mB niet genoeg bespeuren hoe goed hy speelt Om te eindigen dit nog Toen hy bij Judels was had hij als zooveel andoren gedaan hebben zijn 2B J8rig jubilé kunnen vieren Hy heeft dit toen echter om bijzonder redenen niet gewild Thans gaan dus zilveren en gouden feest als t ware hand aan hand Uit de belangstelling van het publiek zal ondubbelzinnig blijken hoezeer het Morin waardeert en hoe hóóg het hem schat De beste hulde komt hem rechtmatig toe Men leest in de Anh Cl Een merkwaardig voorbeeld van hondentrouw kwam ons dezer dagen ter ooren voor de waarheid waarvan onze zegsmap volkomen inslaat terwijl hij deanoods de getuige zou kunnen noemen Eene familie te Velp heeft twee honden een Newfoundlander en een kleinen krulhond Deze dieren leven met elkaar in do grootste eendracht Do kleine is een geweldig jager en speurt altijd in het kreupelhout slaat hij aan dan rent de grooto hond die anders rustig by de familie blijft naar zynen kleinen kameraad en als hij ziet dat er geen kwaad by is komt hy spoedig terug Onlangs nu toen zij met de familie waren medegegaan hoorde deze wederom den kleinen hond aanslaan en verdween de groote maar om niet meer terug te komen Roepen en fluiten hielp niet De honden bleven zoek en keerden ook des nachts niet terug Den anderen morgen werden zij door de politie in het kreupelhout bq de Steenen Tafel ontdekt De kleine was in een atroopersstrik gevangen Wandelaars vooral damea wilden het dier bevrijden maar de Newfoundlander gedoogde niet dat iemand zijn kameraad aanraakte bij wien hij bijna vieren twintig uur de wacht had gehouden De politiewacht kwam op het denkbeeld om de familie te waarschuwen n toen Sultan een der leden van het gezin herkende legde hij uitbundige vreugde aan den dag en verzette zich toen niet langer tegen de bevrijding van Tommy Waren de honden niet ontdekt dan ou hoogst waareohijnlyk de groote den kleinen niet hebben verlaten en uit vriendschap den dood met hem hebben gedeeld Het beatuur van den Algemeenen Nederlandachen Politiebond heeft een adres gericht tot de Tweede Kamer houdende het verzoek om betere en wettelijke regeling van het politiewezen in Nederland De Bond spreekt da verwachting ait dat de laden der Tweede Kamer zijn gevoelen zal doelen dat de organisatie van het politiewezen in Nederland veel te wenschen overlaat en het in het belang der inwoners van Nederland lecht hebben op bescherming van persoon en goederen hoogst noodzakelijk is dat eene wettelyke en daardoor betere regeling van het politiewezen eindelijk worde tot stand gebracht Vau zulk eene regeling verwacht adressant ook verbetering van de maatschappelyke positie der politic ambtenaren en beambten De vorige week werden 6 personen van het gezin van prof dr A Mayer te Wageningen door eene hevige ongesteldheid aangetast misselijkheid braken pijn in de ingewanden diarrhee gedeeltelyk ook duizeligheid en moeielijkheid bij het aiikken Ala oorzaak van de ongesteldheid vond hy bet roggebrood waarin bij onderzoek eene groote hoeveelheid bolderikzaadschillen door hem gevonden werden Na van den bakker een monster rogge bekomen te hebben vond dr Mayer in ruim 1 ons van die rogge 41 boldeiikkorrels wegende 0 6 gram eene hoeveelheid groot genoeg om genoemde verschijnselen van vergiftiging te verklaren In het belang van de openbare gezondheid hoeft prof Mayer van dit feit mededeeling gedaan Het verslag der commissie voor do akte exameua in do Fransche taal L O is opgenomen in de St Ct No 255 Aan het einde van dat verslag leest men de navolgende opmerkingen Vergeleken met de in t vorige jaar verkregen resultaten is er bij de vrouwelijke candidaten eenige vooruitgang waar te nemen in de rubriek vormleer eu by de mannelijke in de rubrieken vormleer syntaxis dioté en uitspraak daarentegen levert de vertaliifg in t Fransch en vooral die in t Hollandsch zoo voor de vrouwelijke als voor de mannelijke candidaten ongunstiger cijfers op dan verleden jaar De raad door vorige commissien gegeven om zich toch vooral toe te leggen op de vertaling in de moedertaal schijnt door meer dan de helft der candidaten nog weinig ter harte te zijn genomen zoodat het zeker niet overbodig ia bij vernieuwing en mot aandrang te wijzen op het hooge belang eener goede vertaling in t Nederlandsch De lichtvaardigheid Wjurmede sommiicen zich ook nu weder aan oen examen hebben gewaagd waarvan zij zelfs de allereerste eischon niet schenen te kennen blgkt uit het vrij belangrijke cyfer 4ergenon die in geene enkele rvbriek het praodicaat voldoende konden verkrijgen Verder weoacht de commissie de aandacht van Uwe Excellentie te vestigen op het feit dat ook ditmaal ongeveer een 60 tal candidaten met of zonder voorafgaande kennisgeving niet zijn opgekomen Daar bij verreweg de meosten de reden daarvan gezocht moet worden in gemis aan de noodige voorbereiding kan het nuttig zijn er op te wyzen dat zij door zich aan te geven den duur der examens noodeloos 3 dagen hebben verlengd Kamermuziek Soirée Door een vry talrijke opkomst op gisteren in de zaal Nut en Vermaak bewees het Goudscho kunstminnend publiek hoezeer de pogingen van een Comité om door het doen houden van lezingen en concerten het intellektuoele leven in onze gemeente te verhoogen op prijs worden gesteld De yver van de Goudsohe afdeeling vnji het Nut van t Algemeen of van de Goudsche Zattgvereonigingen wordt daarmede niet miskend evenmin het feit geloochend dat die vereenigingen meer dan eens gelegenheid tot degelijk genot hebben geboden echter blijft het waar dat zij veel moeten nalaten wut zij wol zouden wenschen te doen en dat in allen geval van des Outen m vtel voorloopig bij ons nog geen sprake is De Kamermuziek uitvoering van 2 Nov mag goed geslaagd worden genoemd in aanmerking genomen dat zij een begin was een eerste proeve Alles viel wel niet te pryzen maar op hoeveel concerten is dat het geval Beginnen wij onze bespreking met dat wat ons het minst kon bevredigen het was het vokale gedeelte De heer en mevrouW Albers zongen gedeeltelyk alleen gedeeltelijk te samen eenige stukken uit Fransche Opera s de heer A daarenboven nog een lied van Rubinstein Beide artisten zijn volgen ons niet van stemmiddelen ontbloot maar miaaen vooralsnog de noodzakelijke eigenaoha pen om die middelen op de rechte wijze te gebruiken Wy weten niet hoe zij op het tooneel voldoen zij behooren beide tot het poraoneol van de HoUandache Opera maar maken zij daar een goeden indruk dan hebben zij thans opnieuw bewezen hoe een acteur zich op glad ijs waagt met als éoncertzanger op te treden Het uitgalmen van het Doule de la nature uit Thomas Hamlet en meer van dien aard wekte inderdaad meer verbazing dan bewondering Deze soort van muziek met haar theatraal en pronkend karakter waaraan wellicht alleen eene uitvoering van Franschen reöht kan doen wedervaren schijnt mij ook wel de minst geschikte om tot een technisch geacheveerde on fijngevctelda voordracht te geraken Gaat de Hollandsche Opera voort met zooals thans meen ik het geval is meestal werk te maken van Fransche muziek dati vrees ik dat zij vry wat zangers zal bederven en dientengevolge de smaak van het publiek Het bleek ten overvloede uit ile voordracht van Rubinstein s Chaman du Pritoaniei Dit is een Russisch lied zonder theatereffecten maar vol echte hartstocht en warm gevoel die dan ook in den zang van don heer A niet uitkwamen Dit woord moest mij van het hart meer om tegen een in mijn oog gevaarlijke richting te proteateeren dan omda ik de betrekkelijke verdiensten van deze artisten niet zou willen erkennen De heer Bouman cellist uit Utrecht trad niet slechts als virtuoos maar ook als componiat op met oen concert voor zijn instrument Wij moeten erkennen voor dergelijke compositien waarin het tec toon spreiden van waardigheid min of meer hoofdzaak is weinig sympathie te gevoelen Desniettegenstaande konden wij ons met het adagio van het concert zeer goed vereenigen De voordracht van het concert dat ook met orkest zeker nog beter zal voldoen was voortreffelijk en deed menig goedgeschreven détail uitkomen Ook rekenen wij den heer Bouman de beknoptheid tot verdienste aan die in zulke werken zoo dikwijls te wenschen overlaat De keuze van Chopin s Nocturne scheen ons minder gelukkig Do breede toon van de col scheen ons minder geschikt voor de gracieuso zwevende melodie van den Poolschen meestor De goede srao 4k van den heer Bouman belette hem in dit eenvoudige lied de menigvuldige passages aan te brengen waarmee o a Saraaate zijn eigen kunst doet uitblinken die van Chopin verminkt Trouwens op de col zouden die nog minder op hun plaats zijn dan op de viool Popper s Beit en met zijn geestig motief gaf zeer veel genoegen Gezamenlijk met zijn broeder onzen stadgenoot voerdo de heer B nog Rubinstein s Sonate voor piano au cel ait Ons noorloopig oordeel o er dat wo k is veel warme breede molodien een ten deelc zeer schitterende pianopartij maar ook veel nietszeggende passages on een celpartij die zich aan do pianopartij niet altijd recht wil aansluiten De heer M Bouman verdient in alle opzichten onzen hartelykon dank vooreerst om de welwillendheid waarmee hy een solopartij op zich had genomen ofschoon hij tevens de aangewezen begeleider was ten tweede voor zijne voortreffelijke voordrachten bovenal in de Sonate en in de karakteristieke ballade van Scharwenka De kleine werkjes van de nog weinig bekende componisten Draeaeke en Thomé maakten insgelijks aangenamen indruk Wij zeggen dus het Comité dank voor dezen avond maar wenschen nog op twee dingen te wijzen Ten eerste op de wenschelijkheid om de tekst der zangstukken te doen afdrukken Ten tweede zouden wij nog gaarne zien dat het Comité zocht te vermijden programma s waarop veel kleine stukken voorkomen Dat geeft dunkt ons aenigszins ver trooidn indrukken In dat opzicht is naar ons idee de grena Vrijdagatond nog niet overschreden maar juist bereikt Dat het Comité dit niet altijd in zijn hand heeft is duidelijk Een geschikt middel zou byv zijn nu o dan eens een ensemblespel te bevorderen in meerdere mate nog dan nu het geval was by v door een strijk kwartet uit te noodigen liefst niet het Haagsche maar het Rotterdarasche Utrechtsche of Amsterdamache welk hatste het Leipzigsclio dat hier met zooveel genoegen werd gehoord volgens ona nog overtreft Den 11 November a s hopen onze geliefde Ouders LEENDERT BROEBE J IN WIJNANDA MULDER hanne i5JAItlGJE HCSTVJEB XIXSNIQING te herdenken Hunne dankbare Kinderen Gouda 4 Nor 1888 ADVERTENTIËN Gouda 2 Nov VTötm ae diepe droefheid overleed heden mgne hartelgk geliefde Echtgenoote CATHABINA MARIA tan dïe ROER in den oaderdom van 31 jaren mg nalatende 3 jengdige kinderen P ENGELBREGT Leiden 31 Oct 1888 Te Leiden overleed op den 31 en Oct tot diepe droefheid van hare Ouders Behnwdonders Broeders en Znsters onze zeer geliefde Behuwddochter CATHARINA MARIA van der BOER in den onderdom van 31 jaren Uit aller naam G J ENGELBREGT Gouda 3 Nov 1888 Wegens aanstaand vertrek nit Gouda verzoekt de ondergeteekende allen die iets van hem te vorderen hebben of aan hem rerackuldigd zyn daarvan liefst vóór V DECEMBER 8 8 opgaaf of betaling te doen aan zgn adres Westhaven B 203 J W KNIPSCHEER Jb OPROEPING Conform Artikel 1082 B W De achuldeischers van de onder t voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den Heer JACOBVS POOT in leven Zaadhandelaar gewoond hebbende te Wadr dinxveen en aldaar overleden op den 3 Mei 1888 worden bg deze opgeroepen om te verschgnen ten kantore van den ondergeteekenden Notaris te Waddinxveen op Zaterdag 10 Navémber 1888 des morgens ten 11 Ure ten einde aan te hooren de Kekemng en Verantwoording die alsdan door de beneficiaire erfgenamen ten overstaan van genoemden Notaris zal worden afgelegd Zullende ook alsdan indien er geen verzet plaats heeft direct worden overgegaan tot uitbetaling der vorderingen voor zoover het bedrij der nalatenschap toereikende zgn zal Gemelde Bekening en Verantwoording zal ten gemelden kantore ter visie van belanghebbenden aanwezig zgn van den 5 November 1888 af Namens benefic erfgenamen voornoemd MOLENAAR Notaris Waddinxveen 1 November 1888 RIJKS ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BBiniBMAN BESSEN SAP EIGEN PABBIEKAAT Prijs 20 Ct per FLESCH Slotemaker Co Paling in Gelei P SALEBBIEB Verscheg oed gevulde Boterletters Appelbollen Roomhorens Aangesnedea TAART Best St NICOLAAS Diverse GEBAKJES Saucijsen EHOODJES PATÉS h HENRIJ PALING in GELEI GALATINE DE VEAÜ VOORHANDEN bg W SCBALEKAMP Jr Confiseur Cuisinier Gouda 41 Medailles Id 25 jaren voor SUGG s gebreveteerde GASBBANSEBS LA1IFEN welke nog niet overtroffen zgn bg de vele vergelgkende beschouwingen met andere Branders voor meer dan 20 jaren Gasbesparing 40 percent Zgn Je GOEDKOOPSTE en BESTE Agent F W STÜTE Werktuigkundige M GEEN KIESPIJN MEER voor allen die het wereldberoemde echte i K K Hot Tandarts T t po pp e Anatherln Ui t ts S MoDdwater ntry gebruikt hebben Boven ieder ander Tand i water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA Tandpoeder f f behoudt men steeds gezoude en schoone il Tandeil een eerste vereischte tot het behoud van eene gezonde maag Dr POPP s Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Krnldenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP s Zonnebloem OUezeep fijnste en beste Toilet Zeep WA ABSCHU WING H Alle bestaande namaaksels van AnatherinWff Montwater zijn voor de Gezondheid schadelqk B volgens analyse daarom waarschuw ik hier J mede het geëerde publiek voor aankoop van Jf f zulke namaaksels Dr J G POPP KK HofTandarts en uitvinder der Anatherin Preparaten te Weenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda bij de firma J C Zeldenryk Co Drogist op de Markt te Rotterdam bq F E van Santen Kolff te s Hage bg J L F Snabili apoth te Delft bij A J van Byn te Schiedam bg C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim 8t Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht by G H N van Spaiijo idem Lobty Porton Droogisten