Goudsche Courant, zondag 4 november 1888

Zondag 4 November 1888 KleedingMagazijn £ Stad Parijs MARKT A 62 O OTJD MARKT A 62 Wederom ONTVANGEN eene groote en fraaie COLLECTIE WHTTERPALETOTS DEMI SAISOITS EATINÉ vanaf 7 50 ƒ 32 Milton met of zond fl kraag 7 50 19 FLOKKONNÉ 9 50 34 Twine 9 50 22 ONDDLÉ 11 t 38 Cheviot 17 25 MOOLONNE 13 42 Graniet 14 24 ESKIMO 9 75 42 Kamgaren i IS 26 Grain de poudrem ofz fl kr 16 30 AI deze GOEDEREN munten ait door goed passende Modellen goede Fluvreelen Kragen gevoerd met Zanella Backsking of Satin Wintercolberts Jongeh Winterpaletots BATINÊ van af ƒ 5 50 13 RATINE van af 6 50 14 FLOKKONNÉ 6 50 15 FLOKKONNÉ 7 50 18 ESKIMO 6 50 14 DOUBLE 9 75 21 Grootste en fijnste Sorteering in KINDER TRICOT PAKJES geschikt voor den WinterWINTERJASSEN van af 2 25 tot ƒ 13 in alle prezen voorhanden Eene prachtige Collectie Fransche en Engelsche STOFFEN alle Nouveautés voor het Saisoen waarvan in den kortst mogelgken tgd goederen NAAR MAAT geleverd worden zonder prflsverhooging voor Elegante Coupe en Kwaliteit garandeerende Wed A P1J 0 MARKT A 6 2 GOUDA Internationale Tentoonstelling BE CTSSBL ISSS De BEIJERSCH mERBROUWERIJ de Amstel Amsterdam is op boveng enoemde Tentoonstelling bekroond met het EER E DIPLOilA hoogpste onderscheiding 1 De uitstekende Bieren van de Brouwerij de AMSTEL zijn steeds gfebotteld en per Fust verkrijgfbaar bij den Agfent voor GOUDA J H ROODE Zeugestraat No 85 Die verkouden is hale een doos DROP uit de Blikken Trommel Verkrijgbaar per doos k 40 cents bij 4 ê van der Sanden Markt GOV DA AMBESTEDIITG Op ZATERDAG den 17 NOVEMBER 1888 des middags te 12 ure zal door den Majoor Garnizoens Commandant te Gouda worden AANBESTEED Het wasschen der Wollen en Linnen voorwerpen van het nachtleger gedurende het jaar 1889 De voorwaarden dezer Aanbesteding liggen ter lezing dagelgks van 10 tot 12 ure op het Barean van den Qarnizoens Commandant alwaar de inscfaryvingsbilletten op zegel kunnen bezoi d wolden tot bet uur der Aanbesteding en bevatten de namen der iuschrgvers en hunne Door deze geeft de ondergeteekende kennis dat hy zön BOEKHANDEL heelt overgedaan aan den Heer J L van der WËERD die de zaak van af 1 November 1888 voor zijne rekening onder eigen naam zal voortzetten Dankzeggend voor het vertrouwen hem geschonken beveelt hy tfln opvolger ten zeerste aan Uw Dr J W KNIPSCHEER Jr Qouda 3 November 1888 Naar aanleiding van bovenstaande mededeeling neemt ondergeteekende de vrijheid zich beleeld aan te bevelen voor de levering van alle Binnenen Buitenlandsche BOEKWERKEN MÜZIEKDITGAVEN SCHOOL en KANTOORBEHOEFTEN Hoogachtend heb ik de eer te zgn üw Dw Dienaar J L VAN DEB WEERD Gouda 3 November 1888 Snelpersdmk van A Bbinkuan te Uonda Openbare Verkooping te GQÜDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER van e BOirWUANSWONINQ en 19 hectaren 22 aren 27 centiaren UITMUNTEND Wei en Hooiland alles staaifde en liggende aan het Jaagpad en aan den Winterdp in de Gemeente op UU UfiBM l 15 november 18 bjj afslag telkens des middags te 12 uren in het Ko£Sehuis HET ScHiAKBOED aan den Kleiweg te Gouda En zulks in elf perceelen welke eerst afzonderlijk en daarna zoodanig samengevoegd zullen worden geveild eu afgeslagen als vóór de Veiling zal worden opgegeven De perceelen zgn behalve des Zondags dagelgks te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER alsmede ten kantore vanden Notaris H J F HEIJMAN te Haattredit Ondergeteekende bericht de geachte families de gewone hal arige KINDER DANS CURSUS een aanvang heeft genomen des MAANDAGS AVONDS van half zes tot half acht uur voor de kleinen en des DINSDAGS AVONDS voor meer gevorderden van zeven tot negen uur Ook is er een Cursus geopend uttsluUend voor JONGE JUFFROUWEN van denleeftp van veertien tot achttien jaar des MAANDAGS AVONDS van acht tot negen en drie kwart aur Ouders welke hunne kinderen daaraan wenschen deel te nemen worden beleefd verzocht zich by ondergeteekende aan te melden H F GORISSEN Beste Brielsche WINTER AARDAPPELEN JAMME tegen coucurreerende prgzen te veikrggen uit een schip en te bevragen bg B DE tlO G Gouwe C No 199 Gouda 3 Nov f888 Sodeteit Ons Genoegen 2 Abonnement Voontelling DONDERDAG 8 NOVEMBER 1888 Kon Vereeniging Het Nederl Toapeel 50 JABIG JÜBILAEÜM van den Heer DAMES E mEElT j ÏÏIT POIfT AECY Tooneelspel in 5 Bedrijven van VICTORIEN 8ARD0Ü Aanvang T s uur O Gewone bepalingen en prgzen Bultenlandsch Overzicht Do Fransche Kamorcommissio voor de Grondwetsherziening beantwoordde de vraag of de herziening zou geschieden met zes tegen éan stera beTOstigend De Fransche minister van financiën heeft zijn ontwerp tot invoering eener inkomstenbelasting conigizina gewijzigd naar aanleiding van de opmerkingen welko danrover in den ministerraad werden gemaakt Do heer l eytral onderscheidt nu twee soorten van inkomsten dio welke verkregen worden uit de opbrengst van kapitaal of door arbeid De eerste worden mot 1 pCt en de tweede met s pCt belast Tol de door arbeid verkregen inkomsten worden gerekend alle bezoldigingen welke men voor het uitoefenen van enig vak geniet of door nijverheid handel of landbouw verwerft lukoraons van 2000 francs zijn vrij van belasting en zelfs indien zoowel de man als do vrouw van één gezin elk een inkomen van 2000 fr genieten behoeven zij geen belasting te betalen Bg inkomsten tusschen 2000 en 6000 francs zal de belasting verminderd worden in ovenredigheid met het aantal kinderen in elk gezin De Russische Keizer en zyn vrouw zijn te Charkow het eerste slation na het spoorwegongeluk door de bevolking ontvangen met oen geestdrift welke aan razernij grensde het volk wilde aanvankelijk niet gelooven dat de Czaar ongedeerd was en barstte los in toejuichingen toon het den Keizer gezond en wel zag staan De Keizer bezocht de gewonden bij het spoorwegongeluk welke naar het gasthuis aldaar werden overgebracht en daarna werd de reis naar Moskou voortgezet Aan de verkieóngeu voor het Als vermoedelijke oorzaak van len sterken achteruitgang van de vrijzinnigen zou men kunhen opgeven lo het gebrek aan gevoel voor den groeten nationalen stroom in Duitschland 2o het samengaan met de ultramontanen wier beginselen lijnrecht tegenover die van de vrijzinnigen slaan 3o allerlei onhandigheden Hot laatste Pruisische Huis van Afgevaardigden in het najaar van 1885 verkozen bestond uit Duitschoonservatieven 141 vrij conservalievon 80 nationaalliberalen 70 te zamen 271 Centrum 99 Polen 14 Wolfen 3 Denen 2 vrijzinnigen 44 te zanïon 162 in oppositie In Wurtemberg blijven do geruchten over een hangende ministerieele crisis aanhouden Zelfs treden deze met moer zekerheid op en worden ook door de Stuttgartsche bladen besproken Naar men zegt heeft het miniaterie Mittnacht zijn ontslag gevraagd indien koning Karel niet kan besluiten den Amerikaansohen baron Von SavageWoodcock den voornaamste zijner gunstelingen weg te zenden De koning heeft nog geen besluit genomen zoodat het nog niet zeker is of de gunsteling dan wel de ministers znllen ontslagen worden Ook wordt de mogelijkheid besprok en dat de bejaarde vorst afstand doet van den troon ten behoeve van zijn neef on troonopvolger prins Wilhelm maar dit wordt niet waarschijnlijk geacht daar de koning hot Volgende jaar zijn vijfen twin tigjarige regeering hoopt te herdenken In allen gevalle wordt de zaak nog steeds druk besproken niet alleen in het land zelf maar ook te Berlijn Het koninkrijk Wurtemherg behoort tot de groote Duitsche Bondsstaten zoodat het der Duitsohe regeering geenszins onverschillig is hoe de regeeringszaken daar worden behartigd Kleinhandel in Sterken Drank BUKOEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1 881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij zijn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Kwm van de Verzoeker ndiiidiug derlocaliteit B van Schaik Korte Akkeren Wijk P No 345 Gouda den 2 November 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Do Secretaris BROUWER uurgerlijke Stand GEBOREN 1 Nor FranriKni Hermanui ouden M r kerreld eo P Rqedolf Throdorn JobaoDS oudefB F X Dnodt ta A M vao de Ptvoordt JobaDoa Maria oadera P KIarer eld en G i Saelkmai Zwaaalje Mieije oodera J F isn der Voordea en 6 Daaea i Adriaoa Cathanna Ilendrika oudera H vaa du Draag en M A NieoweDbuijzen OVEBLEÜBN SI Oct 1 ao der Kleyn 9 d G SlniTer 49 j 1 Nor i F Untzeadarlfer 82 j A Voolt 86 i O NDERTROUWD 2 No J van der Pool 22 j en C van E 19 j A B d Koninir 82 j en h Stolwijk 27 j K van Ëijki 26 j en i tVannink 26 j Stolwük QEBORK Fluroa oadera B Kool en G Sloof Willen oudera ü Boogrndoorn eo H Hoogendoarn Maria oadera T Kaptegn en L Hol ONDERTROUWD J C Stoppelenburg ea M lan üam Oouderak GEBOHF N 1 Arie ouder t P Notenboom eu J Olioman OVERLEDEN C Stolk 70 j ADVERTEI ÏIEM Voorhanden een flinke partü Eau de Cologne en Odeurs in prachtige zak en tafelflacons SURPRISES en vele andere Artikelen bijzonder geschikt voor St NIC0LAA8CADBAÜX Wed C van OIJE EOLFEITS in liet Zuur bijT van VLIET I STOLWIJKERSLÜIS Boekkuden Handelsrekenen en Handelsrecht Ondergeteekende heeft weder eenige nren beschikbaar tot het geren van LES iu bovengenoemde vakken Opleiding voor examen en praktijk Conditiën billgk M J van GELDER Leeraar M O Boekhouden Westhaven ü I64a Op het KANTOOR der STEARINE KAARSENFABRIEK GOODA kan geplaatst worden een JOI GEIS een goede hand achr vende en ving kunnende rekenen Franco Brieven te adresseeren aan den Directeur ZIJNEN MARKT naast Arti Legl Ondergeteekende bericht bg deze dat bg hem dagelgksch verkrijgbaar is alle soorten Weener en Parijzer BROODJES a 2 Cent CASINOBROOD 30 Ct met Sncade 45 Ct HAAGSCH ZOET ROGGEBROOD 12 Cent Gewoon ROGGEBROOD met Krenten Soesde en Rozgnen 18 Cent RONDE BESCHUIT 12 a 10 Cent LANGE BESCHUIT met kaneel en saiker 24 a 10 cent Van af heden verkrggbaar Best St NICOLAAS Onder minzame aanbeveling H N VAN SCHAIK Firma F X van den BERQH MARKT naast Artl Legl VAN AF HEDEN ROLPE IS in tZuur en mim Toor MPEE Verkrggbaar bg H C VAN OUDETNALLEN SPIERINGSTRAAT NIEUWE nummi L V OS Az Eleiweg E 73 en 73