Goudsche Courant, zondag 4 november 1888

Woensdag 7 IVovember 1888 I 3779 De bekende Chineesche THEE van GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ¥ 4Ü ¥ C S is te GOUDA verkrijgbaar bij den Heer H W M STEEVENS Confisettr ZLI¥ RE FllANSCHE WlJiMElN De bewende BORD£AD t è ƒ 27 per 48 Flessohen met accijns franco huis gehMl Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en ftanoo V lTan aile merken zijn proefflesschen verkrijgbaar AfIr WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Ee g pepat van Wellens Eoonekamp Elizter De inBexuUng van adrertentidn kan geschieden tot Aén nor des namiddags van den dag der uitgave Onlvangfen NIEUWE WINTEESTOFFEIT J HEIJ Gouwe C 59 Groenendaal GOUDA BILLAED CONCOUES voor Deelnemers DEZER STAD naar PRIJZEN en PREMIE Aanvang 5 NO VEMBER 1888 G TÜIJTIIOP P P SOOS LANGE TIENDEWEG D 59 Opnieuw ontrangen NAAIMACHINES op hoaten voet van af 24 Petroleum Hanglampen Staande Lampen GANGLANTAARNS KAPPEN BALLONS KATOEN en GLAZEN VerschilleDcte Artikelen in Brittania en Nikkel MESSEN SCHAREN LEPELS en VORKEN £ ie el cacao P SAUERBIER De voorloopig aangekondigde OFENBABE mmm van 67 Hectaren 39 Aren gelegen in den Zaidplaspolder vlak bij het Dorp binnen WADDI IILVEEK ten Terzoeke van Mr J A ALTING BöSKEN te Gorinchem zal plaats hebben op Woensdag iXovember 1888 s voorm 11 üre in t KofGehnis van Van NIEKËRK te Wad dinxveen ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris aldaar Alle informatief geven de Notarissen Van ROOSENDAAL t Gorinchem en MOLENAAR genoemd Zullende ten kantore van laatstge noemden intgds de Verhnringsconditiën ter ezing liggen en gedrukte Verhnringslgsten e bekomen agn Openbare Vrijwillige Verkooping GOLÜA ton overstaan van Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen op Maandag 19 IVovcmber 1888 s morgens 11 Ure in h Koffiehuis het Schaakbobd van de Terreinen met Pakhuizen BEEGPLAATSEN m WOONHUIS allergunstigst voor den Handel gelegen aan den Turfsingel eu Tnrfsingelgracht binnen Gouda plaatselijk gemerkt P 40 41 42 Kadaster Sectie E nummers 1249 1250 eu 1251 te zamen groot 5 Aren 40 Centiaren Te veilen in 5 perceelen die in combinatiën en in massa zullen worden aangeboden en breeder in bJUetten vermeld zgn Betaling op 27 December 1888 Verdere iniormatiën bg genoemden Notaris MOLENAAR Nationaal Vleesclieztract van 11 J GOHEiN Enschedé Smakelgk en Voedzaam goedkooper en daardoor voordeeliger dan alle andere soorten Scheikundig onderzocht door den Heer A H TEEPE Apc eker en Lid der Openbare Gezondheidscommissie wiens attest ter inzage ligt De heele flacon ƒ 1 00 halve 0 70 Uitsluitend verkrggbaar bg T CBEBAS Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda OpenbareVrijwillige Verkoopingen te Waddinxveen ten overstaan van Notaris Mr I MOLENAAR Ten Eerste Si ÏÏH l PW n la9l2tl November 1888 s morgens 11 ure bfl KOUWENHOVEN a ten verzoeke van den Heer J ALPHENAAR Wz De STOOM TIMMERMANS WERKPLAATS met annexe WOONHUIZEN gemerkt CÜS en 116 met HOUTLOODSBN SCHUREN en een groot perceel TÜINVELD gesch kt voor Boomkweekery zeer gunstig bg elkander ter grootte van 40 Aren 58 Cent gelegin aan de Noordkade te Waddinxveen In drie perceelen breeder omschreven in billetten en gecombineerd b ten verzoeke van 4e Wed J ALPHENAAR Az a Een BÜRGERWOONHÜIS met annexe groote TIMMER en HOUTSCHUUR gemerkt C 155 156 en 157 met groot ACHTERTERREIN gelegen aan de rivier de Gouwe en Noordkade binnen Waddinxveen In 2 perceelen breeder omschreven in billetten en gecombineerd Betaaldag 2 Jannari 1889 Ten Tweede op VrUdag 23 November 1888 om contant geld des morgens 9 ure ten verzoeke van genoemden JAN ALPHENAAR Wz aan diens werkplaats TIMMERMANS en AANNEMERS GE REEDSCHAPPEN en voorraad HOUT benevens eenige HEDBILAIRE GOEDEREN enz enz 6 des middags ten ongeveer 1 ure ten verzoeke van gemelde Weduwe J ALPHENAAR Az Tittmeimans Gfereedsckappen voorraad HOUT benevens eenige MKÜ BIL AIRE GOEDEREN enz enz Nader onderricht geelt genoemde Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Onlvangfen Prachtige Wollen Ges tikten en Molton Zeer biltyke prgzen Wed BOSmAI Tiendeweg D 84 NB Spoedig wederom een nieuwe zending wachtende der 2 persooli8 WOLLEN DEKENS van ƒ 2 60 Aangeboden nog een kleine voorraad ARNHEM8CHE en WERKENDAMSCHE DEFÜSIEPULP Men varvoege zich bg den Agent W DEiï HERTOG GOUDA Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gonda De nitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 fnnco per post 1 50 BINNENLAND GOÜ0A 6 Noreraber 1888 ne St Ct behelst het volgende bulletinVolgeus verklaring Tafr den behandelenden geneesheer blgft de Koning in beterschap toenemen en is de ontsteking in mond en keelholte nagenoeg verdwenen Hierdoor is de belemmering in do voeding geweken en kan de hoop gekoesterd worden dat Zijner Majesteits krachten spoedig zullen terugkeereu Bij de voornaamste spoorweg maatschappijon zijn in den laatsten tijd pogingen gedaan om het stooten van de rijtuigen in de treinen tegen te gaan en dus een rustigen gang te bevorderen In navolging der fransche spoorwegen voerde mon daartoe het behoorl jlc in evenwicht brengen van de assen in vi5 5rdat te onder de rijtuigen worden geplaatst Het laat zich toch verklaren dat eenige afwijking iu de juiste gewiokSiverdeeUng der wielen by de omwenteling der ss werkingen wisselingen van druk moet ten gevolge hebben die b da grooto snelheden ill het rijtuig hoor en voelbaar zgn Thans worden de assen onderzocht en afwijkingen verbxterd door het aanbrengen van kleine gewichtjes HU In een schrgven uit Amsterdam aan hei haaguke Dagblad wordt medegedeeld dat de heer 8 van MUligen het werk aan de opera die hij onder handen had en die opgevoerd zon worden door de HoUttiulêcie Opera te Amsterdam gestaakt heeft hoewel hg daarmede reeds vry ver gevorderd was zoodat van de opvoering niets zal komen Bij arrest van den Hoogen Raad van gisteren werd vernietigd het arrest van het Gerechtshof te s Uage bevestigende een vonnis der Rechtbank te Eotterdam waarbg de steenfabriekant P Van t H 8 te Ouderkerk a d IJssel was veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf wegene lasterlijke aanklacht tegen de te s Hage wonende bouwondememen D en N Door den Hoogen Baad werd bet eerste cassatiemiddel gegrond geoordeeld waardoor het onderzoek Dsar de beide volgende middelen het fond der zaak betreffende verviel De zaak werd nu ter verdere behandeling verwezen naar het Gerechtshof te Amsterdam De Vereeniging tot Ondersteuning der Hoogduilsche Opera te Rotterdam hield Zaterdagmiddag een vergadering naar aanleiding van een van den directeur der Oper ontvangen schrijven waarin deze mededeelt dat hem de directie is aangeboden van een theater in Duitschland doch dat hg geneigd is te Rotterdam te blgvon wanneer hem drie jaar lang een subsidie van ƒ 25 000 por jaar ƒ 25 P00 aan abonnement en ƒ 20 000 aan reductif kaarten voor een jaar worden gewaarborgd Hij voor zich acht zich dan ook voor 3 jaar verbanden mits h j vóór 1 Dec van elk seizoen weet dat de ƒ 26 000 aan abonnementen en ƒ 20 000 aan reduotiekaarten werden genomen andera acht hg zich vrij van elke verplichting Ook nu moet alles vóo i 1 Dec e k zgn besloten daar het den heer Van Bongardt is gelukt tot dien tjjd uitstel te krggen tot het nemen van een besluit Deze brief gaf natuurlq k aanleiding tot verschillende discussien waarvan de uitslag was dat de Vereeniging een circuUire zon Terz nden teneinde de verschillende bedragen geteekend te krijgen eensdeels omdat er niemand is die de directie zou willen aanvaarden zonder ten minste voor 3 jaar de garantie t hebben aan zjjn venfiefalingen te kunnen voldoen anderdeels wijl de precniging het op prijs zou stellen dat de heer Ton Bongardt directeur bleef daar hg blijkbaar de recbte man op de rechte phiata it De werkstaking te Knsched duurt nog voort De rust ie tot heden niet verstoord geworden Ter voorkoming van onger eldbeden waren Zaterdag behalve huzaren uit Deventer ook de schut ters onder de wapenen geromien Volgens de Cl moet het volgende aanleiding gegeven hebben tot de staking van den arbeid De firma Jannink heeft eec nuaw Engelsoh artikel sinds kort in aanmaak waarsoor nog ulet dadelgk 4aB worden bepaald wat op détt itnnr voor bet weven per stuk kan gegeven worden dit gaat dus op proef Bg een dergelgk geval spreken de betrekkelijke wevers wel eens ouderling af niet zoo hard te werken als zg kunnen De fabrikanten komen echter spoedig op de hodgte en zien dan dat het in den beginne bepaalde loon alleen zon kunnen gegeven worden wanneer een aantal stukkon per week eu per touw worden afgeleverd Waaneer dus de wevers zogveel niet willen of kunnen weven zijn zg verplicht het loon dienovereenkomstig te wijzigen De arbeiders verlangden echter onmiddellijke aanplakking van de lijst der loonen waarin vermeld zoude staan wat zij aan de vtraohillende stukken zouden kunnen verdienen Daar nu niet onmiddellijk aan hun wensch wurd voldaan staakten Vrijdag met uitzondering van enkelen al de wevers met hun helpers ten getale van ongeveer 190 den arbeid Zg hebben dien sedert niet horvat Volgens de Tk Ct beeft de sociaal democraat Bennink uit Hengeloo aan de werkstakers ondersteuning beloofd en is aan den Heer Domela Nieuwenhnis per telegram van de werkstaking bericht gezonden Dat een stevige paling vergif genoeg bevatte om tien menschen te dooden zou men niet gedacht hebben Een Iteliaansch professor te Turg n heeft et ontdekt door zich zelf gelukkig slechts licht er mee te vergiftigen en proeven in het labovaterium op grootere schaal genomen hebben de waarheid zijner onderstelling bewezen Niet enkel de paling ook de mureen en eenige andere visschen bevatten hetzelfde vergif het werkt evenals slangenvergif door rechtstreolsche inbrenging in het bloed niet door de maag en tast vooral eone plek in het verlengde ruggomerg aan die de levensknoop genoemd wordt Het verlammen van dese plek doet bij slangenbeten de ademhaling ophouden en heeft daardoor den dood tengevolge Tracht men de ademhaling een tijdlang door kunstmiddelen aan te houden dan kan intusschen de werking van het vergif wordfn afgeleid en genezing volgen Bg de paling is de werking zoo sterk niet toch stierf een kongn met 3 decigram bloedwel ingespoten in 2 s minuut een hond die l i ram in de haljader ontvangen had in 4 minuten Het koken doet alle gift e werking ophouden ADVERTBNTIBN worden geplaatst ran 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN alleen dus het indringen van een groote hoeveelheid palingbloed in oen open wond is gevaarlek Onder des titel de diamanten van de vorstin Gortschakow wekt reeds sedert geruimen tijd een proces opzien dat den 17den d m voor de Kamer voor StraÊakeu te Frankfort a M werd behandeld Zekere vorstin Maria Gortschakow waren te Pargs uit haar juweelkistje voor éen waarde van 200 000 Mark aan edelgesteenten ontstolen De verdenking viel het eer t op do kamenier drr vorstin zekere juffrouw Anniser het onderzoek togen deze moest echter bg ontstentenis van bewijzen worden gestaakt en haar zoon maakte er de justitie thans opmerkzaam ojp dat zekere Otto Rüchert wel eens de dader kon zijn Deze bad te Karlsruhe met juffrouw Anniser betrekkingen aangeknoopt was door haar naar Parg s gebracht der vorstin aanbevolen als secretens maar plotseling daarop en zonder afscheid te nemen naar Duitschland vertrokken Daar hield hg zich afwisselend in verschillende stedta op het laatst ta Frukfim en te Darmstadt en wierp er met brilImten om zich heen waardoor bg naar de Koln Ztg meldt bij de dames der cafe s chantants een even bekende als geliefde persoonlijkheid was De staatsprocureur liet hem deswege gevangen nemen maar men kon hem geen rechtsstreeksche deelneming aan den diefstal bewijzen ofschoon verscheidene der door hen ten geschenke gegeven edelgesteenten het eigendom waren geweest der vorstin Daarom werd hij slechts als heler voor den rechter gedaagd alwaar hij zich trachtte vrij e pleiten door te verklaren dat hij van zekeren Germain een belooning van 10 000 Mark in brillanten zou hebben ontvangen hiervoor dat hij overeenkomstig een opdracht van den privaat secreteris der vorstin Al ee genaamd edelgesteenten van Parg s naaf Straatsburg had gebracht Deze edelgesteenten had de vorstin voor haar man tegen wien zij eon proces tot echtscheiding voerde in veiligheid willen brengen De bewuste Germain schijnt echter slechts de rol van den groeten onbekende te spelen want noch de vorstin noch Alfree die beiden als getuigen verschenen weten iets aangaande hem mede te deelen en bovendien heeft Ruchert een zijner tairg ke maïtressen alleen reeds voor 27 500 Mark aan brillanten geschonken torwg l h j zegt slechts voor een waarde van 10 000 Mark aan edelgesteenten te hebben ontvangen Hij tracht nu de schuld van den diefstel op Alfree te schuiven maar de gerechtelijke behandeling der zaak leidde tot geen uitkomst aangaande de vraag wie de eigenlijfce dief was Daarentegen achter het Gerechtshof het helen door Ruchert van de gestolen voorwerpen bewezen en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van twee jaar en hot verlies gedurende drie jaar van zijn burgerschapsrechten De zitting duurde den geheelen dag voort en had een groote menigte toeschouwers gelokt Over de wintórvoeding van het vee schrgft de Landh Ct Te plotselinge te sterke overgangen bü het voederen werken noodzakelijk nadeelig Voedert een boer boden minder goed en morgen meer dan goed en mocht hü meenen daarmedo even plotsfling bg melkvee b v invloed te kunnen nitoefenen op de melkopbrengst dan heeft hij het mis De melkopbrengst kan niet grooter worden voordat de working der organen voor de spijsver