Goudsche Courant, woensdag 7 november 1888

teering der uit en abcheiding organ n zich gericht heeft naar de nieuwe Toederrerhouding Het spreekt dua van zelf dat hoe geregelder gevoederd wordt wat de hoeveelheid voedsel betreft dos te geregelder en des te gelgkmatiger do melkopbrengst zal zyn Een slechte of schrale voedering in den winter heeft ook invloed na dm winter Een slechte wintorvoeding werkt nog lang na Dieren die gedurende den wintfr slecht gevoederd en daardoor in slechten toestand gekomen zqn geven wanneer zij in het vooijaar met andere wel doorvoede dieren in dezelfde weide gaan of hetzelfde graanvoeder genieten lang zooveel melk niet als deze Ook is haar melk niet zoo vet Het Italiaansche expeditie leger in Abyssinie maakt een uitgebreid gebruik van do duiveupost ledere patrouille neemt eene mand met vier duiven mede en de bevelvoerende ofHoier zorgt zelf voor de vogels hun voedsel on aarden driukschaal Ook z n alle buitenposten van een voldoend aantal postduiven voorzien om de gemet nschap met Massowah te onderhouden Bq mooi weder worden de tijdingen slechts op de gewone wijze aan den vogel vastgemaakt doch op regenachtige dagen worden zij in ganzenschacbten gestoken Wordt de patrouille overrallen en is er geen tijd om een depêche te schrijven dan wordt de duif losgelaten nadat men haar eerst een paar veeren uit den staart getrokken heeft Om de mededeeling voor onbevoegden geheim te houden maakt men ook wel gebruik van een cqfercode van gekleurde teekens op de vederen l e duiven vliegen naar hun hok te Massowah en elke duif komt haar eigen nest binnen door een luikje dat door middel eener veer dicht springt zoodat de vogel belet wordt weer uit te vliegen Boor het gewicht der nederatrykende duif komt een electrische schel in do wachtkamer in beweging waardoor ds aankomst eener depêche terstond bekend is In betrekking tot het overbrengen van berichten in oorlogstijd werd onlangs gewag gemaakt van belangwekkende proeven te Tours door militaire autoriteiten gedaan om de snelheid te vergelijken waarmede tijdingen kunnen overgebracht worden door ruiters wielrijdurs on afgerichte honden Do honden en éeu wielryder wonnon het pleit maar de honden hadden onderweg stilgehouden om te drinken anders zouden z j al de wielrijders achter zich gelaten hebben Zij legden met hun makker op het rijwiel 3 myl 3 minuteti en 56 seconden af de andere wielrijders hadden ruim 15 minuten werk en de ruiter ii minuten By eene tweede proof wonnen de honden het van allen In het November7nummer van de Vragen des Tijd zet de heer H J Bool lid van de Tweede Kamer voor Leiden zijne denkbeelden uiteen over de opiumpacht op Java De sohr geeft in ruwe trekken de regeling aan die hem doelmatig voorkomt Op den voorgrond wordt gesteld dat alles worde aangewend wat den sluikhandel kan tegengaan Zoo moeten doelmatige vaartuigen verstrekt worden om de kust te bewaken Naarmate geschikte personen worden gevonden om medo te werken tot tegengang van den smokkelhandel moet het reeds bestaande korps ambtenaren met hen worden aangevuld Op dat korps moet de verplichting rusten om den sluikhandel in opium blijvoud te weren Het moet staan onder Je bevelen van den directeur van tinancien en bezoldigd worden in overeenstemming mot de zware diensten waartoe het geroepen wordt De hoofden van gewestelijk bestuur moeten wat hunne politie betreft tot ernstige medewerking worden aangeschreven en de Regeering moet zorgen dat aan die aanschrijving de hand worde gehouden Het recht tot den verkoop van opium in het klein op Java en Madura worde van regeeringswege verpacht Pachter worde hy die voor dat recht den hoogsten pachtechat per maand biedt De verpachting geschiede voor drie jaren De opium door de pachters benoodigd worde hun van regeeringswege verstrekt togen betaling van een prgs weinig hooger dan het product der Begeering komt te staan Die pr js zij althans zoodanig dat de pachter er geen belang meer bij hebbe om nog opium te smokkelen De te verstrekken hoeveelheid zij onbeperkt en die verstrekking hebbe plaats hetzij op de drie hoofdplaatsen van Java hetzy op ie hoofdplaatsen der residentien De voorschriften omtrent de bewaring en bereiding van de opium door de pachters worden herzien met het doel van verscherping van het toezicht en o 8 aangevuld met de noodige bepalingen omtrent het waarmerken da doosjes of pakjes ook van regeeringswege De pachter mag da opium uitsluitend verkoopen in de door de regeering vastgestelde verkoopplaatsen of kitten Het aantal van deze zal echter belangrijk moeten vermeerderd worden omctat het lantal ge heime verkoopplaatsen tegenwoordig legio is en tegen het bestaan van deze voortaan streng zal behooren gewaakt te worden De verpachting geschiedde aanvankelijk nog in niet te kleine peroeelen Later kunnen die allengs verkleind worden Niemind worde echter voor meer dan een perceel als pachter of borg aangenomen Langs dien weg kan meent de schr eene eerlijke pacht verkregen worden Is men er in geslaagd den sluikhandel te koeren dan kunnen allengs maatregelen worden aangewend om het verbruik van opium al meer en meer te beperken en Java te bevnjden van een kanker die thans in niet geringe mate aan zijne welvaart knaagt Is het toch de regeering gelukt den sluikhandel blijvend to weren en heeft er onbeperkte verstrekking van gouvernementswege plaats dan zal men ras de behoefte die er aan opium bestaat leeren kennen men is dan meester van de zaak en men kan haar naar goedvinden lelden Verschillende middelen kunnen dan aangewend worden om beperking van het gebruik te bevorderen Als zoodanig noemt de de schr de volgende een langzame vermindering der van gouvernementswege aan de pachters te verstrekken hoeveelheid vaststelling van den verkoop van het heulsap in het klein en allengs hoogere minimumprijzen langzame vermindering van het aantal kitten of verkoopplaatsen uitbreidiug allengs van de lerboden kringen Geheel verbod van het gebruik van opium acht de schr onraaadzaam Zoodanig verbod vooral plotseling uitgevaardigd zou zelfs met groote uitbreiding van politiedieuaren en spionnon onmogelijk z jn te handhaven Ook rgst de vraag of eene regeeriug zoodanig verbod mag uitvaardigen Ieder mensch mag zijn geld bestedon zoo als en waarvoor hij wil Gebruikt hij dingen die uadeelig of schadelijk voor hem zijn niemand kan hem dit verbieden of beletten mits dat gebruik niet leide tot een toestand waarin hij in aanraking met de maatschappij komende hinderlijk of gevaarlijk wordt voor zijn evenmensch Maar al zou men ook over die beperking der individiieelo vrijheid willen heenstappen dan is toch het gebruik van opium een te ingeworteld en algemeen misbruik om het door een eenvoudig verbod hoe streng ook gehandhaafd te kunnen doen ophouden Eindelijk is er eenig bericht ontvangen omtrent Stanley Het is wel haast een jaar oud maiM toch zeker velen niet onwelkom Het bericht ia te Zanzibar aangebracht door koeriers nit Tabora eene plaats die ongeveer 200 Eng mijlen ten zuiden van het Victoria meer en ongeveer oven ver ten oosten van het Tanganyka meer moet gelogen zijn Deze koeriers melden dat zekere Arabieren handeldrijvende tusschen Tabora en de landstreek tusschen het Albert meer en het moer Mutu Nzige in November van het vorige jaar de achterhoede van Stanley s expeditie ontmoet hebben cp een punt bewesten het Albert meer aan de grens van het land dor Monboetoe Stanley zelf werd door deze handelaars niet gezien daar hy zijne achterhoede twee dagmarschen vooruit was doch bet heette dat hij gezond was hoewel hij veel geleden had aan koorts Door ziekte en onheilen was zijn troep tot 260 man geslonken Veertig zijner mannen waren verdronken bij het oversteken van een groote rivier Met groote moeilijkheden had men te kampen gehad zoowel van dou kant der inboorlingen als door het moerassige on ongezonde karakter van het land Toch hoopte Stanley binnen veertig of vijftig dagen zijne reis te kunnen volbrengen en de Arabieren schijnen het zeer wel mogelijk te hebben geacht dat hij daarin slagen zou Ziedaar het bericht dat inderdaad niet alleen zeer oud maar ook zeor vaag is Toch vindt de Timea er eenigen grond in om het beste iifog te hopen Tabora ligt ongeveer 400 Eng mijlen in eene rechte lijn van de kust tegenover Zanzibar Indien nu dit bericht zegt het bUd een jaar heeft noodig gehad om die kust te bereiken dan is het zoo bevreemdend niet dat latere tijdingen vooralsnog ontbreken Immers ook het jongste directe nieuws van Emin Pasha zelven is meer dan een jaar oud en de troebelen in het tusschenliggende land moeten het overbrengen van berichten niet weinig bemoeilykt hebben Dit nieuws uit Tabora is meent de Times volkomen te rijmen met de mededeelingen die door deserteurs van Stanley s expeditie in April jl in majoor Barttelot s kamp te Yambunga werden aangebracht Indien het waar is dat handelaars in de jongstverloopen twaalf maanden tusschen Tabora en het Albert meer geweest en sedert te Zanzibar teruggekeerd zijn dan moeten zij Stanley s weg gekruist hebhen en dan is het haast ondenkbaar meent de Times dat ware Stanley dood geweest zij daarvan niet gehoord zouden hebben Zondag nacht werd door de politie te Kralingeii brand ontdekt in de broodbakkerij van U aan den Lagen Zeedijk aldaar Men wekte de bewoners die eenen dichten rook in de slaapkamer ontwaarden Oogenblikkelijk snelde de vrouw des huizes gevolgd door de politie naar het slaapvertrekje der kindereu dat zich boven bevond en dat bijna niet meer te bereiken was De kinderen werden terstond naar buiten en in een naburige woning gebracht waar echter bleek dat de levensgeesten reeds uitgedoofd waren Ofschoon alle pogingen nog in het werk werden gesteld om de kinderen te behouden mocht niets baten zoodat door den inmiddels geroepen geneesheer slechts kon worden geconstateerd dat de kinderen drie in getal oud 4 6 en 7 jaren door verstikking waren omgekomen De politie spoedde zich nu weder naar de woning terug en geholpen door de buren trapte men de deur van de bakkerij in en bemerkte dat de vlammen die uit den oven sloegen zich reeds mededeelden aan den zolder In f Het Dievenleven een onlangs te Pest verschenen werk van den politie inspecteur Koloman Bekes verhaalt de schrijver o a dat de middelpunten der georganiseerde dievenbenden in Europa to zoeken zijn in Londen Parijs Berlijn Weenao St Petersburg Warschau Odessa en Pest Londen staat in dit opzicht verreweg bovenaan In 1880 waren daar volgens statistische opgaven 8000 vagebonden 6050 insluipdieven 76 roevers B6 valsche munters 634 uitgevers van valsch geld 646 oplichters en bedriegers van beroep 706 helers 1400 zakkenrollers en nog een gioot aantal panrdenen hondendievéi schrijvers en rondhrengers van bedelbrieven en boeven sondar specialiteit te zamen 30 000 mannen en vrouwen Do schrijver beweert voorts dat de meeste van die boeven vroeger een b i ep uitoefenden waarbij zij s nachts moesten werken bijv bakker koffiehnisbediende enz Verder deelt hü het een en ander meé omtrent de opleiding der diavenkinderen die het dieveubargoensoh als hun moedertaal leeren en repWop hun 7e jaar als eerste werk naar yerscbilleniïe gebouwen gezonden worden om daarna een beschrijving der deuren en vensters te geven In het Kubon gebied Caucasie bij Kryenskaja heeft men onlangs een graf van een ouden Skythenkoning geopend Het is verdeeld in drie vertrekken en bevatte een aantal merkwaardige voorwerpen van goud en ander metaal o a versierselen met afbeeldingen wefte zeer belangrijk ijn voor de kennis van de leefwgze der Skythen Men vond er het geraamte van een koning en van eeu koningin die te oordeelen naar vermolmde planken en spijkers welke er lagen in kisten begraven zijn geworden Het gevondene welks metaalwaarde op 60 000 roebels wordt geschat is naar St Petersburg gezonden Buitenlanüsch Overzicht Heden de eerste Dinsdag in November is de gewichtige dag voor de Vereenigde Staten waarop de kiezers in de verschillende staten der groote republiek de leden moeten aanwijzen van het collego dat voor vier jaren een president moet kiezen De uitslag der verkiezing is moeilijk te berekenen doch algemeen is men van oordeel dat de kansen der beide parijen tamelijk gelijk staan Het gebeurde met den Engelschen gezant heeft de verhouding niet gewijzigd Wel is waar meenden de republikeinen dat dit voorval hun kansen aanmerkelijk zou verbeteren maar het ontslag dat president Cleveland lord Sackville door den minister Bayard liet geven was voldoende om de kwade gevolgen te keeren De strijdleuze der republikeinen dat Cleveland met Engeland heulde verloor daardoor voel van haar kracht Daarom worden de kansen der democraten nog steeds voor iets gunstiger gehouden De stand der weddingschappen te New York is op t oogonblik 10 voor de democraten tegen 8 voor de republikeinen en zelfs wordt berekend dat Cleveland met een meerderheid van 1600 stemmen zal worden herkozen Met zekerheid zal de uitslag niet voor het einde der week bekend zijn want men verwacht een zoo talrijke opkomst der kiezers dat het opmaken der lijsten minstens eenige dogen zal vereischen Zeker is het echter dat do strijd buitengewoon vinnig zal zijn want deze verkiezing is de eerste waarbij de tariefwet het heilig huisje der Amerikanen door de democraten wordt aangetast Alle voorstanders eener minder uitsluitende Amerikaansche handelsstaatkunde moeten dus wenschon dat de heer Cleveland worde herkozen Wanneer binnen enkele dagen den 8 Nov de Italiaansche kamers bijeenkomen zal de senaat het eerst in behandeling nemen het ontwerp voor het nieuwe strafwetboek dat reeds door de kamer van afgevaardigden is aangenomen Gelijk onze lezers zich zullen herinneren hebben de zeer strenge bepalingen betrekkelijk den clerus in het ontwerp ven den minister Zanardelli een scherpe critiek zoowel van clericale ala van onpartijdige zgde uitgelokt wijl de Italiaansche regeering zich niet altijd met strikte rechtvaardigheid beeft gehouden aan de plichten haar door de wet der garantién opgelegd Dientengevolge zal de priester meermalen zich geplaatst zien voor de keuze te gehoorzamen aan zijn geweten of uan de burgerlijke wetgeving d w z tusschen onderwerping aan de kerk of tuchthuisahraf Blijkens het ain de loden rondgezonden rapport is de commisiie uit den sinoat die bet wetsontwerp had te onderzoeken naar de Temp verzekert aan vele niet onrechtmatige klachten der geestelijkheid tegemoet gekomen en zij heeft hier en daar den tekst verbeterd door al te strenge artikelen te verzachten wat zelfs het orgaan van den Fauselijken Stoel de Osservatore Somano toestemt Waar haar dit noodig scheen heeft de commissie getracht de nieuwe bepalingen in overeenstemming te brengen met de wet der garantién die den grondslag vormt van de betrekkingen tusschen den paus en tot zekere hoogte tusschen de kerk en de wereldlijke macht in Italië maar niet alle toekomstige dubbelzinnige uitleggingen van eenige artikelen in het nieuwe strafwetboek mogelijk ten koste van den clerus zijn nog daarmede opgeheven Zoo o a wordt krachtens art 101 met tuchthuis elke daad gestrstft welke ten doel heeft het rijk of een deel van het rijk onder vreemde overhecrsching te brengen of de nationale eenheid te schenden De vrees der clericale organen dat aan het woord irdaad een ver strekkende beteekenis zal gehecht worden is niet ongegrond Zal bijv het voorlezen i n een pauselijke euoycliek wanin het herstel der wereldlijke macht der pausen betoogd wordt niet onder deze clausulo vallen P Niemand zal de Italiaansehe regeering het recht ontzeggen de eenheid van het land tegen elke dahd die hierop inbreuk wil maken te beschermen en te verdedigen maar rgfeetit de katholieke bladen zijn eenige clausulen van het nieuwe strafwetboek onvoreenigbaar met do bepalingen der waarborgeuwet die de vrijheid van het hoofd der katholieke kerk onder de hoede dor Italiaansche regeering stelt Zonder twijfel zal het ontwerp van den minister Zanardelli wanneer het tot wet verheven wordt de klove tusschen het Quirinaal en het Vaticaan nog broeder maken Naar mate de kansen op een verzoening met Italië in don zin eener oplossing van de Eomeinsche kwestie zooals Leo XIII en zijn kardinalen deze wenschen vermindert ziet de paus naar andere steunpilaren voor zijn macht en invloed rond Van het weder aanknooprn der onderhandelingen met Ruèland over een diplomatieke Russische vertegenwoordiging bij het Vaticaan maakten wij reeds melding Ook de hulp van het protestantsche Engeland acht de paus niet te versmaden Paus Leo heeft naar aanleiding van het bezoek van keizer Wilhelm op het Vaticaan een rondschrijven gericht tot de mogendheden waarin de Paus zijn aanspraken op de wereldlijke macht handhaaft Naar men bewe rt wordt in dit door kardinaal RampoUa onderteekende stuk verklaard dat het bezoek van keizer Wilhelm te Rome geenerlei verandering heeft gebracht in de verhouding tusschen don Pauselijken Stoel en het koninkrijk Italië De Paus beschouwt zyn sonverein recht als onveijaarbaar en verzekert dat hy nimmer zal ophouden dit recht terug te eischen hetwelk hy onmisbaar acht voor het vervullen zijner apostolische zending De Keizerl Russische familie is behouden te Petersburg teruggekeerd van de groote reis Van het spoorwegongeluk waaraan de Czaar zoo wonderbaar ontkwam worden nog altijd nadere bijzonderheden meegedeeld en telkens blijkt dat het ongeluk erger is geweest dan aanvankelijk was opgegeven Zoowel de Keizer ala de Keizerin werden ook gewond de eerste aan de voeten do laotate aan de hand Als oorzaak wordt opgegeven het verrot zijn van een balk Ook wordt beweerd dat op de lyn slechts langzaam kan gereden worden evenals op de meeste Russische sporen en do Czaar bevel gegeven had harder te rijden Op do terugreis bracht de Czaar een bezoek aan aan Moskou waar hij met geestdrift werd ontvangen onder het gelui der klokken reed de Keizerlijke familie in een open rijtuig naar het Kreml van welks roode trappen het volk begroet werd Gladstone s politiek voor Ierland is in aen meeting te Dalkeith door lord Rosebory hoog geprezen Een brief van den leider werd voorgelezen waarin hy zgn vreugde uitsprak over de sympathie die zij denkbeelden voor Ierland ook in Sohotland vinden en de meeting eindigde met een votum van vertrouwen in den liberalen ex premior Granville heeft intussohen in oen andere bijeenkomst even herinnerd dat er ook nog andere dingen zyn dan de lersche quaeshe waarop de liberalen wel eens mogen letten belastingwezen onderwijs suikeracoijns die ook de aandacht in do aanstaande zitting van bet Parlement verdienen en zullen vorderen Dat is een verstandig woord want langzamerhand gaat waarlijk heel de Engelscho piolitiek in den lerschen warboel op en dat zou jammer zijn voor de reputatie van de Briteche staatslieden Toch is t duldelük dat bijv Goaohen die te Perth in Glasgow to Kilmarnook kortom in heel de streek ten noonien van de Tweed voor politieke zaken uit was het alleen over Ierland had vooral nu hij meende lin de hartelijke manier waarop men hem had verwelkomd een afdoend bewijs t mogen zien van de toenemende sympathie van Schotland met de gouvernementsstaatkunde ten aanzien van Ierland Men ziet dus dat beide partijen zich vleien met de overtuiging dat ze Schotland aan haar zijde hebben INGEZONDEN Gouda 4 Nov 88 Mijnheer de Redacteur Naar aanleiding van de beoordeeling der Iste Kamermuziek Soirée voorkomende in w nummer van den 3den dezer wenachte ik gaarne iets in het midden te brengen De beoordeeling der altisten zal ik buiten bespreking kten de tirade tegen de Fransohe operamnziek echter mag naar mijn gevoelen niet zonder protest blijven Dat uw verslaggever meer houdt van Duitsche opera muziek zal niemand hem euvel willen duiden waar hij echter beweert dat de Fransohe Muziek de zangers en dus den smaak van het publiek zou bederven en tot staving van dit gevoelen enkel de z i minder gelukkige uitvoering van een duo van Thomas en een Üod van Rnbinsteiu aanhaalt gaat hü geloof ik te ver en is hij op zgn zachtst uitgedrukt zeer oppervlakkig Hij schgot alle Fransche muziek over één kam te scheren maakt evenmin onderscheid tusschen Thomas en Bizet als tusschen Gounod en Délibes niets deugt Zelb Berlioz schijnt ook niet mede te tellen M i bewijst deze uitval van Uwen verslaggever alleen dat hij minder bekend is met do dramatische voortbrengselen van de tegenwoordige Fransche musici Over de muziek van Gounod Auber Meyerbeer Halevy etc zullen wij maar niet twisten deze hebben de proef reeds doorstaan Misschien zou Vw verslaggever goed doen wanneer hg er gelegenheid toe heeft eens met de tooneelwerken der nieuwere Fransche componisten kenni te maken wdlicht zal dan zijn oordeel over eene school die onder hare volgelingen mannen als SaintSaéns Délibes Massenet Bizet f Chabrier IjoIo Joncières Qodard Reyer e a telt iets minder hard zijn M i zou de stelling zeer goed te verdedigen zijn dat Rich Wagner meer zangers bedorven heeft en bederven zal dan alle Fransche innsici te zamen U dankende voor de verleende plaatsruimte blijf ik met achting Uw DlINSTW DiENAAK X Kunst critiek Het laatste Nr dezer courant bevatte een stukje kuntt critiek der lezing overwaard maar ten slotte een onbevredigd gevoel achterlatende Hij die op een concert hoeft genoten en na afloop rechts en links heeft verteld dat het hem zeer goed is bevallen en dan den volgenden dag in de courant leest blijkbaar van bekwame hand dnt het toch eigenlijk woinig beteekende krijgt een gevoel over zich dat niets pleizierig is Hij krijgt zoo het idee er niet veel van te weten er een slechten smaak op na te houden en zoo meer Met zekeren wrevel gaat hij na wie het by het rechte eind heeft de criticus in de courant of hij zelf en het resultaat is meestal zeer vleiend voor zy n eigenliefde De roden waarom ik nu de pen opneem is deze Gold het hier een op zichzelf staand concert ik zou zwijgen maar het was een eerste soiree die beoordeeld werd Er volgt dus een reeks soiree s een serie concerten die steeds naar wij mogen veronderstellen gevolgd zullen worden door een critiek Met het oog daarop is het van belang dat het publiek eu de critiek weten wat zij aan elkander hebben Het spreekt van zelf dat men by eene doorloopende kunsteritiek vdór alles moet weten wat het doel is van den schrijver De eene critiek heeft ten doel de artisten opmerkzaam te maken op hunne fouten en zoo mede te werken tot hunne ont rikkoling da andere het publiek eenvoudig mede ie doelen of eene uitvoering meer of minder goed sloagdv een derde de kunstvrienden voor te lichten attent U n aken op het hoone maar ook op het minder goede dali s rw word Waar wij nu meerdere concerten te verwSobten hebben zou be doelde criticus het Goudsche publiek zeer verplichten met eens nader te willen toelichten hoe hg zijn taak opvat Zijn critiek over het concert van Vrijdag gaf min of meer den indruk dat hij een weinig pessimistisch gestemd is Hg noemt de soiree goed geslaagd alles viel wel niet te prijzen maar O en dan volgt een reeks opmerkingen en een serie aanmerkingen die moeten doen denken dat over t geheel al zeer weinig te prijzen was De schrijver heeft blykbaar weinig genoten terwijl het publiek zeor tevreden was Nu dat kan Een minder ontwikkeld persoon geniet soms daar waar een kenner zich ergert Doch ik betreur het dat hij in zgn verslag het minder schoono te veel deed uitkomen het werkelijk goede in de schaduw liet Het is voorzeker hoogst wenschelijk dat er ook in het vervolg van concerten een degelijke gemotiveerde critiek geleverd wordt eene critiek die aan den schrijver in de Goudsche OourmU van Zondag ongetwijfeld ten volle kan worden toevertrouwd maar om het ware genot daarvan te hebben zou een voorafgaand artikel over de vraag wal hij door kunst critiek verstaat zeker op zijn plaats zijn Laat ons hopen dat een der volgende Nrs van deze courant ons dat artikel brenge Een vriend van muziek urgerlljke Stand GEBOREN 2 Nov Johanan dornelij ouders A Joe yi S Wiliclmt Johasnei ooden J Haiinan eo k G van KleelT FraocÏEca Maria Joiephioa Aotoaia oaderi 1 X Hardijjer en M A F Weaitli 3 Albtrtoa ouden a Boaman ea A laa Loenen Paulina 0Qa r J an Weeldaa en J N Vermaat 4 Cornelia Maria ouders 3 i Peetera en A A van der Harg AdriaDos ouders J Echooliderwoerd en M H Loryo Maria Hendriks ouders B Terlonw en A Kooijman OVEHLEDEN 2 Nov H de Vroon m J G H nrman 4 m 3 H H Bontekoe 7 m 6 A C H van der Draag 3 d Moordrecht GEBOREN Lamberta ouders i Verwey en A van DHkland Willem ondera T Karreman en J Verbnrg tor ielis ouders C Noordegraaf en A Kool Antie oudera A Kool en G Flomp OVERLEDEN E H Adriaensan 3 m GEHUWD D WoUera en 6 Burggraaf Haastrecht GEBOREN Maria Johanna ondera J fan Znjlen en A tan Roaaum beonardu Hoibertus ouders H H tan der Aa en E P de Neijn tan HoogiterJ Jacobu oudera M tan Haren en J P Boslioeljen Neellje ondera M Graafland en A Tjittenbogaard Aooa ouders H Wiltenknrg en A SlnijB ONDEETOÜWD G Slingerland tan Waddmiteen en U Versloot Vlist OVERLEDEN U tan Reosirouda 15 j Beeuwyk GEBOREN Pieter ondera B tan Wensteen en E Schouten Maria oudera M tan Oosterom en S Verneü ONDERTROUWD G Wissiog en W Braama Zevenhuizen GEBOREN Johanna ondera J DuUaart en C van den Bogerd OVERLEDEN M Zgderhand 78 iredn M Hertog G£HUv D 1 Groen en M Kertor Q Hoogeteen en M tan der Starre ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Dochter A PBETERS TAN DEN UaSO Gouda 4 November 1888 ♦ Op den S November overleed te Edam onze geliefde eenige Broeder de Heer ADRIANÜS LAFEBEB Mede namens mgne Zasters P G J LAFEBEK Gouda 6 November 1888 E nige Kennisgeving Hartelgken dank aan allen die vriendschap en belangstelling betoonden bg mgne 25 JARIGE AMBTSVERVULLING als Eerste Opzichter van den Zaidplaspolder op 1 dezer In het bizonder aan het Bestuur en de Ingelanden zoomede aan de Ambtenaren des Polders voor de b die gelegenheid mg vereerde buitengewoon prachtige geschenken en de nog hooger gewaardeerde woorden van tevredenheid vertrouwen en achting bij de aanbieding tot my gericht L EXALTO Moordrecht November 1888