Goudsche Courant, vrijdag 9 november 1888

h Tenterkt dat by erantaesl verlies van een tetsl üt niet TBB overwegenden ioTloed lou zijn op den tand der partgen VERGADEIIN6 VANDEN6EHEENTERÜD VKUDAG 9 NOVEMBER Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoom Tegenwoordig zgu 16 leden Afwezig 19 de heer Lotsy die bad kennis gegeven verhinderd te zgn deze vergadering bg te wonen De openbare Minne ü hezet door een talrijk fukUek De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede lat Gedeputeerde Staten dezer provincie hadden bericht geen bezwaar te hebben tegen de verleende aubsidie over 18S9 aan de Instellingen van Weldadigheid Deze modedeeling wordt aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zijn 1 De Rekening der Stads Librye over 1887 Ter visie 2 De Rekening en Verantwoording der baten en laaten van het voormalig Armbestuur van Stein over 1887 Ter visie 8 Een adres van L B Oortman verzoekende pensioen als gewezen brugwachter B en W stellen voor hem een pensioen te verkenen van ƒ 18 s jaars Ter visie 4 Eene missive van de Commissie van beheer over de Stedelijke Gasfabriek voorstellende gas gebezigd tot verwarming en als beweegkracht goedkooper verkrijgbaar te stellen dan gas voor verlichting en wel tegen 6 et per M eo op de volgende voorwaarden De levering van gas tot ander doeleinden dan voor verlichting te bezigen geschiedt op aanwijzing van één of meer afzonderlijke gasmeters dio geplaatst worden of vóór eene bijzondere leiding uit de hoofdhuis of in de gewone leiding vóór een of meer toestellen tot verwarming of beweegkracht bestemd Voor het gebruik van gasmeters is dezelfde bijdrage verschuldigd als vastgesteld is bij de voorwaarden betreffende de levering van gas van den 16 Septonibor 1887 Aan hen echter die ook gas voor lerlichting gebruiken woMt voor eiken meter welke het verbruik van het voor andere doeleinden gebezigde gaa moet aanwijzen eene reductie van 10 centen toegestaan De verbruiker die op eene uitsluitend voor het zoogenaamde daggas bestemde leiding toestellendienende tot verlichting aansluit verbeurt eene boete van 10 voor elk licht Bovendien kan hem de verdere levering van gas worden geweigerd De verbruiker is verplicht om bij den aanle en het gebruik der leiding voor het daggas bestemd de voorzorgsmaatregelen te nemen welke door d n Directeur gorden voorgeschreven In geval het gebruik van gas tot andere doeleinden dan verlichting het gebruik van het lichtgas verstoort kan de levering van het daggas geweigerd of tijdelijk gestaakt worden 5 De voorwaarden betreffende de levering van gas vastgesteld bg Raadsbesluit van 16 September 1887 zijn ook op de levering van gas totahdere doel einden dan voor verlichting te bezigen van toepassing voor zoover daarvan bij de voorgaande bepalingen niet is afgeweken Ter visie Aan do orde Ëet voorstel betreffende de plaatsing van eenige onder Alphen gevonden oude munten in het Stedelijk Museum van Oudheden Wordt aangenomen Aan de orde Het voorstel betreffende eene wijziging van de onlangs vastgestelde Verordening op het zuiver houden overdekken of rioleeren van wateringen slooten of andere wateren die aan byzoDdere personen toebehooren Wordt aangenomen De Voorzitter nam daarop het woord en sprak ongeveer aldus Mgnheer Fortuijn Droogleerer Het is op dezen dag 50 jaar geleden dat door V voor het eerst zitting werd genomen in deze vergadering Wij wenschen U met dat jubilaeujn hartelijk geluk 1 De Leden van den Eaad de Secretaris en de Ontvanger hebben gemeend dejien zeldzamen en belangrijken dag niet onopgemerkt te mogen laten voorbijgaan Zij wpnschen U te doen blijken van Jiunne erkentelijkheid voor de vele bewijzen van genegenheid en vriendschap die zij gedurende lan y yeren of korteren tyd van U ondervonden hebberip en van hunne waardeering van de vele en groote diensten door IT èn als Lid van den Gemeenteraad n in zoo menige andere betrekking aan de GeQeente bewezen Als ik fdie diensten allen in herinnering wilde brengei waar zou ik beginnen Waar zon ik eindigen P Hetzg wg nagaan Uw SOjarig lidmaatschap van den Baad hetzij wy letton op de andere betrekkingen door ü bekleed hetzq wg bedenken wat g i waart als burger dezer Gemeente overal vinden wg de bewgzen van die vele diensten Ik meen veilig te mogen zeggen dat in de laatste 50 jaar op publiek gebied ten algemeeue nutte bgna niet is tot staad gekomen zonder Uwe hulp Voor alles wat nuttig was waartoe Vvio medewerking werd gevraagd werd die gaarne verleend Waren er rampen te lenigen waren er ongelukkigen te helpen werden er bijdragen gevraagd tot bevordering van bjBschaving en verlichting steeds was Uwe milde hand tot geven gereed Maar niet alleen bestonden Uwe diensten in geven nog veel meer in Aandelen inhandelen met kraoht beleid en doorzicht Treffen wij overal blijken aan van Uwe werkzaamheid ten algemeene nutte vooral vinden wij die in Uwe betrekking als Voorzitter van de Werkinrichting De jongeren onder ons kunnen zich moeilijk voorstellen hoe de toestand in deze gemeente vroeger was Er bestond hier een bedelarg op groote schaal waarvan door velen een soort beroep werd gemaakt dat op onbeschaamde walgelgke wijze iRird uitgeoefend Voortgekomen uit armoede was z p hare beurt een vruchtbare kweekster daarvan en luiheid en ledigheid werden door haar in de hand gewerkt Gij met uwe wakkere medestanders hebt den strijd tegen die kwaal aannpard on gg zijt geslaagd gij hebt overwonnen in dien strijd Als wij dat alles gedenken als wij zien wat gg gedurende die 5 K jaar deed is het niet noodig andere bewijzen bij te brengen yan Uwe groote vei diensten jegens Gouda Uwe bescheidenheid verbiedt mij dan ook verder te gaan Omdat ik mij vleide daardoor bij U de overtuiging te vestigen dat deze dag in ons oog niet onopgemerkt mocht voorbijgaan hob ik oen en fnder opgenoemd Voor anderen was de herinnering daaraan overbodig Wij wenschen geachte Jubilaris U op dezen dag ook oen stoffelijk blijk van onze belangstelling aan te bieden als een bewjjs onzer sympathie en hoogachting j Het was voor ons moeilijk te bepalen wat wij U zouden geven Wij weten dat U ruimschoots voorzien zijt van het noodige en nuttige en dat wat daarbuiten gaat slechts op zeer matige wijze Uwe belangstelling wakt Derhalve vestiaden wg onze keuze op een geschenk dat me dan voor ü voor Uwe stadgenooten en ik mag zeggen voor even zoovele vereerders voor Uwe eohtgenoote en Uwe kinderen waarde heeft Uwe beeltenis hebben wij door een bekwaam kunstenaar in metaal doen weergeven en wij nemen de vrijheid U daarvan een drietal exemplaren aan te bieden een in goud een in zilver en een in brons T ict overhandigde spr den Juhilarit een Sui met 4e gedenkpenningen Bovendien zal een exemplaar in zilver in het Stedelijk Museum worden geplaatst Moge bet daar lang blijven zonder historische waarde te bezitten want zoo lang zullen wg ü waardige man levend in ons middert bezitten Ten dien aanzien mogen wij goede hoop koesteren Er was een tijd nog niet lang geleden dat gij door een zware ongesteldheid op het ziekbed geworpen in een toestand verkeerde dien wij allen met bekommernis zagen maar Goddank alles is ten goede gekeerd en geheel hersteld zien wij ü hier in ons midden Jiloge dat nog lang zoo blijven Gij zult de trappen van ons stadhuis wel niet meer met dezelfde vlugheid beklimmen als gij vóór BO jaren deed toen gij met Uw vriend Eemy hier zitting naamt een man dien wij nogzoonoode hier misSen Vvte leden mogen niet meer zoo vlug fzijn als vroeger Uw hoofd is nog even helder en Uw hart klopt nog altijd even warm voor de stad Uwer inwoning God geve dat zulks nog lang het geval moge zijn Moge gij nog lang gespaard blijven voor U we echtgenoote voor Uwe kinderen voor de Stad en voor ons en moge gij U nog lang kunnen wijden aan de belangen van onze Gemeente en hare ingezetenen terwijl wij ons bij voortduring aanbevolen in uwo genegenheid en vriendschap gedeokpCDDing bevat R n ds Toorz de het portret van lans met de noorden Willuu Jacoevs FofiTUlJN rfcEVEB 50 JKren Raadslid en aao de aodere zgde een Tans met de inscriptie Holde van den Raad Secretaris en Ontvanger fan Gouda 9 Noiemher 1888 1888 Het eeremetsal is prachtig afgewerkt en is afjtomstig alt de UtreclAEcfae zilverfabriek van den heer Begeer Nadat de vergadering door luid applaus hare instemming had getoond met de woorden van haren Voorzitter vroeg de hoer Fortuijn Droogleevm het woord en spralc aldus Mijnheer de Voorzitter I Hartelijk zeg ik U dank voor de welwillende woon den mjj toegevoegd Voorzeker heel wat valt er af te dingen op de loftuitingen door U mij toegezwaaid Het is waar SO jaar geleden nam ik zitting in den Raad en bgna niemand van de Leden die toen met m j zaten in deze vergadering behoort meer tot de levenden Nagenoeg allen zQn de eeuwige ruste ingegaan Ik mag het erkennen dat ik in het verrlo gen tijdperk van 50 jaar een en ander ten nutte van Gouda dood voor zoover mijne krachten mg dat vergunden Doch dat neemt niet weg dat U m de Voorzitter mg te veel eer bewees Ik bea waarlijk confuus over al wat ik heden hier zag en hoorde Met mgn hadelijkefi dank beveel ik mjj verder aan in de vriendschap mijner mede leden Het volgend jaar beu ik aan de beurt van aftreding Het zal zeker niemand bevreemden als ik mg dim niet meer verkiesbaar stel Er is een tgd van heginnen er is ook van tgd van eindigen Na 50 jaar werkzaam geweest te zijn als Lid van den Raad is het tgd die betrekking neer te leggen En nu doch ik vergat haast dank te zeggen ook voor het stoffelijk bewijs uwer sympathie wil dat wijten aan vergeetachtigheid die met den ouden dag komt ik stel dat op hoogen prijs en hoop het na te laten aan mijue nakomelingen als een bewijs dat ik niet geheel afweek van het goede pad en tot eene herinnering aan mijne werkzaamheid in den Gemeenteraad Opnieuw betuigt de vergadering instemming met het gesprokene Daarop wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten ADVERTENTIËN Mgne geachte Oom en Tante de Heer F A LOBACH EN Mejuffrouw A M B ZEMP hopen den 17 November a s hnn 12V2 jarige Eclitvereeniging te herdenken Hun dankbare Neef öowda I0Nov 88 A J N P Menet Voor de vele blaken van beUngatelling zoowel by de ziekte als bg het overljjden myner geliefde Echtgenoote betuig ik mijnen hartelyken dank A DERCK8EN Gouda 10 Nov 1888 Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden gedurende de spekte en bij het overlijden onzer oudste Dochter betuigen wg onzen harteiykeu dank J DB JONG J F DE JONGGouda 10 Not 1888 329 Staats Loterij Heele en gedeelte van Loten zyn te bekomen by G F VAN GEi T GOD WE 0 16 op de Vischmarkt BAAEN BEVEES Witte en Gekleurde Flanellen Woi Tricot én Gebreide ONDERGOEDEREN JACHTVESTEN KINDEEJÜRKJES Kapers Kousen Handschoenen Bi W S Bl Dassen Cache nés enz enz GROOTE KEDZE Pelterijen k Pelsmutsen Wed BOSMAl Tiendeweg y 84 De COMMISSIE tot DITOEELING van ERWTENSOEP Soepketel Keizerstraat heeft de eer te berichten dat zg binnen eenige dagen zal rondgaan tot VERKOOP harm Met het oog op de groote behoeften en tot instandbouding dezer nuttige instelling hoopt zg dat in ruime mate zal worden deelgenomen De LIJSTEN zgn ook by de ondergetee kenden aan huis v krggbaar Het Bestunr A H VAN DILLEN Voorzitter C A B BANTZIN6BR Secretaris W SCHALEKAMP Jr heeft HEDEN AVOND versch voorhanden Baterletters SAÜCIJSEJRROODJES aangesneden TA ART AppjffboUen Romhoorens vele soMta GEBAKJES enz enz i X T R A F IJ N E ZOUTE BOLLETJES Banketletters DIK St MCOLiASGËBAK en andere soorten te bekomen bg L Hf PE GOEDER E KORTE TIENDEWEG ü 18 tpeatareVrijwilligeVerkoopingen te Waddinxveen ten overstaan van Notaris Mr I MOLENAAR Ten Eerste Bil Sl0pW0eDS lag t Novemberl888 s morgens 11 ure bg KOUWENHOVEN a ten verzoeke van den fleer J ALPflENAAR Wz De STOÖM TIMMERM ANS WERKPLA ATS met annexe WOONHUIZEN gemerkt CII5 en 116 met HOUTLOODSBN SCHUREN en een groot perceel TÜLNVELD geschikt voor Boomkweekerg zeer gunstig bg elkander ter grootte van 40 Aren 58 Cent gelegju aan de Noordkade ta Waddinxveen In drie peiceelen breeder omschreven in billetten en gecombiD erd b ten verzoeke van de Wed J ALPHENAAR Az a Een BÜRGERWOONHÜIS met annexe groote TIMMER en HOÜTSCHUUR gemerkt C 155 156 en 157 met groot ACHTERTERREIN gelegen aan de rivier de Gouwe en Noordkade binnen Waddirucveen In 2 perceelen breeder omschrevaa in billetten en gecombineerd fietaaldag 2 Januari 1889 Ten Tweede op Vrüdag 23 IMovember 1888 om contant geld des morgens 9 ure ten verzoeke van genoemden JAN ALPHENAAR Wz aandiens werkplaats j TIMMERMANS en AANNEMERS GE REBDSCHAPPEN en voorraad HOUT benevens eenige HEQBILAnU GOEDEREN enz enz h deS middags ten ongeveer I ure tén verzoeke van gemelde Wsduwe J ALPHENAAR Az Timmermans Gereedschappen voorraad HOUT benevens eenige MEUBILAIRE GOEDEREN enz enz Nader onderricht geelt genoemde Notaris MOLENAAR te Waddinxveen 1813 ITovember 1888 Gymnastiek vereeniging E3ccelsior Direktenr de Heer H OUDERKERK 0LESüIT70EmQ op Donderdag 15 IVoveinlter 1888 in de Zaal Kunstmin der Sociëteit ONS GENOEGEN Aanvang half acht ure HET BESTUUR AAITEESTEDHra Regenten der beide Gasthuizen alhier znlfin op MAANDAG den 19 NOVEMBER a s des avonds ten 8 ure ter Kamer van Regenten AANBESTEDEN Do levering van Ernidenierswaren en eenige Levensmiddelen voor het jadr 1889 De voorwaarden van Aanbesteding en levering liggen van 12 November af voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter oezichtiging zgn gesteld De inschryvings biljetten Worden aldaar in eene gesloten bos ontvangen en kunnen belanghebbenden by de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd tegenwoordig zyn Regenten voornoemd TEMMINCK Voorz C C KNAAP Secret Gouda den 11 November 1888 w a OrLtTraiig ei Kistjes SIGAREN van 25 SOenlOOstuks zeer geschikt voor St NICOLAAS a CADEAU I § ll evens eenige aardige SURPRISES voor SIGAREN i F GREI DEL Dageiyks versch voorhanden Verschillend Gebak 1 est St ITicolaas enz Kok en Banketbakker Oosthaven B 36 Per Lit 1 80 Per Lit ƒ 1 50 COGIVAC per fl 1 50 per fl ƒ 1 25 FINE per flacon ƒ 2 50 2 by SLOTEMAEEE C STEENKOLEIV Heden aangekomen de lading GfEOVE RUHR KACHELKOLEN waaruit wy slechts Zes dagen zullen afleveren tot ST a ct per HECt codtant zonder korting vry in huis bezorgd mits by 2 of meer Hectoliters geiyk genpmen m PRIMCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 6 Nov 1888 VRAAG DE NIEUWE JAMS VAN DB MAATSCHAPPIJ De Betuwe te TIel voorheen J H Bruynts di Co Hofleverancier van Z M den KONING Aardbeziën Jam 50 ets p pot Koode bessen 50 Frambozen 50 Kniisbesnen 50 Zwarte bessen 50 Oranje Aiirik 60 Meikersen 60 Zw Preisselbeeren 60 Te Gouda alleen verkrögbaar In T CBEBAS maganiIJn van Cornea tiblea Paling in Gelei GALANTINE de VEAÜ TRUt PÉXuitgesneden PATÉ DB FOIE GRAS Fruits assorties égoutté a ƒ 1 50 per K Gr CHOCiOLADE POEDER van verschillende fabrieken Kleine en groote flacons Vruchten an jns en verder alle soorten Soepen Groenten Sardines Kreeft Zalm Ossen en Lunchtong enz enz steeds voorhanden bg W SCHALEKAMP Jr Openbare Verkooping jte GOUDA op DINSDAG 27 NOVEMBER 1888 des morgens te elf uren in het Koffiehuis het SoHAAKBOiiiD aan den Kleiweg aldaar van No 1 Eene Broodbak ker WOONHUIS en ERF aan de Gouwe te ffoudo wyk C No 159 Vvhuurd tot 1 Mei 1889 aan J VONK voor ƒ 6 per week No 2 Een HUIS en BRP waarin een BAKKERSOVEN aan den Raam te Gouda wijk O No 184 Verhuurd by de week voor 1 90 No 3 Twee HUIZEN en STAL onder één dak en ERF in de Keizerstraat te Gouda wgk K No 205 en 206 beneden verhuurd bg de week voor f 1 40 en ƒ 1 10 No 4 Een HUIS en ERF op het Jonkershof aan den Raam te Gourfa wgk O No 415 Verhuurd bg de week voor ƒ 0 75 No 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN in een gang in den Vogelenzang te Gouda wgk M No LOl en 102 Beiden bg de week verhuurd elk voor 0 80 De perceelen zgn 3 werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEBVER te Gouda De TREKKING der SS9 Staats Loterij MAANDAG 19 IfOVEMBER a s Inlichtingen Attesten en Prgsconranten gratis Heele en Gedeelten van Loten zgn te bekomen bg Wed A C COSIJN Gouwe C 9 bg de Vischmarkt m