Goudsche Courant, vrijdag 9 november 1888

Zondag 11 IVovenber 1888 N 3781 PREMIE AANBEELEN ier oord HoliaDd$cbe Vereeoii in Het Witte Kmis GEGARANDEERD door een speciaal voor deze Leening verbonden Waarhorgfondt en een Reservefonds beide gedeponeerd bg de Nedorlandsche Bank te Amsterdam Eerstvlgende Trekking 1 DECEMBER e k GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 100 000 4 000 1 000 250 250 3 920 Hoofdprijs Prgzen a ƒ 2 Prgzen a 5 Prgzen a 10 Prgzen a 280 a ƒ 14 300 2 000 500 50 25 ƒ 109 420 ly 1889 JDBIE TBEKKINGEN j 1 Aprü noofdprUs 30 000 1 Augustus Hoofdprijs ƒ 300 000 l December HoofdprUS SO OOO De minste prgs die op een HOLLA NDSCH WITTE KRÜI8 LOT vallen moet is 14 Verkrijgbaar tot den koers van f 12 7B bij de Heeren Wed KNOX UORTLAND te Oouia Algn dank aan ailen die mg op 6 Norember jl ran hnnne belangstelling deden biyken C KNAAP UV Omtrent het slniten van contracten Tan lerensTerzekering en lyfrenten bg iaHollandtche Sociëteit van Levensverzekeringen Ofgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J POCK C P van EEGHEN J T van BOSSE en J O SILLEM als Commissarissen Jhr Mr C HARTSEN Jbss als Directeur en Mr J P POBTIELJE als Tweede Directeur zyn iajpbbtingen te verkregen aan het Kantoor te Amsterdam Reguliersdwarsstraat 12 bg HH Correspondenten in de voornaamste steden des Egks en bg den Heer T DRAIJER te s Gravenhage Billitonstraat 2 Generaal Agent Correspondent voor Gouda de Heer Q C PORTDUN DROOGLEEVER Nolari Jaarlgkscbe Premie per Honderd Gnlden Kapitaal Verzekering voor het geheele leven op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jaar 3 11 30 2 27 45 3 71 85 2 64 50 4 53 HoUandscb MELKINRICHTmQ GOUDA hoek GOUWE ZOETEMELK 8 Cent per Liter KARNEMELK 2Vj BOTER Ie kwaliteit 7278 Ct Dagelgksch versche EIEREN C DE KUIJPER Bericht van Inzet De op beden geveille BOÜWUANSWOHINI en 19 Hectaren 22 Aren 27 Centiaren WEI en HOOILAITD aan het Jaagpad in den polder Bloemendaal t WADDlI lXVEEi I is ingezet als volgt Perc 1 ƒ 5800 Perc 6 ƒ 790 Perc 2 ƒ 3650 Perc 7 ƒ 4350 Perc 3 ƒ 5350 Perc 8 ƒ 2350 verhoogd met ƒ 300 Perc 4 ƒ 2600 Perc 9 ƒ 680 Perc 5 4350 De afslag en combinatie der perceelen heeft plaats op Donderdag 15 November 1888 des middags te 12 uren in bet Koffiehuis hbt Schaakbobd aan den KlMweg te Gouda WPFerboogingen worden aangenomen teu Kantére van den Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda bg wien zoomede ten Kantore van Notaris HËUMAN te Haastrecht nadere inlichtingen zgn te bekomen Nieuw Nieuw Het nieuwste het aardigste en het mooiste wat men aan Dames cadeau kan geven is bet Eao de Cologne en Odenrlampje Heen verkrggbaar bg LOUIS P WELTER COIFFEUR T A G VAN DETH ONTVANGEN DAm HüNDVEmN geschikt voor St NICOLAASCADEAÜX STEEI liOLE J Heden aangekomen de lading GEOVE RUHR KACHELKOLEN waaruit wg slechts Zes dagen zullen afleveren tot 17 ct per HECT contant zonder korting vrg ie huis bezorgd mits bij 2 of meer Hectoliters gelgk genomen JA PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 6 Nov 1888 NIEUWE Winter Haiidsclioeneii A V os Al Kleiweg E 73 en 1Z Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste vau alle bestaande parfumerien om bet grijze baar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbel flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bij J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Goed aangewend tegen schouder en aangezigtspiju kramp of verstgving der leden en verdere ongemakken door gevatte koude ontstaan zgn de ABSHAÜBBIN S of Anti Rhumatische Watten het tot nog to3 zekerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Verkrggbaar a 30 ets aan het hoofddepot A BREETVELT Az te Delft en verder bg T A G Tan Deth Hej de Wed Bosman Gouda W F J denüijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Bo9koop O Hoogendijk Cappelle S T d Kraats Bleismjfc l Snelpersdmk van A Bbivkbai te Gouda C B V erheul Oudowater A Bos Berkel j van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebi Kauling Woerden lO v d Geur Waddinxveen Openl are Verkooping te GOUDA op DINSDAG 27 NOVEMBER 1888 des morgens te elf uren in het KofiBehuis het ScHAAKBORU aan den Kleiweg van No 1 Eed op gnnstigen stand gelegen ruim ingericht WmKELHUIS waarin sedert een groot aantal jaren met goed succes de MEÜBELMAKERSAFFAIRE is en nog wordt uitgeoefend WOONHUIS 2 HUISJES daarachter WERKPLAATSEN met afzonderlgken opgang en ERVEN aan de Oosthaven op den hoek van den Molen werf en in den Molenwerf te Gouda wgk B No 34 34a en 34i te samen groot 2 Aren 9 Centiaren De benedenhuisjes in den Molenwerf zgn bg de week verhuurd voor ƒ 1 10 en ƒ 1 Te aanvaarden 1 FEBRUARI 1889 En No 2 Een goed onderbonden aangenaam gelegen van Gas en Waterleiding voorzien en ERF aan de Oosthaven te Gouda wgk B No 76 Het Huis bevat 4 KAMERS KEUKEN KELDER en ZOLDER Verhuurd tot 1 Mei 1889 aan den Heer J van NIJMEGEN SCHONEGEVEL voor 300 s j aars De peréeelen zgn te bezichtigen te weten perceel 1 3 werkdagen vóór den dag der veiling en perceel 2 op dezelfde dagen des namiddags van 1 tot 4 nren Nadere inlichtingen geeft Notaris G C POR qiIJN DROOGLEEVER te Gouda Gisteren morgen is van een kaaswagen een ZWART OLIEKLEED rgdende langs Tiondeweg Molenwerf Haven naar de Hanepraai Die hetzelve terugbezorgt aan bet Bureau dezer Courant zal beloond wórden Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen Zaiver nit HOP en MOUT gebrouwen m Bty deze Conrant behoort een BfjToeKseL BINNENLAND GOUDA 10 November 1888 Bjj Kon besluit van 8 November is met ingang van 1 Februari a st benoemd tot directeur van het postkantoo te Zwolle de heer A Simon thans directeur van het postkantoor alhier Bij Koninklijk besluit van 7 November is het bij Zijner Miyesteits besluiten van 6 Dec 1851 Stbl no 149 ra 30 Dec 1886 Stbl no 244 ingestelde eereteeken tot belooning van eervoUen langdurig werkelijken dienst by de schutterijen toegekend aan Johannes Dirk Woerlee muzikant bij de dd Sohuttwü te Gouda Zooals uil Achterstaande advertentie bigkt zal Donderdag 15 November st eeue Volktuitmering plaats hebben van ExcELSioa de bekende Goud che Gyronastiek veroenigiug by gelegenheid van het 75 jarig bestaan van Neêrlands on ankelijkheid Het is een goed denkbeeld om eens in het openbaar proeven af te leggen van het reaiiltaal der oefeningen Het programma belooft vry wat afwisseling en er zal oen feestlied worden gezongen waarin echt vadnrlandsoho gevoelens worden uitgesproken De zaal Kunstmin zal zeker Donderdag een talrijke schare belangstellenden tot zioh trekken Naar wij vernemen heeft het bij sommigen onzer ingezetenen buvreomding gewekt dat de Ie soiree tan hot Comité reeds zoo spoedig door een ïe wordt gevolgd Do e i U S Nonnüber i t ivee d e t IS Novemlwr op die wijze voortgaande zou het meende oen voor do Goudsohe knnstvrienden wat druk worden Dit is zoo Het is dan ook volstrekt niet de bedoeling van het Comité om zoo voort te gaan Dat reeds Dinsdag a st wederom eene soiree wordt gegeven is het gevolg van bijzondere omstandigheden Uit allo berichten bleek het dat de voordrachten van Mad Tbénard en Mr do Mey een buitengewoon kunstgenot even overal vaar zy optraden badden zij oen énorm succes en nu meende het Comité dat van d gelegenheid dat de artisten hier te lande waren moest woïdon gebruik gemaakt om onze ingezetenen dat genot te versohaffen Weldra vertrekken zij naar Parijs en dan zou de kans hen te hoeren natuurlijk verdwenen zgn Door sommigen wordt het een waagstuk geacht van bet Comité om hier Fransche voordrachten te doen houden Zjj meenen nl dat het getal van hen die Fiansch verstaan in een stad als Gouda te gering is om zulk eene soiré genoegzaam publiek te bezorgen Wij verwachten dat het zal blijken dat zij die zoo spreken hunne stadgeoooten te laag taxeeren Onder de dames en heeren uit onze beschaafde kringen zou men niet zooveel Fransch verstaan om voordrachten als deze met genoegen te kunnen volgen Wij weigoren dat te gelooven Hot geldt hier niet het volgen van een groot tooneelstuk waarvan soms niet zonder moeite de draad vast te handen is in een vreemde taal maar bet zgn korte geestige puntige stukies die worden gegeven en welke ioder die een beschaafde opvoeding genoot met gemak kan volgen Het komt ons voor dat het juist velen genoegen zal doen eens een geestige fariaimne te kunnen hooren Dat het ruimschoots de moeite waard zal zg n blijkt uit de recensies der voornaamste bladen na haar optreden Woensdag jl in Amsterdam Het HandeMilad schrgft o a Mad Thénard heeft gisteravond een aantal onzer stadgenooten weder een paar uren alleraangenaamst bezig gehouden met eenige voordrachion waarin de Fransche geest goen esprit gaulois hare aantrekkolijkhoid niot veriooohende Het is een tiental jaren geleden sedert deze Ije gaafde dame die deel uitmaakt van de QnnéHe Franqaise hier voor t eerst optrad Het rfaf toen de oorste kjfer dat Sarah Bernhardt naar Amsterdam kwam om de rol van Phidre te spelen maar de koffers waren zoek gerankt on er moest eenige tijd verloopen totdat Grieks Ae hulpcostumes naar wij meenen uit de Orphée auae Én en waren bijeengogaard en de voorstelling kon beginnen Intassohen kwam mevr Thénard voor het voetlicht en zorgde dat de talrgk opgekomen toeschouwers zich over het wachten volstrekt niet te beklagen hadden Sedert heeft z j herhaalde malen Amsterdam bezocht de laatste keeren in gezelschap van den heer i de Mey van Ie Oymnase Ook nu stond deze haw ter zijde bij de voordracht van eenige voor twee penenen geschreven tooneelstulges waarvan het bekende Les jurons ie Cadülac en het hier nog niot voorgedragen Les bonnes amies het meeste gonoegen gaven Do Amsterdttmmtr chnift daarover het volgfndo De soiree van madame u hénard behoort thans tot de aangename herinneringen van i het kleine zeer gedistingeerde pnbliok dat Woemriagavond in het Odèon bijeen was Even over aebt verscheen de geestige Parisienne in keurig toilet op het geimprovisoerde tooneeltje in de bovenzaal werd met oen beleefd itecht ruischend handgeklap ontvangen neeg bevallig zat neder en begon haar causerie auteurs dramatiques célèbres portraits anecdotes Dumas gmonsieui Angier Failleren Sarden Coppée Becque en die allen in ternauwernood een half uur tijds Men moet mid Thénard zijn om het te kunnen Begaafd met een meestenühap over beiden de taal en het spreken met een talent om op te merken weer te geven en te karakteriseeren gelijk het zeldzaam wordt aangetroffen is het als t ware of de diseuse bij uitnemendheid zioh slechts aan den weefstoel harer luchthartige vertMiding behoeft te plaatsen en de draad van zonnige woorden en zilveren lachjes ontspint zich van zelve en als van zelve geraakt de ragfijne stof verweven tot het bevallige kleed der causerie £ n als de schittering van hier en daar een kleinen edelsteen half verscholen tnsschen wolken kant treffen u de honmots de geestige invallen de koddige wendingen achteloos daarheen geworpen schijnbaar niet meer dan een geestesspel van het oogenblik Een causerie van mad Thénard maakt geheel den indruk eener improvisatie Ze valt zicbzelve in de redn met een geestigheid die haar zoo juist in den zin schijnt te komen schiet oen enkele maal alvorens ze iots gaat vertellen in een korten laoh of spreekt in zichzolve als iemand die zjf h iets herinnert dat zgn beweren bevestigt Non non il n est pas joli Monsieur Sardou In eene woning op de Kaam is eergisteren een droevig ongeluk voorgevallen Twee kinderen waren door hare moe ler alleen gelaten daar zij noodwendig even ui moest oen oen van hen lucifers schijnt bemachtigd te hebbon en aangestoken waardoor de kleedereu van het andere kind in brand zgn geraakt en de kleine deerlijk werd gebrand Aan de sinds 5 jaren bestaande predikantsvacature te Berg ambaoht zal nu een einde komen daar Ds J A van Boven van Oost en West Souburg het beroep heeft aangenomen De Staatscourant van heden bevat het volgende bulletin Volgens verklaring van s Konings genoesheeren kan de laatste acute ongesteldheid van Zgne Majesteit als nagenoeg geweken beschouwd worden De voeding gaat in de laatste dagen veel beter en men mag zich vleien dat de krachten langzaam zullen bijkomen Wat den algemecnen gezondheidstoestand van den Koning aangaat zoo mag deze op dit oogenblik vrg bevredigend genoemd worden hoewel met het oog op het chronisch Igden van Zijne Majesteit Hoogstderzelver toestand altgd de grootste zorg vcreisoht Aan de Zutfensche Courant wordt uit den Haag reven Meor en meer schijnt het mode te wqrden anngannde lastige hervormingen en bestuurszaken maar commissies te benoemen on zich dan achter de commissie te verschuilen als do Kamer lastig begint te worden Zoo weet men nog altijd niet op welke grondabigen de Regeering onze levende strijdkrachten wil regelen De commissie die voor dal onderwerp is ingesteld vordert echter goed en denkt in Februari met haar werk pereed te komen Reeds is het een pnbliek geheim dat de groote meerderheid zich heeft verklaard voor hot beginsel van den persoonlijken dienstplicht doch met eenige reserves en beperkingen die nogal van beteekenis schgnon te zgn Trouwens toen de Minister de commissie samenstelde kon hij reeds overtuigd zijn dat do meerderheid op dat punt in zgn geest zou adviseeren ofschoon zoo ik goed ben ingelicht de meerderheid toch nog grooter ia dan do Minister zich zelf had voorgesteld In de Karaer is or zooals gg weet M de B aan de rechterzijde groote verdeeldheid over dit beginsel De anti revolutiohairen zijn bijna allen tegen persoonlijken dienstplicht en daarom is het des te opmerkelijker dat de Minister die blijkbaar de be loeIing heeft dat beginsel in onze wetgeving neer te leggen Katholiek is Maar ook zonder don steun 3er Katholieke afgevaardigden zal er waarschijnlijk voor de afschaffing der plaatsvervanging wel een meerderheid zgn want het is bekend dat vole liberalen op dit pnnt staan aan te zgde der antirevnlnitionairen en gelukkig volgen de liberalen niet het voorbeeld van hun tegenstanders om tegen alles te stemmen wat komt van een Ministerie van tegenovergestelde richting Over het wegen van i nwendige aandoeningen in bet menschelijk lichaam dedt het Maandil tegen de vertalsehing van Levensmidelen mede De merkbare verandering die de aandrang v n het bloed onophoadolijk iu het gfwiobt d r hand teweégbfengt gaven prof Mosso een ïtaliaanschea physioloog aanleiding tot het doen van eenige zeer belangrijke onderzoekingen Bij zgn eerste proefiieming plaatste hij de hand in een afgesloten met water gevniden bak elke verandering in de circulatie veroorzaakt door de geringste aandoening van het lichaam of de hersenen de minste beweging was merkbaar aan het stggen of dalen der vloeistof in de aan den bak nangehrachte buis Door middel van een groote weegschaal waarop het lichaam horizontaal leggen kan heeft hg bevonden dtt iemands gedachten letterlijk gewogen knnnen warden en dat zelfs droomen of de uitwerking van een zwak geluid gedurende den slaap aandrang van het bloed naar e hersenen kan teweeg brengen in voldoeni e mate om vermindering van gewicht aan te wijzen De verandering iu den pol slag gaf htm te kennen of een zijner vrienden Italiaansch dan wel Grieksch las daar de meerdere inspannini voor het laatstgenoemde merkbaren invlo ed op den bloedsomloop had De Katholieki kiesveroeniging te Schiedam heeft besloten de anti revolutionaire candidatuur voor de Tweede Karaer te steunen op grond van deze overwegingen Het kiesdistrict Schiettam eene overwegend antiliberale meerderheid hebbende mag nooit door een liberaal vertegenwoordigd worden Alhoewel van de antiliberale fractien de katholieke over de grootste helft der stemmen te beschikken heeft en het derhalve billijk zou zijn een katholiek naar de Kamer af te vaardigen is het gebleken bg de verkiezing in Maart 1 1 dat niettegenstaande den prijzenswaardigen gver en moeite welke de anti revolutionaire leiders zich hebben gegeven om hunne geestverwanten te bewegen op den katholiek te stemmen zij daarin bij allen niet hebben mogen slagen dat het echter blijkt dat het aantal vnn die onwilligon gaandeweg vermindert en het dus voor de naaste toekomst bigde hoop geeft dat allen met de katholieken eendrachtig zullen samenwerken dat echter er op gelet dat de tegenwoordige meerderheid in de Tweede Kamer dringend versterking behoeft en het opgetreden ministerie dion steun ten volle verdient het dus in de eerste plaats zaak is taj mogelgk dien steun te verleenen en derhalve met raadzaam zoud zijn om nu weer een katholiek tot candidaat te stellen doch daarmede zou moeten pewacht worden totdat de meerderheid in de iKomer dusdanig