Goudsche Courant, woensdag 14 november 1888

1888 Woeosdag 14 venber N 378S STEDELIJKE GASFABRIEK Ten g evolge van noodig e werken aan de GASFABRIEK zal vermoedelijk aanstaanden MAANDAG na des morgens 8 tot uiterlijk s namiddags 2 uur geen Gas te verkrijgen sijn GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De directeur Gouda 10 Nov 1888 De bekende Chineesche THEE van è € ¥ 411 ¥ S o±loTreran cleris is te GOUDA verkrijgbaar by den Heer H W M STEEVENS Coofiseur MAGAZIJN van PRENTEIOËKËN GEZELSCHAPSSPELEN BOÜWCABTONS BLOKPRENTEN SCHADUVVBEELDEN enz by J de VEIV Markt Gooda 32G sterd si3 2Q PUIKE OUDE SCHIEDAMMER an te rerhoogde vergumiingarecliten 36 miltioen Bekent men daarbg 36 miUioen van de eerste toepassing der belasting op bet inkomen dan verkrygt men een bedrag van 196 900 000 frs De heer Oladstons heeft te Birmingham ook weer over Ierland gesproken O hoon iu do groote taal plaats was voor 17000 personen konden aUen dio den leider der oppositie wilden hoeren niet worden toegelaten Zelfs waren er die 20 gulden voor een plaats betaalden De heer Gladstone werd vergeield door zijn echtgenoot en de voornaamste leiders zijner party Sir William Haroourt lord Bosebery lord Spencer Morley en Treveiyan De redevoering duurde twee uren maar bevatte niet veel nieuws Do hoofdzaak was dat de heer Oladslono zijn i bwe rMfr politiefc en zijn verbond met den heer Farneil handhaafde Kantoogerecht te Gooda ZITTING van den 7 NOVEMBEB 1888 Mr J H VAN MIEROP Kantonrechtar Mr A W C WENTHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen z veroordeeld O D te Iiejden wegens het als gezagvoerder van een stoomboot te hard varen door de Gouwe 3 of 1 dag A B te Keeuwqk wegens het als eigenaar van vee bij het welk zich verschijnselen van besmettelijke ziekte hadden geopenbaard daarvan niet onmiddeIgk konnis geven aan den Burgemeester van de plaats waar dat vee zich bevond ƒ 5 of 2 dagen H K te Beeuwijk wegens het vervoeren van vee door oeno besmettelijke ziekte aangetast ƒ 1 of 1 dag J H V M te Gouda wegens het als eigenaar van vee het welk verschijnselen vertoonde eener besmettel ke ziekte dat niet van ander vee verwijderd en afgezonderd houden ƒ 6 of 2 dagen J C N te Kralingen en B C v L te Rotterdam wegens het te zamen en in vereeniging jagen op eens anders jachtveld zonder vergunning ieder ƒ 3 of 1 dag W V te Nieuwerkerk a d IJssol wegens het zich met een afdraaijer in het veld bevinden buiten openbare wegen en voetpaden ƒ 6 of 3 dogen met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling van de afdraaijer C M te Waddinxveen wegens het zich des nachts in het veld bevinden buiten openbare wegen en voetpaden met een damnet en wildstrikken ƒ 10 of i dagen met vorbenrdvorkloring en bevel tot vernieling van de strikken met verbeurdverklaring en bevel tot uitlevering van het damnet bij niet uitlevering te vervangen door betaling van do geschatte waarde ad een gulden bij niet betaling te vervangen door hechtenis van een dag met bevel tot vernieling van het damnet in geval het wordt uitgeleverd J M te Moercapelle J B C L P R M H V L J B allen te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 1 of 2 dagen C h G te Gouda wegens openbare dronkenschap ƒ 3 of 3 blagen F J O te Gouda wegens openbare dronkenschap ƒ 0 60 of 1 dag Bovenstaande personen zijn tevens allen veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding Bargerlijke Stand GEBOREN 8 Nov Pietcraella Sophia ouden A de Wager m B A Piaaet 0 Bartha Margaretba oaders P ïluUetitn CD J Schoilenburg Msrinui Johaanea oodera M 3 Flux eo C W vaa Rgswgk OVERIiEN 8 Not W tao der Heiden 2 m 0 h Koag 8 w S C Bam 3 ra ONaERTROWO 9 Nor R Moordrecht OVKRI EDEN N Verlaan 8 m O ran Vliet 1 o 6 Vlot 2 w Haastrecht GEBOREN Neehje Dirkje onderi L Rietveld ea S Voonliüa milemgntje Calharin A Slegt en J A ran dor Kag ONDERTROUWD S Vergeer en ran Vliet GEHUWD G Slingtrland en H Versloot ADVERTEA TIEiV lEMilMD zoekt Kost en Inwoning iefat bg een Wed oi Bargerhnishoadiag zonder kinderen Adres en opgaaf van prijs oifder No 109 Boiean dezer Connuit FIQÜUmMSOUT VOORBEELDEN en verdere benooiligdheden bjj J de VËN IHarkl Cooda in Prachtige Verpakkingen KISTJES van 25 50 en 100 stuks en in alleprgzen steeda voorradig alsmede een flinkepartjj SigfiLretten Wed C van OIJE Homöopatische mmmi mm van Doctor WILMAR SCHWABE uit LEIPZIG Verkrggbaar in pakken van 5 ons ad 30 ets by A VAN MAAEEN Veeratal en Wed A TIJSTERMAN Tarfmarkt BLAAÜWEEASmiüITEN 40 CENT per POND Chalotten 10 Ct t Pond Boskoopsclie Bruine Boonen DOPERWTBN 50 Cent het Blik J GERRITSEIV KORTE GROENENDAAL MOFFEWJ Pellerines Colliers en BOA S in groote sorteering en bizonder lage pryzen KINDERSTELLEN van 1 75 Mof enCollier af Schenk Zn iJnelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda Merk NIGITCAP Verkrijgbaar bg PEETERS k k GoDiia Als bewys van echtheid is cachet en kurk steed voorzien van den naam der Firma P HOPPE mm imm zyn alle weken VERSCH verkrggbaar a 5 ets bij W DEN HERTOG Lange Tiendeweg Gouda Half NOVEMBER of zoo spoedig mogeiyk wordt gevraagd eene of NOODHULP kunnende koken en werken Adres onder No 1754 Bureau dezer Courant iu ruime sorteering bg J de m Markt Gouda Kasteleins en Winkeliers flink rabat STEEDS 7O0 imiQ een ruime en mooie kenzeWINTERSTOFFEN waarvan nette gemaakte en aangemeten WINTER PALETOïS geleverd worden van af ƒ 14 en hooger en zeer nette WINTER PANTA LONS van af 5 G PUIJK Turf mjirkt NIEUWE Winter Handschoenen A V os Az Kleiweg E 73 en 73 EEN GOES WOOBD De i ft Ct van j 1 Donderdag bevatte een artikel dat wg met ingenomenheid lazen Het handelt over de taak die de liberalen in het land te vervullen hebben Dit is inderdaad een hoogst belangrgk onderwerp Een politieke party die aan haar toekomM gelooft moet na een tydelgfce nederlaag de hand stekeü in eigen boezem en zich zelte afvragen waaraan zg het te wgten heeft dat de kiezers haar hun vertrouwen hebben onthouden en welke middelen kannen worden aangewend om haar beginselen weder ingang te doen vinden bg het volk Met andere woorden er behoort onraiddellgk te worden gestreefd naar eene revanche bg de eerstvolgende algemeene verkiezingen Wg weten wel dat er onder de liberalen zgn die de tijdelgke heerschappij der clericalen als tuchtmiddel voor hun partggenooten zeer ge wenscht achten en ook wg houden het tegenwoordig bewind na hetgeen er tot dus ver van gebleken is niet voor een ramp maar het is niet te ontkennen dat het geneesmiddel zeer gevaarlgk is en veel heeft van wat men in het dagelgksch leven gewoon is met den naam van paardenmiddel te bestempelen Hoeveel kan er niet bedorven worden dat in geen jaren kan worden ingehaald en bg langen duur zon de natie zicb zoozeer kunnen vervreemden van de liberale partg dat ten slotte het hooggeloofde geneesmiddel den dood van den patient ten ge Tolge had Wg gelooven das dat alle liberalen wel zullen doen wanneer zg zich in den geest van bovengenoemd artikel vereenigen in hunne pogingen om het tegenwoordig regime zoo kort mogelgk te laten duren en te trachten reeds in September 91 weder te worden regeeriugspartg De kansen d arvoor zgn volstrekt niet hopeloos De tegenwoordige meerderheid in de Tweede Kamer is niet talrgk en in vele districten staan de partgen nagenoeg gelgk zoodat zg die den meesten jver ontwikkelen en de beste middelen van propaganda kiezen de grootste kans hebben op zegepraal De uitslag der verkiezingen was niet van dien aard dat vooreerst aan geen omkeer der publieke meening kan gedacht worden Doch om tot een gunstig resultaat te komen is het noodig dat reeds nu de handen aan het werk geslagen worden Wacht men tot de verkiezingen weder voor de deur staan dan loopt men gevaar dat allengs de belangstelling der beproefde vrieoden verflauwt en geen jonge kiezers de gelederen komen versterkt Overhaast heeft dan de voorbereiding plaats die noodztkelgkerwgze onvolledig moet blijven omdat aaneensluiting en samenwerking van allerlei nuances eener groote party alleen kan verkregen iworden wanneer onderling vertrouwen gekweekt is door en steont op per oonl ke bekendheid met met elkanders karakter en bedoelingen Geheel in dien geest schreven wg reeds in ons nummer van 13 November des vorigen jaars toen er spr4ke was van de oprichting eener nieuwe liberale kiesvereeniging Eenigé wensohen van onze zgde mogen echter hier nog eene plaats vinden Wg zonden gaarne zien dat de nieuw te stichten vereeniging haar taak zoo breed mogelgk opvatte De ondervinding sedert 1848 heeft ons geleerd dat een groot deel der kiesgerechtigden onverschillig bleven hetgeen voornamelijk een gevolg is van onbekendheid met de groote belangen die bg de verkiezingen op het spel staan Dat het thans andctn zal worden is niet waarschgnlgk tenzg men er zich op toelegge om ook buiten den verkiezingstgd te arbeiden aan de verspreidiag van betere politieke inzichten Niet eakel strooibiljetten eens om de 4 jaar maar voortdurende arbeid aan de opvoeding der kiezen door bgeeukomsten waar groote belangen besproken worden door popuhire voordracfatëil over politieke en economische onderwerpen door verspreiding van geschikte lecteur over deze dingen Dan alteen kan men langzamerhand meerdere op kennis van zaken steunende geestdrift bg de verkiezingen venwchten Dan raakt men ook nanwer met etkander bellend terwgl anders de kortstondige samen werkSig voor eene verkiering slechts eene vlitcbtige kennismaking ten gevolge heeft die geene sporen achterlaat en om de 4 jaar weer van meet af moet worden aangeknoopt Wat wg toen schreven vooral met het oog op ons eigen district he ft zgn actualiteit nog niet verloren Indien niet in die richting meer leven komt dan is het te vreezen dat onze vrienden allebgs in yantal zullen afnemen en d t bet hoe langer hoe moeilgker worden zal den tegenstander het hoofd te bieden Doch hetzelfde geldt voor byna het geheele land Behalve te Amsterdam waar van tgd tot tgd openbar ej jpge legenheden in de vergaderingen wtMen lc wleht en bdafftoken schgnen de kiesvereenigingen te zgn ingesluimerd om niet dan aan den vooravond der volgende verkiezingen ifreder tot een koortsachtige bedrgvigheid te ontwaken Wrgvingvan gedaollen heeft niet plaats aan propaganda wordt niet gedacht Met recht richt het liberale hoofdorgaan tot de Unie der partg het verwgt dat deze sedert j I Maart niets van zich heeft laten hooren En toch dit is het aangewezen lichaam om te zorgen voor een opgewekter politiek leven onder de geesverwanten Wat raoeilgk valt voor de aizonderIgke kiesvereenigingen iu de provincie welke over weinig krachten en hulpmiddelen beschikken zou door tusschenkomst van het hoofdbestuur gemakkelgker gemaakt kannen wonien Van het hoofdkwartier zon men bekwame sprekers kunnen uitzenden of populaire politieke geschriften verspreiden Onvermoeid moet gewerkt worden om te voorkomen dat men aan kracht verliest De ondervinding leert dat bet succes eener politieke partg veelal een groot aantal weifelaars medesleept Nu de anti liberalen de meerderheid hebben en aan het roer zgn is bet tA vreezen dat vele middenmannen met den grooten hoop medegaan er zgn er steeda die opjde grens der beide stroomingen zonder eigen Kompas ronddobberen en natunrlgkerwgs meegenomen worden door den stroom die voor het oogenblik het sterkst is Indien niet onverpoosd wordt gezorgd dat deze onverrngdelgke verliezen worden vergoed door de aanwinst van nieuwe frissche krachten dan wordt de toestand hoe langer hoe ÜWienkelgker en kan men alleen redding wachten van de fouten der tegenpartg Deze zullen wel niet nitbiyven de tegenwoordige regeeringsparty zal verslgten zoo als elke andere maar voor het zoo ver is kan er veel gebeuren wat ons minder aangenaam en voor het vaderland alles behalve wenseheiyk is Het is beter door eigen kracht en beleid de vesting te herwinnen dan te wachten tot die van zelf door de zwakheid der verdedigers ons in handen valt Wg hopen dat het behartigenswaarde woord van de N R 0 niet te vergeefs zal zyn gesproken Tegenover de bedrgvigheid der tegenpartij komt de rnstige bijkans onverschillige houding der liberalen te scherper uit Moge het spoetUg anders worden Er is voor pègj beralen bg den moeilgken strijd dien wg ttfafcèren hebben nog zeer veel te doen in het belang onzer beginseten Verzuime toch niemand onzer al te doen wat binnen het bereik ligt om aan die beginselen eene nieuwe en vruchtbare toekomst te verzekeren BINNENLAND GOUDA IS November 1888 Door de Kamer v koophandel en fabrieken alhier 19 het volgend adres gericht aan den Minister van Waterstaat Handel en Nij erheid GOUDA 9 November 1888 Wy wenschen Uwe Eicellentie te wijzen op een ongerief dat aan het publiek veroorzaiflrt wordt door de verscherpte bepalingen omtrent de afgifte van brieven en briefkaarten met onvolledig adn indien meerdere personen van denzelfden naam in eene Gemeentyybonachtjg zijn Tegenwoordig wordt in zoodanig geval aan alle personen voor wie het schrijven bestemd kan zjn eene oproeping tegen een bepaald irar gsjonden met aanwyzing van het doel der oproeping Indien dan niet alle opgeroepenen op het aang eren nnr tegenwoordig zijn ten postkantore kunnen de opgekomenen weder onverrich rzate vertrekken zonder iets omtrent den brief of de briefkaart zelf niet de plaste van afzending te vernemen Is dit reeds lastig wanneer een opgoroepene toivalliff verhinderd is op het aangewezen uur te verte verschijnen het wordt onhoudbaar wanneer iemand mlkkmriy ja opsettelgk wegblijft En niet alleen dat dit gebeurt maar er zijn zelfs personen die nimmer aan dergelijke oproeping voldoen In de meeste gevallen üal het bedoelde schrijven bestemd zijn voor een der opgekomenen doch deze zullen daar hun niets raag worden meegedeeld van den inhoud onkundig blijven Voor den handel vloeit daaruit hot nadeel voort dat men de gedane bestellingen niet kan ten uitvoer brengen en mitsdien gevaar loopt klanten te verliezen Erkennende dat de eerste oorzaak in het onvolledig adres schuilt en dat vooral by concurreefende handehtars die denzelfden naam voefen vooizichtigheid bij de afgifte moet worden in acht genomen zouden wij U tooh in overweging willen geven het bedoelde voorscbrift eenigzins te wijzigen Hat uit dien maatregel voortvloeiende nadeel wordt tooh veelal door een volkomen onschuldige geleden die daarenboven nog aan eene oproeping voldeed die hem minstens op eenig tijdverlies komt te staan Hot is tooh niet aan hem te wgten dat do afzender onvolledig adresseerde of dat een opgeroepene wegbleef Wfl meenen dat deze bezwaren zouden kunnen worden uit den weg geruimd door het schrijven aan de opgekomenen te vertoonen ook al zijn niet alle opgeroepenen verschenen en het ter hand te stellen hem die desveifiigd schriftelijk verklaart dat het schrijven vogrj m bestemd is Legt geen hunner deze verklaring af dan zou het ambtshalve gesloten aan den afzender kunnen worden teruggezonden tenzij uit do afgelegde verklaringen met zekerheid kon worden afgeleid voor wien het bestemd is Do vrees voor het afleggen van valsche verklaringen zou naar onze meening voor deze of eon dergelijke regeling gj fcn beletsel mogen zijn Vermoedelijk zou de persoon die een valsche verklaring aflegde in aanraking komen met den Strafrechter