Goudsche Courant, vrijdag 16 november 1888

ADVERTENTIÊN Ondertrouwd ANTON WECK £ N GIJSBERTOA ANNA MARIA BÜ8TIN Gouda November 1888 en sleolits 80 kruisers om die duizenden bodems te beschermen Met 20 kruisers Ie klasse zoo oordeelt de Fransche admiraal Aube kan men den Esgelschen handel vernietigen Men beschouwt dan ook den aanbouw van anelstoomeude kruisers door Frankrgk en Busland als een middel om zoo noodig Engeland groote afbreuk doen Wilde Engeland thans zich verklaren voor de enschendbaarheid van particulier eigendom ter Zee dan zouden vermoeilelijk do andere Staten weigeren om dat voordeel niet prijs te geven Eene ingezetene van Sohiod m die oen winkeltje doat in garen en band is jl Vrijdag de dupe geworden van twee bedriogerSo Er vervoegde zich nl bij haar een persoon die zich voordeed als vreemdeling door gebroken Hollaudsch te spreken en voor spotprijzen te koop aanbood eerst handdoeken en daarna andore riianufacturen De winkelierster op dit koopje verlekkerd bestelde van het een en ander waarop beloofd werd dat het bestelde nog donzelfden dag zou worden afgeleverd Inmiddels uas een tweede persoon in het winkeltje gekomen die het liet voorkomen of hij de knecht on tolk van den ander was en die nkdat de bestelling geschied was in overleg met den ander linnen dat jij l ij zich hadden te koop aanhood volgens beider zeggen van prachtige hoodanigheid Me winkelierster in het geloof van aan het linnen ook een koopje te zullen hebben zooals zy beweerden liet zich overhalen een stuk linnen voer ƒ 44 te koopeu en dit te betalen Later bleek dai het linnen nog niet de helft dier waarde had dat het half linnen was van slechte qüaliteit en dat het stuk slechts 74 el hield niettegenstaande zij gezegd hadden dat er 88 el aan was en 6 el overmaat Van het gebewde is bij de politie aangifte gedaan j l S C De beriohter uit het Westland zijn vooral door de strenge vorst dezer dagen alles behalve gunstig Niemand zeker had gerekend dot de to veld staande gewassen zoo vroe f van het land moestea worden genomen maar de laatste dagen hebben bewezen dat nog steeds ook in deze voorzichtigheid de moeder van de porceleinkast is want vele gewassen als bnv kroten andijvie en mangelwortelen hebben veel door de vorst geleden zoodat de verdere pluk daarvan als mislukt miig worden beschouwd Bij den minder goeden oogst van verschillende gewassen is een en ander een groote slag voor de telers Ook de zaadteelt laat veel te wenscben over bijv het bloemkookaad dat voor de warmoeziers in Loosduinen steeds eene voordeelige teelt was is dit jaar verre beneden het middelmatige Do laatste jaren was die zaadteelt overvloedig en toen werden zeer lage prijzen besteed doch nu mag met grond vertrouwd worden dat het bloemkoolzaad wederom zgn vroegeren prijs jal waardig zijn en zou zoo die vroegere prijs van 10 a 12 gulden per kilogram weder werd besteed nog veel vergoed kunnen worden Niet onbelangrijk is hetgeen do Haagsche correspondent van de N Gron Ct van de werkeloozen sehryft Vooral echter ontleent zyne mededeeling haar belang aan hetgeen aan het slot wordt verhaald omtrent de verhouding tusschen de werklieden en sommige patroons Hij schrijft Terwijl de socialistische leiders op dit oogenblik te Londen in congres vergaderd zijn hebben de Haagsche werkeloozen een sterk bewijs van hun verslappmg gegeven door de demonstration der werkeloozen Een deputatie ging naar den burgemeester om de eischen te stellen die do meeting in Walhalla had geformuleerd De heer Boest weigerde over eischen in overleg te treden en toen men dit woord in verzoeken veranderde verwees de burgervader hen naar den Kaad Ia plaats van nu daar met een verzoek te komen bleef men in zijn adres nan eisohen vasthouden en t gevolg van dit schijnvertoon van kraoht was dal men wegens dit schenden van het gegeven woord werd afgewezen Nu beweert men wel dat de Baad met welgevallen deze exceptie aangreep om van de zaak af te zijn maar ik doel dat gevoelen niet Daargelaten dat de eisch aan den Baad gesteld om voor stedelijke werken byv alleen Haagsche werklieden toe te laten door een commissie van niet Haagsche werkeloozen werd gesteld zou er op dit terrein werkelijk wel eenigszins aan de verlangens der arbeidzoekenden kunnen worden tegemoet gekomen Maar de pogingen daartoe moeten dan niet uit Walhalla komen Bg de samenkomst der werkeloozen in onze Maliebaan bleek duidelijk dat de meeste werkzoekenden zich niet by de beweging wilden aansluiten omdat deze van de socialisten uitging Do demostratie viel daardoor dan ook in het water de fatsoenlijke werklieden die door de omstandigheden zonder arbeid zijn doen aan het opruiend werk van de socialisten niet mee Doch daarom is er te meer reden om voor de werkzoe kenden die hulp verdienen zoo mogelgk iets te doen En er wordt niets gedaan Mij is bijv het feit bekend dat by zeker werk aan het Zieken alhier dat door den aannemer onderaanbesteed is bjjna uitsluitend vreemde grootendeels Belgische werklieden worden gebezigd en dat de Haagsche werklui van daar worden verwijderd omdat zij weigeren mee te doen met de bazen die laan do arbeiders belangrijke voorschotten op de waekloonen geven om dit te verdrinken Men verzekert dat verleden week 11 Hollanders die niet geijeigd waren ƒ 6 van de ƒ 12 die zij gemiddeld verdienen vooraf op te nemen voor drank die onderling op heti werk wordt genoten zijn weggejaagd Indien dit zoo is dan moest niet alleen van de zijde der werkgevers maar ook door de overheid tegen zulk een soort van gedwongen winkelnering want de bazen schijnen bij den drankverkoop belang Ie hebben gewaakt worden Doch ook op dit gebied gaat men slap te we k KÜNSTNIEÜWS De soiree litteraire et drimatique van M Thcnard on M do Mey hepft ten rolle aan de verwachting beantwoord Hot voor een kleine stad als de on vrij talrijk publiefa heeft zich uitstekend geamuseeraj hetgeen telkens IJlgek uit de Imjfe toejuichingep did aan de artisten ten deelj vielö Het fas datt ook een buitengflwoon genot iHbesehaaH FranscK éene geestige caifserié aan te JioWen j waarvan alleen de Eranschen af juister nog Walleen de l arijschO letterkundjigen Het geheim bemten jl gevolg dood kleine comedies Jen stukjes ovAvloeiendo vBp vorj nuft en luim W licht verteerbiS mi ar opwlkkenw en verniakolijk iln do hoogste mlate ahviod naM inhoud en voordrScht echte prodtipten van Fraoijjhen bodem djei in een andere taal of door and dakl l arijsche Acteurs gezegd alle geur en fleur erlïo coni Het glvlpunt van den avonip wa voorzeker dó causerie over de voornaaraite heJalidaagsche dtórnatische autMrs Onze lezers zullen ons ten goede h Juden drf wij niet bepro even daarvan een vei lag te igeven J daartoe leent ich het genre allerminst mt is be md om gehdord te worden met èe ra hiiek en de intonatie der stem zelfs letttrl jk welergegeven blijft ei bij de lectuur slechts een ktain deel dor bekoring over Wij vermelden alleei diï achtereenvolgens ter sprake kwamen Dumas Pi Ueron Sardou Augier Van deze beroemde schrijvöls werd ons het huiselijk leven deoigenanrdigheden de i intimen kant vertoond Damas fils wiens groote gebrek in den begin tut was dat hij was de zoon van zijn vader d i van zijn beroemden vader wiens roem hem overal in den weg stond Dumas als Turk gekleed in zijn kabinet inai dans itn costume turc possible te midden van een rijk ameublement en kunstvoorwerpen van hoogo waarde steeds poseerinde do gunsteling der dames van wie hy toch zooveel kwaad spreekt Pailleron in huis gekleed als monnik welk costuum hom goed staat bij zijn blonden baard en blozend gelaat de laatste man in Frankrijk die de kunst verstaat een dame de hand te kussen die altijd parfumerien gebruikt en deze odeurs zoo vermengt dat hij door een eigenaardig geurtja te herkennen is die steeds schaaft en vijlt aan zijn verzen zoodat hij er haast mot van schelden kan die poëzie maakt niet zonder emotie maar met geparfumeerde gedistingueerde emoties poèzie welke wel eens een traau ontlokt maar dan een klein gedistingueerd traantje dat op gedistingueerde wijze uit den ooghoek wordt weggepinkt in ééa woord een vertegenwoordiger der 18e eeuw toen men dweepte met geparfumeerde herders en herderinnetjes en schaapjes met een rood lintje om den hals Sardou altijd slordig gekleed toujours matt toujours avec Ie mfme fantalnn gris die in vroeger jaren uitstekende stukken schreef waardoor hij rgk is geworden doch thans alleen vraagt hoe hij schrijven moet om het meeste geld aan zijn stukken te verdienen die huizen bouwt en speculeert in tooneelstukken en bouwterrein nerveus in de hoogste mate steeds heen en weer loopende als hij werkt on overal zgn gedachten neerschrijvende op stukjes papier ook terwijl bij te 11 uur dejeuneert als hij van 5 uur in den morgen gewerkt heeft zoo zenuwachtig en beweeglijk dat zelfs zijn vrouw de taak om als zijn secretaris te fungeeren heeft moeten opgeven Augier daarentegen die er geen oostunm op na houdt maar als bedaard eerzaam huisvader in zijn robe de chamlre te midden van zyn gezin leeft gedekt door een Grieksche muls die zijn vrouw voor zyn trouwen voor hem heeft gewerkt on in t geheim zoo netjes onderhoudt dat hij altyd nieuw blijft zoodat de eigenaar leeft in de heilige overtuiging dat zyn bonnet onverslijlelijk is een eerlijk auteur die schrijft omdat het bem een behoefte is en niet om geld te maken en zich amuseert met het aankwejken van nieuwe soorten kropsla kortom een h ane homme die de artistes van de Coinédie fran aise hun ffrandpère noemen een tooneelschrijver die verdient gelezen te worden en wiens werken waarschijnlijk die der anderen zuUeh ierleven Vooral in de tegenstelling der beide laatste auteurs bleek het dat Mad Théoard bqhalve veel geest veel meuschenkennis eene ne opmerkingsgave ook sterke sympathien en ntipathidu heeft Na deze interessante voordracht die veal bijval vond bij ligt publiek werd der spreekster een Jbpuquet aangeboden De overige voordracht waren zooals rij zeiden zeer venSakelijk typischsljransoh d i hoogst amusant zonder van don hodjHer veel geestelijke inspanning te vordefen In welliinder dan een Parysch brein kan b v de grftppigo geschwdenis opkomen van Ie garde municipal qui descendait É sou c teval pour enihrasser de marrons sur Ie coin de lig aanleiding goeft tot het laar straatslijpers verveling van lieden die uren Wat er gebeurd is Da en aan da politie koral t wordt geraadpleegd on choling rtiet geweld moet do kastanjes verbeurd viert de wet doch den minuterie in Jdo Kamer eerd de uiterste Imkert Opdrag van de politie fkSiring BnngAomen ei i ik I wegons Ie gardd ison ckevat piour embrassei marrms svr Ie coa 1 voor dr cti d o in do tooijeefelufcjef dert avo id i Iw bei fe ma werileri 4zeka komen James Éf 1 en s aak fiovnl h iiferd looi de éuféhf l a isiennqjyefteJirfieBd J son frère qui est marchai la rue welke handfl blyven staan ven eenf gens tot een samensc staan zonder te menigte groeit tot dui er aan te pas de pi antwoordt dat do sai worden uiteengedreien ht verklaard Hndelijk volgenden dag wordt over don oploop geinloAé zijdd is woedend oveWpiit er ijvprdt een motie bet i Jninisterie valtpmi 7tiunhipal qui dfisrendfiit son jrh e qui est marc i ie l rue i Kflfolijk Aen jïOjl Ailatsi 4Jn fe Ito flanktj lillarb ontval zioh d I I 1 i r I het GpIWsclU puV ek ovqrlzijnl kennis dc 1 ranséhctjtabl i ls W K l i n p uit de intollige iiteliw ze iwifop haaW voofjItWft is begrepen W3 l ndigen net InUJ dankbetnij g aan het Coraitó dat ons deze isoii éo Irezorgde niet alleon voor het kunstgenot flat hel ns verschafte maarook voor de kouri e wijzev waarip de zaal gearrangeerd etl gezellig gemaakt was Wij hopen dat desteun van het beschaafd publiek de heeren in staatzal stellen Ofn op deze voortreffelyke wijze voort te gaan Van deze avonden geldt zeker het bekende les absents ont toujours tort B QIUiteDiaQdscli Overzicbt De ïpinache Kamer werkt met buitengewonen spoed en maakt gelijk een der bladen spottend opmerkt bijna eiken dag een bogrooting af Marine oorlog buitenen binnonlandtche zaken koloniën alles wat de regeoring voor deze departementen aanvroeg werd in weinig dagen zonder aanmerkelyk verzet aangenomen en zoo is de Kamer nu reeds gevoiderd tot de begrooting van financiën welke vermoedelijk tot meer moeilykhoden aanleiding zal geven De Norddeutsche Ml emeiiie Zeitung richt haar aanvallen weer tegen Frankrijk Niet alleen is het blad vertoornd over een artikel in de Sijpel het orgaan van don minister Lockroy maar teven hekelt het de nieuwe krediet aanvraag van den heer De Freycinet voor het leger en de wijze waarop de minister deze verdedigde De heer De Freycinet verklaarde dat Frankryk in de tegenwoordige omstandigheden op een jaarlijksche logerbegrooting van 660 000 000 froncs moest rekenen Wie maakt echter den tegenwoordigen toestand vraagt prins Bismarck blad Natuurlijk alleen de Franschen met hun plannen tot wraak Duit chland wil den vrede en indien deze verstoord wordt rust dtarvan de verantwoordelijkheid uitsluitend op Frankrijk Dat Duitschland zich tegenover Frankryk in oen lastige positie bevindt begrijpt ieder Frankrijk kan langer dan Duitschland zulke hooge oorlogsuitgoven dragen en man is te Berlyn voor niels ö6 bevreesd als voor het herstel ifer monarchie in Frankryk Zoolang Frankrgk een Bepubliek blyfl hebben de republikeinen t zoo druk met elkander dat het wel by een schelden op Duitschland zal blijven En juist het hellend vlak waarop de Pransohe B publiek tegenwoordig i onder de herinnering aan de groote revolutie steeds sneller dalend moet te Berlyn wel de vraag doen oprijzen beter nu dnn later De commissie voor de Grondwetsherziening is een Jihermomoter van het dalen vai de Bepubliek Zoo heeft zij nu weder het voorstel van Labordère aongenomon strekkende om hot door de saftm te roepen Constituante goedgekeurd Constitutieontwerp door een volksstemming te doen bekrachtigen Dat is de echte uiver revolutionaire traditie merkt het Journal des D bats op Het gnotsche gewrocht van Hérault da Scchelles is iu 1793 door de burgera bekrachtigd waarna hot in een portefeuille weggeborgon en vergeten werd ook de Constitutie van het jaar III ontving dezelfde wijding waarop zij iu vier jaar tijde viermaal geschonden werd Het is ook de Bonapartistische traditie de Keizerlijke Constitutien hebben alle den doop der bekrachtiging door het v ontvingen Als men werkelijk deze plechtige en b Ischelijke vertooning eener volksstemming op touw zat zal men aan voorbeelden tet navolging geen gebrek hebben Maar welk een aanlokkelijk verschiet Wordt het prograTma der commissie verwezenlijkt dan krijgen wij eerst eene afzonderlijke behandolirig m elk der beide Kamers eerste bedrijf dan eene beraadslaging in het Congres tweede bednjf dan een Verkiezingsvoldtocht voor het bijeenroepen der Constituante dan een jaar of twee van redetwist en strijd in deze hooge vergadering en eindelijk de volksstemming als apotheose En dat alles in oen land door honderd jaar van revolution tot walging gebracht ifgemat uitgeput een land dat niets ander vraagt dan rust dat alleen geneigd is om zich de eerste de beste dictatuur ter procri te geven omdat het die beroeringen moe is overgenoeg heeft van de politiek en vooral van de politici Maar wij hopen dat het groote stuk waarop do commissie zint zoo spoedig niet zal worden vertoond Een onzer staatsmachtjin althans heeft nog geiond vei stand genoeg om het Jiit te sluiten en het bij het opgaan der gordijn te tuiten Toch zal het 8lec t3 een uitstpl zi n i Bij do verkiezingen in het aan taando jaér lilyft het op het affiche Boulangisten Bonapartistep rogialieten zullen tegen de Constitnlie stormloopèn en de Begeeriug zal hen helpen Men weet niet of men droomt of wMkt waijneer men ziet dat erfirepublilceinen zijn verblind genoeg om do BepnblieM in zulke avonturen te soorten Men ifordt ongerust y de gedachte dat juist die repuilikeinen ons regeeren Men wordt v rojiftwaardigd wanneer men bedenkt dat zg onze Ë pters zijn ijniot door eigen kracht ftiaar ten tge van de lijdzaamheid de slapheid de traag1 iet meerderheid welke hun toeliet het bewind t liemachtigj en hui daarbij handhaaft Men kan nog altyd niet uitmaken of de beweging onder de Spaansche studenten die veel tijd over schijnen te hebben van ernstigen of von voor bijgaauden aard is De conservatieven geven van du beweging overdreven berichten en willen de Koninginregentes bang maken dat het om de monarchie te doen is en daarom hoog t jd dat de conservatieven aan t bewind komen De republikeinen schroeven ook de beweging op omdat zij hopen dat de Begeering tot een reactie do toevlucht zai usMMn en daarmee hot water troebel zal worden De dagbladen die de autoriteiten van zwakheid beschuldigden en het protest van de conservatieven opnamen worden gerechtelijk vervolgd De Bogeering heeft last gegeven overal streng op te treden tegen de studenten manifestatie De uitslag dor verkiezingen in de Vereenigde Staten is nu volledig bekend By de presidentsverkiezing kan generaal Harrison op 289 en de heer Cleveland op 162 stemmen rekenen In den Senaat hebben do republikeinen een meerderheid verkregen van 4 en in het Huis der Afgevaardigden von IB stemmen De opgewonilenheid waarin hot geheele land eenigen tyd heeft verkeerd is nu geheel bedaard Alle burgers hebben hun gewone bezigheden hervat en de bladen bepalen rich tot hot bespreken der wyzigingen welke in de regeering kunnen verwacht worden Behalve den heer Blaine wordt ook als een der aanstaande republikoinsohe ministors genoemd de heor Warner Miller de republikeiniche oandidaat voor het gouverneurschap van New York die tegen don democratisohen oandidaat Heil het onderspit moest delven KEMMSGEriJMG INBICHTINGEN WELKB GEVAAB SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BÜBGEMEESTEB on WETHOUDERS van Gouda Getien art 8 der Wet van den 2n Juni 1876 Staatsblad no 96 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan H Paul te Zevenhuizen en zyue reohtverkrygenden tot het oprichten en vestigen eenerfabriek voorzien van stoommachine van 20 paardenkracht bestemd VQor het vervaardigen van producten uit aardappelmeel als glucose massee sagoenz op het terrein aan de Lazarussteeg te Gouda kadaster sectie D nrs 2076 2076 2077 en 2078 M Binnendijk te Gouda en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener broodbakkerij in het perceel gelegen aau de Spieringstraat geteekond F no 3 5 kadaster sectie C no 607 3 J Gravesteijn Jr te Gouda en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener koper en blikslagerij in het perceel gelegen aan de Spieringstraat geteekend F no 83 kadaster sectie no 1537 4 F H Peeters en Zn te Gouda en hunne rechtverkrijgenden tot het uitbreiden hunner kleederenbleekerij een stoomketel van 13 paardenkracht te plaatsen in het perceel aan den Fluweelen Singel geteekend B no 602 kadaster sectie A no 799 Gouda don 9 November 1838 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENÜOOBN Do Secretaris BROUWEB KE1 1IMSGEV1I G iujtuk SCHOUW BURGEMEESTEB en WETHOUDEB8 der gemeente Gouda Gezien Art 53 der Verordening van Politie voor die Gehieente vastgesteld den 30n December 1881 en afgekondigd den 21o Januari daaraanvolgende Brengen ter kennis der Voorlieden en Huurkoetsiers dat op ZATERD VG den 24 NOVEMBER 1888 des morgens ten tien ure op het plein achter het Waaggebouw zal worien over egaan tot de Algemeeno Keuring hunne Rijtuigen zullende de Nakeuring der op dat tijdstip verhuurde of in gebruik zyndo Bijtaigen plaats hebben op Z TEBDAG den Ten DECËMBEB daaraanvolgen le ter zelfder ure en plaatse Gouda den 16 November 1388 Burgemeester en Weihouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN f De S cretaris I BBOCWER MARKTBERICHTEN QOUda 15 Nov 1888 De stemming aan de graanmarkt was heden flauw Om te kunnen vorkoopen moeeten enkele artikelen iet lag r afgegeven worden Tarwe jarige Zeeuwsche ƒ 9 30 a ƒ 9 50 Mindere jarige Zeeuwsche ƒ 8 75 a 9 Jarig Polder ƒ 8 a ƒ 8 60 Nieuwe Zeeuwsche ƒ 8 a ƒ 8 25 Mindere nieuwe Zeeuwsche ƒ 7 60 a 7 75 Nienwe Polder ƒ 6 75 i 4 9 e Afwijkende ƒ 6 Ï5 a ƒ 6 35 Hoode tarwe 6 40 a ƒ 6 50 Angel tarwe 7 20 a ƒ 7 30 Rogge Zeeuwsche 5 50 a 6 Polder 5 a ƒ 6 25 Buitenlandsche par 70 KG ƒ 4 75 a ƒ 4 90 Gerst Winter ƒ 5 25 a ƒ 5 50 Zomergerst ƒ 4 50 a ƒ 4 90 ChevalierKor t f 6 75 a ƒ 6 25 Haver per Heet ƒ 3 10 il ƒ 8 60 pa 100 kilo ƒ 7 a ƒ 7 75 Hennepzaad In ands h ƒ 7 76 a ƒ 8 26 Bnitenlandsch ƒ 5 50 a ƒ 6 Erwten Kookerwten ƒ 10 50 a ƒ 11 Niet kokende ƒ 7 a ƒ 8 Buitenlandsche voererwten per 80 Kg ƒ $ 60 a ƒ 6 90 Booneu Bruine boonen de beirto ƒ 15 50 a ƒ 16 mindere ƒ 14 a ƒ 14 $5 Paardenboonen ƒ 5 50 a ƒ 6 50 Duivenboonen ƒ 6 50 a ƒ 7 50 Witte boonen ƒ 13 a ƒ 14 Kanariezaad ƒ 9 25 a ƒ 9 80 Spelt ƒ 2 75 A ƒ 3 Mai per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 60 ƒ 6 70 Odessa ƒ 7 a ƒ 7 10 Cinquantine ƒ 7 60 a ƒ 7 75 De veemarkt mét goeden aanvoer handel matig vette varken 20 a 22 ct vlug varkens voor Londen 18Vt a 19 ct matig magere biggen ƒ 0 85 ƒ 1 16 per week matig vette schapon f 18 a ƒ 26 per stuk vlug nuchtere kalveren ƒ 6 a ƒ 11 vlug graskalveren groote ƒ 20 ii ƒ 54 per tuk handel raalig Aangevoerd 98 partyen Kaas handel matig eerste qualiteit ƒ 23 a ƒ 25 tweede qualiteit ƒ 20 a ƒ 22 zwaardere ƒ 26 a ƒ 27 Noord Hollandsohe ƒ 24 a ƒ 30 Boter Ie kw van ƒ 1 40 a ƒ 1 60 2e kw van ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand GEROKEN 19 Na Thiodorai Hanricus oiders H O Kolker eo E cie Voa l tc ouders J O Arenti en E J A SirueD 13 Theodoms AdIodIus ouders J Vergeer ad A A HeeniBkerke 16 Uirk ouders H van dor Starre en J Stam OVERLEDEN 12 Nor A vsn der Veer 9 m 18 C tan Ijoon 40 j 14 W I Harmaen lm G de Jong 68 j GEHUWD 14 No J van der Pool en C van Es A B de Koningen L Stolwyk K van Eijk en J Wannink ReauwUk GEBOREN Johannes Theoiorus onders A de Wit en J tan Vliet ONOERTBOUHD C Veldhuiz n eo C J tan der Tan 1 Uilenbroek en J vsn der Heiden GETROUWD G Wassuig en W Braons Voor de bewijzen van deelneming dezer dagen ontvangen betaig ik ook namens mijne Zusters mgn hsrtelgken dank P G J LAFEBER Gouda 15 November 1888 t tt By beschikking van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 26 October 1888 goedgekeurd bfj s Konings Besluit van den 5 November daaraanvolgende No 27 zijn aan MejaffroDw AGATHA AMOINEtXA van DILLEN gedomicilieerd te Touda verleend brieven van meerderjarlgverklarlng of venia setatis die haar geven al de rechten bij de wi t aan meerderjarigen toegekend behondens de bepaling van art 478 van het Burgerlgk Wetboek Gravenliage den 13 November 1888 De Procureur voor requestrante geoccupeerd hebbende Mr J G S BEVERS Adv en Proc Geen beter middel voor verkondheid als de van onds bekende Raaijmaaker s Borstcaramels voor Gouda alléén verkrggbaar bjj W SCHALEKAWP Jr Conflsear Oosthaven 17 Men lette vooral op de verpakking VRIJWILLIGE VERKOOPING C B VAK BAAREN te 5 Oon iOti n zal op DINSDAG 20 NOVEMBER 1888 des morgens 10 ure te Stolwijk op het erf van EVERT BOHRES aldaar in het openbaar om Contant geld verkoopen Een TENT en VRACHTWAGEN op veeren een BOEREN WAGEN TILBURY TUIGEN twee KRUIWAGENS enz Voorts om vóór 1 MEI 1889 af te breken een groote bonten SCHUUR met pannen gedekt lang 8 breed 4 Meter waarin Paardenstalling en berging van Rgtnigen Te zien s morgens voor de verkoop Die hier PAARDEN RIJTUIGEN of andere Goederen zoudenr willen bgvoegen gelieve daarvan uiterlijk MAANDAG opgave te doen bij den GemeenteVeld wachter H L MATHUISEN ► te Stolwijk De TREKKING der 329 Staats Loterij begint MAANDAG 19 NOVEMBER a s Heele en Gedeelten van Loten zgn te bekomen by Wed A C COSIJN Gouwe C 9 bg de Viscbmarkt Geen grijs Haar meer He nieuwe LONDOS is de beste van alle bestaande parfnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrjjk en zacht en verft niet Prjj 86 cent per flacon en l SO per dubbele £ acon Alleen verkrögbaar te Gouda bij J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123