Goudsche Courant, vrijdag 16 november 1888

1 Hoofdprgs ƒ 100 000 2 Prgzen 2 000 4 000 2 Prgzen 500 1 000 5 Prgzen a 50 260 10 Prgzen 25 250 280 ik ƒ 14 300 3 920 109 420 PREMIE AANDEELENderNoorii HollanilsdieVereeop9 HetWitteEniis GEGARANDEERD door een speciaal voor deze Leening verbonden Waarborg ondi en een Reterv ncU beide gedeponeerd bg de Nederlandsche Bank te Amsterdam Eerstvolgende Trekking 1 DECEMBER k 1888 Zondag IVovember 1 3784 GOUOSCHE COURANT meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IN 1889 DRIE TREKKINGEN 1 April Hoofdprils 40 000 1 Augustus Hoofdprgs ƒ 900 000 1 December HoofdprUs SO OOO De minste prgs die op een HOLLANDSCH WITTE KRUIS LOT vallen moet is 14 Verkrijgbaar tot den koere van f 12 76 bij de Heeren Wed KNOX ÜORTLAND te Gouda mtBI S g BM9 f Afzooderlgke Nommers VIJF CENTEN De Inseading ran adrertentiftn kan geschleclen tot é nor des namiddags van den dag der uitgave Het is heden 75 jaar geleden dat door het moedig optreden van Ggsbert Karel van Hogendorp en zgne vrienden den eersten stoot werd gegeven tot de herwinning onzer nationale onafhankelijkheid en den terugkeer van den prins van Oranje welke gebeurtenissen ten slotte geleid hebben tot de sticitting van het nieuwe Koninkrgk der Nederlanden onder toejuiching en medewerking van de weigezinden uit alle partgen Schoon dit henglgk feit thans om verschillende redenen slechts op enkele plaatsen feestelgk wordt hcrdaoht willen wg het niet stiUwggend voorbggasu Wjj hebben gedurende het afgeloopen tgdvak te veel de zegenrijke gevolgen van deze omwenteling ondervonden om niet dankbaar te be denken aan heldeen toen geschiedde en aap de mannen die er het initiatief toe namen Voor het tegenwoordig geslacht is het moeilijk zich een juist denkbeeld te maken van de rampspoedige jaren die in onze geschiedenis bekend zgn onder den naam van Franschen tyd Zij die er getuigen van waren zijn reeds heengegaan en zelfs degenen die het konden vernamen uit den mond hunner ouders en meer bejaarde tijdgenooten zgn thans dun gezaaid Het moet echter een bange tgd geweest zijn vreemde overheerschers die het land nitmergeldeUj de handel vernietigd de koloniën in Engelsche handen het vaderland ingelijfd in het Keizerrijk zuchtende onder den druk van schraapzncbtige ambtenaren en verstoken van alle vrijheid waaraan ons volk steeds gehecht was Geen wonder dat de nederlaag van Napoleon in Rusland dadelijk begroet werd als het eerste gloren van een nieuwen dageraad Reeds sedert lang had er in den boezem des volks eene groote omkeering plaats gegrepen De oude veeteu waren nitgewischt de patriotten van hun Franschgezindheid genezen waren met de oude prinsgezinden de overtuiging gaan deelen dat alleen de herstelling van het Huis van Oranje redding brengen kon aan het zoo deerlijk geteisterd vaderland Zoodra dus de tijding van den slag bij Leipzig en de gevolgen daarvan hier ruchtbaar werden ontstond er eenige gisting onder het publiek men begon te hopen op betere tijden en in het geheim werden door bekende Prinsgezinden maatregelen genomen om het reeds lang bera mde doch aan weinigen nigenbekende plan tot afachudding van het Fransche juk nit te voeren Het is ons voornemen niet het verloop dezer omwenteling ui bijzonderheden te schetsen Alleen herinneren wij aan enkele data uit de bekende Novemberdagen Den twaalfden vertoonden zich de BÜRGEMEESTEE en WETHOUDERS van Stoltoiji maken bekend dat de ENEDEN KERKSCHE Bl RTWEG Smtvdzif in die Gemeente van af den 16 oVEMBER 1888 gedurende drie maanden voor passage met Rijtuig en Vee zal GESLOTEN zijn zullende die knnnen plaats hebben langs de B ENEDEN KERKSCHE BUURTWEG Zuidzijde Stolwijk den 14 November 1888 Burgemeester en Wethouders voorn J C KROON Burg N DOGTEROM Wtth L S Wimpels en Vlaggenstokken te Huur aan het Depot M COHEN Spoorstraat St inCOLAASFEEST Ondergeteekende heeft de eer te berichten de Nouveautés op Luxe en hulshoudelif fc gebied ontvangen en de SI Nicolaas Etalag e gereed te hebben en noodigt t geachte publiek in t bflzonder zgn geachte clientèle beleefd uit zgn Magazijn met een bezoek te vereeren Hoogachtend Th SCHMIDT voorheen Wed BOELSUMS Tegen 1 FEBRUARI wordt gevraagd eene nette Tweede Meid niet beneden 20 jaar P G Adres Westhaven B 119 Verloting BICYCLE a 50 Cents per Lot Verdere iniormatiën aan het Bureau dezer Courant Van de nienwste Wintcrstoffen PALETOTS van ƒ 14 tot ƒ 50 PANTALONS 8 tot 15 J IIOOGENBOOM Er wordt aangeboden op eenen netten stand aan twee personen twee net gemoulileeriie Hamers met KOST en bediening tegen billgke conditie Adres met Franco Brieven onder No 1757 aan het Bureau dezer Courant Fransche Stoomververij Chemische Waftscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMEB Kruiskade 19 te Rotterdam Gedurende de maanden October en November worden alle soorten winterjassen demisaisons regenmantela en v erder alle Heeren en Dameakleedingstukken gordgden tafelkleeden garnituren trgp bont veeren enz gestoomd of geverfd in de nieuwste kleurun tegen verminderde prgzen en na acht dagen als nieuw geleverd Hoofddepöt voor Goiirfa en owsirefen de Heer A VAN OS Az Kleiweg E 73 en 73a alwaar Stalen te bezichtigen en Prijscouranten te bekomen zgn De SCflüTTERSRAAD der dd Schutterg te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DINSDAG den 20 NOVEMBER 1888 des avonds ten 7 ure in het openbaar bg inschrijving aanbesteden de levering van 20SCHÜTTERSJASSEN 20 PANTALONS 12 SCHAKO S 80 paren SCHOÜDERPASSANTEN en 60 HALSDASSEN De vooiwaardea van aanbesteding zullen van Woensdag 14 November tot Zaterdag 17 November 1888 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bg den Concierge in het gebouw cArti Lsei op de Markt te Gouda alwaar de iaschrgvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des avonds half zeven ure moeten worden ingeleverd Ondergeteekende bericht ü dat hg Donderdag 15 November a s een ZAAK OPENT in Huishoud enToïletzeepeu en verder alle mogeljjke Toiletbenoodigdheden Zich minzaam aanbevelende UEd Dw Dn H REINHARDT Hooge Gouwe C 250 Gouda De GROVE RUHR KACHELKOLEN zjjn van af Meden uit het Schip of Pakhuis 60 et per HECT contant zonder korting vrjj in huis bezorgd bg 2 of meer Hectoliters gelgk genomen Op 1 December aaust is de prgs 6S et per Hectoliter JA N PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 13 Nov 1888 Een ware sehat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prjjg 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duiaenden van een zekeren dood Te verkrijgen bjj het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hpt bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Snelperadruk van A Bbinkkan te Gouda NIEUWE Winter Handschoenen A V os Az Eleiweg E 73 en 73 Kraepelien Holm s EIEEL CACAO 18 de beste Voor dagelgkscb gebruik vooral voor Kinderen als versterkend voedingsmiddel zeer aanbevolen vervangt Koffie Thee en Chocolade Alom verkrijgbaar in bussen Kgr k L70 V Kgr 0 90 V Kgr 6 50 KRAEPELIEN k HOLM lEIST HoUandsclie MELKINRICHTINa GOUDA hoek GOUWE ZOETEMELK 8 Cent per Liter KARNEMELK 2 BOTER Ie kwaliteit 75 Ct Dagelgksch verscfae EIEREN C DE KUIJPER GEEN KIESPIJN MEER I voor aUen die het wereldberoemde echte C K K Hof Tandarts Dr PO PP S l t5 y gebruikt hebben Boren ieder ander Tand water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA Ttndpoeder f f y behoudt men gteed gezonde en gchooiie Tanden een eerste rereischte tot hot behoud van eene gezonde ml g Dr POPP s Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Krnldenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen ledoro soort von Huiduitslag POPP S Zonnebloem OUezeep fijnste on besto Toilet Zeep WAARSCHUWING W r Alle bestaande namaaksels van AnathennMontwater zijn voor de Gezondheid schadelijk volgens analyse daarom waarschuw ifc hiermede het geëerde publiek voor aankoop van P zulke namaaksels Dr J G POPP KK Mo Tandartt en mlmnder der JnatherinPreparaten te Jfeenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda bij de firma J C Zeldenryfc Co Drogist op de Markt te Hotterdam bij F E van Santen Kollï te s Hago bij J L F Snabilid apoth te Delft bij A J van Byn te Schiedam bij C Malta Gi te Leiden b j E Noordijk te Amsterdam bii F van Windhoim Co en H 11 Uloth k Co apotheek te Utrecht bij 6 H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de nitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATBRPAO De prgs per drie maanden it 1 25 franco per post 1 50 9 BU deze Courant behoort een BUvoeirsel eerste kozakken van het leger der bondgenooten in ons land en begonnen de Franschen zich terug te trekken de 13en reeds wartm er oploopen te s Gravenkage en zag men te Rotterdam oranje dragen den 15en gaf de beweging te Amsterdam waar het volk de douanehuisjes verbrandde ket sein tot algemeenen opstand den 16en verlieten de Fransche ambtenaren de hoofdstad en trad er een voorloopig stedelgk bestuur op nit sanzienlgke mannen van alle partgen den 17en weerkbA het Oranje boven in den Haag en traden van Hogendorp en zgne vrienden op als provisioneele regeeiing in naam van den prins van Oranje Deie daad vond ormti bijval Rotterdam Leiden Haarlem viAlgde den 19en was Gouda door de Franschen ontruimd en was alhier een voorloopig beitanr ingesteld Het snelle verloop t m È eéete omwenfeKng die als een loopend vuur zich over het gehuele land verspreidde de eenstemmigheid waarmede men zich schaarde op de moedige mannen welke zich tot leidei liadden opgeworpen is wel het beste bewgg dat de geheele natie smachtte naar verlossing en vrijheid Groote heldendaden werden er niet verricht en vallen niet te herdenken doch wel mogen wg in herinnering brengen dat de natie zelve zich onmiddellgk toen de gelegenheid zich voordeed hare volksvrgheid hernam en weder optrad als onafhankelijke staat Niet het leger der bondgenooten heeft Nederland veroverd en aan het huis van Oranje teruggegeven maar wg zelven verklaarden ons vrg en boden de kroon van het herstelde gemeenebest den erfprins van Oranje aan Dit hebben wg te danken aan Van Hogendorp en van der Dujjn van Maasdam die waar de ou e landsregenten va van allerlei richting aarzelden of zich terii trokken zich op eigen risico stelden aan HeT hoofd der beweging zij aanvaarden het Algemeen bestuur der Vereenigde Nederlanden in naam van den prins van Oranje met de leuite God helpt die zich zelf helpen Gijsbert Karel dus en zijne vrienden dienen op een dag als deze in de eerste plaats te worden herdacht hij was het die in alle stilte de zaak voorbereidde plannen tot een constitutie ontwierp en alles met beleid tot een goed einde bracht Zoo door eigen kracht zich uit de vernedering opgeheven hebbende heeft het Nederlandsche volk nu Tb jaar getoond de herwonnen vrijheid waardig te zijn Door ondervinding wiJMr geworden door gemeenschappelijk Igdeu gelouterd hebben wg onze partijschappen deivorige eeuw afgezworen en zgn geschaard gebleven onder den achepter der Oranjes om den Koning die voor ons het zinnebeeld is geworden der volkseenheid Hoe ook verdeeld in inzichten omtrent de beste oplossing die ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gr a tit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt j aan hangende qnaestiën moet worden gegeven hoe verschillend ook van levensbeschouwing en geestesrichting sedert 1813 zgn wü hef allen daaromtrent eens dat de nationale onafhankelijkheid en de volksvrgheid het best gewaarborgd worden wanneer wg ons scharen onder het grondwettig gezag der kroon De gedachte dat de laatste mannelgke telg uit het huis van Oranje onder welks leiding het land sedert 1813 zulke schoone en voorspoedige dagen beleefd heeft thans op hoogen leeftgd ernstig ziek is werpt wel een schaduw op de feestvreugde en verklaart voldoende waarom deze niet algemeener is maar wy hopen op voortzetting in de vrouwelijke Ign door de troonsbestijging van het beminde Prinsesje en zelfs al gaat de kroon over in een ander stambuis geen nood de gebeurtenissen van 1813 waarborgm ons mt er nog genoeg levenskracht schuilt in ons volk om in hachelijke omstandigheden de handen in een te slaan tot handhaving van onze vrgheid en ons volksbestaan Deze gedachte maakt ons hoopvol en verhoogt onze stemming op dezen gedenkdag ook al is er in onze stad geen feestelijkheid om niterljjk vertoon van geestdrift Laten wg van de verlossing des lands spreken tot het jonger geslacht en in hen aankweeken die gevoelens van onafhankelgkheid en vrgheid welke ons voorvaderen bezielden toen zg 75 jaar geleden den grond legden tot onze tegenwoordigen staat Zoolang wij dezen geest die gelukkig nog in ons volk leeft behouden ziju wg waard vriJ te blijven BINNENLAND GOUDA 17 November 1888 V GADEBING VAN DEN GEMEENTEBAAD Dinsdag den 20 November 1888 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Kekening der Stads Librye over 1887 Het adres van L B Oortman houdende verzoek om pensioen Eon voorstel betreffende het aanstellen van eenen Keukenmeester en eene Keukenmeestores aan de Volksgaarkeuken Ken voorstel betreffende de aanbesteding van het ophalen der vuilnis on het uitbaggeren der grachten enz m de Gemeente liet voorstel betreffende het verkrijgbaar stellen van gas tot andere doeleinden dan voor verlichting te bezigen Van de openbare o ebouwen en vele particuliere huizen waait heden de vaderlandsche vlag ter eere van hot 75 jarig bestaan van Neerlands onafhankelijkheid Do Provinciale Staten van Zuid Holland hebben gisteren het voorstel van Gedeputeerde Staten om aan de hh S P H Xoorderdorp c s eene subsidie te geven van 127 500 voor den aanleg eener spoor