Goudsche Courant, zondag 18 november 1888

Iqn tasacben Gouda en SohoonhoTen aangenomen 1 met 49 tegen 12 stemmen Se Yolka uitToering der Gymnastiek Vereeniging ËxbxLSiOK had Donderdagavond met sucees plaats Ëejie talrijke menigte ruide de zaal Kunstmin voor een groot gedeelte met de oranje kleur op de borst het gold d1 de herdenking ran het 76 jarig bestaan ran onze onafhankelijkheid Se muziek der dd Schutterij luisterde het feest op Se Voorzitter der rereeniging de heer J Coster Jr opende de uitroering met eene flinke toespraak waarby hij in goed gekozen bewoordingen het feit in herinnering bracht 4at dezer dagen herdacht wordt Terwijl in rele andere plaatsen zeide spr deze herinneriugsdag op bijzondere wijze wordt gevierd gebeurt er in Gouda niets en nu wilde Excelsior trachten den dag althans niet geheel onopgemerkt roorbij te doen gaan en het was het Bestnu daarom zeer aangenaam dat reien aan de roepstem hadden gehoor gegeren om de uitroering bij te wonen Gaarne riep spr daarom allen aanwezigen oen hartelyk welkom toe waarna hg eindigde met een Lne het vrije Nederland Leve de Koning Se muziek riel in met het Wien Neerlandsoh bloed het publiek juichte en applaudisseerde en weldra verkeerde het gantehe publiek in een opgewekte stemming die den ganschen avond voortduurde Se leden van Excelsior garen dezen arond opnieuw bUjken met rrucht de gymnastiek en het aoharmen te beoefenen er werd flink gewerkt en ookzq die de cpleidings klasse vormen het wekte verwondering dat dit aantal zoo klein was toondenmet succes zich te oefenen Bovendien waren bij deze voorstelling een aantal jongens en meisjes uitgenoodigd mede te werken en het publiek nam met genoegen ook daarvan kennis Se kleinen werden op gulle wqze onthaald Yoorzeker de heer H Ouderkerk heeft alle eer van zijn onderwijs Arenden als deze werken ongetwijfeld mede om de sympathievoor gymnastiek te rerhoogen Be Vereeniging Excelsior met haar yrerig bestuur heeft zeker alle aanspraak op onzen dank voor het feest van Donderdag dat in alle opzichten zoo uitstekend geslaag d is De beide heeren die onlangs in de duinen nabij Sbheveningen geduelleerd hebben zijn door de Haagsohe Rechtbank te dier zake elk tot drie dagen gevangenisstraf veroordeeld Gisterenmiddag vergaderden te Rotterdam do leden der Vereenigiug tot ondersteuning der Opera Hot blijkt dat het benoodigde bedrag nl f 25 000 subsidie voor 3 jaar f 25 000 abonnement eu ƒ 20 000 reductiekaarten nog niet bijeen is Men zal trachten nogmaals bij kunstrrienden aan te kloppen Se rergadering was slecht bezocht Medegedeeld werd dat slechts geteekend is roor nog geen derde der gerraagde subsidie nl 8325 Komt het bedrag er niet alsdan valt de Opera en treedt de heer Von Bongardt als directeur af Binnen 14 dagen worden het definitief bedrag en het besluit openbaar gemaakt Staten Oeneraal Tweede Kamer Zitting ran Vrijdag 16 November Bij het algemeen debat over de Indische begrooting betoogde de heer Bool dat het regeeriugsreglement wegens en door zijne toepassing niet tot heil van Indië strekt dat een zelfstandig bestuur van Indie van het hoogste belang is en tijdige hervorming bepaald noodig Be heer Leryssohn Norman beschouwde ook de losmaking ran de Indische en Nederlandsche financiën als de eenige en ware oplossing van de koloniale quaestie De begrooting moest in Indie vastgesteld worden onder bekrachtiging ran den Koning door den Raad ran Indie uitgebreid met buitengewone ledki daarna behandeld hij den Kolonialen Baad in Nederland en eindelijk goedgekeurd door de StatenGen oraal Voorts betoogde apr de noodzakelijkheid ran een vermindering ran belastingdruk der inlanders door beperking ran landrente en opheffing ran de pacht der pandjeshuizen Ook preea hy rerhogging ran inroerrechten aan Se pacht der dobbelspelen kon ereneens worden rerhoogd Men moest terugkeeren tot het instellen van pacht roor den verkoop ran inlandsch gedistilleerd De spr drong voorts aan op verlaging ran den opruimprjjs Hg wilde de pacht afschaffen en een regie invoeren Scherp gispt spr de sluiting der Jarabodedrukkerij Hij restigdo de aandacht der regeering op de onlusten en het fanatisme van de hadjies die er de aanleiding ran zijn Voor de ophanging wenschte apr de onthoofding toegepast Se heer Cremer gispte daamai zeer streng de begroeting wegens gebrek aan toelichting en uiteenzetting ran het programma Met den Minister wilde hij in Atjeh geen stap teruglreden hoewel Ug rerschorpt toezicht op de smokkelarij ran wapenen wensohelijk achtte Als loyale oppositie zou hij zijn oordeel orer al of niet i vertrouwen in den Minister opsohorten totdat deze nadere voorstellen had g iMi Ook de heer Van Hou lraMB t met den heer Cremer eens dat de Min de behandeling der begroeting roor de Kamer moeielijk had gemaakt In zake Atjeh wenschte hij meer licht en de benoeming ran den heer Sol keurde bij ten sterkste af Bij het desbetreffend onderdeel der begrooting zou hij in zake de koffiecultuur een motie roorstellen om lo het koffiemonopolie af te schaffen 2o de roor de koffieplant gebruikte landen roor den Staat productieror te maken op door hem aante geren wijze Binadag 11 uur voortzetting Aan het rerslag orer den dienst der Bijkspost I spaarbank gedurende 1887 dat thans afeonderlijk als onderdeel van het post en telegraaf rersla i uitgegeren en dat roorzien is van graphisohe voorstellingen die de ontwikkeling der postspaarbanken sedert hare oprichting in 1881 aanschouwelijk roorstellen ontleenen wij het rolgende Het rerblijdend verachijnsel doet zich voor dat in alle provinciën de lijnen grooter worden die den 1 omvang van het gemiddeld bedrag dor inleggelden f en het te goed vauielken inlegger voorstellen alsmede de verhouding an het aantal inleggers tot de bevolking het getal uitgegeren spaaibookjes enz De zerende tabel die in kleuren ran maand tot maand het bedrag der inlagen en terugbetalingen ran December 1886 tot on met Januari 1888 aan geeft is nieuw Men ziet daaruit hoe in Januari het cijfer der iilagen telkens sterk stggt terwgl dat der uitbetalingen niet of weinig hooger is dan in de meeste andere maanden Dit rerachijnsel dat ook bij de Januari maanden in rorige jaren is waargenomen schijnt te bewijzen dat de Nieuwjaarsfooien geenszins grootandoels worden rerbrast of op andero onnuttige wijze rerteerd mïar in aanzienlijke mate in de spaarbank worden weggelegd Waarlgk wel een bemoedigend teeken geachikt om met het fooienatelsel te rerzoenon I In April alleen hebben de uitbetalingen meer bedragen dan de inlagen t geen wellicht in verband staat met het groot aantal huwelijken dat in Mei wordt gesloten In het verslag zooals het in de Slaata Couraat voorkwam waa aan het slot het woordje niet ingeslopen dat natuurlijk het tegenovergestelde deed zeggen ran hetgeen bedoeld was Er wordt namelijk op gewezen dat het gemiddeld tegoed ran elk inlegger in 1882 bedroeg ƒ 37 en allengs is ge stegen tot ƒ 66 iu 1887 en daaruit de slotsom ge trokken dat nog altijd van de Rijkspostspaarbank uiet in de eerste plaat gebruik wordt gemaak doof dio klasse der bevolking roor welke zij voor namelijk in het leven werd geroepen Se bedoeling is dat juist wel die klasse der bevolking t meest van de spaarbank ge ruik maakt blijkens het wel stggend maar nog altijd betrekkelijk beperkt bedrag van elks gemiddelde In het afzonderlijk verslag is die fout verbeterd en met rood het wooidje niet doorgehaald Opmerking verdient nog dat het getal werklieden dat in 1887 boekjes heeft genomen te Amsterdam bijna 27 pCt bedroeg van het geheele aantal inleg gers en in het overige deel des Egks slechts ruim 18 pCt Men vindt in dil opzicht ook hooge cijfers voor Noord Brabant 26 pCl en Overijssel 21 pCt daarentegen daalt de verhouding tot 13 4 pCt in Zeeland en 13 9 pCt in Friesland Voor t eerst is in het verslag eene splitsing ge maakt van de zeer kleine inlagen ran 5 en 1 cent die door middel ran postzegels geschieden Het getal der eerste 5 cent was 29 213 dat der laatste 1 cent die alleen door de schooljeugd kunnen worden ingelererd was 8094 Uit alles blijkt het groote nut der Postspaarbank waarin sedert Ajsril 1881 reeds 29 millioen is gestort en op 1 Tranuari 1888 nog 11 millioen be legd was Jan ran Beera de bekende Vlaamsche dichter 1 is na een korte ongesteldheid orerieden Hij werd geboren te Antwerpen don 22en Februari 1821 Zijn eerste gedicht heette Kermis m de Hel zijn eerste bundel gedichten zag in 1853 het licht en droeg den titel Jongelmgsdroomen Hierop rolgden LevmsbeeUen en Oevoel en Leven Een paar romantische werken een Nederlandsche Spraakleer enz ran zijne h hd verschenen op verschillende tijdstippen Hij was gedurende korten tijd professor aan het StadscoUego te Mechelen later vervulde hij die betrekking aan de Normaalachool te Lier en eindelijk werd bi aan het Athenaeum te Antwerpen benoemd Door de Oostenrijksche regeering zijn bij den Rijksraad roorstellen aanhangig gemaakt tot het raststellen ran regelen roor het erfrecht onder den I boerenstand ten einde versnippering ran de vast goederen te voorkomen Ss adel bezit groote fideicommissen met het doel om verdeeling van het groote grondbezit te verhinderen Dit miUebezit is onaantastbaar het kan niet vervreemd niet verdeeld en roor een groot deel niet in beslag genomen worden De oudste zoon krijgt gewoonmk het slot met de daarbij behoorende raste goederen de overige kinderen legaten Op gelyken grondslag wil men nu ook het boeren erfrecht vestigen om te voorkomen dat het bouwland rersnipperd worde en het torens tegen al te groote bezwaring met schulden te beschermen De boerenstand klaagt orer te groote rerdeeling der hofsteden omdat idle kindereu van den boer een gelijk erfrecht hebben Zoo zijn er in 1887 in Bohemen 673 boerderijen tengevolge van erfenia of verkoop in 7080 atukken versnipperd Een boerenfideicommia zou aan die versnippering een einde maken de oudste zoon zou het landbezit krijgen terwijl de overige kinderen genoegen zouden moeten nemen met hetgeen na aftrek van de boerderij met inrentaria en bedrijfskapitaal hun door dien oudsten wordt uitbetaald Blijft echter roor de jongere zonen ran den adel tengevolge van hunne opvoeding ontwikkeling en relaties ruimschoots de gelegenheid over om in hiin onderhoud te voorzien de boerenjongens en meisjes kunnen daglooners worden arbeiders in fabrieken misschien ook soldaat maar aan hun oudsten broeder die op de boerderij blyft komt bg zulke regeling alle voordeel Niettegenstaande dit bezwaar rerlangt toch een groot deel der landbouwende bevolking de onrerdeelbaarheid der boerderijen het rerbod om ze met schulden te bezwaren het sluiten der hypothecaire registers en de conversie van staatswege van de op de boordergen rustende schulden Het ministerie is door het indienen ran eene wet nu aan die wenschen voor een deel tegemoetgekomen Volgens dit ontwerp zullen de bepalingen van het burgerlijk wetboek orer de erfoprolging in dien zin worden gewijzigd dat als de eigenaar van eene hofstede ran gemiddelde grootte zonder testament orerieden is slechts éin ran de zonen in het bezit zal komen van den grond terwgl de overige kinderen moeten worden schadeloosgesteld De provinciale landdagen zullen hebben uit te maken wat onder eene boerderij ran gemiddelde grootte verstaan moet worden naar welke volgorde en jiaar welke schul de wettige erfgenamen hun erfrecht uitoefenen zullen en of hg die reeds in het bezit ran eene boerderg is door erfenis eigenaar eener tweede kan worden De uitslag ran de examens ia orer het algemeen ook dit jaar weder bitter ongunatig merkt do Amh Ct op Van menigen dag leeat men dat er honderd procent werden afgewezen of rijflig procent zich hadden teruggetrokken en vijftig procent niet beantwoordden aan de eiachen o a voor de artsenijbereidkunst Voor ééxi vak ran middelbaar onderwijs echter werden tot dusrer al de candidaten die zich hadden aangemeld toegelaten roor het schoonschrijren werd er ién geëxamineerd en Ut toegelaten Daardoor werd terens in herinnering gebracht wat velen zullen rergeten hebbeu dat ook roor het aohoonachrgren niet alleen eene akte lager maat zelfs eene akte middelbaar onderwgs is te behalen Wie t niet wist zou niet licht op het denkbeeld komen dat voor het scbrgren door do wet twee graden ran schoonheid werden aangenomen Trouwens in ons examenlierend Nederiand zouhet niet te rerwonderen zijn al men zelfs akten lager en middelbaar kon bekomen roor dansen wielrijden paardenmennen en tafeldienen Drie jaren lang was men bij de Holl Spoorw 1 maatschappij overtuigd dat met spoorwegkaarten J fraude werd gepleegd doch te vergeefs zocht m B naar den of de daders Op 14 Juni van dit jaar jwerd echter ontdekt dat een chof conducteur m 1 strijd met de voorschriften de van de reiziger 1 ingenomen spoorwegkaarljes weder verkocht Beklaagde bekende Donderdag roor de Haagse 9 rechtbank dat hij in 1887 en 1888 meermalen de 1 hem ten laste gelegde feiten had gepleegd Het O 1 M eischte wegens dit schandelijk misbruik ran rer trouwen 1 jaar gerangenisstraf In aansluiting mot de rorige zaak stond daam de daarin betrokken spoorlooper uit Leiden voor t zelfde feit terecht Hij was de man die de kaartje van de conducteurs kocht en ze weder verkocht Ook deze bekl bekende de kaartjes gekocht te hebben doch zonder te weten dat de conducteurs daarmede strafwaardige handelingen pleegden Tegen hem was de eiach 8 maanden Het N V d D dat een beschouwing levert orei do begrooting ran Oorlog zegt ten slotte hoe rol doende blijkt dat er recht beatond om den afgetreden Miniater ran Oorlog te rerwgten dat hij het leger in rerral heeft laten komen Immers de toestand der bereden korpsen is ten gerolge ran gebrek aan paarden roorhands hopeloos de magazijnen der intendanoe moeten met belangrijke roorraden worden aangevuld de voorraad zadels ledergoed en nachtlegers is verre ran roldoende het behoorlgk onderhoud der gebouwen ia te lang uitgeeteld waardoor nu dea te grooter aommen noodig zgn Men had zegt het blad ran den tegenwoordigen Miniater mogen rerwachten dat hij vooral met het oog op dien toeatand rerder zoo zuinig mogeIgk ware geweeat in zijn aanrragen en beaparingen had aangebracht waar ze mogelgk zijn En dit deed hij niet Het blijkt hoogst noodig dat de StatenGeneraal de begrooting ran Oorlog met ernst onderzoeken alsook dat de oorlogsuitgaren roor zaken ran materieelen aard in de eerste jaren onrustbarend zullen toenemen Het N v d D hoopt dat doRegeering in dit laatste aanleiding rinden zal om aan de levende strijdkrachten zoodra mogelijk een organisatie te geren die minder dan de tegenwoordige zal kosten Do paus oordeelende dat de geschenken die hem ter gelegenheid ran zijn rijftigjarig priesterschap zijn geworden niet roor hem persoonlijk bestemd zijn maar roor den Stoel ran St Pieter heeft besloten die geschenken orer de geheele katholieke wereld te rerspreiden Prankrijk dat zoo mild is geweest heeft wederkeerig ran Leo XIII een groot deel van de geschenken ontvangen die tot opluistering van kerken zullen dienen gelijk ook de geschenken aan andere landen bestemd zijn roor kerken De paus heeft zich hierbij tot regel gesteld de voorwerpen niet naar de landen van horkomst te doen teruggaan Zoo heeft Frankrijk rele sieraden ontrangen die uit Oostenrijk Hongarije en Bohemen aan den Heiligen Vader waren gezonden Daarentegen ijn de geschenken uit Frankrijk harkomstig bestemd roor de taten waar de Fransche decoratieve kunst luttel bekend is De kerk te Alby is rerrijkt met een gouden geëmailloerden kelk en die te St Anne d Auray in Bretagnc met een altaar waarop eene zeldzame teekening roorstellendo een scheepje mot drie roeibanken aan welke roorsteren de figuren ran Christus de Heilige Maagd en de Heilige Anna prijken ADVERTENTIfiN 11 Op den 27 November hopen S mgne geliefde Oaderg ll i C RAS I W O MIJLIÜ8 I hnnne 12y JABl JB ECHT I rUBEENIGINO te herdenken K Hunne dankbare Dochter Heden overleed onze beminde Vaderen Schoonvader P OVERGAAÜW C Mz in den onderdom van ruim 72 jaren te Rotterdam B A L LBIJDS Otbkoaauw L F LEIJDS Gouda 14 Nov 88 DANZBETUIBIUG Voor de talrgke blgken van belangstelling en vriendschap ott betoond bg de herdenking van ons ZILVEREN HUWELIJKSFEEST betuigen wg onzen harteiyken weigemeenden dank G VAN VEEN M H VAN VEENGouda 18 November 1888 va Schaïk Beleefd noodig ik ü uit tot het bezichtigen mgner St MCOLAAS ETALAGES die even als vorige Jaren rreder ruim voorzien zjjn van de nieuwste artikelen op het gebied van Galanteriën en Speelgfoed F hTROEVE GOUDA Markt A 69 Opoialare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 27 NOVEMBER 1888 des morgens te elf uren in het KofSehuis het Schaakbord aan den Kleiweg van No 1 Een op gnnstigen stand gelegen ruim ingericht WIlVKELHtJIS waarin sedert een groot aantal jaren met goed succes de MËUBELMAKERSAFFAiaE is en nog wordt uitgeoefend WOONHUIS 2 HUISJES daarachter WERKPLAATSEN met afzonderleken opgang en ERVEN aan de Oosthaven op den hoek van den Molenwerf en in den Molenwerf te Gouda wgk B No 34 34a en 34i te samen groot 2 Aren 9 Centiaren De benedenhuisjes in den Molenwerf zgn bg de week verhuurd voor ƒ 1 10 en 1 Te aanvaarden I FEBRUARI 1889 En No 2 Een goed onderhouden aangenaam gelegen van Gas en Waterleiding voorzien en ERF aan de Oosthaven te öoudoT wgk B No 76 Het Huis bevat 4 KAMERS KEUKEN KELDER en ZOLDER Verhuurd tot 1 Mei 1889 aan den Heer J tan NUMEGEN SCHONEGEVEL voor 300 sjaars De perceelen zjjn te bezichtigen te weten perceel 1 3 werkdagen vóór den dag der veiling en perceel 2 op dezelfde dagen de namiddags van 1 tot 4 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Éfouio OpenlDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 27 NOVEMBER 1888 des morgens te elf uren in het Koffiehuis het ScHAAKBOBO aau den Kleiweg aldaar van No 1 Ëcne BroodbakkerU WOONHUIS en ERF aan de Gonwe te Gouda wgk C No 159 Verhuurd tot 1 Mei 1889 aan J VONK voor ƒ 6 per week No 2 Een HUIS en ERF waarin een BAKKERSOVEN aan den Raam te Gouda wgk O No 184 Verhuurd bfl de week voor 1 90 No 3 Twee HUIZEN en STAL onder één dak en ERF in de Keizerstraat te Gouda wgk K No 205 en 206 beneden verhuurd bg de week voor ƒ 1 40 en ƒ 1 10 No 4 Een HUIS en ERF op het Jonkershof aan den Raam te GoucJa wgk O No 415 Verhuurd bg de week voor ƒ 0 75 No 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN in een gang in den Vogelenzang te Gouda wgk M No 101 en 102 Beiden bg de week verhuurd elk voor ƒ 0 80 De perceelen zgn 3 werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda rVog OntvaDgen eene NIEUWE BEZENDING Ml i imiim tot zeer voordeelige PRUZEN Bahliiiann Go GOUDA Opnieuw ontvangen TAFEL DESSERT en VOOESirUMESSEir Groote sorteering fijne ZAKMESSEN B A VERZUL Korte Tiendeweg hoek Markt Openbare Vrijwillige Verkooping TB GOUDA in het Koffiehuis het Schaakbord ten overataan van Notaris M I MOLENAAR te Waddinxveen op Maandag den 17 December 1888 s morgens 11 ure van het GROOTE ZEER GOED ONDERHOUDEN WOONHUIS in 2 perceelen bewoond gemerkt R 2 met PAKH ÜIS waarin PAARDENSTAL en BERGPLAATS benevens groot OPEN TERREIN HEK en BEUG allergunstigst gelegen op den hoek van de Oude Gonwe vlak bg de Rgnspoor binnen Gouda kad Sectie A No 1233 groot 7 Aren 50 Centiaren Geheel verhuurd in 3 gedeelten tot een gezamenlgk be ag van ƒ 350 per jaar Grondl ƒ 19 80 Betaaldag 17 Januari 1889 Inmiddels nit de hand TE KOOP Nadere iniormatien genen de Heer W KORS in Bloemendaal en genoemde Notaris MOLENAAR STEE liOLEfV Binnen eenige dagen wachtende eene lading Grove Ruhr Kaclielkoien waaruit tet 60 Cent per Heet contant vrg aan huis geleverd wordt P KRIJGSMAl Kantoor Bogen 118a Bestellingen vóór 1 December a st ontvangen worden tot dezen prgs uitgevoerd Op 1 December a st is de prgs 65 Ct per Heet Lange BOA S ONTVANGEN in ZWART BRUIN en GRIJS van af ƒ 2 tot ƒ 20 Moffen Colliers en Felsmutsen in groote keuze Wed BOSMAiV TIENDEWEG D 84