Goudsche Courant, zondag 18 november 1888

VoorBraüoften Bals en Partijen beveelt zich aan H van Schalkwijk Holltuidsobe Earakter Eomiek en Violist Pianino Pianist of Stryk Muziek disponible Doetten Operetten of ander Divertissement Alleen of met Personeel te ontbieden BILLIJKE CONDITIE Adres Rozendaal No 19 Café Humor GOUDA De bekende Chineesche THEE van N 3 Woensdag 21 November 1888 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ¥ 4Ü ¥ 111 é € 0 IS te GOUDA verkrijgbaar bij den Heer H W M STEEVENS Cpnfiseur De inmndlng van advertentien lean gesclüeden tot dön nnr des namiddaga van den dag der uitgave Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Van af heden dagelgks VOORHANDEN VERSCHE BOTERLETTERS Best St KICOLAAS diverse GEBAKJES enz H J M KABEL KOK en BANKETBAKKER EEMDEFOTTANTHEE Hen wordt jEerzocht op t KERK te letten UIT HET Magazijn tan N HAVËIVSWAAY ZONËIV OOSINCHEHT Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand i Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAKT LZ Botermarkt te Gouda EENIQ DEPOT der Haagscbe Beschnit van den Heer J K SOMMËB NIEUWE Winter Handschoenen A V os Az Eleiweg E 73 en 73 EEN KAAL HOOFD staat leelijk en gr s Haar toont oud Zeer tevreden over de werking vannwhaarhergrojimiddel zoo deel ik D mede dat onderr getekende met den inbond van twee flaconi het gewenachte resaltaat verkregen heeft O kant met myne mededeeling handelen naar goedvinding QOOR Is geteekend H VA GALEN Ondergeteekende verklaart dat het kleurmiddel van den Heer THEOPHILE zeer goed heeft voldaan redenen waarom hg het middel bg het pabliek aanbeveelt TT kant met deze getoigenia handelen naar goedvinding Naaedki p Huisman Gep Brigadier der R kmeldtoacU uitval van Haar Roos of Schilfers dan Haar Baardworm vroegtgdig grgs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Saarontteikkelinga Balaetn Rood ergs en wit Hoofdhaar tevens Baard kant n klenren in blond bmin of zwart klenrhoodend onachadelgk en zoo natnarlgk mogelijk Verkrggbaar bg THEOPHILE Haarkundige Frederikplein 32 Amsterdam Franco zending it ƒ 2 15 per Postwissel of 2 25 aan blaawe PoitMgelg alsook tegen 2 Bembonra Wed C iVAN OIJE KLEIWEG No 2 GOÜÜA heeft weder voorhanden een tijnen voorraad Eau de Cologne en Odeurs in prachtige zak en tafelflacons SURPRISES CARTONNAGES alles bijzonder geschikt voor St NICOLAAS CADEAUX Ook prachtige kistjes SIGAREN van 25 50 en 100 staks SLAAUWEEASDIIUI7EN 40 CENT per POND Chalotten 10 Ct t Pond Boskoopsche Bruine Boonen DOPERWTEN iBO Cent het Blik J GERRITSEIN KORTE QBOSNENDAAL Vraa MULDERS BOSCH BIER door tqil van Geneeskundigen aanbevolen Zaiver uit HOP en MOUT gebrouwen De TKEKKWG der 9 Staats Loterij MAANDAG 19 NOVEMBER a s fleele en Gedeelten van Loten zgn te bekomen bg Wed A C COSUN Gouwe C 9 bg de Vischmarkt Lappendag EAHLMAirir Co GOUDA Tegen 1 FEBRUARI wordt gevraagd eene nette Tweede Meid niet béneden 20 jaar P 6 Adres Westhaven B 119 f Houtskool Briquetten BOUWMATEEIM EN In LOSSING eene LADING Ch OTO Kachelkolen franco aan hnis bezorgd a 60 CEl T per H L Tevens deelen wg aan onze clientèle mede dat wg hen in de gelegenheid stellen hunnen wiutervoorraad op e doen daar wg gedurende de maand November voor dezen prgs nog zullen leveren Door de aanhoudende stgging der Kolenprgzen moeten wg te beginnen met den 1 DECEMBER a s de KACBELKOLEN contant a 65 Cent per H L noteeren A JOI KER Zonen Kantoor Vest a d Vlamingstraat ONTVANGEN Mm Inlandsclie ERWTEN MEN k k ö3s beik kieiiït CAPUCIJNBRS Spleeierwten Bruineboonen bij A Jf VOS Turfmarkt G e©tsLl©©rd veleSt NICOLAASCADEAÜX W B A VEIIZIJL Korte Tiendeweg hoek Markt P P SOOS LANGE TIENDEWEG D 69 Opnieuw ontvangen NAAIMACHINES o honton voet van af 24 Petroleum Hanglampen Staande Lampen GANGLANTAARNS KAPPEN BALLONS KATOEN en QLAZEN Verschillende Artikelen in Brittaniaen Nikkel MESSEN SCHAREN LEPELS en VORKEN De VOORHANDEN lO ISESTOUgM uitgave KOKSMA worden tegen zeer lage prgzen opgeruimd bg den Boekhandelaar A BRII KIIIAI I Lange Tiendeweg De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOSNSDAG en VBLJDAO Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINBDAO DONDEBDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franeo per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 20 Novraftter 1888 In de hedenmiddag gehouden vergadering ran den gemeenteraad die door i leden verd bggewoond afwezig waren de beereu Prince on Noothoven van Ooor werd besloten op voontel van de Conimissie van beheer over de Gasfabriek om in het vervolg gaa gebezigd tot verwarming en ala beweegkracht het zoogenaamde daggas te leveren tegen den prija van 6 ct per M Voorts werden B on W gemachtigd het ophalen der vuilnis en het nitbaggeron der grachten ene in de gemeente te gunnen aan J Borst te Gouda voor de som van 800 per Jaar die de minste insohryver was bg de onlangs plaats gehad hebbende aanbesteding Voorts werd Goedgekeurd de Bekening der StadiLibrye rer 1887 Aart L B Oortman gewezen bmgwaohtereen pensioen verleond van 18 s jaars Bepaald dat aan de Volksgaarkeuken een kenkenmeester en eene keukenmeesteres zal worden aangesteld Deze zullen te zamen hoogstens eensalaris genieten van 6 por week mot gebruikvan vrij licht vuur en voeding De benoeminggeschiedt door de Commissie van beheer over genoemde inrichting In deze zitting werd door den Vootzitter medegedeeld dat Gedeputeerde Staten da rekening der gemeente over 1887 hadden vastgesteld terwijl inkwam een voorstel van B en W tot wyzigiug der gemeentebegrooting dienst 1888 Zaterdag jl as bot op de Stearine Kaarsenfabriek alhier feest Mej J Klerk opmhteres in de gieterij dier fabriek herdacht toen haar 25 jarigen diensttijd Beeds dos morgens vroeg was de gieterij met bloomen groen en vlaggen feestelijk versierd Vtu verschillende zijden mocht ijj bq deze gelegenheid blijken van waardeering ontvangen hooi de Directie zoowel als zoodanig als door KH Directenren persoonlijk werden aait de jubilaresse blyken van belangxtelling gegeven voorts werden haar door het hoofdpersoneel en door de vrouwelijke werklieden smaakvolle geschenken aangeboden Des avonds bood Hej Klerk aan de fabrieksmeisjes een gezellig feest aan waar afgewisseld door gezang en dans menig hartelqk woord gesproken werd Onze vroegere stadgenoot do Heer J van Breukelen is met ingang van 1 Januari a s benoemd tot Leeraar in de Fransche taal aan do K H B School te Warffum Zaterdag avond ruim 12 uur begaf J de B sla gorsknecht alhier zioh naar ijne woning gelegen op eenige minuten afstands van de slad beneden aan den binnenkant van den Moordrechtsohen dp Toen hy nu niet op zgn gewonen tijd thuis was spoedde zgne verontruste vrouw zich naar de stad om naar hem te vernemen en daar hoorende dat hg reeds naar huis was gegaan nep zg hulp in om hem op te sporen Na lang zoeken vond men op eenigen afstand van zgne woning in de sloot zijn Igk Hoe hij te water is geraakt ia nog een raadsel daar bij bezwawlijk in dien helderen nacht door de duisternis misleid daarin kan zijn geloopen Uit Slolwgk wordt gemeld Da commiesia voor de feestviering op 17 November later nog aangevuld n t twee leden van den Kaad heeft alle eer van haar werk gehad De leerlingen der beide scholen hebbes ten vcftle genoten Behalve chooolade met krentebrood en St Nicolaaa ontvingen de grooteren elk een passend boekwerk de kleineren eene keurige feettplaat Gelegeoheidazangen en vad landsche liederen klonken natuurlijk gedurende de gansebe feestviering Tegen den middag deden oogeveer 300 kleinen allen met oranje versierd ea van vlaggen voorzien een omgang door het dorp en gingen daarna de kerk binnen om daar hunne Bedereo ten aanhoore van talrijke belangstellenden te laten woerklinkui Na afloop daarvan werd de S tvionng in het gebouw der Ie openbare schoi vo tgezet In eene dezer dagen te Woerden gehouden vergadering vau belangstellenden in de feestviering op 28 November a e is besloten dat de feestcommissie eene subsidie aan den gemeenteraad zsl tragen om eene bedeeling aan de armen der verschdlende gezindten te doen Voorts zullen verachilleude volksn eten gohoi en worden terwql de avond van den feestdag zal besloten worden door eene volksvoorstelling door do rederijketskamer Woerden te geven die zich daartoe welwillend had aangeboden on een vuurwetk daarna Ook leataat nog het plan om wanneer de vereischte meewerking wordt ondervonden ten behoeve van de schooljeugd eene tombola te houden in verband rngt de volksspelen 4 e feestviering te Woerden is aarom nog van eigenaardig gewicht doordat zg niet alleen van nationaal maar ook van plaatselijk beUng ia daar vele inwoners van ouders en grootouders de gruwelen en gewelddadigheden vernamen waaraan de stad Woerden in November 1813 heeft blootgestaan Toen Vrijdag te Schoonhoven bekend werd dat door do Provinciale Staten de subsidie voor do spoorlgn Gouda Schoonhoven fta toegest wapperde al spoedig uit veler woningen de vlag a Avonds werd door het mnziokgezelschap Apollo eene serenade gebracht aan den burgemeester S P H Noordendorp wion men in het belang dier zaak zooveel te danken heeft De commissie in eene vergadering jj Vereeniging t b der Zeeviaaoherü afdeeling Schoveningen daartoe benoemd heeft in een adres den steun van den ilinister van Oorlo verzocht op de pogingen om ook de hanng bg het leger als voedingsmiddel te doen aannemen Hot grooto belang dat ons land heeft bij het welvaren der visftlerij zal de Minister wel erkennen meent adresaante dat do militairen ook niet ongaarne den maatregel zonden zien toepassen vooral wanneer do visoh door aoliede reeele handelaars wordt geleverd schijnt mede buiten twijfel en verschillende redenen ziju er dua betoogt het adrea om do proef te nemen en daardoor de belangen der Naderl Vissoherg en nijverheid zoo ta bevorderen dat er miasohien een lichtpunt komt voor dozen in ona land meer en meer achteruitgaanden tak van ngverheid en volksbestaan die eenmaal ADVBBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G BOO TE LETTERS worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afaonderlgke Nonuners VIJF CENTEN een zoo groote bron van welvaart vcor ons land is geweest De St Ct No 275 bevat een uitvoerig rapport van de Laudbonwcommissie aan den Minister van Waterstaat enz over de maatregelen van regaeringswege te nemen voor de vcrbutoring van het paardenras De commissie komt tot de volgeode conclusiën clusiënworde het particulier initiatief geateund door bijdragen in het onderhoud van voor den publieken dienst bestemde dekhengsten en door het uitloven van premien voor goede merrién merrie mal veulens on een en tweejarige hengsten de Staat trede zelf op door het oprichten van hepgstendepóta en het stationneeren van hengaten bij particulieren of in de garüizoeaen der beraden wapens In vele Staten der Amerikaansche Unie zoo ook in Fennsylvanie moeten de trouwlustige jonge paren voorzien zijn van een zoogenaamde marriage license die bü mindeijarige paren ook de toestemming der ouden ioatttit Wat echiia in dan Statau bodeo is is in andere toegestaan Tot de meer to eeflijke administraties behoort dia te New Yersey waar eik huwelgk zonder eenige formaliteiten kan worden gesloten In dezen staat ia een huwelijk geldig wanneer de man zijn vijftiende de vrouw haar dertiende larenajaar achter den rug heeft terwijl zij die zich op dien leeftijd in den echt gaan begeven ook de toeatemming der ouders niet meer noodig hebben hun eigen wil is voldoende Tengevolge dezer gunstige wetsbepalingen is de aan de grens van Fennsylvanie gelegen stad Cambden tot een modem Gretna Green geworden j waarheen de gevluchte paartjes van allerlei leeftijd stand en godsdienst een pelgrimstocht ondernemen ten einde trots alle lastige verhoudingen in hun vaderatsd hier op New Yersey s grond den bond voor het leren te sluiten Het ambt vati dien beroemden hoafsmid die tevens Hymen s ketenen aanlegde wordt te Cambden uitgeoefend door een priester ten minate door iemand die zich daarvoor uitgeeft en dit ataat in Amerika een ieder rnj De eerw haar W H Burrell die overigens noch een gemeente no A ceii kerk noch de eene of andere aanatelling bezit houdt zich uitsluitend bezig met bet sluiten van huwelgkon In het jaar 1887 88 verbond hij niet minder dan H40 paren d i 120 per maand en i per dag De meeste paren komen uit het oonacientieuse Fennsylvanie en van de gezamenlijke echtverbmtenissen zon er in het vaderland der be o langhebbenden niet aon geldig geweest of gesloten geworden zijn In alle gevallen had men te doen met i mnawaycouplai d i er van doorgegane paren Het jongste der gehuwde pareu was 16 resp 13 jaar het oudste 80 reap 71 jaar oud Het grootst veraohil in leeftijd toonde zich bij het huwelgk van een82 j rig geeatelijke mtt een meisje van 17 jaren De eerw Burrell let niet op ddrgelijke contraaten hg kent da wetten ran zgn Staat volgens welke hij anders niota hoeft te doen dan da handen der candulaten in elkaar te leggen den zegen uit te spreken on de namen der pasgeschapen echtelieden op te geren aan den gemeente aecretaris ter inachrgving in de registers van den liurgerlijken stand welk eenrqudig bedrijf i jaarlijks ö a BOOO doUais opbrengt In on buiten Cambilen zgn er trouwens talrgke andere geostelgken die gelijke beroogdheid hebben maar Mr Burrell heeft eenmaal deu naam hg is de uitverkoren en erkende hoef