Goudsche Courant, vrijdag 23 november 1888

1888 Zondag 25 November 9 3787 GOUDSCHE COURANT ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Groote Koninklijke Bazar Zeestraat DEN HAAG De firma D BOER en ZONEiX heeft de eer kennis te geven dat de KONINKLIJKE B ZAB tot en met DZirSDAa den 4 DECEHBER des avonds VERLICHT en VERSIERD zal zijn Eene zeldzame verscheidenheid en uitgebreide keaze van Voorwerpen op elk gebied s I in de meest eenvoudige genre is wederom op geheel éénige wgze tentoongesteld PREMIE AAin EELENderM Holkniyie VereeDigiiig Jet Witte Erus GEGARANDEERD door een speciaal voor deze Leening verbonden Waarborg ondt en een JReeerve onds beide gedeponeerd bg de Nederlandsche Bank te Ameterdam Berstvolgende Trekking 1 DJECBMBEB e k Hoofdprfls 100 000 Prgzen h f 2 000 4 000 2 Prözen 500 1 000 5 Prijzen it 50 250 10 Prizen a 25 250 280 ƒ 14 3 920 800 ƒ 109 420 lU 1889 DRIE IBEKKINOMS 1 AprU HoofdprQs 50 000 1 Augustas HoofdprU ƒ 800 000 1 BecemlMr HoofdpriJt f 69 900 De minste prgs die op een HOLLA NDSCH WITTE KRUIS LOT vallen moet is 14 Verkrijgbaar tot len koers van r 12 7B bij de Heeren Wed KNOX Ie DOBTLAND te Oouda wmmmmmmmmÊmmmÊammmmmmmmimmmmÊmÊmm mmmmmm mmmmmmmmmmimmimm BeTailen van ean Meiqe C F BOÜTEBS Oom Gouda 21 Nor 1888 NIEUWE TricoUTailles SCHE K Zn HOLPEUS in t Zixnr bij T vAn vliet Stohoijkertlm KINDERZEEP De ECHTG KINDEBZEEP voorhanden Toor 7 en 8 cent het stokje b H REIiXHARDT Specialiteit in Parfumeriën Hooge Gonwe C 250 GODDAi Wadtl ü voor namaaktelt STEENKOLEN Binnen eenige dagen wachtende eene lading Grove Rohr Kaehel kolen waarnit tot 60 Gent per Heet contant rr aan hais geleverd wordt P RRUGSMAIV Kantoor Bogen 118i Bestellingen vóór 1 December a st ontvan n worden tot dezen prgs nitgevoerd Op 1 ember a st is de prgs 65 Ct per Heet Eene JONGE DAME vraagt bg nette lieden EOST en mWOlHirG met VBIJE KAMER Aanbiedingen met opgave van conditiën worden ingewacht onder No 1759 aan het Bnrean dezer Conrant BERICHT Tor vermijding van misverstand en om oe daamit voortvloeiende verkeerde opvattingen of gevolgtrekkingen te voorkomen heb ik de eer te berichten dat ik zoowel als de Heer Ingenieur A J KEIEGER Concessionaris van de ontworpen Lokaalspoorweg Gouda Schoon hoven ben P J HOFMAN Waterbouwkundige enz Gouderak 20 November 1888 EUISMOESEIIS zoekt uw voordeel Geen zuiverder Pomade voor üwe Kinderen dan dubbel gezuiverd COCOSVET Verkrygbaar in Potjes van 6 en 12 cent in het goedkoopa Magazgn van HUISHOUD en TOILETZEJEPEN etc van H REIIVHARDT Hooge Gonwe C 250 GOUDA Wordt gevraagd om ten spoedigste in dienst te treden eene nette 91BS8fllBIII van goede getuigen voorzien loon naar bekwaamheid Franco brieven aan BEUEN Café SUiin bij Gouda 7EBSC1E EIFEIEKEN zgn alle weken VBRSCH verkrögbaar a 5 ets bij W DEN HERTOG Lange Tiendeweg Oouda lï I È ü W E TAFELELEEDEH SCHENK Zn GEËTALEERD voor St NICOLAAS A 7 os Az Kleiweg E 73 en 73 Mevrouw van Bolhuis Hoitsema VRAAGT tegen 1 FEBRUARI eene nette Zindelijke DIENSTBODE met goede getnigen Ciabelhstraat 263 Men vraagt in een Borgergezin tegen 15 MEI eene flinke WERKMEID oi WMBKVBOUW Adres in persoon a n het Bnrean dezer Courant De VOORHANDEN uitgave KOKSMA worden tegen zeer lage prgzen opgeruimd by den Boekbandelaar A B tI KlllA Lange Tiendeweg Vraa MUtDËRS BOSCHBIER door tal van Geneesknfidigen aanbevolen Znivet uit HOP en MOUT gebrouwen STEENKOLEN Binnen eenige dagen wachtende een lading Grove Huhr Kachelkolcn waaruit tot 1 DECEMBER nog geleverd woidt a 60 ct per Hectoliter conUnt vrg aan huis Met 1 DECEMBER is da prgs a contant per 1 KACHBLKOLEN 0 65 Heet HAABDKOLEN 0 90 Groote STUKKEN per 1000 Kilogram 10 Bestellingen worden aangenomen bg J L TAMINEAÜ Korte Tiendeweg A DEBCKSEN Korte Groenendaal Wed P HAZEBROEK Raam 222 A VINGËRLIKG Karnemelksloot 482 Dr Chantomelanus OOGEP WATER krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen door langdurig ingespannen zien of lezen bloedroode en draipende oogen ook oogen waaruit dikwyls vocht ontloopt vooral bg kouil weder enz enz Allen oogiyders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prgs per flacon metgebmiksaanwgzing 60 ct Verkrggboar bg T A G van Deth nej de Wed BosuiaH Gouda W r J den Uyl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle 8 Y d Kraata Bleiswjk C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr KaulingBodégravra K Oosterling Haastrecht Gebi Kauling Woerden J f d Geut Waddinxveeo Snelpersdnik van A Bbinkka te Uouda BINNENLAND GOUDA 24 Norember 1888 Blijkens de sobetskaart ran den ontvorpeu spoorweg Uouda Schoonboren zal deze lijn iS de babijbeid ran Haastrecht van den Rgnspoorirtg afbuigen in zuidelqke richting voorbij Stol wijk tot BergAmbacht en dan in nagenoeg oostelijke richting tot Schoonhoven doorloopen Uit Soheveningen schrjjft men lax het Dagblad Nog onder den diepen indruk van het vroeselyk drama Woensdag middag vdór Scheveningen afgespeeld wensoh ik te coustateeren dat de reddingsboot in plaats van in oogenblikkelijke nabijbeid van het strand geplaatst te sijn geplaatst is bij dt Hoogbrug dat zij daardoor by oogenbUkkaüik gevaar met dadriijk bij de hand is maar afhankelijk Mn paarden of een voldoend niet gering aantal menacben dat de bemanning tmder ammandant voor het grootste deel bestond uit nnkorzetters die wel stout z n op t water maar veel offeren aan Bacchus en daardoor in tyd van nood niet altgd eren ge ebikt zgn dat alleman commandeerde en niemand gehoorzaamde waardoor de tgd letterlgk vermoord ward dat bij sterken zuid westenwind eene sterke strooming noordwaarts liep en zelts een leek kon begrijpen dat men zoo rer mogelijk zuidelijk zee moest kiezen dat men tot rerwondering ran ieder zeeman de reddingsboot in plaat ran byroorbeeld naar de hoogte van den ruurtoren te rerroeren baar ter hoogte ran het Badhuis in zee zette dat dit borendien op de meest onpractiaehe wgza geschiedde wsanloor de wagen waarop de boot stond M o moest gedraaid worden dat de boot natuurlyk niet bij t schip maar op t strand tei cht kwam en men dezelfde dwaasheid te reel noordelijk zee kiezrn andermaal uithaalde dat men nota bene I anderhalf uur noodig had om de boot iu zee en na mislukking roor de tweedo maal in zee te krijgen dat ieder zoowel leek als deskundige lag dat door onhandigheid der redders de geheele bemanning moett omkomen dat de heer commissaris ran politie Vemée rroegtydig een expresse naar t dorp zond om het vuurpijltocstel te doen aanrukken ten einde zoo mogelijk door dit middel nOg redding te bieden dat dit toestel onrerantwooidelyk lang wegbleef en na do eerste mislukte poging na lang wachten nog een murpül werd afgeschoten to n de foUtemail met de equipage reed overboord lag De groote mast met drie man was reed weg dat steller dezer te Schereoingen lierer geen reddingsmiddelen on reddingaperaoned wenscht als Woensdag gebruikt werden wyl daardoor de marteling minder zal zyn Aan het regeeringsantwoord belroffendo de begroeting ran Binnenlandsche Zaken zijn de rolgeude mededeelingen ontleend Een voordracht tot toekenning ran meer rrijheid aan Provinciale besturen is in bewerking De Minister erkent de noodzakelijkheid ran wijziging der Prorinc kiesdistricten en ran nadere regeling der rerhouding tnsschen Kyks en Gemeente financiën waarbij ook wyziging ran art 339 en andere artikelen der Gemeentewet kan worden overwogen De regeling van levensverzekeringen en begrafenisfoudson als behogrendo tot den werkkring van Justitie zal eerlang met het hoofd van dat dep besproken worden Etin regeling betreffende de banken van leening wil de Minister voorloopig nog aan plaatselijke verordeningen overlaten Ook de Minister wenscht zoo mogelijk de burgemeesters to kiezen uit de ingezetenen der gemeente Het versohaffen van een vergaderzaal voor do Staten van Zuid Hollnnd wordt onderzocht be paaldelijk met het oog op de zaal ran Gecommitteerde Baden op bet BinnaBhof Oprichting van een vaat bnreau voor statistiek acht de Minister niet noodsakelijk Herziening der geneeskandige wetgeving wordt niet uit het oog rerloren De rechtmatigheid der bezwaren togen verplichte vaccinatie erkennende zal by herziening der epidemiewet op wyziging der bepaling worden gelet Waarschijnlijk zullen de bydragen dot leerlingen van s Byks veeartsenijsobiKd by wyze ran proef eenigazins worden rerhoogd Uit s Ministan opmerkingen betrefiende de in de nota ran den heer Yeitaeuien aanbevolen denkbeelden blijkt dat hij niet opkomt legen de stelling dat drie Byks unirersiteiten roor ons land te veel zijn Al heeft de tegenwoordige Begeering de herziening van de wet op het hooger onderwijs niet in haar programma opgenomen meent de Minieter niettemin Ie moeien waarschuwen tegen geringschatting van het voorrecht inrichtingen ran hoogir onderwgs te bezitten waaraan de wetenschap ie hare renchillende onderdeelaB wordt onderwezen en beoefend De rerwezenlijkiiv der denkbeelden in de nota ontwikkeld zou het ezamenstelsel reeluer uitbreiden dan beperken Ifet de hoofdstukken eener nieuwe regeling ran hqt middribaar onderwijs kan de Minister zich rereeD en en wat het Uger onderwys aangaat rerwijst j naar de eerlang in te dienen herzieniiig Vooralsnog is er ran het laekennen ran subsidie aan de HoU Maatschappij Iran Landbouw roor hare school roor zaivelbereidlng geen sprake De Minister vaUurdt by tyne taaening dat de omstandigheden enige inknïi Klig van uitgaren roor Ryks kweekseholen en nttnaaaUossen aUetzins toelaten BéperMHT Van dJT erf k n in art 24 der onderwyswet en betere regeling ran de Bgkebijdragen aan de gemeenten zgn punten die deel uitmalcen van de gedeeltelijke herziening der schoolwet wrfke ook voorziening zal inhouden omtreat den leeftyd welken de kinderen moeten bereikt hebben roor zij op school worden toegebiten en van dien waarop z j de school moeten reilaten De handelwijze van sommige gemeentebesturen om te komen tot rermindering der onderwijsuitgaren zonder te letten op de belangen der kinderen in de gemeente die onderwys behoeren verdient in a Ministers oog afkeuring Plotselinge afschaSiog van alle beurzen wil du Miaister niet De post toelagon wordt rerhoogd met ƒ 6000 om aan elk der kweekscholen die in stand blyren 10 beurzen te geren B j opheffing ran eenige normaallossen zal op de belangen ran de kwieekelingen en het ondet ijs gelet worden Stftten Oeneraal Tweide Kamee Zittingen ran 28 en 23 November Bij het voortgezet debat over de Indische l egrooting rervolgde de Minister zijn rede Hij zette do redenen uiteen waarom de Eegeering het zrndingswerk in Indic zou ondersteunen in verband waarmede de Minister den zendini sbrief verdedigde Hij beloofde mede te werken tot ontlasting van de Inlandscbe bevolken ook door verminderen der bedrijfsbelasting De heer Levyssohn Norman beantwoordde eenige gisteren tegen zyne rede aangemerkte zaken Hij drong er nogmaals op aan dat er een gestadige strooming van geld en sympathie zoude blijven bestaan tussohen Nederland en Indie dat de opiumpacht op Atjeh niet zou orden ingetrokken dat er betor toezicht worde uitgeoefend op de geheime genootschappen en dat de Eogeering moor belangstelling zal toonen in den afgezetten redacteur van de Javabode Brunner Spr drong op herstel der berriberri coramissie aan De heeren Bool en Biitgers kwamen nogmaals terug op t gisteren door hen aangevoerde de heer Eutgers beantwoordde het door den hoer Schaepman gezegde met een vergelijking tussohen dozen heer en de fratres priesters uit do mirtdeleouwoii die nevens hun geestelijke ook hun aardscho functie verriohtleri welke vergelgking hom een vermaning van den voorzitter bezorgde De hoer Schreinemacher roor t eerst het woord roerende rerdedigde tegenover den Minister de inenting niet op politiek gebied gehtch doch op geneeskundig gebied De beer Lofaman rerdedigde s Ministers handelwijze in do zaak der berri berri commiasie De hter Domela Nienwenhuis zette het rerschil tusachen hem en den Minister uiteen Het is niet weersproken dat er roof is gepleegd en orenmin dat de 890 gestolen jnillioenen naar Indië moeten terugkeeren Waar men spr rerw jt dat h met zyB rem oordeeling ran het parlementaire stelsel zitting neemt in de Kamer antwoordt hy dat men hem er waarsehijnlgk liever niet zag vele stemaien neen neen I en dat hij recht heeft op dezen i el omdat zij die hem afraardigden zyn denkbeelden kenden De heer Van Haiten hieU voor de wetgevende macht het recht staande om de begrooting roor Indié vasttestellen De heer W K Van Dedem betoogde nogmaals de wenschelijkheid van meer rrijheid meer eigen rerantwoordelijkheid roor bet Indisch bestuur De Minister beantwoordde de verschillende sprekers en gemaakte opmerkingen De Minister ging de geheele geschiedenis ran bet incidentDe Rochemont Verstege na de houding der commiaiie af die van den heer De Rochemont goedkenrende en de verklaring afleggend niet tot ontslag ran den laataten te zullen m leweikon Bij het gisteren voortgezet debat orer de Indische begrooting beantwoordde de Minister nog enkele replieken rerzekerende dat hy de beteugeling ran den smokkelhandel en ons gezag in Ned Indié met kracht zou handharen Hij herhaalde roor roorloopige vaststelling de begrooting in Indië te zyn De algemeene beraadslaging werd gesloten Bjj de behandeling der artikelen kwam de heer Levyssohn Norman op tegen de verlaging ran hrt tractement van den Gonr 6en en het gebrek aan officieele berichten orer aankomst orememing van gezag enz van d n nieuwen Gonr Gen De Minister antwoordde dat de rerlaging in orerleg met het kabinet en den nieuwen G G zelf was raatgesteld Bij de afdeeling Justitie drong de beer Hartogh aan op rerbetering ran den toestand der Indische rechtpleging waartoe de Minister zich bereid rerklaarde De heer Van Dedem bestreed de sluiting van rerboden opiumkitten zullende daardoor de sluikhandel vermeerderen terwijl de Minister daarin geen redenen zag om de onwettige kitten te legitimeeren Naar aanleiding ran rragen ran den heer Van der Loeff antwoordde de Minister dat hij niet voornemens is de driejaarlgksche opiumrerpachtingen te behouden doch dit aan den Gouv Gen wil overlaten De Minister verklaarde de mededeeling zijner plannen omtrent de opium te moeten opschorten De h r Van Baar beval de toleenhoid aan De Minister zou trachten het denkbeeld te rerwezenlijken De heer Leryssohn Norman betoogde de wenschelijkheid van betere regeling der heerendiensten en dessadiensten De Minister was t daarmede eens en meende dat ook de afkoop ran heerendiensten mogelijk moet worden gemaakt om het hoofdgeld te verlagen waarop ook de heer Veegens aandrong was de Minister niet gezind De heer Leryssohn Norman stelde daarop een motie voor om in afwachting van nadere maatregelen t hoofdgeld te verminderen Deze motie zal in de volgende vergadering worden behandeld Maandag voortzetting Maandag 11 is te Antwerpen voor de oorrectioneele rechtbank de behandeling begonnen van het proces tegen den heer Goffart directeur en drie hoofdbeambten van do meclfabriek te Merxem beklaao d van het vorvalschen van meel met aluin dus vervalsching van eetwaren en van het desbewust verkoopen van dit vervalschte meel