Goudsche Courant, woensdag 28 november 1888

enige moaialqlcheid op vsardoor hy gel k ook onrigena hj te steile beighellingen moest afstappen om z ne rossen te leiden Tier dagen heeft hij wegens slecht veder oponthoud gehad en orerigens telkens alleen des morgen van 6 tot 10 Ure gereden zoodat de paarden overvloed t jd hadden om sit te rusten Volgens het laatste bericht was hy Toomemens den winter in Kizia door te brengen en in het Tooijaar met ne viervoetige reisgenooten over Weenen naar Berljjn terug te komen Ten alle tqde zijn er montverzamelaars geweest en verbazende prqzeu zjjn er voor zeldzame exemplaren betaald eene veiling van munten die onlangs te Frankfort a d Main is gehouden levert daarvan opnieuw het bewjjs Onder Bysantijnsche munten werden die van Leo VI en Constantinus X elk met 100 mark betaald van Philippus Bardanes met 135 mark van Flarius Constantinus VI met 165 mark van Michael III benevens Theodora met 320 mark De duurste zilvermunt was van Johann Zimiszes die 135 mark opbracht Veel hooger dan oude munten werden moderne thalers betaald en wol de muntbezoekthaler van deu Hertog Adolf van Nassau met 1060 mark de Frankforter tweegulden bij de verkiezing van Koning Friedrich Wilhelm IV tot Uuitsch Keizer met 455 maxk de proefthaler 1820 van Lodewijk I van Beieren met 215 mark de Pruisische Kroonpriusthaler met 815 mark Een vijf francs stuk van Napoleon III m t Duitsch randschrift te Frankfort a d Main gestempeld bracht 416 mark op Bij eone andere veiling werd geboden voor den eersten Keursaksischen guldeugroschen öf klapmutsthaler van Friedrich den Wijze 270 mark voor een koperen pedenkpenning van den Keurvorst August I van Saksen 226 mark voor oen gedenkpenning by don dood van Bernard van Weimar 225 mark voor een premietwee lhaleratuk der Freiberger Berg academie van 1357 over de 160 mark Moer dan 100 mark werd voor een Franschon overwinningSKedonkpenmng van het jaar 1870 betaald Deze is eene numismatischo zeldzaamheid geworden omdat de Fransche Regeering na de vele nederlagen alle moeite heeft gedaan om die medailles weer in to trekken Het is eene zilveren munt op de keerzijde ziet men het met een lauwerkrans versierde kopstuk van den Keizer raet het randschrift nNeapolU III Impe ralor en ap de andere z de leest men uFini Gn maniae 1870 In de Zaterdag gehouden vergadering van aandeelhoaders der eerste Nederlandsche VerzekenngMaatschappij op het leven tegen invaliditeit en ongelukken te s Gravenhage deelde do Voorzitter mr J G Patyn mede daP de directeur de heer B Janso Johz ontslag had aangevraagd welk ontslag eervol onder dankbetuiging voor de bewezen diensten was verleend en dat dus tot benoeming van een directeur noest worden overgegaan Ëen voorstel om de benoeming uit te stellen tot de volgende vergadering werd verworpen Tot directeur der Maatschappy werd daarop benoemd dr G J Legebeke hoogleeraar aan de polytechnische school te Deltt tot nu toe wiskundig adviseur der Maatschappij De voorzitter deed daarna mededeeling aangaande den stand der zaken die zeer gunstig bleek te zijn De vooruitgang in Afdeeling I levensverzekering bedraagt nu reeds ongeveer 1 010 000 tegenover f 740 783 in het vorige jaar Ook in de tweede afdeeling is vooruitgang waar te nemen Dezer dagen stond te Erfurt een ambtenaar bij het Openbaar Ministerie aldaar terecht die in een jaar niet minder dan 559 rechtsstukken van verschillenden aard had verduisterd H j had dat niet gedaan om geldelijk voordeel maar lleen weggestopt omdat hij bg de groote drukte zijn werk niet af kon Z jn nalatigheid heeft de vrijspraak van vencheidene beschuldigden die in hooger beroep kwamen ten gevolge gehad De ontrouwe dienstknecht der gerechtigheid is tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld Vit Zeeland wordt aan het U D geschreven Dank zij de vrijgevigheid van onze Provinciale Staten is aan het hoofdbestuur der Zeeuwsche Maatschappij van landbouw en veeteelt eene bedrage van ƒ 2500 verleend tot verbetering van het paardenras in ZeeUnd De verschillende afdoelingeu hebben hunne voordrachten van keurmeesters opgemaakt en ait die 24 voorgedragenen moet het hoofdbestuur eene commissie van 5 deskundigen benoemen die all keuringscommissie de proviucio zal moeten bereizen en de aangeboden hengsten moeten keuren In onze provincie zijn wel 4 i S verschillende iOorten van paarden die ieder eohter als het beste n e voor die bepaalde streek kunnen worden geaclit en als het ware voor zoo n bepaald gedeelte goMhikt qn gemaakt Wat is nu het doel van ons hpofdbestuur P In theor e zeer sohoon Men wit sen paard vormen dat behalve aan de eisohen als werkpaard voor eeue bepaalde streek ook voldoet aan de eischen die men daanan kan etellM Is remon of l3 haudelspoard £ en hoogst gevaaitglw weg moet dus worden opgegaan Men nl moeten gaan fokken met hengsten die de laatstgenoemds eigenschaj n in vry groote mate bezitten en daortegenove gevaar loopen dat de goede eigenschappen van de merrie in mindere mate op het veulen zullen worden overgebracht en men een paard zal verkrijgen dat in gehalte en vooral in verbmikswaarde achter zal staan bq beide ouders Wordt ons paardenras niet gewaardeerd door de vrbcmden P Het bewgs dat dit wel het geval is ligt in het feit dat jaarlgks duizenden veulens voor België en Frankrgk worden opgekocht om daar verder te worden opgevoed en verhandeld £ n wat zou nu voordeeliger zyn voor een landbouwer fokken om zgne veulens op een leeftgd van 3 maanden van de hand te doen dan om er eene eigen fokkerij op na te houden en gevaar te loopen dat op 3 a 4 jarigen leeftgd het jonge dier geen waarde blijkt te hebben Daar komt aog bij dat behalve de Schouwscho en Thoolsche boeren onze landbouwers geen kooplui zijn en vooral niet bekend zijn met de geheimen van den paardenhandel waarin men toch wel dient ingewijd te zijn om voordeel te behalen Kon men ook bij de hengstenkeunng een gedwongen keuring der vrouwelijke fokdieren invoeren dan zou de uitslag misschien beter zijn doch nu verwachten wij zeer weinig heil van den maatregel overigens met de beste bedoeling genomen en wq meenen dat de landbouwers zich wel meer dan eens mogen bedenkeu vóór zij aapgetrokken door een mogelijk voordeel in de toekomst zich met kracht op den tak van de paardonfokkerg toeleggen waarvoor zij het uoodigste missen In Zuiii Beveland ziet men de treurige gevolgen van die zoogenaamde rasverbetering die aldaar den naam van rasbederven heeft verworven en waardoor men een soort paarden heeft verkregen die voor niets waarde hebbon noch als werkpaard noch als handelsof weeldepaard noch als legerpaard on waar men jaren zal uoodig hebben om het bederf te boven te komen Wg zitten hier in een echten regmtijd en de boontjes die nog buiten staan krijgen bet hard te verantwoorden Vele pachters zgn genoodzaakt uitstel van paohtbotaling te vragen daar o a de witte en bruine boonen onmogelijk te dorschen zgn en dus nog niet te gelde kunnen gemaakt worden terwgl de weinige blokje zomer koolzoad niet meer op het veld konden worden gedorscht en in stapels zijn gebracht om verder te drogen De aardappels vallen algemeen tegen vooral wat betreft de hoedanigheid Sommige velden hebben aardappelen geleverd die bepaald oneetbaar zijn en nauwelijks goed voor varkensvoer Weet men nu dat voor aardappelenland tot 226 pacht per heet wordt betaald dan is het duidelijk hoeveel schade alleen door dat gewas wordt geleden waaronder goheele streken zooals Domburg Westkapelle en Zoutelande gebukt gaan Het schijnt naar uit Fransche en Duitache processen nu en dan blijkt voel voor te komen dat vrouwen met haar speldegeld of kleine huishoudelgke overschotten aan de beurs speculeeren De Frau Qeheimratin X had daartoe met een Berlijnsch bankier de volgende overeenkomst gesloten zij verklaarde zich vut medacetm en toettemmiriff van haar man met beursspeculatie in te laten en overhandigde den bankier een deposito van 21 Mark in goede industrieele aandeelen om dit als basis der transaotien te doen dienen daarbij verbond zij zich wanneer de specuUtiëa tot een risico voor den bankier leidde het deposito te zallen verhoogen en machtigde hom bij gebreke daarvan de onder hem berustende effecten te verkoopen De bankier speculeerde mevrouw won eerst maar woldra verloor zij en zelfs veel er waren posten van 900 en 600 mark b j De bankier vroeg verhooging van het deposito de Geheimratin kon het niet geven en de bankier verkocht de effecten maar dionde daarenboven nog enne vordering van 471 mark tegen mevrouw X in en zond haren man een wissel tot dat bedrag met verzoek dion te willen accepteeren Da Geheimrat was zeer verbaasd niet alleen wilde hg niet betalen maar eischte zelfs teruggave van het deposito daar zgne vrouw zonder zijne voorkennis gespeeld en de effecten eenvoudig weggekaapt had Zelfs overhear eigen vermogen schreef hg mocht zgne vrouw niet zonder zijne toestemming beschikken De bankier wendde zich tot de rechtbank en ontving in eerste instantie goedkeuring van den verkoop en daarenboven nog een deel zgner vordering 229 mark er werd aangenomen dat de Geheimrat niet onkundig was gebleven ran het beursspol zgner vrouw en dos geen recht had op terugvordering De Geheimrat ging in hooger beroep en de senaat van het Kammergarioht deed gfdeeltelgk anders uitspraak Hg bevestigde het recht van den bankier om het deposito te verkoopen daar mevrouw X hem uitdrukkelijk van de toestemming van haren echtgenoot had verzekerd S iheimnth werd echter niet verplicht geoortot het bijbetalen van het overige daar s rin rkisoh Recht waarin geen gemeenschap oederen beltaat de man niet verplicht is de schulden zijner vrouw te betalen ook wanneer hg ze goedkeurt Er is dezer dagen te Pargs een belangrgk geschrift m het licht verschenen t welk een rijken schat van bijzonderheden bevat aangaande de wijze waarop men in lang vervlogen eeuwen tot eene zg het dan ook zeer gebrekkige tgdverdeeling kwam Tevens leert men daaruit van welke hoogst onvoldoende middelen men zich aanvankelijk bediende tan einde het beoogde doel te bereiken Het geschrift draagt den titel van Za me prwée f autrefois en is gevloden uit de pen van Alfred Franklin Wordt het in onze beschaafde eeuw als een noodzakelijk vereischte beschouwd dat meu elk oogenblik van den dag in staat zy den tyd juist te bepalou t is niettemin aan geen twgfel onderhevig dat het machtige Rome bqna gedurende de eerste vijf eeuwen van zijn bestaan geen werktuig hoegenaamd heeft bezeten tot indeeling van den tijd Het etmaal verdeelde men in 24 uren die niet allen gelijken duur hadden men telde zo van middernacht tot midderiiacht De gewone dag werd op niet minder gebrekkige wijze bepaald en verdeeld hij ving aan met de opkomende zon eindigde als men haar zag ondergtun en werd in drie doelen verdoold namelgk in ochtend middag en avond In overdraohtelijken zin genomen had men echter in hut oude Rome cn uurwerk ter indeeling van den tijd t Was een der mindere beambten van de hoogste magistraatspersonen der Romoinsclie republiek van de consuls By den aanvang der ochtendschemering plaatste deze beambte zich vóór het capitool met het gelaat naar het oosten gewend Zoodra hg de zonneschijf ontwaarde tusschfn de roüra en de graecosttm kondigde hij met luider stem den volke aan dat de dag was aangebroken Om hel einde van den dag te verkondigen ging hij op de volgende manier to werk Vóór het capitool staande keerde hij het gelaat naar den westelijken hemel wanneer de zon in de nabyhoid van den horizon was genaderd Zoodra hy nu de zonneschijf kon waarnemen tusschen de zuil van Maenia an it gevangenis deed hg den volke kond dat de dag was geëindigd Gedurende den loop des daags had men geen middel tot indeeling van den Igd dan de zon zelf naar gelang zy in den ochtend dichter by den horizon stond of bg haar hoogste standpunt wasgeklommen bepaalde men bg benadering het uur van den dag Eerst ten jare 491 na de stichting van Rome 261 jaar vóór onze tijdrekening werd een zounewgzer op het Fornm geplaatst Vier jaar later kwam eene belangrgke varbetering tot stand door het stellen van een wateruurwerk naast den zonnewgzer Nu kon dus zoowel des daags als des nachts het verloop der uren worden waargenomen Ook in Frankrgk heeft een geregelde maatschappg bestaan gelijk te Rome het geval is geweest zonder dat men in die dagen zich kon bedienen van horloges pendules wekkers of andere uurwerken Niettemin ving ook destijds de handwerksman d dagloon r den arbeid op vaste uren aan bezocht de student zynwoolleges op den bepaalden tyd betrok de krggsman de wacht op geregelde wyze al moge er aan de stiptheid wel wat hebben gehaperd Men bedenke echter dat de verbeteringen der werktuigen tot indeeling en meting van den tijd slechts weinig hebben bggedragon om de leden der groote maatschappq te nopen zich met meer stiptneid van de vervulling hunner plichten te kwgten Dit is bijna uitsluitend het gevolg van de ontwikkeling aan alle takken van maatschappelijk bedrijf gegeven in de eeuw waarin Wg leven In de middeleeuwen in den tgd van het kinderlgk bggeloof waren het burgerlijk en het kerkelijk leven als het ware saamgesmolten De kerk had de plaat ingenomen der Romeinsche basilica Men zocht er niet alleen voedsel voor hoofd en hart men wendde insgelijks zgn schreden naar de krrk om er indrukwekkende schouwspelen namelgk de godsdienstoefeningen met weidsche pracht en praal gevierd te gaan bywonen om er de noodige bekrachtiging te erlangen van burgerlijke overeenkomsten enz Voor ieder zal dit duidelijk zgn die bedenkt dat de geestelijken in de middeleeuwen alle macht in hunne hand hadden vereenigd zy alloen waren de dragers dnr wetenschap alle onderwg ging van hen uit ly verleenden geneeskundige hulp aan de krenken krijgsgevangenen werden door hen vrggekooht behoeftigen ondersteunden zij verdrukten werden door hen in hunne rechten hersteld en er xijn voorbeel den dat machtige vorsten die de perken van hun gezag verre te buiten gingen door hen in den ban werden gedaan Er zijn eeuwen voorbij gegaan gedurende welke Parijs byna geen andere monumenten bezat dan kerken In de schaduw van elk dier gebouwen had zich als t ware oen afzonderlijk deel der groote maatschappij gevestigd epo volk in t klein door t welk de kerk waar omheen het woonde als gemeenschappelijk eigendom werd beschouwd Ieder hunner bewonderde hot bedehuis ieder hunner was er fier op en bracht er een groot gedeelte zijns levens in door H5 vergat zijn armoede zijn ellende op het besohonwen der rijke versierselen zijner kerk de schitterende kleuren welke de zon tijdelijk des daags op den broeden vloer maakte wanneer zij hare stralen wierp door de beschilderde boogvensters vervroolijkten zijn gemoed en gebukt gaande ouder do smarten en ontberingen dio hij leed vestigde hy de blikken op haar zijn oog volgde de richting harer slanke torenspitsen en onwillekeurig klom het ten hemel van waar hij hulp en vertroosting verbeidde Op korten afstand van elkander zijn deze godshuizen opgericht t Zijn nis het ware zoovele lichtende bakens op dfn somberen levensweg Gelukkig en zegenrijk wordt het geacht dat de woning paalt onmiddellijk aan de kerk want van haar gaat alles uit en keert alles torug zy beheersoht alles zij bestuurt alles eu het gelui der torenklokken t welk de enge sombere kronkelende straten vervult is het sein dat de aldaar gevestigde bewoners tot den arbeid tot de hervatting van hunne taak roept Stolt u voor lezers dat wij leven in do 13de eeuw Het gelui der klokken vernemen wij acht malen per dan bij Ie aankondiging der canonicale geboden welke voor de gansche christenheid werden onderhouden Doarenboven had men in de kerken en m de kloosters nog vele andere diensten die aangekondigd worden met klokgelui en door de omwonende bevolking jnsgelijks tot regeling van den arbeid aan gewend werden Nog andere middelen bezigde men tot dergelyko einden Als voorbeeld daarvan ontleenen wg het volgende aan de bepalingen destijds op dit punt uitgevaardigd De viltenhoedenmakers zullen den arbeid aanvangen zoodra de torenwaohter van het Chatelet heeft gebhusen Of wel de arWd wordt gestaakt want taai de tweede maal i de avondwyn ui jeroepen Maar ook het omroepen en het blazen van den torenwaohter regelde zi A naar het luien der kerkklokken Do vraag moet derhalve worden beantwoord hoe gingen de geestelijken te werk ten einde den aanvang der uren van dag en nacht te kunnen bepalen Aanvankelijk hadden zij daartoe geen ander middel dan het waarnemen der gesternten aan den hemel In de kloosters was deze taak opgedragen aan een der monniken Zijn arbeid vervulde hy des nachts en des daag kon hg rust nemen Zoo lezen wg in een zeer oud handschrift dat een geestelqke van CIttsi naar buiten trad om te zien of de klok niet moest slaan Indien de hemel met wolken waa overdekt dan moest een ander middel ter hand genomen worden tot berekening van deu tgd verloopen sedert hg voor de laatste maal het uur had aangekondigd Dit geschiedde zoowat by benadering want hg ging daarbg op de volgende wyze te werk Hoevee gebeden zou ik sedert de vorige aankondiging van het uur wel hebben gelezen P of wel ging hy na hoeveel er waa verbrand van de kaar door hem opgestoken Brandde er een lamp dan werd zy geopend om te berekenen welk gedeelte der olie was verbruikt Gedurende hot zachte jaargetg de richtte hy zich ook wel naar het hanengekraai hulpmiddelen in een woord die elkander zoo ongeveer evenaren wat hunne geschiktheid betreft om daardoor tot een regelmatige indeeling van den tgd te geraken BDlteolaodscb Overzicbt De Duitache Bnksdag heeft zgn werkzaamheden aangevangen met de benoeming van een voorzitter In phuts van den heer Von Wedell Piesdorif die tot minister van het Koninkigk Hui ia benoemd werd de heer Von Levetzwo een lid der oon ervv tieve partg tot president gekozen Tot onder voorzitters werden gekozen een nationaal liberaal èn een vij conservatief du geheel overeenkomstig de getalsterkte der drie JTarW partyen die de regeering aJS eWtocht zullen steunen H on zullen do gewone werkzaamheden beginnen met de behandeling der begrooting Daarbg zgn de ociaaldemocrateu van pUn een voorstel in te dienon tot afschafBng der invoerrechten op graan op grond dat de broodprgzen steeds hooger worden Ufsohoon dit voorstel niet de minstj kans heeft zal het tooh zeker tot een levendig debat aanleiding In de Belgische Kamer is de Vlaamsohe quaestie weer aan de orde geweest Aanleiding daartoe werd gegeven door de he r n d VigM en Cowman die verschillende wyzigihgen voorstelden in de bepaling betreffeude het gebrnik van het Vhiamsch bg do rechtspraak Nu heeft elke bu er het reoht de taal te kiezen waarin hg verlangt d t h pwoqe orde gevoerd Volgens den heer Coremans is deze bepaling niet meer dan een wssaau neua daar de rechter hun invloed daarbg doen g en en daarom verlangt hg de niidrukkelyke bepaling dat het proces gevoerd moet worden in de taal elke de beschuldigde verstaat Pe minister van justitie Lejeune verklaarde zich tegen dit voorstel en wilde het beginsel der keuze niet laten varen AUeen verklaarde de minister zi h bereid een gedeelte van Do Vigno s voorstel over te nemen omdat daardoor dit beginsel niet wordt getroffen Met een besluit de voorstellen te laten drukken en in overweging te nemen eindigde de vrij vinnige woordenwisseling Dl Kamer heeft dientengevolge in eene volgende zitting overeenkomstig het voorstel van den heer De Vigne besloten dat in Oost en WestVlaandcren Antwerpen en Lemberg de processenverbaal in het Vlaamsch moeten gesteld worden In het arrondissement Leuven geschiedt hetzelfde met uitzondering der daarin gelegen Waalsche gemeenten en in hft arrondissement Brussel worden de procassen verbaal opgemaakt in hot Vlaamsch of het Fransch naar gelang do verklaring door den getuige of aanklager in het Vlaamsch of Fransch wordt afgelegd Afloop van Openbare Verkoopiogen van Onroerende Goederen VEILING 27 NOVEMBER 1888 Winkolhuis Oosthaven on 2 Huisjes Molenwerf B 34 34a en b f 7200 k F C Bik Woonhuis Oosthaven B 76 ƒ 4100 k W F C van Essen Winkelhuis Gouwe C 159 ƒ 2870 L C U elstyn en C Jonker Winkelhuis Raam O 184 ƒ 1360 k 8 Boot 2 Huizen en Stal Keizerstraat K 205 en 206 li60 k A Bvenbiy Wed van A Vonk Hui en Erf Jonkershof O 415 f 160 k B C Lijster 2 Idem Gang Vogelenzang M 101 en 102 ƒ 380 k L Schenk Burgerlijke Stand OEBORE V S3 Ni Karel UeA oadcn P IJ vu As ta M HmAt M Corselu iden M de iok tD C Peate 25 JojMnds Vtillnwut oodvrs H Hm en E raa Delft 26 Pietrr ouders i Vergeer ca C I Boere OVESLEDEN 25 No M Plaukes wed B Wikur 81 j Moordreoht GEBOBEN Dilk ouderi A Verlloom en M Pellgrur OVEKI EDEM A Tuinenburf m ONbËHTROUWO C Oylisiiiaa Ie Nieeirerkerk d Uitcl en J Üoon Stolw k OEROREN In Dirk oodere H Baüenae ea E Teesw OVESLEDENi 1 Ooms 20 j W Koolxgk 52 j L MiBMiiat 7 d VliBt OVERLEDEN W H vu Eeniwoode j Haastrecht OEBOREN Natljs oedera G nn der Leedea eo A Vlok JohsDD Jeoobe oadert i Kegter en M Msitwgk Willem oeder J Spekiogder eo C Hoakoop Barbers ouden J M Aehterberi ea l JsDitn Conelie osders F liekerveld eo 8 vto der Miepel OEHUVVU S Vergeer ea J de Jong BeeuwUki OEBOREN I Johenot Oeertroid ondsn K Verleen en A in Dsei Coraelii oadcre A dea üaden ea H Kwakernaak Jen oodera J Anker en W van Kempea Jan oodera L Seboeten en i Hofland Jobaonsf oadera J van der Star en A Verboaf GEHUWD J Bronwcr da Koning en U Ooatenim ADVERTENTIËN mm immi A 7 os Az Kleiweg E 73 en 73 Mejufvrouw IJSSELSTIJN Blaaawstraat VRAA6T tegen 1 FKBBOARI eene Eindelgke Dienstbode die een Bnigerpot ban koken Trelddng Zaterdag e k der Loten HoUandseh Witte Kruis Origineele Loten zonder nieten die op 1 DECEMBESB e k trekken met prezen van ƒ 100 000 2000 ƒ 500 ƒ 50 ƒ 25 en 14 en Tervolgens op 1 APEIL l AUGUSTUS en 1 DECEMBER yan elk jaar met pryzen van ƒ 200 000 ƒ 100 000 50 000 ƒ 2000 ƒ 500 enz zgn a f 12 70 per Lot met na de Trekking rontM en ra t toezending der ofiBcieele Trekkingslgst verkrggbaar bg D E COSMAN Armterdam Bxikin oyeT Nederlandsche Bank 142 P S Naar boiten franco per keerende post tegen toezending van postwissel TE KOOP PUIK BMST PAABDEJUMOOI per groote in kleine BALEN Gebr van den END Nienwehaven No 139 Gouda GEEN GESCHIKTER St Nicolaas Cadeau dan een PABAPLUIJB welke in alle GROOTE en PRUZEN voorhanden zgn PARAPLÜIENBAZAR Unge Tiendeweg D 61 J GILEIN TAFELKLËËDEl Witgebreide nieawe kenze voorhanden SCHENK en Zn POLAKS iLEVËKS ËLIXËR § Met de hoofdverkoop van boven 2 B staand heb ik voor GOUDA en oj OMSTSEKMN belast navolgende 5 sa HH Grossiers in Gedistilleerd I M PKBTBBS J n Markt W J F MJBBMAy Jb Zoon Tiendeweg g S Kinderen N KOyiNGS 00 OudewcUer C POLAK Gzn Fabrikant Groningen Twee fats JONGELUI hunne b b h h zoeken tegen 15 DEC één Gem Zitkamer en zoo mogelgk 2 vrge SLAAPKAMERS of ALCOOf alsmede KOST en BEWASSCflING Fr o rten onder No 1760 en opgave tui prgg aan het Bureaa van dit blad Kraepelien Holm s EIEEL CACAO is de beste Vóór dagelgksch gebruik vooral voor Kinderen als versterkend voedingsmiddel zeer aanbevolen vervangt Koffie Thee en Chocolade Alom verkrïgbaar in bnaaen ik Vi Kr it ƒ 1 70 Tgc 0 90 V Kgr 0 50 KRAiPKLIKIÏ k HOLM lim