Goudsche Courant, woensdag 28 november 1888

2 he Continental Bodega Company SPECIALITEIT en WERELDHANDEL in SPAAirSCHE en PORTTJGEESCEE WIJITEir Medicinale Malaga en Tokayet Eenig Depot te GOUDA bij 1888 VrUdag 30 November 9 3780 GOUDSCHËTOURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken FE£MIE AANDE£LENderNöonl fiollaDMeVereeDigiDg Het Witte £ ruis GEGARANDEERD door een speciaal voor deze Leening verbonden Waarborgfondt en een üeiene ondi beide gedeponeerd bg de Nederlandsche Bank te Anuterdam Beratvolgende Trekking 1 DJECSMBER e k Hoofdprgs Prgzen a 2 000 2 Plozen a 500 5 Prflzen a 50 10 Pryzen a 25 280 a ƒ 14 100 000 4 000 1 000 250 250 3 920 300 ƒ 109 420 IN 1889 DMIE XUBKKING EN 1 April Hoofdprijs 50 000 1 Augustus Hoofdprijs ƒ 800 000 1 PeceraberHoofdprUs SO OOO De minste prfls die op een HOLLA ND8CH WITTE KRUIS LOT vallen moet is ƒ 14 Verkrijgbaar tot den koers van f 12 75 bij de Ileeren Wed KNOX UORTLAND te Oouda m Boei S Wp Mtha n Ti 20 V HA Zaal KUNSTMIN Sociëteit Ons Genoegen Donderdag 29 November 1888 glechts ééne Buitengewone Voorstelling door het iDleraalionale Variélé en Specialiteiten Gezelschap PEITS Vm hAARLEM Onder medewerking van den popnlairen Coupleteang er CHRÉTIENNI Entree voor Leden en Dames ƒ 0 50 Niet Leden ƒ 0 75 Aanvang 8 ure Voor de Verkiezing ran een LID voor de KAMER Tan KOOPHANDEL en FABRIEKEN te Gouda op WOENSDAG 28 NOVEMBER 1888 wordt met den meesten aandrang aanberolsn de Heer 0 M ADEGEEST zgnde een ervaren Koopman sedert jaren het Hoofd eener bloeiende handelszaak Vele Kiezers NIEUWE TEICOT TAILLES Groote sorteering en Toordeelige prgzen in grenate en marine SCHEi K en Zn tolesqaabseüeeu te GOUDA HOFFMANS STICHTING Aan bovengenoemde inrichting kunnen GEPLAATST worden een Keukenmeestêr en KEUKëNMëëSTËRES gehuwde lieden z k tegen vergoeding van Vrge Woning Voeding Vnnr Licht en een salaris van hoogstens ƒ 5 per week Zg die hiervoor in aanmerking wenschen te komen worden verzocht zich met eigenhandig geschreven iranco brieven vermeldende leeftgd tegenwoordige betrekking enz te wenden tot den Heer P C van der MEULEN Secretaris dier inrichting Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring Hnllandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte Icenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van e n zekeren dood Te verkrggen bjj het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Snelpersdruk vm A BRINKMAN te Gonda V WeHthaven B 203 Voorhanden eene ruime COLLECTIE Praclitwerkjes Prentenboeken SCHEÏÏBEALEITDEBS Dozen POSTPAPIER enz enz Tevens vestigt ondergeteekende de aandacht op zgne LEESINKÏCHTING van Binnen en Buitenlandsche TIJDSCHRIFTEN waarvan men op voordeelige voorwaarden lid kan worden Aanbevelend J L van der WËËRD is de beste BOÏJILLOI goedsmakende Vleeachpepton voor maagIjjders uitmuntend Kindervoedsel aanbevolen door Professoren en Doctoren Depot van THEE van W J VAN DER BOOR te Vlaardingen Deze THEE is verpakt in pakjes van een half één tvee en een half en mjf H Gr en voorzien vau het merk oe Zkkhan Verkrijgbaar vanaf 0 80 per 5 H Gr voor Gouda alleen bij W 8CHALEKAiIP Jr Oosthaven 17 De Cfoudsclie Machinefabriek vroeger C SIJN Co beveelt zich aan véor de LEVERING vau Gasmachines Gaskachels Gasovens GqBlampen enz Agentuar J9fyi i Laotfi en SIEMENS Branders Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER Kruiskade 19 te Rotterdam Gedurende de maanden October en November worden alle soorten winterjassen demisaisons regenmantels en verder alle Heereu en Dameskleedingstukken gordjjden tafelkleeden garnituren trijp bont veeren enz gestoomd of geverfd iu de nieuwste kleurjn tegen verminderde pryzen en na acht dagen als aieoir geleverd Hoofddepdt voor roiK aen Dm r nde Heer A VAN 08 Az Kleiweg E 73 en 73a alwaar Stalen te bezichtigen en Prijscouranten te bekomen ti n GËË KIESPIJN 1EËU voor allen die liet weroldijcroerade echte r K K Kot Tandarts Dr PO PP s A erln iir r ü r r S Mondwater js hebben Boven iodor nndor Tand J water te verkiezen al voorbehoedroiddei tegen Tanden Mond iekten Bij goUmik van het Mondwater en Dr POPPs TANDPASTA of landpoeder y v behoudt men steed s gezonde en schooue Tanden oou eerste rereiachte tot het behoud van eene gezonde maaa Dr l OPP s Taiidplouibcersel om zelf holle kiezen te vuüen Dr POPP s Kniideiizeep is met het grootste suecos iugevoerd tegen iedera soort van Huiduitslag POPP s ZMineblocm Olleïeep fijnste on beate Toilet Zeep WAARSCHUWING S0r Alle besta inde uamaaksels van Anatberin Wê Montwater zijn voor de Gezondheid schadel k S b volgen analyse daarom waarsehuw ik hiei y mede het geëerde publiek voor aankoop van zulke namaaksels Dr J G POPP KK Hof Tandarts en uUmnder der Anatherin Priparaten te Wemm Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda by de firma J C Zeldenryfc 8e Co Drogist op de Markt te Kotterdnm bg F E van Santun Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Eijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden b j E Noordgk te Amsterdam bij F vnn Windheim Co en H H üloth Co apotheek te Utrecht bg G H N van Spanje id m Lobry 8d Porton Droogisten BINNENLA ND GOUDA 9 Norember 1888 Bg Kon bealuit is bg het wapen der infanterie benoemd bij het 4e reg tot In Luit do 2e Luit K A Enklaar van bet korps Bg de gisteren gehouden verkiezing voor vier Leden vtB de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier zgn uitKebracht 56 stemmen De aftredende leden werden herkozen eo U de heer C J 0 Prince met 61 t J M Noothoven van Goor met 60 st H Jager met 49 at en A van Veen met 49 st De hh W J Hober P J Jager en J van der Graaf albier deden Dinsdag met gunstigen aitelag examen voor het Lager Onderirgs Gisteren is de jongen die voor de stoomtram loopt bg het rangeereu onder de tram geraakt zoodat hg ernstig geirond naar het Gasthuia moeat worden vervoerd Bij koninkigk besluit van SO dezer opgenomen in de Slaaltcounait van heden wordt op de voordracht van den miniater van tvateralaat handel en nijverheid bepaald dat voor de frankeering vao brieven en andere stukken postzegels zullen worden ingevoerd ooHeraoheideolgk ter waarde van 7 i 22 i en 100 cents Zg zullen te rekenen van 16 Dec a s voor het publiek verkrijgbaar zijn De bepalingen van het oniaklgk besluit vau 12 Nov 1851 Staattblad nr J43 zgn mede op deze zegels van toepassing Voor de fiotterdamaehe Arr Beehtbank word Dinada een taak van kerktamult behandeld De twee kerkeraadaleden B en V der Chr 6er Kerk te Schoonhoven haddan zich te verantwoorden ala zouden ig op 8 Juli aldaar ia het voornoemd kerkgebouw Pieter Praat opzettelijk gewelddadig hebben aangegrepen en tegen deu grond geworpen De heide beklaagden apraken dit pertinent tegen aanvoerende dat zg aan de deur geplaatst waren om Pieter Praat te weren daar deze verschillende malen door ergerlijke handelingen de rust verstoorde zg hadden hem dan ook nu uit de kerk verwijderd dooh niet op dergelgke wijze als de dagvaarding Uidde De getuige Prast hield vol dat hg welke do godsdienstoefeaing kwam bgwonen op deze wgze was aangevallen en mishandeld als de teu laste legging vermeldde De tweede en laatste getuige i charge J Groonoveld welkende verklaring van Prast voor den burgemeester van Sohooahoven bevestigd had wist zich nu niets meer van het voorgevallene te herinneren Tengevolge van deze verklaring waarop de geheele vervolging ateunde wenschts de officier van Justitie van verder onderzoek af te zien De verdediger Mr 0 J A Biehon van Yselmonde verzette zich hiertegen ZEG wenschte door het hoeren van vier getuigen a décharge aan te toonen dat de getuige Prast in zgn verklaring faalde en de bekl als mannen van een eervol verleden gehandeld hadden De vier getuigen a d harge waaronder Da de Jong werden alsnn gehoord en verklaarden dat Praat uit de kerk geweerd was en door zgn verzot ovor een bank gestruikeld waa Het O M eiachte alanu vrgapraak De verdediger vereocigde zich met dit requiaitoir het betreurende dat hot O M op zoo lichte gronden de vervolging had doorgezet Pleiter verzocht de uitspraak denzelfden dag te doen plaats hebben De rechtbank sprak de bekl na schorsing vrij Door den Minister van Oorlog is krachtens machtiging des Koniogs bepaald dat de infanterie eene nieuwe uitrusting zal ontvangen in hoofdzaak over enstemmende met die welke in den afgeloopen zomer bij de division in beproeving geweest is Hierdoor wordt eoae groote verbetering tot stand gebracht Bij het nieuwe ledergoed toch dat veel overeenkomst heeft met het tegenwoordige Duitache en Oostenrgksche is de door den soldaat te dragen last veel gelijkmatiger verdeeld terwgl elke druk op de borst vermeden is Men sebrgft uit Rotterdam Onze opera verkeert weder in het stadium van vorige jaren het subsidie ia niet voor de helft volteekend Nog 14 000 ontbreken aan de 26 mille en de financieele commissie heeft weinig hoop dat de som er voor December tal zijn In aanmerking moet genomen worden dat heeren subsidienten zich thans verbfnden voor drie jaren en velen hebben daartegen bezwaar De beer Von Bongardt heeft met zgn ontslag gedreigd ala het subsidie niet met December voor drie jaar volteekend is doch velen meenen dat het niet zoover zal komen omdat het directeurschap van ren Duitseh theater vrij wat meer bezwaren oplevert dan het onze De directeur doet zg s beM om het publiek in alle opzichten tevreden te stellen Hij heeft een engagembnt voor enkele voorstallingen gesloten met eene beroemde kunstenares levrouw Basta uit Hunchen eene zangeres die volfens Duitsche bladen èn als coloratuur èn als dranuBKhe zangeres moet uitmunten Voor de Opera ia in aan den Gemeenteraad ƒ 15 000 subsidie gevraagd De hh Le Gras en Haspels hebben thans den Gemeenteraad eene subsidie van ƒ 10 000 gevraagd Staten Generaal TwtiM Kam zittingen van 27 en 28 November Door den heer Zaaier is op Ie Indische begrootiog een amendemeBt votnuiatad on voor de bestrijding van syphilis dezelfde som beschikbaar te stellen als het vorige jaar Bij het voortgezet debat verdedigde de heer Van Houten de wenschelgkheid van opheffing van het koffiemönopolie en een verbetering van het cultuurstelsel Nadat hg zijn motie nader had toegelicht verklaarde de heer Hintzen voor de eerste maal het woord voerende zich daar voor tevens aanvoerende dat de motie niet genoeg practisohe strekking had t geen hg ook verklaarde ten aanzien van de staatskoffie commissie omtrent de opdracht waarvan hg nadere inlichtingen vroeg De heer C Cremers toonde met een beroep op ds geschiedenis aan dat het oordeel thans door den Minister over het oultuurstelsel uitgesproken lijnrecht staat tegenover t geen hg vroeger daarover heeft gezegd en geschreven Spr was voor de motie Van Houten en zal ook voor de verhooging vao pUntloon stemmen De heer Van der Borch werd na de pauze als lid toegelaten en legde de belofte af Na de Indische begroeting zullen voor de Staatsbegrooting eenige kleine wetten in behandeling genomen worden De heer Sanders meende dat de voorgestelde verhooging van het plantloon niet het gewenschte resultaat zou hebben De balen zouden in de zakken der opkoopers terechtkomen en niet bg de inlanders trouwens wie t meest uoodig had zou t minst krijgen Spr meende dat het beter was b v de bedrijfsbelasting te verminderen Da heer Van Baar verweet den liberalen niets te hebben gegeven en den elericalen nu nog Javanentytannie te verwgten Hg was tegen de motie Van Houten De heer Normen achtte de moti Van Houten vrg onschuldig Hij was benieuwd naar de resultaten der j Staatscommissie waarin drie heeren zitten die togenstanders van de cultuur zijn terwgl de commissie de redding daarvan beoogt Ook de heer Bool geeft aan de motie Van Houten de voorkeur boven s Ministers voorstel maar een intrekking van het koffiemönopolie acht hij met hel oog op de financiën ongeraden Do Minister de verschillende sprekers beantwoordende verdedigde het behoud vau de koffiecultuur en monopolie Hij herinnerde dat de door de liberalen bestreden verhooging van het plantlooa ii indertijd door die partg is goedgekeurd toen de heer Fransen Van de Putte die wilde De bezwaren tegen de ongelijke verdeeling van de acht ton waren juist doch niet te scheiden van de koffiecultuur Maar dat gebrek aan rechtsgelijkheid sloot de verhooging niet uit Waar dit jaar de koffiebaten weer met 6 miUioen ruim zullen stggen kan de uitgave van 860 000 gulden iu bet belang van de bevolking niet weggegooid geld worden genoemd In de zitting van gisteren verdedigde de Minister in een lange rede nader de vorhooging van het koffieplantloon ontkennende dat vermindering van bedrgfbelaating de cultuurdienstplichtigen zou baten De Minister verdedigde de instelling der Staalsoomroissie aanvoerende dat zg geheel vrg is in haar oordeel en alleen ingesteld om de gebreken in de cultuur nit den weg te ruimen De motie Van Houten besprekende ontkende spr dat de Gonvemementscultuur de vrge cultuur in den Weg staat aanvoerende dat daardoor de welvaart bevorderd is Hg las een aanschrgviog voor door den heer Van Bees aan de residenten gericht om da cultuur te bevorderen daar do Staat de baten daaruit getrokken niet missen kon Voorts deelde hg de meening dat het pUntloon niet voldoende was daarom had hij dan ook een verhooging voorgesteld De Miniater zag in de motie niet veel heil Meer dan deze motie zou de voorgestelde verhooging in t belang van de welvaart der bevolking zgn De aanneming van de motie zal bovendien voor de liberale partij u band in t leven roepen waaraen zg in de toekomst zal gebonden zyn De heer Mees zou vóór de motie stemmen maar hij zou in dit debat dergelijke motie niet hebben gebracht omdat bat votum daarover geen zuiver oordeel zon geven van de Dreening der Kamdr Daarna werden door verschillende sprekers replieken gehouden Ingevolge het nieuwe Beglement v Orde werd aan de Commissie van Bapporteurs haar oordeel gevraagd over dit amendement Bij monde van den heer Schaepman verklaarde de Commissie dat haar meerderheid tegen haar minderheid er voor waa De heer v Dedem betreurde dal de Minister bleef vasthouden aan de verhooging met ƒ 1 van het plantloon De heer Schaepman zou teg n de motie stemmen maar wenschte niet deze stemming als een historisch feit te zien beschouwd en gaf den beer Van Houten in bedekte termen in overweging de motie in te trekken De heer Van Houten na de verschillende opmerkingen te hebben beantwoord trok zijn motie in De heer Sanders lichtte een amendement om den post met 8 ton te verlagen op de vroeger door hem verdedigde gronden toe De Minister bestreed het amendement en verdedigde nogmaals de plantloonverhooging De heer Van der Feltz meent dat de Min in gebreke is gebleven aan te toonen flat de voorgestelde maatregel ongelijk werken zal De heer Lohman verklaarde tegen het amendement te zullen stemmen dat ten slotte met 67 tegen 25 stemmen werd verworpen Bg de onderafd suiker deelde de Miniater op ten vraag van den heer Van der Loeff mede dat geen maatregelen zullen worden verzuimd om de ziekte in het suikerriet te bestrijden en op een vraag van deu heer Norman dat hg het denkbeeld om den termgn te verlengen van het verhuren door den inlander an suikerlanden aan Europeanen zal overwegen Opmerkingen van den heer Norman betreffende de pakketvaart en van den heer Land betreffende vrgen overtocht voor gezinnen van zeeofficieren zal de Minister in overwoging nemen Het bg de Kamer ingediende wetsontwerp bevattende bepalingen tot voorkoming van bedrog inden boterhandiil bevat de volgende bepalingen Art 1 In don zin dezer wet is boter het vetartikel waarin geen andore bestanddeelen van vet voorkomen dan die van melk afkomstig zgn en is surrojjaat van boter het vetartikel dat geen boter