Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1888

Heden ONTVANGEN WITLOF MANDSEUNEN CUTAASAPPELEH pbima CASTANJIS Blaauwe Kasdruiven Tafelperen Appelen en Tcrder alle soorten GROENTEN en FRUITEN MaizLzer en Hollandsclie ZTJUUHOOL Choufour BlikgToenten a 50 et p blik Prima kwaliteit Peulvruchten J GERRITSEN BBOOKWs 80AP zgnde Poetssteen merk Aap BBOOKWa SOAP is het non plns ultra Tan alle Poetsmiddelen JbJBOOKJE a SOAP is het Poetsmiddel der toekomst Agent den Heer HENRI A van EIJSDEN Markt 139 Gouda toolag 2 DeeeiBber 1888 N 3790 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertent ieblaid voor Gouda en Omstreken Do iniendiag van adrertentiea kan gescbieden tot één nur des namiddags van den dag der nitgave De ondergeieekende brengt ter kennisse dat op ZONDAG 2 DGCSMBEB ook Postpakketten zullen worden aangenomen van 7 10 am jOn 1 4 sBT De Directenr van het Postkantoor SIMONS I Gouda 29 Not 1888 Raderstoomboot de IJSEL YHk af beden is J van HOSSUM niet itieer als Besteller van boTeng noemde it in dienst DB DIRECTIE Gouda 28 KoTember 1888 Al van der Burg Confiseur Markt A 146 maakt zgn geachte stadgenooten bekend dat de Si icolaas Etalage gereed is en ruim Toorzien Tan BORSTPLAAT in Terschillende smaken Chocolade blokletters ii Terschillende grootte SDRPRISSES GARIjONAQES en dagelgks goed gevolde Boterletters enz Hopende met een dmk bezoek Tereerd te n ogen worden Stoombootdiensl Alida Ten Mnde Abnizen te Toorkomen maakt ondergeteekende bekend dat de dienst wegens eenige veranderingen welke aan de Raderitoomboot gebracht zullen worden voorloopig w0rdt Voortgezet met de Scliroefl oot Tliamen H Pakjes en Boodschappen te bezorgen Markt No 96 Onder aanbeveling F van UTRECHT H MORITZ L nge Frankenstraat 42 ROTTERDAM GleterU Draaierij eo Smedery mr STÖOI en andere WERKTUlfiE R E S D E JN E R BMIMACBII FABRIEK van LAÜE TIMAEÜS Agent voor Nederland Hebm WEBER Singel 230 AMSTÜBDAM Breinaalden in voorraad k Cuitinier Patissier Oosthaven B 36 GOUDA heeft de eer z ne geachte CUSntèle mede te deelen dat zgne ST NIOOLAAS ETALABE gereed is ruimschoots TOorzien van alle CHOCOLAAD SUIEEEWEEEEN Bonbonnières enz Mg vleiende met een drak bezoek Tereerd te worden noodig ik ü daartoe beleefd uit De Nieuwste Zwarte en Gekleurde Soesola SL£s TRICOT TAILLES TAFELKLSSBllUr Parupluies T = E L T E Ri I J EJ 3iT Ruime sorteering Billjke prjzen SCHENK h Zn TE KOOP PUIK BE8X PAABDBNHOOI per groote en kleine BALEN Gebr van den END Nieaweharen No 139 Gouda in prachtige Zak en Tsfelflacons Kistjes SIGAREN van 25 50 en 100 stuks alles zeer geschikt Toor St INICOLAAS CADEAÜX bij Wed C van OIJE Een algemeen als goed erkend middel bjj HOEST en VEBKOVDREID zgn de oplossende en Terzachtende = Saimiaii Pastilles = Tan KRAEPELIEN HOLM Apothekers te Zeist Verkrggbaar bfl Apothekers en Drogisten in flacons 20 Cents NIEUWE FASAFLUIES A V OS Az gleiveg E 73 en IZ Snelpersdruk tbu A BRINKMAN te Gouda Lange BOA S Moffen en Colliers GROOTE KEUS in alle prgzen Vl ed B S I141 Tiendeweg D 84 N B Eenige BONTEN PELLERINE8 worden met 25 korting opgeruimd ONTVANGEN een groote sorteering MAKKART en andere BOUQUETTEN met en zonder GARNITUUR STOFDOEKEN BORSTELS en Papiertnanden Verder Terscheidene Dertig Gis Galdens en Tweegoldens Artikek De Artikelen zgn TOor een ieder lees n zichtbaar geprgsd Men wordt beleefd uitgenoodigd de Etalages te komen bezichtigen Aanberelend J H C HUliVCK F Hz De Rotterdamsclie Courant van den vorig en dag te KOOP Adres onder No 1761 aan het Bnreau dezer Courant STEENKOLEN Heden in lossing een lading Grove Rulir Kaclielliolen Waaruit tydens de lossing nog geleTerd wordt a 60 et per Hectoliter contant Trg aan huis Onmiddelyk na de lossing is de pr s it Contant per y KACHELKOLEN 0 65 Heet i HAARDKOLEN 0 90 Groote STUKKEN per 1000 Kilogram 10 Bestellingen worden aangenomen bn J L TAMINEAU Korte Tiendeweg A DERCKSEiN Korte Groenendaal Wed P HAZEBROEK Raam 222 A VINGERLING Ka memelksloot 482 Een HEER vraagt om dadelgk te aanvaarden een net GEMEUBILEERDE Zit en Slaapkamer Adres onder No 1762 aan het Bureau dezer Courant De nilgaTe deEerCoairatgewshiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJüAG Inde Stad gesohiedt de nitgsve in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 Btl deze Connut behoort een ByvoeKsel Het tra den der Fransche bark tAngo op de ScbeTeningscbe kust heeft de aandacht weder eens gevestigd op den toestand waarin de reddingsmiddelen bg schipbreuk ten onzent verkeeran De indruk Tan het te Schereningen in de Torige week TOorgeTallene is niet gunstig geweest Veel is er over geschreven en harde woorden z n geslingerd naar het hoofd dergenen die daar aan het werk geweest zgn Gaarne nemen wg aan dat hierbg overdrijving geheerscht heeft Duizenden Hagenaars zgn op het gerucht der stranding naar het strand gesneld en zgo daar getuige gewaest van den doodstrgd Tan wakkere zeelieden die zoo nabg de knst hun graf Tonden in de goWen Zoo iets weAt natunrlgk op de zenuwen vooral bj menschen die geen verstand Tan zeezaken hebben en zich geen rekenschap kunnen geren Tan de moeielijkbeden om bg noodweer op onze Tlakke zandige kust dwars door de branding zich een weg te banen naar een reddeloos wrak Velen zijn dan allicht geneigd aan onbekwaamheid en verkeerde maatregelen toe te schrgven wat veroorzaakt wordt door de machteloosheid des menschen tegenover de ontketende elementen Vooral onder de flsneerende Hagenaars ia deze hebbelgkheid bgzonder sterk ontwikkeld Men herinnere zich den stroom van artikelen waarin de verontwaardigde toeschouwers na den brand Tan het Kurhaus de fiolen Tan hun toorn uitgoten OTer allen die tot bet gebouw of de brandweer in betrekkingstonden Zoo ook nu Onmiddellgk na hnn thuiskomst onder den verscheu indruk van het tragisch schouwspel grepen eenige der bekende stuurlui aan wal naar de pen en hekelden de mannen van het vak in ingezonden dagbladarttkelen die gloeiden van verontwaardiging maarjuist daardoor de btgken vertoonden dat kalm nadenken en onpartgdig onderzoek gemist werden En toch is dit laatste volstiekt noodzakelgk eer men recht heeft het verl es van een tiental menscfaenleTens zoo maar klakkeloos te schrgTen op rekening Tan onbekwaamheid en gebrek aan voorzorgen Tot ons genoegen hebben wij dan ook vernomeo dat van regeeringswege een onderzoek naar het gebeurde is iugesield zoo heeft de pers weder goede diensten bewezen door uiting te geven aan de verschillende opvattingen en meeningen welke wrgving van gedachten ten slotte de waarheid zal doen vinden Dit nader onderzoek zal zich nataurlgk de vraag stellen of de redders met de voorhanden middelen gedaan hebben wat ze konden en daarbg met de omstandigheden te rade gaan waaronder er zgn die van deze stran ding een zeer ezceptionwl geval maken Vooreerst de zinkende staat der bark waardoor zg reeds op de eerste bank bleef zitten onbereikbaar voor voorpglen en ook met de reddingboot moeielgk te genaken dan de vliegende storm die eerst bedaarde toen het schip uit elkander geslagen w 8 het opkomend tij en de sterke stroom langs de knst en vooral de onzeewaardigheid van bet schip dat meer dan een kwart eeuw ood was en vermolmde spanten had zoodat het verdwenen was eer men er zelfs bg handzamer weer bg kon zgn Al dezu dingen zullen deskundigen wegen en laten gelden eer zg hel harde oordeel onderschreven der Haaf sche laeken die eenvoudig beweerden dat de Schevemogsche visschers hun Fmnsche broeders door bun lamlendigheid haddei Jaten Terdri it H w Doch zonder den doop af te wachten van het ingestelde onderzoek dat naar wg hartelgk hopen onze wakkere Bcheveniugers in hun eer herstellen zal willen wg gaarne als onze overtuiging te kennen geven dat de regeling van de hnlp bij schipbrenk en de beschikbare middelen te wenschen overUteh en dat het in tegenwoordigheid van zooveel residentie bewoners afgespeelde drama er toe kan bgdragen om daarin verbetering te brengen Dergelgke rampen geheel te voorkomen is op onze lage slechts Uer en daar bewoonde duinkuat bg nacht en ontijden als de orkaan de hecbtsche schepen als wrakken landwaarts drgft onmogelgk doch er moet alles gedaan worden wat men kan andera is onze natie tegenover de zeevarenden van eigen en vreemde vlag niet verantwoord Het komt ons voor dat afdoende verbetering alleen mogelijk zal zgn indien de Staat zich de zaak aantrekt en de redding van schipbreukelingen maakt tot een tak van openbaren dienst Wat is toch na het geval De taak om in nood verkeerende schepelingen bg te staan wordt vrgwillig vervuld door particuliere reddingmaatscfaappgen welke door giften van bgzondere personen en inzonderheid door jasrlgksche bgdragen der belanghebbende reedergen in staat worden gesteld met vrucht werkzaam te zgn Dit edel streven verdient waardeering en heeft reeds vele menschenletens behouden Het materieel der reddingmaatschnppgen laat in deu regel weinig te wenschen over doch het groote gebrek is dat zg bg haar pogingen tot red i ding alleen gebruik kan maken van zeelieden die zich op bet oogenblik der stranding vrgwillig aanmelden Dit heeft onvermijdelijk ten gevolge dat op vele plaatsen de bemanning niet genoegzaam is geoefend en dikwijls deskundige leiding ontbreekt omdat men het personeel nemen moet dat op het oogenblik voorhanden is Deze vrijwilligers zijn op de straudplaatsen Egmond Zandvoort Noordwgk ADTKBTENTIEN worden geplaatst Ton 1 5 regels ik 50 Centen iedwe rege meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTCrtentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt Aizonderlpe Nonuners VUF CENTEN Katwgk en Scheveningen nit den aard der zaak meestal zoo niet altgd zeelieden behoorende tot de bemanning der bomschuiten ot ankerszetters en dergelgken In het algemeen zgn het dus menschen die wel varen of in de branding werkzaam zgn doch met sloepen werken komt in hunne betrekking niet te pas Heeft de kleinste Engelsche smak of Hollandsche sloep of logger een sloep binnenboord staan de bommen hebben die niet De bedrevenheid in het roeien in eene hooge zee moet dus worden verkregen de enkele malen dat de reddingboot bg holle zee in zee steekt Van Juni tot December is verreweg het grootste gedeelte der vareuslieden op de haringvloot de andere helft van bet jaar zgn zg nit op de schrobnetvisscherg De qnaliteit der bemanning is dus in den tegel van het toeval af bankelgk en wg gelooven nieli dat de maatschappgen bg machte zonden zgn een vast korps redders op onze Ikusten aan te stellen tenzg de rgksregeering krachtdadigen fifaanciëelen stenn verleende en dan achten wg beter dat de Staat eenvoudig het materieel overneemt en zelf zorgt voor een geoefend korps redders dat in verband zon kunnen worden gebracht met bet personeel der kustwacht Na de bekende ramp met de cAdder die op de kust spoorloos verdween zonder dat er een baan naar kraaide heeft de regeering een eersten stap gedaan in de goede richting door vaote kustwachten te organiseeren die behoorlijk door telegraaf en telefoon met elkander in verbinding staan Indien aan die poiften die thans alleen goed uitkijken het reddingswerk werd verbonden door vestiging van materieel in de nabgheid en het aanstellen van redders die geregeld geoefend werden en steeds ter dispositie waren althans wat het kader der bemanning betreft welke dan verder naar behoefte met vrgwilligers kon worden aangevuld dan zou men met meer kans van slagen den strgd tegen de zee kannen ondernemen Door dezen eisch te stellen aan den Staat doen wg niets te kort aan de boven onzen lof verheven werkzaamheid der particuliere liefdadigheid alleen meenen wg dat eene goede organisatie van het reddingswerk de krachten vanbgzondere personen of vereenigingen te boven gaat daarenboven zal er voor particulieren genoeg te doen overblgven want d Staat zal steeds moeten rekenen op de zelfopofferende menscbenliefde der zeelieden zonder welke de beste regeling geen doel treft Rampen als die der Ango zullen evenwel ook bij de beste regeling mogelgk blgven Een samenloop van noodlottige omstandigheden maakt den mensch tegenover zulke geduchte natuurkrachten soms geheel machteloos Daarenboven zijn de moeilijkheden groot Vooreerst de vlakke stranden onzer kust die