Goudsche Courant, zondag 2 december 1888

Banketbakker OOSTHAVEN B 17 bericht zgn geëerd clientèlle dat zgn St NIGOLAAS ÉTALAGE gereed is en voorzien Tan een mii e keuze CHOCOLADE en SUIKER WERKEN als Chocolade Letters Harten Platen enz Suiker Harten BORSTPLATEN met verschillende smaken Borstplaatflgxiren Terder MAR8EPIN FIGUBEN en HABTEN geTuld met Fondant BaAketletters Eoterletters l est St Ficolaas SUBPRISES en CABT0NNA6ES Op e33a 8teL3s to IE3IsL320 r£Le3n ROLLADES ZALMSTAARTEN en MOOTEN Tan TerschUlend gebak van af MAANDAG TOorhanden F 3 Gebak als anderzins wat moet dienen voor Surprises geliere tgdig op te geren ten einde dezelre net a ewerkt te ontrangen H J M KABEL CUISINIER PATISSIER noodigt een ieder beleefd uit ter bezichtiging zgner net gearrangeerde rgk Toorzien Tan Cbocolaad Suikerwerken Bonbonnlères Marsepein CRÈME HARTEN en BORSTPLATEN in verschiUende smaken VBR8CHE goed GEVULDE Boter Banket Vraditeii Letters Strikken GEVULDE en VRUCHTEN HARTEN VencUUend gebak tia HAMMEN BOLSTUE PAIN nlLE enz IFrixn a Best St l Ticola sus en Terder alles wat tot het Tak behoort Men vraagt terstond eene FLINKE DIENSTBODE of I AGMX1ISJJE1 Adres ZEÜGESTRAAT No 9 bet Taartnig tot een wrak maken ver achtei de branding Dan de groote afstanden der ceedorpen Neem b t bet strand acbter Loosdainen Wassenaar of zoo menig ander afgelegen pnnt tnsschen de seedorpen Door de zorg der Noord en Znid HoUandscbe reddiogmaatscbappg is een reddingboot gestationeerd aan de kastwaeht bg bet Loosduinscbe badhuis Personeel is echter nooit voorbanden want de kust is daar onbewoond De redders moeten komen van Schereningen of Ter Heiden welke plaatsen 1 a l g uur gaans ¥ erwyderd zgn Van hoeveel gewicht zgn niet een paar uren opoiithod voor in nood verkeerende schepelingen üöcn dit zgn omstandigheden waaraan met den besten wil niet te veranderen valt Zelfs de Staat zou het denkel k financieel te kostbaar achten een redderskorps te stationeeren op al dergelijke plaatsen waar soms 5 jaren en meer voorbggaan zonder dat er van schipbreuk sprake is Ook de oefening van het reddingspersoneel is bezwaarl k Geschiedt het bg kalme zee dan beeft dit spelevaren geenerlei nut bg stormweder zal men er een gewetenszaak van maken menschenlevens in de waagschaal te stellen alleen ter exercitie de eenige wezenlgke oefening zal dab ook wel plaats hebben als de reddingboot in fee steekt bg schipbrenk als de zeeman heldhaftig zgn leven waagt om dat van anderen te redden Het gaat met deze zaak als met de meeste andere hoe meer men er over denkt hoe meer men de bezwaren inziet en hoe tninder neiging men gevoelt om uit de hoogte een afkeurend oordeel te vellen over de gebreken die men meent op te merken en en wier ver helping bg den eersten oogopslag zoo gemakkelgk scheen Intusschen is het vraagstuk der overweging waardig een zeevarend volk als het onze mag niets nalaten om de kans op redding van schipbreukelingen zoo groot mogelgk te maken De geschiedenis der aAngo leert ook dat het meer dan tijd wordt dat de beschaafde natiën de handen ineenslaan om gestrenge straffen toe te passen op hen die oude onzeewaardige schepen uitrusten enkel uit winstbejag wellicht alleen om zich meester te maken Tan de assnrantiepenningen en daaraan de levens wagen van krachtige jonge mannen en ijverige huisvaders welke zich laten verlokken door h i grove geld dat zg kunnen verdienen of wel niet eens bewust zgn van het gevaar waaraan zg worden blootgesteld BINNENLAND GOUDA 1 December 1888 DonderdagaTond had op de Zeugstraat een ver ooding plaats onder de volgende omstandigheden Eenige paartjes uit den boerenstand gingen Han ende en zingende naar huis toen eenige jongens hen na gingen en met vuil kalk enz gooiden Sen der boerenjongens trok na meermalen do jongens gewaarschuwd te hebben zijn mes en bracht een hunner een steek toe in den linkerarm boven den elleboog De dader is naar wij vernemen onbekend gebleven Naar wü vernemen is de Centrale liberale kiesvereeniging te Delft voornemens te Zevenhuizen een openbare veritadering te houden waarin een der liberale kamerleden den tegenwoordigen politieken toestand des lands zal bespreken De Nederlandsche brood koek en banketbakkersbond en de Vereeniging van Nederlandsche meelbbrikanten gesteend door verschillende groote meelhandelaars hebbeq besloten te bevoegiler plaatse te protesteeren tegm de beifering onlangs voor de Antwerpsche re bank bn het zoogenaamde aluinproces geuit als zou men in Nederland oti l on fait maft de eaux les plm irnpura I aluin in het meel noodig hebben en bij voorkeur daarmede vervalscht meel vragen om den sehidelijken invloed van het slechte water te neotraliseeren Donderdag bood een jongen bij de Amsterdamsche Bank een chique van ƒ 8000 ter betaling san Nauwelijks had de knaap het geld in ontvangst genomen of men bemerkte dat de cheque valsch was Men png den knai achterna en zag dat 1 ligt geld overgaf aan een vreemdeling die er meds Mdween Gelukkig kon meu hem in het oogjionden en op den Heiligeuweg werd hij aangehouden de ƒ SOOO hem ontnomen en hij zelf aan de politie overgeleverd Blijkens het versfaig in de hiatste vergadering van het Fransohe hoofdoomité van het JUmdé Kruit uitgebracht beschikt dit thans over 3000 verpleegsters 600 geneeaheeren en 160 kleine veldhospitalen De te improviaeeren gezondheidsirein kau 230 gewonden vervoeren terwijl er voortdurend naar gestreefd wordt door verbetering der uitrusting van de wagens deze in geval van nood meer en meer aan de te stellen eischen te laten beantwoorden Staten Oeneraal TwEBns Kaiub zittingen van 29 en SO November Bij het voortgezet debat over de Indische begrooting bracht de heer Van Baar hulde aan dun Minister wegens hetgeen hij voor onderwijs en eeredienst voornemens was te doen de heer Zaaijer ontzegde den vorigen spreker het recht in deze dagen te spreken van een armzalig vollqe bravo s De heer Donner vroeg of de Minister art 122 van het Eegeeringsreglement in t belang van meerdere inmenging van de regeering in de kerk mogelijk kon maken De Minister zou dit gaarne in overweging nemen omdat hij het wensohelük acht Hij knoopte hieraan vast uitvoerige beschouwingen over Godsdienst en Christendom de bevordering waarvan hq in Indié krachtig zou steunen als bolwerk tegen den Islam ook omdat de toetreding van Willem I tot het Heilig Verbond oas de verplichting tot openlijke belijdenis had opgelegd Op een vraag van den heer Zaaijer deelde de Minister mede dat de oprichting van een pare vaocinogène 11000 gid Hl kasten De Min heeft gemeend die som niet op de begrooting te moeten brengen omdat hij er geen heil van verwacht en omdat éen pare niet Voldoende is voor meer dan 25 milUoen menschen De heer van Van der Kaay kwam op tegen het ongehoorde feit dat van de regeeringstafel het Heilig Verbond nog verbindend wordt geacht voor Koning en volk een uitdrukking die in strijd was met het beginsel in het Regeeringsreglement uitgedrukt van geloofsvrijheid De heer Scbaepman betreurde die uitlating voor de katholieken het tt i van een plaats in het midden des volks vindiceerende De beer Lohman za in s Ministers woorden een uitvloeisel van zijn beginselen en geen reden om door iemand als kwetsend te worden opgenomen Den heer Schepel werd na de pauze verlof verleend de Ministers van Binnen en Buitenlandsche Zaken te iuterpelleeren over het verbod van invoer van rundvee in Dnitschland De Minister vroeg verschooning als hij een der leden der Kamers in zedelijk of godsdienstig gevoel had gekwetst Hü had niets beleedigends voor de katholieken bedoeld en evenmin de herleving der Staatskerk Chr ger kerk gewensoht voor elkeen vrijheid van geloofsbelijdenis wenschende Een amendement van deu heer Vermeulen om de voorgestelde f 12000 voor claasiek onderwijs aan het gymnasium Willem II te Batavia niet toe te staan werd door de Comm v Rapp ondersteund en na aanvankelijke bestrijding door den Minister ten slotte door dezen overgenomen Het amendement werd aanbevolen door de heeren Schaepman v Asch v Wyok en Cremer en s Ministers voorstel door den heer Levyssohn Norman Nog een paar punten van minder belang werden ter sprake gebracht Het amendement Zaaijer om 42000 te brengen op deu post fgeneeskundige dienst ter bestrijding van de syphilis werd door den voorsteller verdedigd evenals de oprichtin van een pare vaccinogène in Indiè De heer Zaaijer stelde ten slotte een nieuw amendement om f 12376 uit te trekken voor eeo parcvaccinogène Bij den aanvang der zitting van gisteren stond de Voorzitter van zijnen zetel op en hield de volgende toespraak Mijne heeren Alvorens onze gewone werkzaamheden aan te vangen gevoel ik mij godrongen een enkel woord te wijden aan de groote nationale gebeurtenis die heden wordt herdacht koe nl de prins van Oranje voor 7 6 jaren gehoor gevende aan de roepstem des lands na jaren van scheiding den Nederlandschen bodem weder betrad j hoe hot werk der zelfbevrijding door edele mannen kloek aangevat en onder Gods zegen voorspoedig voltooid werd en een eervol onafhankelijk volksbestaan werd herwonnen De historische band tusschen Vorst en volk aldus wederom aangeknoopt bleek bestand togen alle stormen dezer eeuw terwijl onder de sohuts van onze grondwettige instellingen Vrijheid en Gezag beide door vroeger ongekende waarborgen zijn omringd De dankbare herdenking van deze tijden leidt onze gedachten rechtstreeks tot het Geëerbiedigd Hoofd van den Staat tot den Koning die nog in de laatste maanden zoo treffende en aandoenlijke blijken gegeven heeft van sich door geen lichamelqke smart te üten weerhoaden om te arbeiden ten nutte des lands Vastelijk houd ik mij verzekerd de tolk der Kamer te zijn door op dezen oogenblik te verklaren dat uit den boezem der Vertegenwoordiging de vurigste wenschen en beden voor het heil des Koniugs en ZjJB huis opgaan De leden die deze toespraak staande aanhoorden gaven door luide bravo s handgeklap en kreten Leve de Koning van hun instemming blijk De Voorzitter Ik verzoek den Minister van Koloniën getuige van de ondubbelzinnige uitingen en gevoelens dezer vergadering mededeelin te willen doen aan zijn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken van hetgeen hij gehoord en gezien heeft opdat den Koning daarvan verslag kan worden gedaan De Minister van Koloniën Ik vorklaar mij bereid de wenschen en gevoelens en de huidebetuiging door de Vertegenwoordiging aan den dag gelegd over te brengen aan den Ministor van Binnenlandsche Zaken opdat hij den Koning daarvan kennis kunne geven Namen de Begeering betuig ik U münheer de Voorzitter en der Vertegenwoordiging karea dank voor de gevoelens thans wederom geopenbaard van vurige gehechtheid liefde en trouw aan den Koning en het Vorstenhuis En ik eindig daar ik niets wensch te kort te doen aan de welsprekende woorden waarmede deze dag door V herdacht is met den wensch dat ook dit feest heden gevierd ter herdenking aan den terugkeer van bet Huis van Oranje op Nederlandschen bodem moge strekken tot bevestiging en versterking van den eeuwenouden band die dat Huis aan NederUnd verbindt Ook deze rede werd met luide bravo s en handgeklap begroet Na uitvoerig debat werd hot amendement Zaaijer om voor de bestrijding van de syphilis 43000 gulden uit te trekken met B2 tot 39 stemmen aangenomen Daarna bestreed de Minister krachtig een door de heeren Zaaijer en Schreinemacher ingediend voorstel tot oprichting van een pare vaccinogèn te Batavia Het voorstel werd met 60 tegen 32 stennnen aangenomen Bij de afd openbare werken werd aangedrongen op uitbreiding van technisch personeel door den heer Bool en van openbare werken in t belang van den landbouw door den heer Van Dedem De Minister zou het eerste overwegen eu row openbare werken een som gelds aaivragen als reat garantie voor daartoe te leanen gelden Op een vraag van den heer Norman antwoorde de Minister dat hij niet denkt aan uitbestedug van den aanleg van een dok aan de haven te Tjandjong Priok maar de beslissing in deze zaak aan de Kamer zal onderwerpen Bij het dep van Oorlog gaven de heeren Vsn Vlijmen en Hooseboom eenige wenken de eerste betreffende zedelijke on geestelijke verbetering van den toestand van den Nederl Indisehen soldaat de tweede over de organisatie van de infanterie het uitbreiden van veldhataiUons enz De heer Seijffardt wees op het onrechtvaardige van de lage bezoldigingen der infanterie officieren en van de toeUge voor fourage indemniteit aan kwartiermeesters en apothekers Een concurrent in de toekomst vpor de koffie Mussaenda berbonica Onlangs is aan de SooiiStë d AcoIimation van Parijs eene belangrijke mededeeling gedaan door den heer Lapeyrere officier van gezondheid biJ de Fransohe marine over aene struik die vermoedelijk nog niet is beschreven en evenals de koflieplaut tot de orde der Rubiaoeae behoort en gevonden wordt op heteiland Béunion Het is eene breed vertakte struikmet korten stam die 9 voet hoog wordt zy heet Mussaenda borbonica Zy draagt bessen dierondochtig van vorm zijn zoo groot als eene kenen van eene blauwgroene kleur welke als zij rijpworden donkerpaars wordt Elke bes bevat tweezaden die in den vorm veel op die van de koffiegelijken en ook in scheikundige samenstelling et weinig van afwijken scheikundige analysen hebben aangetoond dat de zaden caffeine bevatten en talvan aromatische stoffen en oliën die ook in grootere of kleinere hoeveelheden in de koffieboonen worden aangetroffen Deze hoonen kunnen dus als een uitmuntend surrogaat van de koffie worden aangemerkt heel wat beter dan cichorei en dergelijke Hetschijnt dat thans reeds 3 millioen kilogram jaarlijkskan worden geleverd van deze daar aanwezigestruiken Wij lezen in de Amh Ort Als de Kamer maar om was en Nederland ver lost kon worden van liberale ministeriën dan zou het Nederlandsche volk hiervan ook de zegeningen ondervinden en de verUglng der belastingen Ook dit was by de eerste verkiezing voor de Kamer van Honderd een der argumenten waarmede men de candidatan bestreed der liberale partij door wier steun en meilewerking de schatkist in zulk een berooiden toestand was geraakt Onze financiën zouden worden geregeld en in orde gebracht en dat zou gepaard gaan met vermindering van lasten Men heeft nog niet veel bespeurd van het streven der Begeering om aan die beloften te voldoen Alleen heeft men kunnen vernemen dat de minister van financiën den toestand nog zoo kwaad niet vond en bet niet noodig achtte om bijzondere maatregelen voor te stellen Als dit zoo is wat algemeen genoegen moet geven heeft de Minister gelijk dat hü de zaken maar Uat zooals zij zijn maar wat de vermindering van den druk der belastingen betreft die ons voorgespiegeld was door hen welke hem op het kusaen brachten hiervan schqnt vooreerst niet veel te zullen inkomen en ons belastingstelsel zal vooreerst wel blijven gelijk het is Om de rijksbelasting te verbeteren toch moot volgens de Begeering eerst de gemeentebelasting verbeterd worden Aan de verbetering van do gemeentebelasting moet voorafgaan eene herzieniog van de wet op het lagei ondcrwqe en de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen Als men nagaat hoeveel tqd er voorbijgaat eer in ons land eene wet tot stand komt is het niet te verwachten dat in de eerste jaren er eenige verandering in ons belastingstelsel gebracht zal worden De eenige verandering die in de Memorie van antwoord van den Minister in uitzicht wordt gesteld is de opheffing van den zont aooijns mits de Kamer bewilUge in eene verhooging van invoerrechten ADVERTENTIÈN Heden overleed onze geliefde Zuster en Behuwdzuster JACQUELINE in den onderdom van 32 jaar P F C0UMAN8 N M COÜMANS UzmDoosH 30 November 1888 JEmgt ktmmgttmg DMEBETÏÏI ma Voor de zeer Tele en hartelgke betuigingen van vriendacbap en belangstelling ondervonden bg de herinnering aan onze 12 JAmO £ ECHTVEBEENIGING kunnen wg niet genoeg onzen lenigen en weigemeenden dank uiten C BAS W C BAS Min iD8 Gouda den 1 Dec 1888 Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het orerlgden van onzen geliefden Vader en Bebnwdrader den Weleerw Zeer Gel Beer J P LANTZENDöRPPBR Em Pred betuigt de Familie haren hartelgken dank Door deze betuigen wg onzen hartelgken dank Toor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg de geboorte van onzen Zoon Joh G ABBNTZ en EcaroxNooTi Qouda 1 December 1888 A KOK en Comp Boek en Kunstliandel o o TJ 3D A lü Prachtwerken Kinderboekeo De Mooiste Keuze l in lange Boa s MoüéUf Pelsmutsen en andere PELTERIJEN Glacé en Tricot Handschoenen TBICOT JÜBKJE8 JONGENS PAKJES Boven en Onderrokken KOUSEN sokken en diverse WOLLEN ABTIKELEN Wed BOSMAK Tiendeweg D 84 N B Eenige Zwari BONTEN PELLEBINES worden met 25 o korting opgeruimd St Mcolaas In het PARFUMBRIE MAGAZIJN Tan Louis P Welter zgn Toorhanden KISTJES Echte Eau de Cologfne m DOOSJES ZEEF tot de meest cononrreeiende prgzen Hopende oTenals Torige jaren met een bezoek Tereerd te worden Westhaven B 193 STEEKKOLEiV Ondergeteekende bericht dat de prgzeu der Grove Ruhr Rachelkolen tot 31 DECBMBEB 1888 60 Cent per H L Contan b zonder kortingMet 1 JANUAllI 1889 is de prgs 5 CENT per Hectoliter hooger Onder aanbeTeling A LAMBERT Turfsingel MARKT naast Artl Legl Ondergeteekende bericht bg deze dat bg bem dagelgksch verkrggbaar is alle soorten Weener en Porijzer BROODJES k 2 Cent CASINOBBOOD 30 Ct met Sucade 45 Ct HAAGSCH ZOET ROGGEBBOOD 13 Cent Gewoon BOGGEBROOD met Krenten Sneade en Rozgnen 18 Cent RONDE BESCHUIT 12 a 10 Cent LANGE BESCHUIT met kaneel en suiker 24 10 cent Van af heden rerkrggbaar Best St l IGOLAAS Onder minzame aanbeveling H N VAN SCHAIK Firma F X tak dkn BEBQH MARKT naast Artl Legl fMMM